opdateret 14. april 2002

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 2 april 2002:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2002
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

 


Meddelelse fra bestyrelsen:

Næste arrangement i Dansk Radiologisk Selskab er generalforsamlingen, som holdes i samarbejde med Foreningen af Røntgensamlingens Venner på Medicinsk Historisk Museum. Vi håber på stor tilslutning. Er man intereseret i emner inden for radiologiens historie er der rig mulighed for at få sine interesser dækket.

Tilmeldingen til e-kursus i mamammabilleddiagnostik er god og kursus afholdes som planlagt.

Forårsmødet i Viborg byder på mange spændende emner. Se programmet her i bladet.

Erik Lundorf.


E-kursus i MAMMABILLEDDIAGNOSTIK 

d. 19. april 2002, auditoriet på Medicinsk Historisk Museum, Bredgade 62, Kbh K.

Program.

08.30 – 08.35 Velkomst ved Ilse Vejborg

08.35 – 10.00 Mammografiscreening. Fyns amt, København + Frederiksberg.

Walter Schwartz og Ilse Vejborg.

10.00 – 10.20 Pause: kaffe

10.20 – 11.10 Klinisk mammabilleddiagnostik (BIRAD, tripletest, diagnostiske strategier).

Ilse Vejborg.

11.10 – 12.00 Korrelationer mellem mammografi og patologi.

Anders Lernevall, Melsene Lehbrink og Flemming Melsen.

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.45 Digital mammografi.

Per Skaane.

13.45 – 14.15 Pause: kaffe

14.15 – 15.00 Ultralyd som supplement til mammografi.

Per Skaane

15.00 – 15.30 Klinisk mammografi i Danmark – status.

Allan Jensen

Undervisere:

Overlæge Anders Lernevall, Røntgenafdelingen, Århus Amtssygehus

Overlæge Melsene Lehbrink, Røntgenafdelingen, Århus Amtssygehus

Overlæge Flemming Melsen, Patologisk Institut, Århus Amtssygehus

Overlæge Walter Schwartz, Mammografiscreeningen, Odense Sygehus

Overlæge Per Skaane, Ullevål Universitetssygehus, Oslo

Cand. scient. Allan Jensen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Overlæge Ilse Vejborg, Billeddiagnostisk Afdeling, Rigshospitalet

Kursusleder:

Ilse Vejborg

Målgruppe:

Læger og andre interesserede i mammadiagnostik.

Kurset finder sted i Medicinsk Historisk Museum, Bredgade 62, 1260 København K.

Vigtigt: Tilmelding i tide!!

Pris: 650 kr

Hvis deltagerantallet er mindre end 30, aflyses kurset.

Tilmelding og betaling med tydelig angivelse af navn og afdeling samt navn på e-kursus til Trine Torfing, kasserer, Dansk Radiologisk Selskab. Giro nr 542-0326. e-mail: kasserer@drs.dk. Send venligst ikke check.

CMS points efter reglerne.

Tilmeldingsfrist: 15-03-2002.


150. videnskabelige møde i Dansk Radiologisk Selskab

Fredag d. 19. april 2002, kl. 16.00 – 17.30

Fællesmøde med Foreningen af Røntgensamlingens venner

Medicinsk Historisk Museum, auditoriet

Bredgade 62, Københanvn K

Program:

l. Selskabets og Venneforeningens formænd byder Velkommen

2. Museumsleder Frank Allan Rasmussen : Medicinsk-Historisk Museum "Set med Røntgenøjne"

3. Anne Grethe Jurik: Radiologisk undersøgelse af Grauballemanden

4. Sven Grønvall Rasmussen: En galdestens historie

5. Carsten Thomsen: MR's historie


Dansk Radiologisk Selskab afholder

Ordinær Generalforsamling

Fredag d. 19.april 2002 kl. 19.30 Medicinsk Historisk Museum, auditoriet, Bredgade 62, København K

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalgene
 4. Fagområder inden for radiologi
 5. Nye målbeskrivelser og logbøger i henhold til speciallægekommissionens betænkning maj 2000
 6. Inspektorordningen.
 7. Adgang til DRS’ medlemsliste.
 8. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 9. Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent
 10. Rettidigt indkomne forslag
 11. Valg til bestyrelse
 12. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer
 13. Eventuelt

Ad punkt 4:

I forbindelse med den nye betænkning fra speciallægekommissionen indgår begrebet fagområder. Hovedårsagen til dette er at flere specialer er nedlagt, allergologi, hepatologi og klinisk neurofysiologi. Disse skal konverteres til fagområder. Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse arbejder med at få defineret begrebet fagområde i den lægelige specialestruktur.

I skrivende stund er der intet fastlagt omkring dette. Lægeforeningen og DMS har to divergerende ønsker omkring fagområder, se den skriftlige formandsberetning. Speciallægekommissionen anbefaler at betegnelsen fagområde anvendes om de grenspecialer, som kommissionen ikke foreslår videreført som specialer, samt om eksisterende og evt. kommende subspecialer, interesseområder og ekspertområder, og at fagområder ikke godkendes og autoriseres af de centrale myndigheder.

Uddannelsen inden for et fagområde vil almindeligvis være baseret på vejledende retningslinier, der er udarbejdet af de videnskabelige selskaber. Specialestrukturen bør opbygges således, at nye fagområder let dannes, når der er behov for det, og visner bort når det er nødvendigt, hvilket sikrer størst mulig fleksibilitet. Der skal være flere veje ind i et fagområde, og der må derfor som hovedregel ikke stilles krav om profilering inden for et fagområde kun kan ske på grundlag af speciallægeanerkendelse inden for et bestemt speciale.

Ser man på det internationalt er der inden for radiologien flere muligheder for etablering af fagområder:

 1. organrelaterede
 2. sygdomsrelaterede
 3. aldersrelaterede
 4. modalitetsrelaterede.

DRS har tidligere indgivet ønske om følgende fagområder:

 1. gastrointestinal
 2. pædiatri
 3. urogenital
 4. kardiovaskulær
 5. pædiatrisk radiologi
 6. mammografi
 7. neuroradiologi
 8. muskuloskeletal
samt mulighed for etablering af ekspertfunktioner vedr. interventionel radiologi, MR- , CT-, og UL-skanning.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer:

Da den cardiovaskulære diagnostik langt overvejende er overgået til cardiologiske afdelinger foreslås at fagområdet kardiovaskulær ændres til kar og intervention.

På grund af den stigende opmærksomhed på kræftbehandling foreslås at der oprettes et fagområde i onkoradiologi.

Selvom fagområdebegrebet ikke er kommet på plads er der ingen tvivl om at vi får fagområder og bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer og specielt interesseforeningerne om at tage stilling til dette.

Ad punkt 6:

Inspektorordningen er blevet obligatoriske og vi er igen af Sundhedsstyrelsen blevet bedt om at pege på 9 inspektorer. Se den skriftlige formandsberetning.

Da Sundhedsstyrelsen ellers selv griber ind , er det meget vigtigt at alle DRS medlemmer tager stilling til hvad vi skal gøre ved dette problem. Vi har meget store problemer med at rekruttere speciallæger til dette.

Ad punkt 7:

Flere radiologiske foreninger har henvendt sig for at få medlemslisten tilsendt. Listen findes allerede på DRS hjemmeside og er derfor tilgængelig for alle. Skal denne praksis opretholdes?

Ad punkt 9:

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Ad punkt 10:

Menigt bestyrelsesmedlem Zoreh Rasti har meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår Michelle Nemerey.


FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING

Omhandler perioden fra sidste generalforsamling til skrivende stund medio marts 2002.

Selskabet har i dag 723 medlemmer, heraf 592 ordinære lægelige medlemmer ( inklusiv pensionerede radiologer), 10 æresmedlemmer, 13 ordinære ikke lægelige medlemmer og 108 ekstraordinære ikke lægelige medlemmer.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Mogens Roelsgaard født 8/6 - 1918 død 2/6 -2001

Knud Feldt-Rasmussen født 26/12 - 1924 død 7/7 - 2001

Poul Stage født 9/9 - 1934 død 27/9 - 2001

Ole Marcus Skov født 10/4 - 1922 død 31/12 – 2001

 

Møder og kurser

Siden sidste generalforsamling er der afholdt følgende møder:

149. videnskabelige møde, 8-9 november 2001 i Gentofte. Første dag var et heldagsmøde i CT -skanning med mange indlæg om det sidste nye inden for Multislice CT. Det var meget spændende indlæg både fra udenlandske og danske foredragsholdere. Anden dag omhandlede bihulesygdomme og vinkeltumorer, samt frie foredrag. Begge dage var meget velbesøgte og traditionen tro sluttede vi mødet af med en hyggelig middag som blev holdt på restaurant Ved Stalden i Charlottenlund. Ved middagen blev årets legater delt ud.

Der har været afholdt efteruddannelseskursus i Gastrointestinal Radiologi, 20. april 2001, Rigshospitalet. Kursus i Muskuloskeletal Radiologi måtte desværre udsættes til efteråret 2002, da det var umuligt at få det koordineret, da det faldt sammen med ESSR og årsmøde i Ortopædkirurgisk Selskab. E-kursus udvalget vil prøve at være opmærksom på sådanne sammenflad i fremtiden, så det ikke vil gentage sig. Kurset vil nu blive holdt i forbindelse med novembermødet 2002, som af praktiske grunde også i år vil blive afholdt i Gentofte.

Bestyrelsesmøder med mere

Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder tre i København og to på Fyn. Bestyrelsesreferaterne har nu gennem flere år været tilgængelige på DRS’ hjemmeside og vi har indtryk af at medlemmerne er glade for dette. Vi vil dog gerne atter opfordre medlemmerne til at komme med tilkendegivelser om bestyrelsens beslutninger, da vi synes dette er meget vigtigt da DRS jo er vores allesammens videnskabelige Selskab. Vi har heller ikke mødt modstand mod at referaterne ikke længere trykkes i medlemsbladet, hvilket vi vil tage til efterretning og fortsætte med dette.

KIRUMED har fusioneret med DMDA og dannet den nye brancheorganisation MEDICOINDUSTRIEN. Den gamle aftale med KIRUMED omkring økonomisk tilskud er derfor ophørt. Den "gamle" gruppe for billeddiagnostik besluttede dog i september at stille 30.000 kr. til rådighed for DRS. Af dette beløb har Selskabet foreløbig brugt 10.000 kr. til novembermødet.

Bestyrelsen har i det forløbne år været repræsenteret ved møde i European Association of Radiology, Wien ( Birthe Højlund ).

Anne Grethe Jurik deltog i UEMS-møde i Paris november 2001.

Se venligst mødereferater trykt i dette blad.

Medlemsblad/hjemmeside

Bestyrelsen blev stort set udskiftet ved sidste generalforsamling, hvilket har givet os lidt begyndervanskeligheder, som også medlemsbladet bar lidt præg af i starten. Der måtte derfor udsendes et par "nyhedsbreve". Dette synes dog atter at køre på skinner og vi er glade for at medlemmerne bar over med os. Bladet har til trods for at sekretærens adresse er skiftet til Jylland uændret layout, kun farven er ændret. Denne gang til en maskulin farve, da vi for første gang i 10 år har fået en mandlig sekretær. Foreløbig har vi ikke planer om at udlægge andet end bestyrelsesreferaterne til hjemmesiden. Vi tror stadig at mange medlemmer har behov for at få informationerne i trykt form.

Vi er fortsat meget heldige at have Finn Mathiesen som web-master. Vores hjemmeside bliver løbende opdateret med medlemsblad, kurser, links og alle relevante oplysninger. Vi var en af de første Selskaber, som fik en hjemmeside, og det er fortsat en af de mest avancerede. Interessen har ikke været dalende, siden besøges flittigt af Selskabets medlemmer og mange andre med interesse for radiologi.

Efteruddannelse/CME

CME registrering af efteruddannelse foregår på frivillig basis via elektronisk registrering på DADLNET. Vi opfordrer fortsat alle speciallæger til at indberette. (se beretning fra CME-udvalg i dette blad)

E-kusus-udvalget har konstitueret sig med Vibeke Andrée som formand, Henrik Gregersen som næstformand og Inger Andersen som sekretær. E-kursusudvalget har sammen med bestyrelsen diskuteret den fremtidige struktur for national kursusvirksomhed. Kursustilbuddet internationalt er stort ,vi har alle fået et større arbejdspres på grund af mange strukturændringer inden for vort fag og samtidig er der tiltagende lægemangel. Dette har gjort at tilmeldingen til de enkelte møder og kurser blevet mindre, hvilket har resulteret i flere aflysninger. Vi ønsker at prioritere E-kursus højt. Vi er derfor blevet enige om at vi fremover har to " større" møder, forår og efterår eventuelt suppleret med forårsmøde eller Nordisk Kongres. Da det er svært at overholde budgetrammerne, da der er stigende udgifter til specielt foredragsholdere er man enedes om at øge prisen til 650 kr. pr. dag. DRS dækker fortsat evt. underskud.

Forår, 3.4 uge i april torsdag/fredag, København:. Torsdag foreslås videnskabeligt møde om formiddagen. Om eftermiddagen kunne skiftevis afholdes frie foredrag eller en "åben session", hvor der ville være mulighed for afholdelse af parallelle indlæg fra de forskellige interessegrupper. Dette skulle specielt henvende sig til vores yngre kolleger. Dette kunne afløse de tidligere meget velbesøgte møder i FYR. Generalforsamling om aftenen. Fredag et et-dags E-kursus.

Efterår, 2. uge i november ,torsdag/fredag, på skift mellem København og Århus:

2-dages E-kursus med tilhørende frie foredrag.

Der er lavet en foreløbig 5-års plan for E-kurser.

Udover E-kursus i DRS regi er der afholdt følgende E-kurser:

Dansk Neuroradiologisk Selskab: januar 2002: Neurotraumer.

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab: maj 2001: Muskulo-skeletal ultralyd, oktober 2001, Doppler og Muskulo-skeletal kursus, marts 2002, Schæffergården, (lever diagnostik og pædiatrisk ultralyd, bevægeapparatet).

Dansk Selskab for Magnetisk Resonans: marts 2002, Avancerede MR-teknikker.

Derudover er afholdt kursus i CT-skanning, Vejle, RAM-møder, samt kursus i Onkoradiologi, afholdt af Dansk Forening for Onkoradiologi.

Speciallægeuddannelsen:

Implementering af Speciallægekommissionens betænkning er videreført til Det Nationale Råd for Lægers videreuddannelse". DMS har tre repræsentanter og to suppleanter i Rådet. Fra de tværgående specialer er det Liselotte Højgård, og Charlotte Strandberg er suppleant.

Rådet har indtil dato afholdt 7 møder. Rådet har nedsat tre permanente udvalg; Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelses Forretningsudvalg, Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelses Uddannelsesbedømmelsesudvalg, Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelses Prognose og Dimensioneringsudvalg. Der skal udarbejdes en dimensioneringsplan for: 1. hele landet, 2. For hver af de tre regioner, 3.For hvert speciale på landsplan og for hver af de tre regioner. Det tilsigtes at dimensioneringsplanerne og udbudsprognosen opdateres en gang årligt, og at efterspørgelsesprognosen opdateres hvert 3. til 5. år.

Der er nedsat midlertidige udvalg; Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelses udvalg vedrørende målbeskrivelser og Logbøger, Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, arbejdsgruppe vedrørende turnusuddannelsen. Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelses udvalg vedrørende teoretiske kurser og forskningstræning.

Ansvaret for det faglige indhold af de specialespecifikke kurser delegeres fortsat til specialselskaberne i samarbejde med det Regionale Råd.

Meget af tiden i Rådet er blevet brugt til at diskutere Common Trunk for kirurgi, medicin og neurofagene, som nu er ved at være på plads.

Ved de sidste to møder er begrebet fagområde blevet diskuteret, men der foreligger på nuværende tidspunkt intet endeligt omkring dette. Lægeforeningen og DMS har to forskellige synspunkter på begrebet fagområde. Lægeforeningen har som grundsynspunkt, at fagområdeuddannelsen repræsenterer en individuel kompetenceudvikling med maksimal fleksibilitet. Man ønsker ikke en konkret beskrivelse af fagområdernes afgrænsning eller retningslinier for uddannelsen. DMS mener at fagområder skal beskrives mht. til deres klinisk-videnskabelige afgrænsning og den nødvendige uddannelse. De to forslag er beskrevet i detaljer i Ugeskriftet (2001; 163: 7109-10 og 2002;164:647-48). Der er dog ingen tvivl om at der bliver indført fagområder og vi skal tage stilling til hvilke fagområder vi kunne tænke os. Dette vil blive diskuteret på forårets generalforsamling.

Udvalget vedrørende Målbeskrivelser og Logbøger har udfærdiget skriftlige vejledninger til udarbejdelse af målbeskrivelser og logbøger. Der har været afholdt to seminarer med henblik på dette dels i august i Nyborg, hvor Birthe Højlund deltog og i januar på Schæfergården, hvor Birthe Højlund, Karen Damgaard og Charlotte Strandberg deltog. Målbeskrivelserne skal ændres meget i forhold til tidligere. Hovedprincippet er at de skal beskrive minimumskompetencer for en speciallæge og læringsstrategier og kompetenceerhvervelse skal beskrives detaljeret. Vores speciale er kommet lidt sent i gang i forhold til de øvrige specialer, da vi undervejs har skiftet kontaktpersoner. Fra vores speciale er Birthe Højlund og Vibeke Andrée kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen og vi er i fuld gang med udarbejdelsen af målbeskrivelserne. Se indlægget i dette blad. Der har fra Dansk forening for Onkoradiologi og Dansk selskab for Magnetisk Resonans været ytret ønske om at supplere de teoretiske kurser med et kursus i Onkoradiologi og i MR-diagnostik. Dette bliver nok meget svært, da det ikke ser ud til at vi får øget vores timetal i teoretiske kurser.

Man ønsker at de nye målbeskrivelser skal træde i kraft pr. 1. januar 2003.

Inspektorordningen

Aktuelt har DRS fortsat kun to inspektorer Hans Pedersen og Agnete Hedemann Nielsen. Dette er alt for få, da ordningen er videreført som obligatorisk ordning fra 2001, så den omfatter alle afdelinger, der varetager videreuddannelse af læger. Alle afdelinger skal have besøg af to inspektorer med et interval på 3 år. Vi er blevet bedt om at udpege yderligere 9 inspektorer: Region Nord 3, Region Syd 4, Region Øst 2. Vi opfordrer derfor alle speciallæger med interesse for den lægelige videreuddannelse til at melde sig til DRS’ bestyrelse. Hvis ikke vi indstiller inspektorer, vil Sundhedsstyrelsen selv finde nogle, uden for vores speciale. Bestyrelsen vil takke vores to inspektorer for deres besøg det sidste år.

2. udgave af Manual til brug for inspektorordningen er udkommet i august 2001.

Sundhedsstyrelsen/ Sundhedsministeriet

Klassifikationen af radiologiske procedurer trådte i kraft 1/1-2001. Der er siden lavet flere justeringer. Disse bliver løbende opdateret og er tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 1. januar 2002 blev det obligatorisk for alle radiologiske afdelinger at indberette til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsministeriet har sammen med DRS lavet et takssystem til afregning af de radiologiske procedurer. Dette blev forelagt ved det videnskabelige møde i forbindelse med sidste års generalforsamling og arbejdet blev afsluttet efteråret 2001. De ambulante takster kan ses på Sundhedsministeriets hjemmeside.

Vejledninger vedrørende de Radiologiske procedurer har nu fungeret i knap to år og vi har planlagt at disse revideres ca. hvert andet år. Bestyrelsen har derfor bedt de respektive interesseforeninger om dette. Bestyrelsen har bedt Dansk forening for Onkoradiologi om at skrive et særskilt afsnit. Deadline er sat til 1. juli 2002. Vi vil derefter sende dem til høring hos de respektive Videnskabelige Selskaber, før de vil blive genoptrykt efteråret 2002.

Den nye udgave af Vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner udkom primo 2002 og har erstattet den tidligere udgave pr. 1. februar 2002 Som ved sidste udgave blev vores forslag afkortet betydeligt.

Sundhedsstyrelsen har udsendt referenceprogram for lungecancer marts 2001, hvor Jens Kartoft har været DRS’ repræsentant.

Demens- den fremtidige tilrettelæggelse af sundhedsvæsenets indsats vedrørende diagnostik og behandling udkom december 2001. Fra DRS har Carsten Gyldensted siddet i arbejdsgruppen.

En MTV-rapport vedrørende kræft i øvre GI-kanal er næsten færdig. Søren Rafaelsen har deltaget i udarbejdelsen.

Klaringsrapport angående nyrecancer, Sven Dorph har siddet i arbejdsgruppen.

Sundhedsstyrelsen ønsker løbende at opdatere den nationale kræftplan og som led i dette har kræftstyregruppen udgivet "Sundhedspersonalets uddannelse i kræftbehandling". Denne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Den indeholder anbefalinger vedrørende den postgraduate lægelige videreuddannelse.

Sundhedsstyrelsen har indført ny administrativ praksis for teoretiske kurser fra 2002. Styrelsen forsøgte primært at pålægge de videnskabelige Selskaber ansvaret for kursusbudgetterne af de teoretiske kurser. Dette vakte massiv modstand hos DMS og samtlige videnskabelige Selskaber. Dette blev så taget af bordet og Sundhedsstyrelsen fortsætter med at varetage det administrative i forbindelse med økonomien. Der er dog indført en ny og strammere model, som skal forebygge fremtidige budgetoverskridelser. Der laves en rammebevilgning, som skal overholdes af kursuslederne. DMS og de videnskabelige Selskaber er ikke helt tilfreds med denne model, da den umiddelbart ikke giver mulighed for at udbetale honorar til delkursuslederne. Dette kan give store problemer i forbindelse med at få delkursusledere. Der foregår aktuelt en debat omkring dette.

DRS har sammen med DRO haft udkast til forslag til lov om radiografer til høring.

Der er udsendt en MTV rapport vedrørende Klinisk PET-skanning med FDP. I forlængelse heraf er der nedsat en arbejdsgruppe, og fra DRS er Erik Lundorf repræsentant.

Forslag til fælles specifikationer for udveksling af billeddiagnostiske oplysninger i elektronisk patientjournal har været udsendt til høring.

Dansk Medicinsk Selskab (DMS)

DMS betragtes som overordnet selskab for alle de videnskabelige selskaber og DMS’ største opgave i det forløbne år har været arbejdet i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse samt forhandlingerne vedrørende administration af budgetter for de teoretiske kurser. Sekretariatet for referenceprogrammer har haft referenceprogram vedrørende galdestenssygdomme til høring. Fra DRS har Agnete Hedemann Nielsen og Henri Nielsen deltaget i denne arbejdsgruppe.

FAS/DRO

Fra DRS’ bestyrelse deltog i år Charlotte Strandberg i FAS’ efterårskonference den 16. november 2001 på hotel Munkebjerg i Vejle. Mødets emne var Hvor skal sundhedsvæsenet hen?. Der var indlæg om Sygehuskommissionens anbefalinger. Den fremtidige ændring i det danske sundhedssektor. Sundhedssektorens mangel på kvalificeret personale. Mødets indhold bar meget præg af det nærtstående folketingsvalg.

Øvrige arbejdsgrupper / nye tiltag

Ugeskrift for læger: Bladet om billeddiagnostik udkom i uge 33, 2001. Der var indlæg fra rigtig mange af selskabets medlemmer.. I lighed med dette har Ugeskriftet ønsket at bringe en række artikler omhandlende en af de vigtigste begivenheder inden for de forskellige specialer. Eva Fallentin har skrevet en artikel om MR Urografi, en ny diagnostisk metode. Vibeke Andrée og Peter Gideon har skrevet et indlæg om test din viden. Rigtig mange af medlemmerne har bidraget til "månedens billede".

Dansk Epilepsi Selskab har længe ønsket en arbejdsgruppe vedrørende MR-skanning i forbindelse med epilepsi. Denne er endeligt sammensat. Fra DRS deltager Thorkil Christensen, Margrethe Herning, Jørgen Nepper Rasmussen, Hans Pedersen og Elisabeth Buus Lund.

På initiativ af det radiologiske specialeråd i Århus amt er der udarbejdet fælles rekommandationer for MR-skanning i Århus Amt . Disse er tilgængelige på amtets hjemmeside. ( www.mr.aaa.dk).

Angående DRS’ repræsentation i DBCG’s forretningsudvalg er Ilse Vejborg ny repræsentant.

Underforeninger/interessegrupper

Der er tidligere udarbejdet regler for koordinering mellem DRS og Underforeninger/interessegrupper. I henhold til disse har alle underforeninger indvilliget i at ajourføre referenceprogrammerne. Flere delforeninger har også givet positive tilbagemeldinger til at udarbejde målbeskrivelser, hvis der etableres formaliserede fagområder. Dansk forening for Onkoradiologi har henvendt sig til DRS med ønske om oprettelse af et fagområde i onkoradiologi. DRS’ bestyrelse vil støtte dette ønske i den fremtidige fagområdediskussion. E-kursus udvalget og DRS’ bestyrelse er blevet enige om at der én gang årligt afholdes et møde mellem E-kursusudvalget og repræsentanter fra de enkelte interesseforeninger.

Jeg vil slutte denne formandsberetning med at takke industrien for et positivt og frugtbart samarbejde i det forløbne år. Uden sådan økonomisk støtte vil vores møder og kurser blive langt dyrere og mindre festlige. Jeg vil ligeledes takke udvalgsmedlemmer og andre for jeres store arbejdsindsats for selskabet. Til sidst vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for jeres positive indsats og gode samarbejde. Det har været et spændende år med mange udfordringer og det har ikke været nemt da næsten hele bestyrelsen skulle starte forfra, og vi alle er udsat for større og større arbejdspres på afdelingerne. Jeg synes vi er kommet helskindet gennem det første år og ser frem til næste års arbejdsopgaver.

15. marts 2002 

Charlotte Strandberg.


Beretning fra European Association of Radiology (EAR):

I år var det undertegnede som for første gang deltog i den årlige generalforsamling i EAR. Det var ikke nogen inspirerende oplevelse. Førstehåndsindtrykket var et langt bestyrelsesbord med en samling ældre mænd i pænt tøj – præsidenten med en fornem kæde (der som kuriositet også kom til at figurere vægtigt på regnskabet pga dyr istandsættelse!), der virkede som om de tog sig selv meget højtideligt, og debat under mødet var der ikke meget af.

I præsidentens beretning hæftede jeg mig ved følgende underpunkter: European Radiology har nu et oplag på 7000 og med en stigning i impact factor fra 0.897 til 1.119. Eurorad er efterhånden ekspanderet til at indeholde omkring 1000 cases, og er en satsning man vil fortsætte med de kommende år. Det er samtidig en væsentlig økonomisk belastning for EAR – koster 160.000 Euro pr år at drive og sponsorpengene ser ud til at forsvinde fremover.Endelig berettedes om arbejdet med at få oprettet et EU diplom i radiologi, som dog ikke forventes at blive legalt bindende for de enkelte lande.

Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen, dog blev bestyrelsen indskærpet at nedbringe udgifterne væsentligt år 2002 - eksempelvis var administrationsomkostningerne mere end fordoblet det forløbne år og der er et budgetteret underskud på 30000 euro..

Der var valg af ny vicepræsident, prof N. Gourtsoyiannis vistnok fra Grækenland blev valgt.

Ny Præsident blev svenske professor Holger Petterson, som afløste Prof RW Gunther.

Birthe Højlund Bech.


European Association of Radiology, junior assembly:

Ingen beretning er modtaget. 

Man henviser til foreningens hjemmeside:

http://geocities.com/jrfonline/index.htm


Referat fra European Association of Radiology, Education Commission.

Der er i forbindelse med ECR 2002 afholdt møde i Education Commission. Hovedindholdet i mødet drejede sig om mulig harmonisering af uddannelsen og beskrivelse af kerne-curriculum samt mulighed for etablering af europæisk diplom.

Den af EAR anbefalede uddannelse (gule bog) er blevet tilgængelig i elektronisk form på hjemmesiden www.ear-online.org -> activities -> training in radiology. Denne hjemmeside er værd at besøge.

Hvad angår kerne-curriculum er der i European Society of Thoracic Imaging (ESTI) udarbejdet et meget omfattende curriculum. Dette vil blive reduceret til et kerne-curriculum, som skal være etableret ved specialistuddannelsens afslutning og et curriculum, som en subspecialist skal kunne leve op til. I European Society of Skeletal Radiology arbejdes der på lignende vis med 2 niveauer for det curriculum, der beskrives, men arbejdet er endnu ikke færdigt.

Hvad angår subspecialisering er der fortsat problemer med neuroradiologi. I og med der er 2 lande, hvor neuroradiologi er accepteret som selvstændigt speciale, nemlig Sverige og Portugal, er der mulighed for at neuroradiologi accepteres som et selvstændigt speciale uden en fælles uddannelse med øvrige radiologer. Der arbejdes fortsat på en løsning vedrørende dette problem.

Der har i det forløbne år været etableret forsøg med europæisk inspektorordning med besøg hhv. i Edinburgh og Lausanne. Dette har været en stor opgave men også meget udbytterig, idet de forskellige lande har etableret sig ret forskelligartet. Alle lande har mulighed for at bede om en europæisk inspektion, hvilket kan anvendes hvis der bliver problemer med uddannelsen. Der er imidlertid ikke økonomisk mulighed for, at dette kan gøres, uden at den afdeling der inspiceres står for udgifterne.

Logbøger er ikke kun i Danmark et hot emne, men også i de øvrige europæiske lande, specielt i England. Der var dog ikke nogen, der havde endelig logbog tilgængelig, men den engelske vil formentlig være færdig om ca 3 mdr.

Der har gennem de sidste år været meget benarbejde for at etablere muligheden for europæisk diplom, hvilket allerede er etableret inden for anæstesiologi og kardiologi. Ideen med en europæisk "eksamen" er, at man ved at passere denne har et certifikat på at leve op til europæisk standard og dermed det niveau, der forudsættes, uanset hvor man ønsker ansættelse i Europa. Der kom ikke definitiv konklusion vedrørende etablering af et europæisk diplom, bl.a. på grund af ikke ubetydelige omkostninger i forbindelse med etablering af en central certificeringsorganisation.

Repræsentant i Education Committee

Anne Grethe Jurik

15.03.02

 


Beretning fra Scandinavian Japaneese Radiological Society.

SJRS blev stiftet i 1985 af Professor Kumazaki, Tokyo og Professor Nordenström, Stockholm med det formål at fremme samarbejdet mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer. Der har i gennemsnit været 2 japanske radiologer i Norden og en nordisk radiolog i Japan pr. år. - flest til og fra Sverige. Flere japanske radiologer har skrevet disputats i Sverige i dette samarbejde. Der har hidtil været 2 udvekslinger mellem Japan og Danmark, Finn Mathiesen var i Tokyo i 1992 for at studere MR, PACS og teleradiologi. Yokihiro Kodama var i 1994 i Odense for at studere patientforløb for cancerpatienter (stråleterapi er radiologi i Japan). Der har ikke været udvekslinger de sidste 3 år, dels pga. den økonomiske afmatning i Japan, hvor selskabets sponsorer har været tilbageholdende, dels pga. omlægningerne i Nycomed til en mindre "Nordisk" koncern. Nycomed og Daichii (som licensfremstiller Nycomed produkter i Japan) har været SJRS hovedsponsorer.

SJRS afholdt sit fjerde symposium i Oslo i maj 2001 (Tidl. symposier i Tokyo 1993, Stockholm 1996 og Kobe 1998). Undertegnede var eneste danske deltager i Oslo med et foredrag om CSF volumenmåling in vivo med MR. At det måske kan betale sig at deltage aktivt i dette internationale samarbejde, kan illustreres af, at jeg nu er inviteret til at holde samme foredrag ved det Asiatiske Interventions selskabs møde i Tokyo i april 2002. Indlæggene fra Oslo mødet udkommer snart i et særtryk af "Computer Methods and Programs in Biomedicine". Tendensen i samarbejdet mellem Japan og Norden er de seneste år gået i retning af PACS og teleradiologi, og der er mange fysikere i selskabet specielt fra Finland. De japanske deltagere viser meget avanceret interventionel radiologi, hvor man går endog meget langt i behandling af f.eks. lever- og lungemetastaser, samt anvender superselektiv lokal kemoterapi og regional recirkulation af kemostatika.

15. marts 2002 

Finn Mathiesen


Beretning fra International Society of Radiology (ISR).

Der har ikke været afholdt møder i ISR regi i 2001. Efter 3 møder i Asien (Singapore 1994, Peking 1996 og New Delhi 1998) er ISR nu startet på en runde med 3 møde på de Amerikanske kontinenter, startende med Buenos Aires i Argentina i 2000 efterfulgt af Cancun i Mexico 2002 og Montreal i Canada 2004. Ved ISR 2000 deltog Jens Blicher og undertegnede som danske delegerede til ISR repræsentantskab, jeg deltager alene i Cancun mødet i maj 2002.

Carl-Gustav Standertskjold-Nordenstam fra Finland er President for perioden 2000-2002, President-Elect (dvs. den næste President 2002-2004) er George Klempfner, Australien. Past-president (dvs. den tidligere President 1998-2000) er Joseph Marasco, USA. Hans Ringertz, Sverige er Treasurer og Secretary-general er Francisco Arredondo, Guatemala. Disse 5 udgør "hovedbestyrelsen" sammen med Excecutive Officer Otha W. Linton, USA (en slags embedsmand valgt direkte af repræsentantskabet). Herudover består Executive Committee (bestyrelsen) efter de seneste vedtægtsændringer af repræsentanter for de regionale radiologiske selskaber udpeget direkte af disse, samt individuelt valgte repræsentanter for de nationale selskaber.

Den industrialiserede verden, specielt Europa og Nordamerika, er svært over-repræsenteret i ISR, mens den 3. verden nærmest er ikke eksisterende i de ledende organer. Det har blandt andet den baggrund, at 2/3 af jordens befolkning er HELT uden adgang til diagnostisk radiologi. Der findes ikke et regionalt radiologisk selskab for Afrika og Mellemøsten – sidstnævnte kan ikke være i stue sammen, og der findes kun 40 radiologer i hele området imellem Sydafrika og Sudan !!.

ISR’s primære mål er uddannelse, og det søges nu styrket gennem et samarbejde mellem ISR og WHO, som har dannet en "Global Steering Committee on Radiological Education" med "Center of Education" hovedkvarter i Lund i Sverige. Ansvarlige fra ISR er Holger Pettersson, Lund og fra WHO Harald Ostensen, Geneve. Opgaven angribes fra 2 vinkler:

WHO/ISR manuals of Radiography.

Der udgives nu 5 radiografiske manualer med henblik på uddannelse af radiografer i en 3.verden: "WHO/ISR manuals of Radiography" – de 5 bind på hver ca. 200 sider vil blive opdelt i afsnit med hhv. generelle principper og terminologi, normal anatomi og typiske patologiske fund. Bøgerne tænkes udlagt på internet til udprintning alternativt gratis uddeling via WHO. Bøgerne bliver: 1) "Maintenance and Management". 2) Positioning and Projections". 3) Musculoskeletal Radiology". 4) "Chest Radiology" og 5) "Abdominal Radiology".

ISR Centers of Excellence:

"Train the trainees" programmet tilsigter at uddanne sundhedspersonale til radiograflærere, som så igen kan oplære lokale sundhedspersoner i at tage røntgenbilleder. Basis for at skaffe de resterende 2/3 af jordens befolkning adgang til billeddiagnostik er altså mere radiografisk end radiologisk, i erkendelse af, at det ofte er bedre at få lært lokale medarbejdere basale færdigheder til gavn for den store masse af patienter, end at anvende store resurser på at uddanne radiologer med stor kundskab med ringe kapacitet, som derefter ofte forlader regionerne for at søge bedre job i storbyerne. Der er dannet to testcentre i hhv. Nairobi, Kenya og Dhaka, Bangladesh, her skaffes adgang til bibliotek og internet, og de tænkt som referencecentre, hvorfra regionale uddannelsescentre kan udgå.

 

15. marts 2002

Finn Mathiesen


Beretning fra Selskabets hjemmesideredaktør.

Selskabets hjemmeside har nu fejret sit 5 års jubilæum idet DRS kom "på nettet" i september 1996, som første specialebærende selskab med egen hjemmeside. ALLE tidligere medlemsblade og bestyrelsesreferater bliver liggende, så man kan følge en sag bagud i tiden - helt op til 5½ år. Vi har haft en omskiftelig tilværelse med hensyn til leverandør af serverplads. Vi startede hos CyberCity, blev herfra udskildt i erhvervsfirmaet WEB, herfra solgt til Mobilix, der så skiftede navn til Orange. Alt sammen uden at vi selv havde gjort noget for at bytte selskab. Tiden hos Mobilix var meget frusterende, for der var konstant fejl og rod i deres regninger. Jeg besluttede derfor at bytte selskab og endte med at vælge ViborgNet, som havde vundet flere test af leverandør service. Det virker perfekt: betaling via Dankort, online adgang til rettelser i e-mail og serveropsætning, og prisen var kun det halve af Orange – at vi så også har fået en server der er 20 gange hurtigere, har kun gjort beslutningen lettere.

Trafikken på hjemmesiden er steget markant med årene. Som det fremgår af nedenstående graf, så hentes der hver måned over 30.000 sider fra vores server. De fordeler sig på 3000 forskellige brugere og fylder ca. 500 MB data pr. måned.

Under rubrikken "Hjemmesiden" kan man gå ind og se i detajler, hvad det er folk læser:

Favoritterne er er stadig kursuslisten og link-siden med medlemslisten på en tredieplads. Volumenmæssigt har "Radiologiske Procedure" nu overhalet "CT quality guidelines".

Skiftet til en hurtigere og mere dynamisk server har muliggjort et par nyheder af teknisk karakter – der er kommet en søgefunktion på siderne, og jeg arbejder på at lære hvordan man laver en databasesøgning i medlemslisten, samt online tilmelding til kurser ect. direkte fra hjemmesiden.

Jeg skal som sædvanligt opfordre alle til at hjælpe med at finde kurser og links, som er af interesse for danske radiologer – send en mail til webmaster@drs.dk

15. marts 2002 

Finn Mathiesen


Beretning om Selskabets virke i Sundhedsstyrelsen vedr. § 14.

Sundhedsstyrelsens "Vejledning 107 af 4. Juli 1997" ,som kan ses på selskabets hjemmeside under "uddannelsen", angiver minimumskravene til kvalifikation for ansættelse som overlæge på offentligt sygehus i Danmark – disse kan kort opridses som:

Dansk speciallægeanerkendelse i diagnostisk radiologi

48 måneders 1.reservelæge/afdelingslæge ansættelse

Mindst 2 afdelinger, hver af mindst 1 års varighed, max. 12 mdr. vagtfri.

Max. 6 måneder som konstitueret overlæge kan medregnes

Mindst 12 mdr. på en afdeling af samme specialiseringsgrad som søgte stilling

Det er kvalifikationerne på tidspunktet for ansøgningsfristens udløb der gælder.

Før 1990 var en godkendt §14 bedømmelse af livsvarig generel gyldighed, men "Vejledning 143 af 26. Juli 1990" gjorde bedømmelserne individuelle og stillings-relaterede.

Det skal pointeres, at Sundhedsstyrelsen kun har rådgivende myndighed overfor hospitalsejerne, dvs. det altid er det ansættende sygehusvæsen/amt, der bestemmer om de vil have ansøgeren som overlæge. Titlen "overlæge" er ikke beskyttet, det er kun stillingen som "læge", der har formelle lovkrav om uddannelse, så i teorien skal man bare have "tilladelse til selvstændigt virke som læge" for at blive overlæge. Kravet om vurdering af ansøgerens kvalifikationer fremgår at Lægelovens §14, og omhandler kun læger ansat af det offentlige. Overlægestillinger opslået af virksomheder, privat-hospitaler eller fondsfinansierede stillinger skal ikke §14 vurderes.

Der har i 2001 været i alt 34 §14 vurderinger i diagnostisk radiologi, ingen blev afvist, men 6 fik bemærkninger, idet ansøgerne var §14 kvalificerede på ansættelsestidspunktet, men ikke var det på tidspunktet for udløb af ansøgelsesfristen. Dette er en lille stigning i antallet at bemærkninger fra 3 ud af 39 i 2000 til 6 ud af 34 i 2001.

 

13. marts 2002                 Lars Nielsen                 Finn Mathiesen


Beretning fra E-kursusudvalget:


Det nye E-kursusudvalg har konstitueret på følgende måde:


Vibeke Andre Larsen: Forkvinde
Henrik Gregersen: Næstformand
Inger Andersen: Sekretær

Vi har haft 2 møder 29.08.01 samt 14.01.02


E-kurset i gastroradiologi blev heldigvis til noget. Søren Rafaelsen havde sammensat et fremragende program med både emner og foredrag på højt niveau. 

Efterårets muskuloskeletale kursus blev aflyst pga en række uheldige sammenfald.

Forårets mammadiagnostiske kursus er annonceret til 19.04.02.


Vi har på møderne debateret om marginal deltagelse og aflyste kurser sætter spørgsmålstegn ved behovet for nationale kurser.I et konstruktivt samarbejde med bestyrelsen vil vi gøre delforeninger mere synlige og deltagende i
tilrettelæggelse af fremtidige kurser. Kvaliteten skal holdes i top og udenlandske kræfter skal være velkomne. Det økonomiske må vi så ordne på rimelige måder. Strukturen ændres så der kommer en god balance mellem E-kursus,videnskabelige møder og frie foredrag.


Forårsmøde: Videnskabeligt møde Torsdag efterfulgt af frie foredrag. Fredag afholdes 1-dags E-kursus


Novembermøde: E-kursus Torsdag-Fredag som 2-dages eller 2 1-dags kurser. Torsdag eftermiddag frie foredrag.
Mere detaljerede forbedringer er "work in progress".


Efterårets E-kursus 7-8.11.02 er traumeradiologi,som bliver lidt landsdækkende/internationalt og knaldhamrende godt.


mvh  Henrik Teisen 

pva E-kursusudvalget


Rapport fra specialistuddannelsesudvalget/A-kursuslederne

Der har i det forløbne år været en del tumult omkring de teoretiske kurser. Der kom først midt i juli 2001 en udmelding fra Sundhedsstyrelsen vedrørende kurser i 2002. Denne udmelding indeholdt hovedsagelig principper omkring den økonomiske styring af de teoretiske kurser, hvor Sundhedsstyrelsen tilkendegav, at hovedkursuslederen skulle være personlig økonomisk ansvarlig for afholdelse af de teoretiske A-kurser. Planen var, at A-kursus-lederne fik tildelt et budget, som skulle styres ganske som et forskningsbudget. Alle hovedkursusledere var enige om, at dette var helt uacceptabelt, hvilket ikke blev taget højtidligt af Sundhedsstyrelsen før sidst på året. Sundhedsstyrelsen indvilligede da i at have lønadministration, som en hovedkursusleder ikke har mulighed for.

Efter at dette faldt på plads kom problemer vedrørende accept af de indsendte budgetter frem. Der blev givet midlertidig dispensation for første kvartal af 2002, således at vi kunne afholde kursus i gastroenterologisk radiologi, men endnu er der ikke accepteret budgetter for de resterende kurser i 2002. Der er lige udsendt meget omfattende krav vedrørende beskrivelse af kompetencer i forbindelse med de enkelte kurser, som skal indsendes sammen med nye ansøgninger om kursusbedgetter. Dette vil der blive arbejdet med, og til al held har vi ikke flere kurser i foråret, så der er tid til at lave en grundig planlægning. Desværre har man fra Sundhedsstyrelsen meddelt, at der generelt kun tildeles 210 timer specialespecifik undervisning, hvilket umiddelbart vil betyde en reduktion på 14 timer for vores fag, med mindre vi kan argumentere for at bevare timeantallet.

Der har været afholdt et møde i specialistuddannelsesudvalget bl.a. med henblik på diskussion af Sundhedsstyrelsens forslag vedrørende økonomien. De fleste delkursusledere ønsker naturligvis honorering for at være delkursusleder. Sundhedsstyrelsen har imidlertid den opfattelse, at da de fleste underviser i arbejdstiden og således er betalt af arbejdsgiveren, er det ikke Sundhedsstyrelsens forpligtigelse at give honorar til delkursusledelse. Honorering kan kun tages op i tilfælde af, at delkursuslederen ikke får fri med løn til at afholde kurset. Der er økonomisk honorering af hovedkursuslederen, og DRS' hovedkursusleder (undertegnede) er ikke uenig med delkursuslederne i, at der bør være en form for honorering. Derfor er Sundhedsstyrelsen forespurgt, om det er muligt at dele dette honorar mellem hoved- og delkursuslederne. Ved forespørgsel fra hovedkursuslederen og senere fra formanden for Dansk Medicinsk Selskab har svaret været blankt nej, men der gøres yderligere et forsøg, idet denne deling vil være udgiftsneutral for Sundhedsstyrelsen.

Da der som ovenfor nævnt ikke har været faste rammer omkring kurserne og deres økonomi, har det ikke været muligt for specialistuddannelsesudvalget at lave en fremtidig plan for kurserne. Med de just modtagne nye retningslinier, vil der blive taget fat på dette aspekt.

Anne Grethe Jurik

Hovedkursusleder og formand for specialistuddannelsesudvalget.

15.03.02


Beretning fra Vurderingsudvalget

Udvalget har i 2001 holdt møder d. 4. april og 10. oktober.

Dansk Radiologisk Selskab har for den nye periode i Vurderingsudvalget genindstillet medlemmerne fra det tidligere udvalg, bortset fra Agnete Karle, der har ønsket at udtræde og yngre læge repræsentant Peter Gideon, som er blevet overlæge. I stedet er indtrådt Lise Ingemann Jensen og Claus V. Jensen (yngre læge repræsentant) som nye medlemmer.

Til mødet d. 4. april var der modtaget 24 rettidige ansøgninger til 13 blokstillinger til besættelse 1. september 2001. Èn ansøger var ikke kvalificeret, da introduktionsstilling i diagnostisk radiologi ikke var påbegyndt. Ansøgningerne fordelte sig efter ansøgernes højeste prioritet med 13 til region Øst, 7 til region Nord og 4 til region Syd. De 23 kvalificerede ansøgere blev tildelt 0 til 6 point (middel 3,8).

Til mødet d. 10. oktober var der 11 rettidige ansøgninger til 8 blokstillinger til besættelse 1. marts 2002. Alle ansøgere blev bedømt kvalificerede. Ansøgningerne fordelte sig efter ansøgernes højeste prioritet med 5 til region Øst, 4 til region Nord og 2 til region Syd. Der blev tildelt 0 til 12 point (middel 5,4).

CS - skema i forbindelse med afsluttet introduktionsuddannelse bør ikke underskrives, hvis den pågældende introduktionslæge ikke har gennemført introduktionsuddannelsen tilfredsstillende, d.v.s opfyldt Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for Radiologi efter gennemført introduktionsuddannelse.

Navnene på Vurderingsudvalgets medlemmer samt på de uddannelsessøgende, der er blevet tildelt uddannelsesstillinger fremgår andet steds i bladet.

Poul Erik Andersen


Rapport fra Acta Radiologica til Generalforsamlingen i Dansk Radiologisk Selskab.

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt et styrelsesmøde i Acta Radiologica.

Mødet fandt sted i Uppsala den 19. juni 2001.

Årgang 2000, volumen 41 udkom i 6 hæfter med et samlet sideantal på 708. Der er udgivet et supplement, en abstractbog fra et videnskabeligt møde i Lund. Der planlægges 3-4 supplementer fra Uppsala i 2001.

Antal medlemsabonnementer i 2000 var 2.409 og fuld betalende abonnementer på 676.

Årets resultat blev: indtægter kr. 2.936.749 + finansielle indtægter med fradrag af finansielle udgifter kr. 2.357.585 i alt kr. 5.294.334 med fradrag af udgifter kr. 3.205.381, totalt en fortjeneste på kr. 2.088.953.

Antal manuskripter vurderet af Acta Radiologica i 2000: i alt 254. Manuskripter fra Norden er fortsat forholdsvis lavt: 69. Øvrige Europa stiger til 115 (fra 93) og øvrige verden er gået ned fra 84 til 70 manuskripter. Refuseringsfrekvensen var været lidt højere end tidligere: 56% (tidligere 50%).

Årets Xenia Forsselliana pris på SEK 20.000,oo uddeles på den 55. Nordiske Radiologkongres i Reykjavik juni 2002. Prismodtager er Marja Perhomaa, fra Uleåborg, Finland.

Abonnementsprisen for Acta Radiologica fra og med 2002 fastsattes til uændret DDK 345,- for medlemmer og blev forhøjet med DDK 200,- ril DDK 1.745 for ikke-medlemmer.

Professor, overlæge, dr.med. Carsten Thomsen, København, afgår efter 5 år som associeret redaktør og kan ikke umiddelbart genvælges. Fra Dansk Radiologisk Selskabs side er anbefalet overlæge, dr.med. Anne Grethe Jurik.

13.03.2002.

Aase Wagner.


Nordisk forening for medicinsk Radiologi: Ingen beretning modtaget.

Professional Organisation Comitee: Ingen beretning modtaget.

CME udvalg: Ingen beretning modtaget.

Sundhedsstyrelsens specialistnævn: Ingen beretning modtaget.


FORENINGEN RØNTGENSAMLINGENS VENNER

ORIENTERING OM RØNTGENSAMLINGEN OG DENS STØTTEFORENING NR. 10, MARTS 2002

Røntgensamlingens Venneforening har 40 års jubilæum

På Venneforeningens fødselsattest anføres fødselsdagen til den 7. marts 1962. Foreningens formålsparagraf byder at "fremme interessen, for Københavns Universitets Medicinsk-Historiske Museums Røntgensamling, samt at yde økonomisk støtte til samlingens vedligeholdelse og videreførelse... "

Skiftende bestyrelser har søgt at røgte dette krav på lidt forskellig vis. Bedømt ud fra medlemstallet med størst appel til radiologen i perioden 1968-1978, hvor medlemstallet lå på omkring 125 mod ca. 80 i de senere år.

En aktuel opgave kunne være at støtte museumsledelsen i at få demonstreret radiologiens digitalisering, som vi har set den med computer tomografi med røntgenstråler eller magnetisk resonans, eller ved brugen af fotonfølsomme billedskærme. - Denne nu 30-årige udvikling er endnu kun beskrevet i Røntgensamlingen gennem brochurer og røntgenfilm, men ikke med apparatur. Det samme gælder den digitale billedkommunikation. - Hjælp os at støtte museumsledelsen med din røntgenafdelings erfaring og økonomisk ved at melde dig ind i Røntgensamlingens Venneforening.

Foreningen Røntgensamlingens Venner fejrer sit 40 års Jubilæum ved

Fællesmøde med Dansk Radiologisk Selskab

i Auditoriet på Medicinsk-Historisk Museum, Bredgade 62, København K

Fredag den 19. April 2002 

 

kl. 16.00 Fællesmøde mellem Foreningen Røntgensamlingens Venner og Dansk Radiologisk Selskab

Kl. 17.30 Stående Traktement i Radiologiudstillingen (Tilmelding nødvendig)

Kl. 18.45 Generalforsamling i Foreningen Røntgensamlingens Venner

Kl. 19.00 Generalforsamling i Danske Radiologers Organisation

Kl. 19.30 Generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab

 

Fællesmøde mellem Foreningen Røntgensamlingens Venner og Dansk Radiologisk Selskab

Fredag den 19. April 2002, kl. 16.00

Anledning: 40 års Jubilæum i Foreningen Røntgensamlingens Venner

Program:

l. Selskabets og Venneforeningens formænd byder Velkommen

2. Museumsleder Frank Allan Rasmussen : Medicinsk-Historisk Museum "Set med Røntgenøjne"

3. Anne Grethe Jurik: Radiologisk undersøgelse af Grauballemanden

4. Sven Grønvall Rasmussen: En galdestens historie

5. Carsten Thomsen: MR's historie

 

Herefter går vi over i Røntgensamlingen til stående, men Festligt Traktement i Radiologiudstillingen 

Foreningen Røntgensamlingens Venner: Pluk fra arkiverne og erindringen Under røntgendiagnostikernes speciallægekurser i 1960'erne blev vi undervist i Apparaturlære på Medicinsk-Historisk Museum af overlæge, dr.med. Gøsta Davidsen fra RH og lektor, cand.phil. Paul Rønne fra Fysisk Institut. Det var interessante timer med fin spænding mellem nye tekniske fremskridt og et teknologihistorisk miljø!

I dag har afgangsklassen af radiografelever fra Radiografskolen hvert år en dobbeltime med systematisk gennemgang af Radiologiudstillingen. Vistnok med udbytte for såvel elever som undervisende konsulent.

Foreningens arkivmateriale er opmagasineret i Medicinsk-Historisk Museums arkiv. En gennemgang af årsregnskaberne viser en samlet økonomisk støtte til Museet på næsten 150.000 kr. fordelt gennem årene på transportomkostninger, museumsinventar, støtte til udgivelse af Ion-rør-bogen, samt indkøb af restoplaget af samme. Endvidere støtte til Internationalt medicinhistorisk symposium på Museet, og udstillinger i forbindelse med 100-året for Røntgenstrålernes opdagelse.

