opdateret 17. september 2002

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 12. september 2002:


Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Torsdag d. 12. september kl. 14.30 – 18.00

KAS Gentofte

 

 1. Valg af referent

  Michel Nemery

   

 2. Opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde d. 11.06.02

  Vedrørende medlemsbladet i elektronisk form foreslår Birthe en overgangsordning. Bladet kunne f.eks. det første år udkomme såvel på nettet som i sin nuværende form. Herefter kunne det fremtidige format besluttes på generalforsamlingen. Man må på forhånd overveje mulige løsninger vedrørende annonceindtjening.

   

 3. Fagområder

  Der har generelt været få tilbagemeldinger fra interessegrupperne vedrørende forslag til og afgrænsning af de nye fagområder. Indholdsmæssigt intet nyt. Bestyrelsen diskuterede formålet med fagområderne, som primært skal anvendes i stillingsopslag/jobbeskrivelser.

  Afgrænsningen må være en dynamisk proces, hvor fagområderne tegner sig på baggrund af specifikke behov. Der kan ikke undgå, at være nogen overlapning fagområderne imellem. Ultralyd kan eventuelt være en "prøveballon" som modalitetsspecifikt fagområde.

  Vi venter et udspil fra DMS, om hvordan processen skal gribes an.

   

 4. Målbeskrivelse og logbøger

  Delkursuslederne, interessegrupperne og målbeskrivelsesgruppen har afholdt møde 03.09.02, og på nettet ligger nu udkast til målbeskrivelser og logbøger. Der er nogen forskel i konkretiseringsniveauet de enkelte "interesseområder" imellem og der arbejdes fortsat med at ensarte dette.

  Vor tidligere kontaktperson i Sundhedsstyrelsen er nu væk, og erstattet af en anden. Vi forventer at kunne levere et udkast til præaudit senest i oktober.

  Det forventes at Sundhedsstyrelsens økonomiske støtte til projektet vil udgøre kr. 75 – 100.000,- . Beløbet vil blive brugt til alle udgifter i forbindelse med arbejdet, samt vi vil prøve at få sekretærhjælp til at renskrive det endelige udkast. Delkursuslederne vil blive aflønnet for deres bidrag med rødvin.

   

 5. Inspektorordningen

  Det er lykkedes at finde i alt 10 inspektorer,og vi er således klar til at starte de nye udfordringer. Listen fremgår af medlemsblad nr. 4, 2002. Herudover drejer det sig om Inger Andersen fra region syd og Jennifer Rodenberg fra region nord.

   

 6. Vejledninger vedrørende radiologiske procedurer

  Vi mangler stadig indlæg vedrørende gastroenterologi og pædiatri, alle øvrige indlæg er indkommet. Michel påtager sig opgaven med at redigere materialet assisteret af Erik. Den reviderede udgave vil udelukkende udkomme på nettet.

   

 7. Regnskab for E-kurset i april, mamma

  Der er fortsat tvivl om enkelte deltageres identitet .Regnskabet vil dog blive afsluttet nu. Kurset gav overskud.

  Det pointeres at kursuslederen generelt selv skal udfærdige foreløbigt og endeligt regnskab for kurser i DRS-regi. Der vil dog komme et problem med de nye regler omkring kursusaktivitet, da mange af kurserne vil blive et fællesmøde mellem E-kursusudvalget og DRS’s bestyrelse. Charlotte vil sammen med formanden for E-kursusudvalget prøve at tilrette vejledningen for kursuslederne.

   

 8. Novembermødet 2002

  Auditoriet på KAS Gentofte er på plads.

  Trine formidler deltagerliste til Henrik Teisen, som sørger for kursusbevis m.h.p. CME.

  Gennemførelse af traumekurset forudsætter minimum 30 deltagere. Enkelte udstillere fra industrien kan inviteres.

   

 9. Legatuddeling 2002

Charlotte har kontaktet de tidligere års legatgivere, og der er kommet positivt svar fra flere. Vi afventer resten.

Bestyrelsen har diskuteret potentielle legatmodtagere.

  10.   ECR-2003

DRS’ bestyrelse repræsenteres af Trine.

 1. Generalforsamling og aprilmødet 2003

Generalforsamlingen afholdes 10.-11. april 2003 under temaet "Implementering af den nye speciallæge-uddannelse". I forbindelse hermed afholdes E-kursus i uroradiologi med Niels Skovgaard som kursusleder.

Michel har forsøgt at booke Rigshospitalets auditorium, men man kan endnu ikke give endeligt tilsagn for torsdag d. 10.04.03. Dette forventes afklaret snarest. Såfremt dette ikke opnås vil vi sekundært forsøge KAS Gentofte, tertiært KAS Glostrup.

 1. Bestyrelse i DRS 2003-2005

  Mulige kandidater drøftes. Charlotte og Erik genopstiller ikke. Birthe, Trine og Michel genopstiller.

   

 2. Forårsmøde 2003

  Det har ikke været muligt at finde interesserede mødearrangører, hvorfor forårsmødet 2003 aflyses. Randers har tidligere vist interesse og vi vil prøve at få dette på plads i 2004.

   

 3. Formandens meddelelser

  FAS’ efterårskonference er 8. november 2002samtidig med vores novembermøde. DRS vil således ikke være repræsenteret ved FAS-mødet med mindre programmet vil være så vigtigt, at vi er nødt til at finde en løsning.

  Lægemiddelstyrelsens vejledning vedrørende beskrivelse af osteoporoserelaterede frakturer er gengivet i sidste nummer af medlemsbladet.

  31.10.02 deltager Charlotte i møde med sundhedsstyrelsen vedrørende "klinisk validering af stationær og ambulant gruppering af patienter indenfor diagnostisk radiologi", for at bedre DRG-metoden. Foruden Charlotte deltager Anne Grethe Jurik, Merete Friis og Helle Lindevald.

  Vi er blevet kontaktet af Dansk Reumatologisk Selskab om hvordan vi i fremtiden ønsker at drive vores hjemmeside. Om der skal professionel assistance eller vi fortsat vil prøve at få en af selskabets medlemmer til at lave dette store arbejde. Web-master Finn Mathiesen har udtrykt ønske om at fortsætte yderligere 1 periode.

   

 4. Næstformandens meddelelser

  Ingen

  .

 5. Sekretærens meddelelser

  Ingen.

   

 6. Kassererens meddelelser

  Der er styr på økonomien efter det er lykkedes at opnå tilbagebetaling af "fup-faktura" fra server-udbyder.

   

 7. Evt.

  Intet.

   

 8. Dato for næste møde: 7. november 2002 kl. 16.00 – 17.30 KAS Gentofte

 

Michel Nemery


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 11. juni 2002

Bestyrelsesmøde 19. april 2002

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS