opdateret 23. juni 2002

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 11. juni 2002:


Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Tirsdag den 11. juni 2002 kl. 14.30

Esplanaden 8 C , 2. sal.

 

1. Valg af referent

Erik Lundorf.

2. Opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde den 19.04.02.

Vedrørende medlemsbladet i elektronisk form. Birthe: Bladet kunne fremstå som en færdig "helstøbt" fil, f. eks pfd fil, der laves i programmet Acrobat Reader. Annonceindtægterne kunne bevares herved. Det vil blive diskuteret igen til generalforsamlingen

Charlotte har skrevet til The Image Interpretation Session, ECR 2003 og peget på fagets professorer som emner.

3. Fagområder.

Der var bred tilslutning fra generalforsamlingen om de foreslåede emner, som er nævnt i medlemsbladets referat fra generalforsamlingen, dækkende både organrelaterede og modalitetsspecifikke emner. DRS arbejder derfor videre med planerne om fagområder. I den forbindelse afventer vi konkrete udspil fra Dansk Medicinsk Selskab.

4. Målbeskrivelser og Logbøger.

Der er kommet tilbagemelding fra flere interessegrupper, som vil være behjælpeligt med udarbejdelse af målbeskrivelse og logbøger.

Birthe: Målbeskrivelser: Strukturen er fundet, skemaer er lavet.

Delkursuslederne har fået materialet, og vil udarbejde afsnittene om de teoretiske kurser sammen med Anne Grethe Jurik. Frist for aflevering af indlæggene er 01-09-2002, gerne før.

DRS vil belønne de delkursusleder som indleverer før 15/8-02.

Der er planlagt stormøde 27-08 med repræsentanter fra interessegrupperne, delkursuslederne og målbeskrivelsesgruppen med henblik på færdiggørelse og ensartethed af målbeskrivelserne. Alle vil snarest blive indkaldt til dette møde.

Logbøger ikke på plads endnu, men der arbejdes herpå. Logbøger forventes færdige i ugerne herefter, så den endelige målbeskrivelse og logbøger er indleveret inden 1. oktober.

Birthe korresponderer angående den økonomisk støtte til projektet.

5. Inspektorordningen.

Inspektorerne var til et godt møde 4. juni om det kommende arbejde. Charlotte: Har sendt breve til flere medlemmer med opfordring til at stille op og vi har nu fyldt op med de nødvendige 11 inspektorer, dog ikke helt korrekt fordelt i regionerne. Der er derfor fortsat brug for flere, hvis nogen har lyst. De sidste 2 som har meldt sig er Jennifer Rodenberg , Holstebro og Inger Andersen, Svendborg.

6. Vejledninger vedrørende radiologiske procedurer.

Der er kommet tilbagemelding fra flere delforeninger, om at man aktivt vil deltage i arbejdet. Der er dog endnu kun kommet ganske få indlæg. Deadline er sat til 1. juli, således at revideringen kan foregå i efteråret, og således være færdig senest forår 2003. Man diskuterede, om vejledningen skal forelægge som en trykt udgave eller udelukkende som en web udgave. Ingen konklusion herpå endnu.

7. Nordisk Kongres i Reykjavik.

DRS har peget på æresmedlem til Nordisk Forening. Charlotte deltager som DRS’ repræsentant i Nordisk Forening, da hverken Jens Blicher eller Vibeke Andrée er tilstede, den dag mødet afholdes..

8. Opfølgning af E-kurset i april, Mamma.

Det foreløbige regnskab foreligger nu fra kursusleder Ilse Vejborg. Der var et mindre overskud. Det var et godt kursus med 99 deltagere. Der mangler stadig nogen indbetalinger og udgiftsbilag. Kassereren vil rykke kursuslederen for det endelige regnskab.

9. Novembermødet 2002.

Birthe har reserveret "Ved stalden " 7-11-2002. Henrik Theisen er kursusleder for traumekurset. Charlotte kontakter Henrik Theisen angående program og budgetoverslag, tilmelding osv.

Deadline for tilmelding til 1)møde og 2) middag er 15. oktober.

Michel vil få fat i den tidligere legatkorrespondance fra Zoreh, så vi kan få skrevet til potentielle legatsponsorer.

Der indkaldes allerede nu i junibladet til frie foredrag til novembermødet.

10. Aprilmødet 2003.

Mødet foregår 10-11 april. Generalforsamling og videnskabeligt møde samt frie foredrag torsdag den 10.

E-kursus i uroradiologi fredag den 11.

Emne for det videnskabeligt møde torsdag eftermiddag: Implementering af den nye speciallægeuddannelse.

Der vil være let traktement i tilslutning til mødet og tilmelding vil derfor være nødvendig.

11 Forårsmøde 2003.

Erik kontakter forskellige mulige kandidater.

12 Bestyrelse i DRS 2003-2005.

Alle poster er på valg. Mulige kandidater overvejes allerede nu.

13 Formandens meddelelser.

Korrespondance fra Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering gennemgås angående varsel om nye og kommende medicinske teknologier. Den første udsendelse omhandler Embolisering af uterusfibromer.

Vi vil formentlig blive bedt om at repræsentere vores Selskab i et af UFL’s kommende temanumre. Vi vil derfor begynde at tænke over dette.

ECR: DRS skal pege på personer, der kan anbefales til ECR som inviterede foredragsholdere og Chairman. Bestyrelsens medlemmer vil komme med emner inden 18-juni. CS svarer ECR.

Korrespondance fra Hans Pedersen med Sundhedsstyrelsen angående vurdering af uddannelsesprogram ved Billeddiagnostisk Center, Ringkøbing gennemgås.

Korrespondance angående ECR: Man takker for vores stand ved ECR 2002. Erik vil sende et høfligt svar. Der vil være lignende muligheder i 2003.

 

14 Næstformandens meddelelser.

Ingen

15 Sekretærens meddelelser.

Ingen.

16 Kassererens meddelelser.

Orientering om regnskabets udvikling i året. Status for de sidste 5 mdr. blev gennemgået. Overskuddet er reduceret betydeligt, men det skyldes at vi har betalt et stort beløb til ACTA og medlemskontingenterne endnu ikke er kommet.

17 Evt.

Intet

18 Dato for næste og fremtidige møder.

12.september kl. 14.30 – 18.00 KAS Gentofte.

7. november kl. 16.00 – 17.30 KAS Gentofte.

16. januar 2003 kl 15.00 - Odense.

10. april 2003 kl. 09.00-12.00 RH hos Birthe.

Mulige datoer for overdragelsesmøde:

Uge 19-21: mandag den 5, tirsdag den 13. eller onsdag den 21. Beslutning herom senere.

 

Erik Lundorf.


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 19. april 2002

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS