opdateret 9. september 2002

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 4 september 2002:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2002 Medlemsblad nr. 2. april 2002 Medlemsblad nr.3 juni 2002
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

 


Meddelelse fra bestyrelsen:

Sommerferien er slut, og vi tager hul på efterårets aktiviteter. Novembermødet i år byder på E-kursus i traumatologi. Der er lagt op til et spændende møde med mange interssante og brede emner. Vi opfordrer til at man tilmelder sig og ser frem til et stort fremmøde.

Bemærk anvisningerne for tilmelding, som skal overholdes.

Jeg vil henlede opmærksomheden på henvendelsen fra lægemiddelstyrelsen angående røntgenbeskrivelse og enkelttilskud til osteoporoseforebyggende lægemidler omtalt senere i bladet.

Erik Lundorf.


Husk at melde dig til traumeradiologisk E-kursus 7-8. november 2002. Spændende program med mange interessante emner.

Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage i festmiddagen om aftenen den 7. november på restaurant "Ved Stalden", Jægersborg Allé 2A, 2920 Charlottenlund.

Prisen kr. 300 er rørende billig!!

Frie foredrag til novembermødet 7-8. november i Gentofte

Der indkaldes til frie foredrag til mødet. Brug efteråret til at forberede en spændende præsentation.


Boganmeldelse

Fra overlæge Trine Torfing har vi modtaget nedenstående anmeldelse:

Bogen "Bevægeapparatet" er 2. bind i Fadl’s interaktive lærebogsserie i basalradiologi.

Bogen er systematisk opbygget, hvor den første halvdel beskriver de basale og grundlæggende principper i radiologien, samt kort gennemgår de forskellige radiologiske metoder i relation til lidelser i bevægeapparatet. Herefter følger et ultrakort afsnit om normal varianter med hovedvægten lagt på varianter i columna. I de efterfølgende afsnit behandles såvel traumatologien som degenerative lidelser, tumor og tumorlignende tilstande, inflamatoriske reumatiske lidelser, de infektiøse lidelser samt osteonekroserne og ganske kort mineralisationsforstyrrelserne. Afsnittene er kortfattede, men de essentielle begreber behandles overskueligt. For samtlige afsnit gælder det, at de er rigt illustreret med billeder af høj kvalitet, omfattende ikke blot røntgenbilleder, men også CT- og MR-billeder.

Anden halvdel af bogen er den interaktive del med talrige korte sygehistorier med tilhørenede repræsentative billeder, hvor læseren selv har mulighed for at teste sin viden. Afsnittene er inddelt i anatomiske regioner og dækker således hele bevægeapparatet systematisk. Undervejs uddybes og underbygges de tidligere nævnte tilstande, igen rigt illustreret med illustrationer af høj kvalitet.

Bogen kan varmt anbefales til såvel medicin- som biomekanikstuderende, men også til de yngre læger, som ønsker at udbybe deres radiologiske viden.

Alt i alt en glimrende "begynderbog".


Fra lægemiddelstyrelsen har vi modtaget følgende:

Vedr. Røntgenbeskrivelse og enkelttilskud.

I forbindelse med ansøgning om enkelttilskud til osteoporoseforebyggende lægemidler indsendes ofte røntgensvar på radiologisk undersøgelse af columna. Ud fra dette røntgensvar skal Lægemiddelstyrelsen ofte selv vurdere om de fastsatte kriterier for enkelttilskud til osteoporoseforebyggende lægemidler (bisfosfonater og raloxifen) er opfyldte, jfr. vedlagte kriterier. Dette er desværre ofte ikke muligt, da røntgenlægen ofte ikke har taget stilling til et evt. sammenfalds størrelse.

I sådanne tilfælde beder Lægemiddelstyrelsen den praktiserende læge eller sygehuset undersøge, hvor stort et sammenfald der i givet fald er tale om. Dette krav møder dog ofte modstand hos lægerne, og fører i værste fald til et afslag på tilskudsansøgningen, hvis det ikke er godtgjort, at kriterierne er opfyldte.

Lægemiddelstyrelsen vil derfor gerne anmode Dansk Radiologisk Selskab om at informere røntgenafdelingerne/røntgenlægerne om denne problemstilling, og opfordre røntgenlægerne til i deres røntgenbeskrivelse af columna, at tage stilling til et evt. sammenfalds størrelse, jfr. de nedenfor nævnte kriterier.