Der indkaldes herefter til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i

FORENINGEN RØNTGENSAMLINGENS VENNER

Fredag den 19. april 2002 kl. 18.45 i auditoriet i Medicinsk-Historisk Museum

 1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Jørn Palbøl)

 2. Formanden aflægger beretning, herunder udnævnelse af æresmedlemmer.

 3. Kassereren fremlægger årsregnskabet 
 4. Fastsættelse af årskontigent

 5. Valg til bestyrelse: Vibeke Berg Løgager afgår efter tur. Er villig til genvalg. (Elisabeth Buus Lund, Winnie Sommer, Poul Kølby og Johannes Præstholm blev valgt sidste år for en to års periode).
 6. Eventuelt

Af formandsberetningen

Sidste år var det naturligt, at temaet i formandsberetningen var "Kaos på Museet" efter Ugeskriftets journalistiske artikel (163115 9. april 2001) om Statens Museumsnævns gennemgang af Medicinsk-Historisk Museum. Dog med professor Thomas Söderqvist's løfte om et "unikt museum" i fremtiden - således som beskrevet ved samme journalist i samme nummer af Ugeskriftet.

Både kritikken og løfterne fra da er på vej mod henholdsvis udbedring og realisering. - De frivillige lægelige konsulenter har fakultetet sagt op under ét pr. 1. juni d.å..

- Røntgensamlingens fjernlager af sjældent, gammelt røntgenudstyr er nu flyttet fra det ret uegnede fjernlager på det gamle Skt. Joseph Hospital til klimamæssigt gode, men pladsmæssigt dog lidt snævre forhold i underetagen af Panum Institutet på Blegdamsvej.

- For at bibeholde kontakten med en sundhedsfaglig ekspertise er der planlagt nedsættelse af et Sundhedsfagligt museumskollegium bestående af aktive ledere indenfor sundhedsvæsnet med halv- eller helårlige møder indkaldt af ledelsen på Institutet/Museet.

- Den mest lovende nyhed er ansættelsen af museumsleder Frank Allan Rasmussen fra den 1. januar 2002. Den nye museumsleder kommer fra en stilling som museumsinspektør ved Orlogsmuseet i København. For Røntgensamlingen kunne det være af særlig betydning, at den nye museumsleder i sin uddannelse også har studeret teknologihistorie på DTU.


Tilmelding til traktement i forbindelse med foreningen Røntgensamlingens Venner's fælles møde med DRS den 19-04-2002 kl. 17.30.

Jeg deltager i traktementet kl 17.30. 

Navn:_________________________________________________________________

Adresse:______________________________________________________________

Pris: 50 kr. Betales ved mødet.

Send blanketten til:

Sekretær for Dansk Radiologisk Selskab 

Erik Lundorf

MR-Centret Skejby Sygehus 8200 århus N

Det er dog bedre at bruge:

sekr@drs.dk

Sidste frist er 12-04-2002.


Udarbejdelse af nye målbeskrivelser og logbøger i diagnostisk radiologi.

I speciallægekommisionens betænkning blev det anbefalet, at der for samtlige specialer udarbejdes nye målbeskrivelser for at øge kvaliteten af speciallægeuddannelsen. Det var kommisionens opfattelse, at der i speciallægeuddannelsen har været lagt for lidt vægt på elementer som samarbejde, kommunikation, undervisning, ledelse og administration, videnskabsteori og forskningsmetodologi, samt holdninger og etik, og at speciallægekompetencen derfor i høj grad er blevet defineret ud fra et krav om snæver medicinsk ekspertviden.

Kommissionen anbefalede derfor en model, som bedre skal kunne dække fremtidens krav til speciallæger, hvor ovennævnte kompetencer indgår i kravene til den færdiguddannede speciallæge. Samtidig har man lagt vægt på at der ikke kommer nogen forlængelse af den formelle uddannelses varighed.

Målbeskrivelser:

Sundhedsstyrelsen har siden udarbejdet en vejledning for udfærdigelse af målbeskrivelser:

De nye målbeskrivelser skal i forhold til de gældende indeholde en angivelse af:

Kompetencemålene skal være konkrete og evaluerbare og læringsstrategierne skal synliggøres. Således skal kompetencevurderingen i forhold til de opstillede minimumskompetencer have konsekvens.

Målbeskrivelsens mål skal være et udtryk for hvad specialet ønsker evalueret, således behøver alle specialets diagnoser ikke nødvendigvis være repræsenteret i målbeskrivelsen.

Niveaudeling i de kommende målbeskrivelser må kun bruges for introduktions og hoveduddannelsen. Der skal udarbejdes slutkompetencer for intro og hoveduddannelsen, men ikke skelnes mellem fase 2 og 3.

Logbøger:

Som noget nyt indføres begrebet logbøger:

Logbogen er et redskab som den enkelte uddannelsøgende skal anvende i uddannelsesforløbet.

Alle mål fra målbeskrivelsen skal overføres til logbogen, hvor de kan konkretiseres yderligere.

Logbogen skal udover den kendte checkliste indeholde en uddannelsesplan – begge dele obligatorisk. Checklisten skal udarbejdes af specialeselskaberne. Uddannelsesplanen i et samarbejde mellem den uddannelsessøgende læge og vejleder.

Endeligt foreslås som ikke obligatoriske afsnit i logbogen:

Ovennævnte skal udarbejdes i samarbejde mellem den uddannelsessøgende læge og vejlederen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som utvivlsomt med fordel kan anvendes i arbejdet.

En arbejdsgruppe bestående af Vibeke Andree Larsen, Anne Grethe Jurik, Claus V Jensen, Charlotte Strandberg og undertegnede er gået i gang med opgaven, som føles meget bundet. Planen er naturligvis at medinddrage selskabets medlemmer mest muligt, og vi vil, når vi har et mere gennemarbejdet udkast, sende det til høring i interesseforeningerne.

Foreløbig har vi lagt sundhedsstyrelsens vejledninger til udarbejdelse af målbeskrivelser og logbøger ud på radiologisk selskabs hjemmeside sammen med vores 1. spæde udkast som bestemt ikke er komplet men kun kan give et indtryk af skabelonen for målbeskrivelsen.

21.03.02 Birthe Højlund Bech.

Download: Sundhedsstyrelsens vejledning for udfærdigelse af målbeskrivelser i PDF-format

Download: Udkast til Målbeskrivelse for Diagnostisk Radiologi i Word-format

Download: Skabelon til udfærdigelse af logbøger i rtf-format


Rekommandationer for MR-skanning i Århus Amt.

På initiativ af det radiologiske specialeråd i Århus Amt er der udarbejdet fælles rekommandationer for MR-skanning i Århus Amt. MR-protokollerne er udarbejdet af Erik Lundorf, John Gelineck og Leif Sørensen og er tænkt som en hjælp og vejledning til amtets røntgenafdelinger. Vi håber, at en ensartet procedure på amtets sygehuse vil være med til at mindske antallet af supplerende- og dobbeltundersøgelser. Rekommandationerne vil løbende blive revideret og kan frit hentes på hjemmesiden: www.mr.aaa.dk

Protokollerne findes i en web udgave, som kan læses direkte på internettet eller som tekstdokumenter i MS word eller pdf formater.

Thorkil Christensen

Formand for det radiologiske specialeråd i Århus Amt.


DANSK FORENING FOR MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI

Der indkaldes til generalforsamling onsdag d. 24.04.02 kl. 16.30 i biblioteket, Røntgendiagnostisk afdeling, Odense Universitetshospital.

Forslag til dagsorden bedes mailet til sekretær Britta Bundgaard (bbund@akh.aaa.dk) senest 02.04.2002

Bestyrelsen.

 

Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi

Danish Society of Musculoskeletal Radiology

I forbindelse med DRS's generalforsamling, den 20.04.01, i København var der stiftende generalforsamling for Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi.

Der blev ved den lejlighed nedsat en bestyrelse bestående af formand Trine Torfing, Odense. Sekretær John Gelineck, ÅKH. Kasserer Christian Schmidt Sivertsen, Esbjerg. Medlem uden portefølge Karen Lisbeth Dirksen, Gentofte.

Foreningens formål er at fremme den muskuloskeletale radiologi i Danmark. Foreningen tilstræbes at være kontingentfri.

I forbindelse med stiftelsen var der divergerende meninger om, hvad foreningen skulle beskæftige sig med, og det blev besluttet at sende et brev ud til samtlige afdelingsledelser på radiologiske afdelinger i Danmark, hvor vi bad den administrerende overlæge om at uddele indmeldelsesblanketter til afdelingens læger. Samtidig blev der medsendt et afkrydsningsskema, hvor kommende medlemmer kunne få indflydelse på, hvad de hver især syntes, at foreningen fortrinsvis skulle varetage. Disse papirer blev udsendt efter sommerferien, hvor man må formode, at flest mulige var på arbejde. Vi har imidlertid hørt om flere tilfælde af interesserede, som ikke er blevet gjort opmærksom på disse papirer. Relevante papirer inkl. ovennævnte afkrydsningsskema kan rekvireres via e-mail: raaberg@aaa.dk 

Vi vil derfor foreslå, hvis man har interesse for muskuloskeletal radiologi., at man melder sig ind i foreningen.

