opdateret 23. juni 2002

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 3 juni 2002:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2002 Medlemsblad nr. 2. april 2002
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

 


Meddelelse fra bestyrelsen:

Generalforsamlingen blev holdt på Medicinsk Historisk Museum samme dag som 40 års jubilæumsmødet i Foreningen Røntgensamlingens venner. Fremmødet var pænt. Det var en festlig dag og mange holdt ud også til DRS generalforsamlingen om aftenen. Bestyrelsen byder det nye bestyrelsesmedlem Michel Nemery velkommen og vi håber på et godt samarbejde fremover.

E-kursus rækken er revideret. Detaljer kan ses her i bladet.

Sommeren er ved at indfinde sig og foreningsarbejdet bliver midlertidigt mindre intenst, men til efteråret skruer vi atter op for dampen.

God sommerferie til alle!

Erik Lundorf.


Referat fra generalforsamlingen i Dansk Radiologisk Selskab

Fredag den 19. april 2002.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalgene
 4. Fagområder inden for radiologi
 5. Nye målbeskrivelser og logbøger i henhold til speciallægekommissionens betænkning maj 2000
 6. Inspektorordningen.
 7. Adgang til DRS’ medlemsliste.
 8. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 9. Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent
 10. Rettidigt indkomne forslag
 11. Valg til bestyrelse
 12. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer
 13. Eventuelt

 

Charlotte Strandberg (CS) bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen.

Ad punkt 1:

Bestyrelsen foreslog Svend Collatz Christensen, som modtog valget og takkede herfor. Generalforsamlingen blev erklæret for lovligt indkaldt i henhold til selskabets vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

Ad punkt 2:

CS fremlagde formandens mundtlige beretning, der kan læses andetsteds i bladet.

Dirigenten opfordrede til diskussion af såvel den skriftlige som mundtlige beretning.

Vedrørende efteruddannelse:

Flere opfordrede til at afdelingerne er meget opmærksom på at få sendt folk på efteruddannelseskursus. Det er vigtigt at opretholde nationale uddannelsestiltag.

Vedrørende web side: Carsten Thomsen opfordrede til øget brug af vores hjemmeside, som indeholder mange gode oplysninger, links, vejledninger etc.

Vedrørende medlemsbladet i elektronisk form: Skulle det blive aktuelt foreslog Carsten Thomsen at man fik meddelelse om nye numre via e-mail. Dette ville kræve en mail liste over medlemmerne, som vi ikke har for øjeblikket. Man kunne overveje at oprette en sådan via vores hjemmeside, hvor man frivilligt tilmeldte sig en e-post liste. Medlemsbladet skal i elektronisk form fremstå med uændret udseende. Forslaget vil blive diskutere i løbet af det kommende år vil eventuelt tages op til næste generalforsamling til afstemning.

Ad punkt 3:

Dirigenten indbød til diskussion af de skriftlige beretninger fra udvalgene og opfordrede medlemmerne fra udvalgene til at komme med yderligere kommentarer også de udvalg, som ikke havde indsendt skriftlig beretning til medlemsbladet.

Ingen kommentarer til punktet bortset fra følgende:

Vedrørende CME udvalg. Niels Skovgaard:

Der har ikke været afholdt møder siden CME-systemet er etableret. Der oplyses i annoncer for danske efteruddannelssesaktiviteter at der tildeles CME point efter gældende regler. Der har kun været ganske få der har registreret deres aktivitet i 2001 efter at systemet blev papirløst i 2000. Det er stadig kun 15 % af speciallægerne der deltager frivilligt. Dette skyldes nok, at registreringen ikke er let, da den ikke er logisk opbygget. Efteruddannelsesregistreringen kommer formentlig ikke til at fungere efter hensigten før den bliver obligatorisk, enten centralt fra eller som led i en ansættelsesaftale mellem den enkelte speciallæge og afdelingen/sygehusledelsen.

Vedrørende sundhedsstyrelsens specialistnævn: Karen Damgård:

Nævnet har behandlet en enkelt sag.

Ad punkt 4:

CS uddybede hvad der er sket omkring fagområder. Den17. april vedtog Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse en definition af begrebet fagområder. Definitionen kan læses andet steds i bladet.

DRS bestyrelse giver udtryk for ønske om følgende fagområder:

 1. Gastrointestinal radiologi
 2. Thorax radiologi
 3. Urogenital radiologi
 4. Kar og interventions radiologi
 5. Pædiatrisk radiologi
 6. Mammografi
 7. Neuroradiologi
 8. Muskuloskeletal
 9. Onkoradiologi.

samt fortsat mulighed for ekspertfunktion i ultralyd og MR.

Bestyrelsen ønsker at retningslinier for kommende fagområder beskrives af de respektive interesseforeninger.

CS opfordrede forsamlingen til at kommentere bestyrelsens ønsker om fagområder.

Retningslinjer for fagområderne kunne indeholde krav om ansættelse i et vist antal måneder på en relevant afdeling. Der udspandt sig en længere diskussion om både antallet af punkter og emner inden for fagområder.

Bestyrelsen vil publicere udkast på vores hjemmeside.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag som grundlag for det videre arbejde.

Ad punkt 5:

Birthe Højlund Bech og Vibeke Andree er kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen og ansvarlige for processen. Desuden deltager Charlotte Strandberg og Anne Grethe Jurik samt Claus Jensen.

Birthe Højlund Bech gav et kort resume af retningslinjerne for udarbejdelse af målbeskrivelse og logbøger. Disse kan ses på vores hjemmeside. Hovedideen er at have konkrete mål, der er målbare. Birthe Højlund Bech viste tidsplanen for arbejdet. Det endelige udkast til sundhedsstyrelsen vil formentlig være færdig i løbet af efteråret.

Ad punkt 6:

Inspektorordningen fortsætter og der bliver obligatoriske inspektorbesøg fra 01-01-2003. Der er flere som har givet positivt udsagn om at deltage i arbejdet, men vi mangler fortsat 3-5 , i Region Syd og Nord. Navnene på DRS’ nuværende inspektorer kan ses andetsteds i bladet.

Ad punkt 7:

Vi var af Norsk Radiologisk Forening forespurgt om vores holdning til fri adgang af DRS’ medlemsliste, hvilket bestyrelsen ønskede at forespørge medlemmerne om.. Generalforsamlingen blev spurgt, om man fortsat ønsker denne politik opretholdt. Generalforsamlingen godkendte, at listen fortsat findes på hjemmesiden i uændret form.

Ad punkt 8:

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Der var et meget stort overskud, hvilket skyldes at den tidligere Brancheforening satte penge ind i 2001, som egentlig skulle været indsat i 2000, samt at Sundhedsstyrelsen har givet 50.000 kr. til arbejdet med Målbeskrivelser.

Ad punkt 9:

Budgettet blev fremlagt. Man budgetterer med et underskud på 25000. E-kurserne er ikke medtaget. Da Selskabet råder over en større formue er der ikke grund til at øge kontingentet trods det budgetterede underskud.

Kontingentet bliver uændret på 500 kr.

Ad punkt 10:

Ingen indkomne forslag.

Ad punkt 11:

Menigt bestyrelsesmedlem Zoreh Rasti har meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Michel Nemery, som blev valgt.

Ad punkt 12:

Følgende blev optaget som ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer.

Account manager Christian Helligsø, Mørkløv

Produktspecialist Lars Weber, Schering

Produktspecialist Rene Duvander, København K

Salgsingeniør Merete Lænsø, Egå

Produktspecialist Jesper Vinterberg, GE, Medical

Salgsingeniør Lennart Carlsson, GE

Medicoingeniør Jesper Thygesen, Århus

Sygeplejerske Lis Hjersing, Virum

Applikationsspecialist Benja Grumpkow, B& K medical

Stud med Rikke Beese Dalby, Århus.

Ad punkt 13:

Poul Stage blev mindet af afdelingslæge Claus Jensen.

Flere medlemmer udtrykte vigtigheden af at der blev afsat tid til uddannelsen af radiologer på afdelingerne.

Der var diskussion om DRG priserne fortsat er realistiske. Ingen konklusion herpå.