Kriterierne følger anbefalinger fra Medicintilskudsnævnets ekspertgruppe vedr. lægemidler til behandling af osteoporose, afgivet i rapport af 3. marts 1998.

En lavenergifraktur defineres således:

En fraktur opstået ved dagligdags aktiviteter eller efter fald på samme niveau i hofte og/eller ryg.

En fraktur i columna defineres som følger:

 1. Mindskning af anterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til posterior højde.
 2. Mindskning af anterior, median eller posterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til ovenliggende eller underliggende normale nabohvirvler.
Med venlig hilsen
Lone Mikkelsen
Lægemiddelstyrelsen
 

Inspektorerne for Dansk Radiologisk Selskab.

Her er navnene på selskabets inspektorer:

Region Øst:

Overlæge Kirsten Nergaard, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital.

Overlæge Carsten Sloth, Røntgenafdelingen, Centralsygehuset, Næstved.

Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Afdelingslæge Claus Jensen, Røntgenafdelingen, RH.

Overlæge Hans Petersen, Røntgenafdelingen, Roskilde (nuværende).

Region Syd:

Overlæge Mette Ramsdal Poulsen, Røntgendiagnostisk afd., Odense Universitets Hospital.

Region Nord:

Overlæge Agnete Hedemann, Røntgenafdelingen, Ålborg Sygehus (nuværende).

Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital.


DANSK NEURORADIOLOGISK SELSKAB

E-KURSUS TORSDAG DEN 24. OKTOBER 2002.

AstraZenica, Roskildevej 22, 2620 Albertslund.

NEUROINFEKTIONER

09.00-09.30 Registrering og kaffe

09.30-09.35 Velkomst v/kursusleder

09.35-10.05 Klinik og behandling af neuroinfektioner i cerebrum og spinalkanalen hos børn.

Overlæge, dr.med. Peter Uldall, Rigshospitalet.

10.10-10.40 Cerebrale neuroinfektioner hos børn – radiologi.

Overlæge Hans Pedersen, Roskilde Amtssygehus.

10.40-10.50 Cases med differentialdiagnoser, børn, cerebrum.

Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver, Amtssygehuset, Glostrup.

10.50-11.20 Kaffe.

11.20-11.50 Spinale neuroinfektioner hos børn – radiologi.

Overlæge Hans Pedersen, Roskilde Amtssygehus.

11.50-12.00 Cases med differentialdiagnoser, børn, spinalkanalen.

Professor, overlæge, dr.med. Carsten Gyldensted, Århus Kommunehospital.

12.00-12.30 Klinik og behandling af cerebrale neuroinfektioner hos voksne.

Overlæge, dr.med. Klaus Hansen, Rigshospitalet.

12.35-13.05 Cerebrale neuroinfektioner hos voksne – radiologi.

Overlæge Leif Sørensen, Århus Kommunehospital.

13.05-14.20 Frokost.

14.20-14.50 Klinik og behandling af spinale neuroinfektioner hos voksne.

Overlæge Kjeld Dons, Rigshospitalet.

14.55-15.25 Spinale neuroinfektioner hos voksne – radiologi.

Overlæge Aase Wagner, Rigshospitalet.

15.30-15.50 Cases med differentialdiagnoser, voksne, cerebrum og spinalkanlen.

Overlæge Jørgen Nepper Rasmussen, Odense Universitetshospital.

15.50-16.00 Afslutning v/kursusleder.

 

Formål: At gennemgå neuroinfektioners klinik, behandling og billeddiagnostik.

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til radiologer. Radiografer, røntgensygeplejersker og alle, for hvem emnet kan have interesse, er velkomne.

Kursusleder: Overlæge Aase Wagner, Radiologisk afd. X3023, Rigshospitalet.

Undervisere: Overlæge Kjeld Dons, Neurokirurgisk afd., Rigshospitalet. Overlæge, professor, dr.med. Carsten Gyldensted, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital. Overlæge, dr.med. Klaus Hansen, Neuromedicinsk afd., Rigshospitalet. Overlæge Hans Pedersen, Radiologisk afd., Roskilde amtssygehus. Overlæge Jørgen Nepper Rasmussen, Radiologisk afd., Odense Universitetshospital. Overlæge, dr.med. Elisabeth Skriver, Radiologisk afd., Amtssygehuset, Glostrup. Overlæge Leif Sørensen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital. Overlæge, dr.med. Peter Uldall, Neuropædiatrisk afd., Rigshospitalet.