Med venlig hilsen

John Gelineck

overlæge


Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 6. Kursus i

 MUSKULOSKELETAL ULTRALYD 2002

Københavns Amtssygehus i HERLEV

Onsdag den 01.05.02 - Fredag den 03.05.02

 

Sted - Form: Store Mødesal, KAS Herlev. 3 dages eksternatkursus med forelæsninger,

patient-demonstrationer og praktiske øvelser.

Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede.

Indhold: Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer herunder: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, traumer, infektion og absces, bløddelstumorer, artrit, power Doppler, ultralydvejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, steroid injektioner).

Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet.

Akkreditering: Kurset anbefales af : Dansk Radiologisk Selskab (giver CME-point),

Dansk Ortopædkirurgisk Selskab,

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og

Dansk Reumatologisk Selskab.

Arrangør: Ultralydafdelingen, KAS Herlev.

Kursusledere: Michel Court-Payen, Afdelingslæge, Ph.D., Ultralydafdelingen, KAS Herlev

Ole Schifter Rasmussen, Overlæge, Røntgenafdelingen, Randers Sygehus

Per Hölmich, Overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Amager Hospital.

Undervisere: Danske forelæsere med erfaring indenfor Ultralyd, Ortopædkirurgi, Reumatologi og/eller Idrætsmedicin.

Gæsteforelæser: Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgien.

Kursusafgift: 3.000 kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennævnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber, er reduceret til 2.800 kr.

Tilmelding: Senest den 15. April 2001. Skriftligt til kursussekretær Pia Brand

Ultralydafdelingen, KAS Herlev, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev, Danmark.

Tlf: (+45) 44 88 32 40 - FAX: (+45) 44 94 80 09

E mail: pibra@herlevhosp.kbhamt.dk 


Forårsmøde i Viborg

Forårsmøde 2002, Dansk Radiologisk Selskab

3 og 4 maj 2002

 

Program:

Fredag 3 maj  - Forskningscenter Foulum

8.30 - 9.30     Ankomst, registrering og morgenkaffe. 

Visioner om sundhedsvæsenets organisering.

9.30 - 10.00    Radiologiens fremtid, rekruttering og uddannelse 

Direktør i Sundhedsforvaltningen i Viborg Amt, Henning Bruun-Schmidt

10.00 - 10.20  Visionerne i Kvalitetshåndbogen 

Christian Schmidt-Siversen, Esbjerg

Kort pause

Organisering af radiologien i Danmark,

10.30 - 12.30  Funktionsbærende enheder ? 

Indlæg om visionerne i modellerne og foventningerne og erfaringer fra Ringkøbing Amt, Ribe Amt, Roskilde Amt, Vestsjællands Amt og Frederiksborg Amt.

Diskussion.

12.30 - 13.45   Frokost

Udstilling

13.45 - 14.45   Færdighedslaboratorier. 

Morten Volden: 3D blodkargenerering fra standard MR

Jens Haase: Virtuelle metoder i moderne kirurgisk træning

Lars Lund og Gitte Holt: Urologisk-radiologisk færdigshedslaboratorium, Foulum

14.45 - 15.30   Kaffepause 

"Tolerance"

15.30 - 16.30   Biskop Jan Lindhardt, Roskilde 

 

Middag på Golf Salonen, Viborg

18.30 - 19.00   Velkomstdrink 

19.00 - 01.00   Middag med efterflg. dans 

 

Lørdag 4 maj - Viborg-Kjellerup Sygehus, Viborg, lokale 21+22

Frie foredrag:

9.00 - 11.00   Endeligt program vil forligge ved mødets start 

11.00 - 11.30   Kaffepause 

Integration:

11.30 - 12.15   Indlæg ved læge Serid Mazdakm Viborg og Lena Sehested, Kjellerup, integrationsmedarbejder i Flygtningehjælpen.

Diskussion.

"Mennesker mødes og misforståelser opstår"

12.15 - 13.15   Forfatteren Knud Sørensen, Nykøbing Mors 

13.15 - 14.00   Frokost 

Mødet slutter.

 

Ledsagertur:

Fredag vil der blive arrangeret bustur med guide til Blicheregnen.

Frokost (medbragte sandwiches) på Blicheregnens museum i Thorning.

Drikkevarer ikke inkl. Pris 100 kr.

Turen varer 4 - 5 timer. Starter og slutter i Foulum, kl 10 til ca 15.

Der er mulighed for tilslutning i Viborg

 

Deltagerpris

Mødet inkl. middag 900 kr

Mødet alene: 500 kr.

Middag alene: 600 kr.

Ledsagertur fredag: 100 kr.

 

Tilmelding senest 15 april 2002

til ledende sekretær Karin Johnsen, Billeddiagnostisk afdeling, Viborg-Kj, Sgh.

telefon: 8927 2431

fax: 8927 3478

e-post: karin.johnsen@v-ks.dk 

med angivelse af antal personer og hvilke dele af mødet, man ønsker at deltage i.

Hotelreservation (Golf Hotel Viborg , 100 meter fra Golf Salonen) kan foretages via mødesekretæren. Overnatningen afregnes direkte med hotellet.

I Viborg findes også et udmærket vandrehjem.

Mødeafgifterne indsættes på:

Nordea, Vestergade afdeling, Viborg, konto nr.: 2330 6445 403707

kontonavn " Forårsmøde 2002"

eller

BG Bank, girokontonummer 1270540 (Finn Lindhardt)

i begge tilfælde med tydelig angivelse af indbetalers navn og adresse.

Udstilling på Foulum bedes aftalt med:

driftsleder Søren Ravn.

Centerservice, Forskningscenter Foulum

Postbox 50 Tjele, 8830 Tjele.

telefon: 8999 1613

e-post: soren.ravn@agrsci.dk 

med venlig hilsen

Finn Lindhardt og Elisabeth Buus Lund

 


55th Nordic Radiological Congress

June 25 – 28, 2002 

Reykjavik, Iceland

 NB!

Did you forget to register, or?

As we suspect that some Nordic radiologists may have missed our booklet "Invitation and Call for Papers", which also included the preliminary programme for the congress, we are hereby sending this reminder just to be on the safe side. For the first time, this booklet was now distributed together with Acta Radiologica (Nov 2001). This should have guaranteed the notice of almost all colleagues in Scandinavia, the only risk being that some might throw it away, inadvertently, as some non-important information or advertisement!

 

If you did not receive the program by mail, or missed it some other way, you can check the congress website: www.rit.cc/nrc-2002, where you will find the latest update of the programme, with invited speakers, and other necessary information, the registration form, abstract form etc.

 

Initially, the deadline for registration with the reduced congress fee was set for 1 March 2002. This deadline has now been moved to 22 April 2002, which will also be the new deadline for abstracts.

 

Iceland Incentives Inc. has made block bookings of hotel rooms in Reykjavik for prospective congress attendees. Please note, that we can not guarantee accommodation after 22 April 2002.

 

If you need further information or assistance, do not hesitate to contact us:

 

Iceland Incentives Inc. Tel.: +354-554-1400

Hamraborg 1-3 Fax: +354-554-1472

IS-200 Kópavogur E-mail: radiology@iii.is 

Iceland Website: www.iii.is 

Congress: www.rit.cc/nrc-2002


Vejle sygehus afholder externat CT-KURSUS.

DELTAGERE: Læger, radiografer og sygeplejersker som arbejder med, eller skal til at arbejde med CT-scanning.

Deltager antallet er begrænset, pga. pladsforholdene.

FORMÅL: At øge indsigten i de mange tekniske og diagnostiske muligheder som en CT-scanner giver, specielt med henblik på at planlægge og optimere en CT-undersøgelse.

KURSUSBESKRIVELSE: Teoretisk kursus i CT-teknik og -undersøgelsesmetodik.

UNDERVISERE: Læger og radiografer fra Århus, Odense og Vejle.

STED: Vejle sygehus

TIDSPUNKT: Kursus start: Mandag d.11 / 11 2002 kl. 900

Kursus slut Fredag d.15 / 11 2002 kl. 1300

PRIS: CT-kurset incl.kursusmaterialer og kaffe/te/frokost 2200 kr.

Betaling skal først ske efter henvendelse fra kursusledelsen.

TILMELDING: Når din tilmelding er modtaget, sender vi girokort, de første 85 betalende, vil blive optaget på kurset.

CT-kursusledelsen: Radiograf Jens Jørgen Grønhaug

Vejle Sygehus, Røntgenafdelingen, Kabbeltoft 25, DK 7100 Vejle. E-mail:  jjgh@ofir.dk 

Download kursusfolder med kursusprogram i PDF-format.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til CT-kursus. (Blokbogstaver)

 

Fornavn:_______________________Efternavn:_____________________ Privat tlf.:_________________

Stilling:___________________________Arbejdssted:_______________________tlf.____________

Arbejdsstedets

Adresse:________________________________________Postnr/by:_______________________

Tlf.: ____________________Email:_______________

 


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Afdelingslæge Michelle Nemerey

Reservelæge Thomas Axelsen

Reservelæge Sanne Birgitte Hansen

Reservelæge Pia Leino Karlsen

Reservelæge Mohammad Yusuf Zohel 


Finn Mathiesen, Webmaster DRS