Christian Schmidt Sivertsen fortalte om kursus i radiologi for medicinske studenter. Dette var en succes, og man vil overveje at gentage dette, da det vil kunne betyde meget for rekrutteringen til vores fag.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.10 i god ro og orden efter at Charlotte Strandberg havde takket dirigenten for et veludført effektivt arbejde.

 

Erik Lundorf, Sekretær DRS          Svend Collatz Christensen,  Dirigent

    

Charlotte Strandberg,  Formand DRS

 


FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING

Bestyrelsens aktiviteter siden sidste generalforsamling april 2001 er beskrevet udførligt i medlemsblad nr. 2, 2002 og jeg vil ikke gentage dette, men ganske kort belyse enkelte ting og tilføje hvad der er sket siden udarbejdelsen af den skriftlige formandsberetning og til nu.

 

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Mogens Roelsgaard:

Født den 8. juni 1918 i Hørsholm. Fik medicinsk embedseksamen i sommeren 1944. Uddannet som speciallæge i røntgendiagnostik og strålebehandling på Odense Amts og Bys Sygehus’ røntgenafdeling og Radiumstation samt røntgenafdelingen i Gentofte. Under uddannelsesforløbet radiolog på Hospitalsskibet Jutlandia. Fik specialistanerkendelse i 1955. 1956-1980 overlæge på røntgenafdelingen Sct. Joseph Hospital. Praktiserende speciallæge Frederiksberg fra 1980. Blev pensioneret i 1992. Var medlem af ESPR fra 1965.

Mogens Roelsgaard døde 2. juni 2001.

Knud Feldt-Rasmussen:

Født den 26 december 1924 i Rådved. Fik medicinsk embedseksamen i 1952. Uddannet i Diagnostisk radiologi på røntgenafdelingerne i Roskilde, Hillerød, Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Fik specialistanerkendelse i 1966. 1967 overlæge ved røntgenafdelingen Bispebjerg Hospital og fra 1976 administrerende overlæge samme sted indtil sin pensionering i 1992. Ultralyddiagnostikken var en af hans store interesseområder. Knud Feldt-Rasmussen var meget aktiv inden for specialistuddannelsen af kommende radiologer. Deltog aktivt i mange af DRS’ udvalg i Sundhedsstyrelsen.

Knud Feldt-Rasmussen døde den 7. juli 2001.

Poul Stage:

Født 9. september 1934 i Viborg. Fik medicinsk embedseksamen i 1961. Uddannet i Diagnostisk radiologi ved røntgenafdelingerne Rigshospitalet og Kommunehospitalet. Fik speciallægeanerkendelse i 1973. Overlæge ved røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital fra 1976 til han blev pensioneret i 2001. Poul Stages store interesse og engagement var thoraxradiologien og den interventionelle radiologi. Han var i mange år klinisk lektor og deltog meget aktivt i udannelsen af de yngre læger. Var medlem af flere af DRS’s udvalg i Sundhedsstyrelsen. Var i flere år medlem af bestyrelsen i Danske Radiologers Organisation og en periode formand for organisationen.

Poul Stage døde den 27. september 2001.

Ole Marcus Skov:

Født den 10. april 1922 i København. Medicinsk embedseksamen i 1953. Uddannede sig i Diagnostisk radiologi ved røntgenafdelingerne ved Ålborg Sygehus, Randers Centralsygehus og Århus Kommunehospital. Fik speciallægeanerkendelse i 1969. Overlæge ved røntgenafdelingen Silkeborg Centralsygehus i 1971. Herfra blev han pensioneret i 1992.

Ole Marcus Skov døde den 31. december 2001.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at mindes de afdøde kolleger og medlemmer af Selskabet.

Videnskabelige møder og Efteruddannelse:

Der har været meget vekslende søgning til vores møder og flere har desværre måtte aflyses. Sidst forårsmødet i Viborg. Vi synes derfor vi vil begrænse mødeaktiviteten til at have færre, men så lidt større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Vi satser på at holde to E-kurser årligt et et-dages kursus i foråret i forbindelse med generalforsamling og videnskabelig møde i København. Vi vil så flytte generalforsamlingen til om torsdagen. Et to-dages E-kursus om efteråret i forbindelse med årets festmiddag. Dette vil skiftevis blive afholdt i Århus og København. Næste gang vil blive november i København i traumatologi. Der foreligger en foreløbig plan med Uroradiologi og Pædiatri i 2003. Kar- og neuroradiologi 2004. Onkoradiologi og muskuloskeletal radiologi i 2005. Thorax- og gastro-radiologi i 2006.

Tilmeldingen til dagens E-kursus i mamma diagnostik har været over al forventning med over 100 Deltagere.

Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi har netop holdt møde i Skejby om diagnostik af cerebrum hos det nyfødte barn. Indlæggene var både af klinikere og radiologer, og deltagerantallet var næsten ligeligt mellem pædiatere og radiologer.

Det var et meget vellykket møde og vi kan fortsat kun anbefale at holde sådanne fællesmøder.

Det er fortsat vigtigt at vi alle indberetter CME, selvom dette stadigt er frivilligt. Jeg håber vi vil høre mere om dette fra CME udvalget.

 

Medlemsblad og hjemmeside

Siden den skriftlige beretning har bestyrelsen ændret lidt kurs og vi synes måske nok at vi skal tage op til overvejelse om vi ikke snart skal udlægge medlemsbladet til hjemmesiden. Dels har vi en meget velfungerende hjemmeside med en meget dygtig Web-master, men vi kan også spare rigtig mange penge, som vi måske kan bruge på at gøre vores hjemmeside endnu bedre. En anden og ikke mindst vigtig grund er, at deadline for medlemsbladet ikke altid er hensigtsmæssig i forhold til andre deadlines, så den tid bladet er i trykken kan gøre at nogle deadline ligger meget tæt på bladet og måske er grunden til manglende tilmelding til møder. Dette kombineret med at det er en meget stor opgave at lave dette blad og der kan ikke undgås at komme nogle fejl, som kan være irriterende for mange og i visse situationer betyde en del. Disse fejl ville meget nemt kunne rettes på hjemmesiden.

 

Speciallægeuddannelsen og Inspektorordningen

Kommer vi til at diskutere senere og er beskrevet udførligt i den skriftlige beretning. Jeg vil lige tilføje at det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har på mødet i går vedtaget en indstilling vedrørende retningslinier for forskningstræning og for de tværfaglige kurser. De specialespecifikke kurser skal fortsat være Nationale, medens de tværfaglige kurser skal lægges ud i regionerne. Region Øst har foreløbig meldt ud at de ikke ønsker at ansætte kliniske lektorer. Region Nord har ansat 24 kliniske lektorer. Ambitionerne er meget høje, men der kan blive meget store problemer med at få tingene etableret på afdelingsniveau. Et punkt, der også drøftes i Rådet er, at sikre at relevante forslag underkastes en vurdering af om forslaget overhovedet kan gennemføres samt de organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Der kommer til at ligge en meget større ansvar hos de uddannelsesansvarlige.

Forskertræning: Alle skal gennem et 12 ugers forskerforløb, hvor den uddannelsessøgende skal have en hovedvejleder og en eller flere faglige vejleder. Der skal udfærdiges en skriftlig rapport, som skal danne grundlag for en mundtlig rapport. Dette skal bedømmes af hovedvejlederen og universiteterne. Angående målbeskrivelserne og Logbøger vil den næste seminar i maj fokusere på evaluering.

Inspektorer: Vores inspektorer har været på genbesøg på røntgenafdelingen KAS Glostrup og Selskabet har modtaget rapport derfra.

Vejledninger vedrørende de Radiologiske procedurer

Vil blive revideret i løbet af efteråret. Det er spørgsmålet, hvor længe vi skal blive ved at genoptrykke dem, eller kun opdatere dem på hjemmesiden. Alle afsnit vil blive revideret og der kommer et nyt særskilt afsnit om onkoradiologi. Det lader fortsat ikke til at Sundhedsministeriet vil støtte os økonomisk.

Følgende har ønsket optagelse som ordinære lægelige medlemmer af Selskabet.