Tid: Torsdag den 24. oktober 2002.

Sted: Astra, Roskildevej 22, 2620 Albertslund.

Tilmelding: Kun ved indbetaling af kursusafgift DKK 375,00 (heri inkluderet frokost og kaffe) på girokonto nr. 1-99 42 04, Dansk Neuroradiologisk Selskab v/kasserer Aase Wagner, Jagtporten 20, 2730 Herlev, senest den 10. oktober 2002.

Bekræftelse på tilmeldingen sendes ikke. Andre former for tilmelding kan desværre ikke accepteres.


7-8. november 2002

Novembermøde i Gentofte.

Emne: Traumatologi.

E-kursus

Place: GENTOFTE SYGEHUS

Store Auditorium

 

PROGRAM:

Thursday november 7, 2002:

09.00 -09.30: Registration and coffee.

09.30 -09.40: Welcome K-L Dirksen-H Teisen

09.40–10.20: Clinical aspects of trauma K Brohi

10.20-10.40: The Trauma Unit at Karolinska M Beckman

10.40-11.00: Coffee

11.00-11.20: Traumacenter RH C Falck Larsen

11.20-11.35: Radiology in the trauma room at Karolinska M Beckman

11.35-12.05: Thoracic x-ray in trauma H Gregersen

12.05-13.00: Lunch

13.00-13.30: Ultrasonography in Trauma S Rafaelsen

13.30-13.50: ATLS in Denmark C Falck Larsen

13.50-14.30: Traumatic Aortic Injury/Thoracic Trauma K Shanmuganathan

14.30-15.00: Clinical aspects of bowel and mesenteric injury K Brohi

15.00-15.20: Coffee

15.20-16.00: Bowel and Mesenteric injuries K Shanmuganathan

16.00-17.00: Frie Foredrag

 

Friday november 8, 2002

8.00-8.40: Splenic injury-operative/non-op.treatment K Shanmuganathan

08.40-09.20: Clinical management of penetrating trauma K Brohi

09.20-09.40: Radiology in penetrating trauma M Beckman

09.40-10.00: Coffee

10.00-10.40: CT in Penetrating Trauma K Shanmuganatha

10.40-10.50: Discussion penetrating trauma

10.50-11.20: Exsanguinating pelvic trauma K Brohi

11.20-11.50: Radiology in exsanguinating pelvic trauma K Shanmuganathan

11.50-12.00: Discussion exsanguinating pelvic trauma

12.00-13.00: Lunch

13.00-13.10: C-spine-How are we doing? H Teisen

13.10-13.30: Clinical aspects of spinal trauma K Brohi

13.30-13.55: Radiology in C-spine trauma M Beckman

13.55-14.15: Multislice CT spinal Examination B Leidner

14.15-14.25: Discussion spinal trauma

14.25-14.45: Multitrauma protocols B Leidner

14.45-15.05: Orthopedic topics in polytrauma H Teisen

15.05-15.25: Coffee

15.25-15.45: Hypovolemic signs in CT B Leidner

15.45-16.00: Final discussions

THE END

 

Course Organiser: DRS Danish Society of Radiology

and

Course managers: Karen-Lisbeth Dirksen,Gentofte Sygehus

Henrik Teisen, Svendborg Sygehus

 

Faculty:

Karim Brohi,M.D.

Trauma Surgery&Critical Care,

London Royal Hospital

London,England

 

K.Shanmuganathan,M.D.

Associate Professor of Radiology,

Shock Trauma Center,

Baltimore,Maryland,USA

 

Bertil Leidner,M.D.

Dept. of Radiology

Huddinge University Hospital,

Stockholm,Sweden

 

Mats Beckman,M.D.

Head of Emergency Radiology,

Karolinska Hospital,

Stockholm,Sweden

 

Claus Falck Larsen,M.D.

Head of Trauma Center,

Rigshospitalet

Copenhagen,Denmark

 

Henrik Gregersen,M.D.