Reservelæge Salim Mohadi Hassan, Brønshøj

Reservelæge Helle Christensen, Virum

Reservelæge Hossein Mohit Mafi, Risskov

Afdelingslæge Bodil Nielsen, Brabrand

Reservelæge Bente Raffnsøe, Søborg

Reservelæge Anne Nielsen, Vejle

1.Reservelæge Bassam H. Mahdi, Odense

Reservelæge Maj-Brit Byrchel, Kolding

Reservelæge Jacek Szkudlarek, Vallensbæk

Reservelæge Dana Lupulesco, Svendborg

Reservelæge Osama Hamed Jwaijd, København

Reservelæge Louise Gyldensted, Århus

Afdelingslæge Michelle Nemery, Frederiksberg

Reservelæge Thomas Axelsen, København

Reservelæge Sanne Birgitte Hansen, København

Reservelæge Pia Leino, Tåstrup

Reservelæge Yusef Zoher Mohammed, Frederecia.

Hvis der ikke er nogle, der har indvendinger mod dette, er de hermed at betragte som medlemmer af Selskabet og dermed stemmeberettiget under generalforsamlingen.

Jeg vil slutte min formandsberetning med at takke bestyrelseskollegerne, selskabets medlemmer og industrien for et positivt og frugtbart samarbejde. En speciel tak til alle de, der har ydet en indsats til Selskabet og dermed Dansk Radiologi ved at indgå i arbejdsgrupper og lignende. Det er en stor arbejdsbyrde, der bliver lagt oven i vores alle stigende arbejdspres på afdelingerne. Trods dette vil jeg opfordre endnu flere til at indgå i sådanne arbejdsområder, der ligger mange og meget vigtige arbejdsopgaver forude. Selvom det kan være tungt er det også meget sjovt at være med.

Jeg vil hermed indbyde til debat omkring såvel den skriftlige som den mundtlige beretning.

Charlotte Strandberg,  Formand DRS


Fagområde

Definition vedtaget af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Et fagområde afgrænser et særligt interesse- eller kompetenceområde, som enten ikke er dækket af et godkendt speciale eller udgør en mindre del heraf.

Fagområder kan ikke opnå eller tildeles godkendelse eller autorisation af sundhedsmyndighederne. Heraf følger, at et fagområde ikke kan defineres ved formelle målbeskrivelser eller uddannelsesbestemmelser, men at kompetence indenfor et fagområde alene vurderes i forhold til et konkret stillingsopslag til speciallæge i sundhedsvæsnet.

For ansættelser i sundhedsvæsnet som overlæge/ledende læge gælder lægelovens §14. 1. I det omfang, der ved ansættelse af en overlæge stilles særlige krav udover speciallægeautorisation. skal dette fremgå af stillingsopslaget. Sundhedsstyrelsens bestemmelser om §14 bedømmelse, suppleret med de videnskabelige selskabers vejledende retningslinier til uddannelse indenfor fagområder eller særlige kompetenceområder, vil være grundlag for såvel bedømmelse af ansøgere som vejledning for "uddannelsessøgende".

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse anbefaler derfor Sundhedsstyrelsen, at ovennævnte definition danner grundlagt i arbejdet med revision af bekendtgørelse ved §14 vurderinger.


Inspektorerne for Dansk Radiologisk Selskab.

Her er navnene på de inspektorer, der har givet endeligt positivt udsagn:

Region Øst:

Overlæge Kirsten Nergaard, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital.

Overlæge Carsten Sloth, Røntgenafdelingen, Centralsygehuset, Næstved.

Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Afdelingslæge Claus Jensen, Røntgenafdelingen, RH.

Overlæge Hans Petersen, Røntgenafdelingen, Roskilde (nuværende).

Region Syd:

Overlæge Mette Ramsdal Poulsen, Røntgendiagnostisk afd., Odense Universitets Hospital.

Region Nord:

Overlæge Agnete Hedemann, Røntgenafdelingen, Ålborg Sygehus (nuværende).

Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital.


DANSK NEURORADIOLOGISK SELSKAB

E-KURSUS TORSDAG DEN 24. OKTOBER 2002.

AstraZenica, Roskildevej 22, 2620 Albertslund.

NEUROINFEKTIONER

09.00-09.30 Registrering og kaffe

09.30-09.35 Velkomst v/kursusleder

09.35-10.05 Klinik og behandling af neuroinfektioner i cerebrum og spinalkanalen hos børn.

Overlæge, dr.med. Peter Uldall, Rigshospitalet.

10.10-10.40 Cerebrale neuroinfektioner hos børn – radiologi.

Overlæge Hans Pedersen, Roskilde Amtssygehus.

10.40-10.50 Cases med differentialdiagnoser, børn, cerebrum.

Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver, Amtssygehuset, Glostrup.

10.50-11.20 Kaffe.

11.20-11.50 Spinale neuroinfektioner hos børn – radiologi.

Overlæge Hans Pedersen, Roskilde Amtssygehus.

11.50-12.00 Cases med differentialdiagnoser, børn, spinalkanalen.

Professor, overlæge, dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital.

12.00-12.30 Klinik og behandling af cerebrale neuroinfektioner hos voksne.

Overlæge, dr.med. Klaus Hansen, Rigshospitalet.

12.35-13.05 Cerebrale neuroinfektioner hos voksne – radiologi.

Overlæge Leif Sørensen, Århus Kommunehospital.

13.05-14.20 Frokost.

14.20-14.50 Klinik og behandling af spinale neuroinfektioner hos voksne.

Overlæge Kjeld Dons, Rigshospitalet.

14.55-15.25 Spinale neuroinfektioner hos voksne – radiologi.

Overlæge Aase Wagner, Rigshospitalet.

15.30-15.50 Cases med differentialdiagnoser, voksne, cerebrum og spinalkanlen.

Overlæge Jørgen Nepper Rasmussen, Odense Universitetshospital.

15.50-16.00 Afslutning v/kursusleder.

 

Formål: At gennemgå neuroinfektioners klinik, behandling og billeddiagnostik.

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til radiologer. Radiografer, røntgensygeplejersker og alle, for hvem emnet kan have interesse, er velkomne.

Kursusleder: Overlæge Aase Wagner, Radiologisk afd. X3023, Rigshospitalet.

Undervisere: Overlæge Kjeld Dons, Neurokirurgisk afd., Rigshospitalet. Overlæge, professor, dr.med. Carsten Gyldensted, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital. Overlæge, dr.med. Klaus Hansen, Neuromedicinsk afd., Rigshospitalet. Overlæge Hans Pedersen, Radiologisk afd., Roskilde amtssygehus. Overlæge Jørgen Nepper Rasmussen, Radiologisk afd., Odense Universitetshospital. Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver, Radiologisk afd., Amtssygehuset, Glostrup. Overlæge Leif Sørensen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital. Overlæge, dr.med. Peter Uldall, Neuropædiatrisk afd., Rigshospitalet.

Tid: Torsdag den 24. oktober 2002.

Sted: Astra, Roskildevej 22, 2620 Albertslund.

Tilmelding: Kun ved indbetaling af kursusafgift DKK 375,00 (heri inkluderet frokost og kaffe) på girokonto nr. 1-99 42 04, Dansk Neuroradiologisk Selskab v/kasserer Aase Wagner, Jagtporten 20, 2730 Herlev, senest den 10. oktober 2002.

Bekræftelse på tilmeldingen sendes ikke. Andre former for tilmelding kan desværre ikke accepteres.


DRS planlagte E-kursusrække 2002-2007

Som oplyst ved generalforsamlingen vil mødeaktiviteten blive begrænset til at have færre, men større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Efterårskurset vil strække sig over 2 dage i forbindelse med årets festmiddag, forårskursus vil være 1 dags kursus i forbindelse med generalforsamlingen.