Dept.of Radiology

Ålborg Hospital,Denmark

 

Søren Rafaelsen,M.D.

Dept.of Radiology

Vejle Hospital,Denmark

 

Tilmelding

  Pris Deltager (x)
E- kursus 7.-8. november

1300

 
Middag den 7. november

300

 
I alt    

 

Tilmelding:

 1. Man tilmelder sig via e-mail på kursus@drs.dk med tydelig angivelse af navn, adresse og om man deltager i kursus og middag eller kun en af delene. Tilmelding til middagen er bindende!
 2. Indbetaler på giro nr. 542-0326 med tydelig angivelse af indbetalerens navn.

Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2002.

Andre former for tilmelding og betaling kan desværre ikke accepteres.

Husk, at deltagelse giver CME-points efter de gældende regler!

 


DRS planlagte E-kursusrække 2002-2007

Som oplyst ved generalforsamlingen vil mødeaktiviteten blive begrænset til at have færre, men større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Efterårskurset vil strække sig over 2 dage i forbindelse med årets festmiddag, forårskursus vil være 1 dags kursus i forbindelse med generalforsamlingen.

  Emne Kursusleder
Efterår 2002 Traumekursus (2 dage) Henrik Theisen
Forår 2003 Uroradiologi (1 dag) Niels Skovsgård
Efterår 2003 Pædiatri (2 dage) Karin Kastbjerg Petersen
Forår 2004 Kar-diagnostik (2 dage) Henrik Gregersen
Efterår 2004 Neuroradiologi columna (2 dage)  
Forår 2005 Onkoradiologi (1 dag)  
Efterår 2005 Muskuloskeletal (2 dage)  
Forår 2006 Thorax  
Efterår 2006 Gastroenterologi  
Forår 2007 Mammo  

Vejle sygehus afholder externat CT-KURSUS.

DELTAGERE: Læger, radiografer og sygeplejersker som arbejder med, eller skal til at arbejde med CT-scanning.

Deltager antallet er begrænset, pga. pladsforholdene.

FORMÅL: At øge indsigten i de mange tekniske og diagnostiske muligheder som en CT-scanner giver, specielt med henblik på at planlægge og optimere en CT-undersøgelse.

KURSUSBESKRIVELSE: Teoretisk kursus i CT-teknik og -undersøgelsesmetodik.

  • INDHOLD:
  • CT-undersøgelse af cranie,abdomen,columna,knogler og thorax.
  • Anvendelse af kontrast ved CT-undersøgelser (i/v, peroralt, rectalt)
  • Acut CT-undersøgelse af multitraumatiseret patient.
  • Planlægning af CT-undersøgelse, post rekonstruktion og dokumentation efter undersøgelsen.
  • Teknik og Kvalitetskontrol-
  • CT-Anatomi

UNDERVISERE: Læger og radiografer fra Århus, Odense og Vejle.

STED: Vejle sygehus

TIDSPUNKT: Kursus start: Mandag d.11 / 11 2002 kl. 900

Kursus slut Fredag d.15 / 11 2002 kl. 1300

PRIS: CT-kurset incl.kursusmaterialer og kaffe/te/frokost 2200 kr.

Betaling skal først ske efter henvendelse fra kursusledelsen.

TILMELDING: Når din tilmelding er modtaget, sender vi girokort, de første 85 betalende, vil blive optaget på kurset.

CT-kursusledelsen: Radiograf Jens Jørgen Grønhaug

Vejle Sygehus, Røntgenafdelingen, Kabbeltoft 25, DK 7100 Vejle. E-mail:  jjgh@ofir.dk 

Download kursusfolder med kursusprogram i PDF-format.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til CT-kursus. (Blokbogstaver)

 

Fornavn:_______________________Efternavn:_____________________ Privat tlf.:_________________

Stilling:___________________________Arbejdssted:_______________________tlf.____________

Arbejdsstedets

Adresse:________________________________________Postnr/by:_______________________

Tlf.: ____________________Email:_______________

 


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinært ikke lægeligt medlem:

Reservelæge Jette Madsen

Reservelæge Helle Eskildsen,

Følgende har ønsket optagelse som ekstraordinært ikke lægeligt medlem:

Uddannelsesleder Steen Schak

Radiograflærer Claus Brix..


Finn Mathiesen, Webmaster DRS