  Emne Kursusleder
Efterår 2002 Traumekursus (2 dage) Henrik Theisen
Forår 2003 Uroradiologi (1 dag) Niels Skovsgård
Efterår 2003 Pædiatri (2 dage) Karin Kastbjerg Petersen
Forår 2004 Kar-diagnostik (2 dage) Henrik Gregersen
Efterår 2004 Neuroradiologi columna (2 dage)  
Forår 2005 Onkoradiologi (1 dag)  
Efterår 2005 Muskuloskeletal (2 dage)  
Forår 2006 Thorax  
Efterår 2006 Gastroenterologi  
Forår 2007 Mammo  

55th Nordic Radiological Congress

June 25 – 28, 2002 

Reykjavik, Iceland

 NB!

Did you forget to register, or?

As we suspect that some Nordic radiologists may have missed our booklet "Invitation and Call for Papers", which also included the preliminary programme for the congress, we are hereby sending this reminder just to be on the safe side. For the first time, this booklet was now distributed together with Acta Radiologica (Nov 2001). This should have guaranteed the notice of almost all colleagues in Scandinavia, the only risk being that some might throw it away, inadvertently, as some non-important information or advertisement!

 

If you did not receive the program by mail, or missed it some other way, you can check the congress website: www.rit.cc/nrc-2002 , where you will find the latest update of the programme, with invited speakers, and other necessary information, the registration form, abstract form etc.

 

Initially, the deadline for registration with the reduced congress fee was set for 1 March 2002. This deadline has now been moved to 22 April 2002, which will also be the new deadline for abstracts.

 

Iceland Incentives Inc. has made block bookings of hotel rooms in Reykjavik for prospective congress attendees. Please note, that we can not guarantee accommodation after 22 April 2002.

 

If you need further information or assistance, do not hesitate to contact us:

 

Iceland Incentives Inc. Tel.: +354-554-1400

Hamraborg 1-3 Fax: +354-554-1472

IS-200 Kópavogur E-mail: radiology@iii.is 

Iceland Website: www.iii.is 

Congress: www.rit.cc/nrc-2002


Vejle sygehus afholder externat CT-KURSUS.

DELTAGERE: Læger, radiografer og sygeplejersker som arbejder med, eller skal til at arbejde med CT-scanning.

Deltager antallet er begrænset, pga. pladsforholdene.

FORMÅL: At øge indsigten i de mange tekniske og diagnostiske muligheder som en CT-scanner giver, specielt med henblik på at planlægge og optimere en CT-undersøgelse.

KURSUSBESKRIVELSE: Teoretisk kursus i CT-teknik og -undersøgelsesmetodik.

  • INDHOLD:
  • CT-undersøgelse af cranie,abdomen,columna,knogler og thorax.
  • Anvendelse af kontrast ved CT-undersøgelser (i/v, peroralt, rectalt)
  • Acut CT-undersøgelse af multitraumatiseret patient.
  • Planlægning af CT-undersøgelse, post rekonstruktion og dokumentation efter undersøgelsen.
  • Teknik og Kvalitetskontrol-
  • CT-Anatomi

UNDERVISERE: Læger og radiografer fra Århus, Odense og Vejle.

STED: Vejle sygehus

TIDSPUNKT: Kursus start: Mandag d.11 / 11 2002 kl. 900

Kursus slut Fredag d.15 / 11 2002 kl. 1300

PRIS: CT-kurset incl.kursusmaterialer og kaffe/te/frokost 2200 kr.

Betaling skal først ske efter henvendelse fra kursusledelsen.

TILMELDING: Når din tilmelding er modtaget, sender vi girokort, de første 85 betalende, vil blive optaget på kurset.

CT-kursusledelsen: Radiograf Jens Jørgen Grønhaug

Vejle Sygehus, Røntgenafdelingen, Kabbeltoft 25, DK 7100 Vejle. E-mail:  jjgh@ofir.dk 

Download kursusfolder med kursusprogram i PDF-format.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til CT-kursus. (Blokbogstaver)

 

Fornavn:_______________________Efternavn:_____________________ Privat tlf.:_________________

Stilling:___________________________Arbejdssted:_______________________tlf.____________

Arbejdsstedets

Adresse:________________________________________Postnr/by:_______________________

Tlf.: ____________________Email:_______________

 


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinært ikke lægeligt medlem:

Stud med Henrik Struckmann.


Finn Mathiesen, Webmaster DRS