opdateret 18. marts 2003

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 2 april 2003:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2003    
Medlemsblad nr. 1 Februar 2002 Medlemsblad nr. 2. april 2002 Medlemsblad nr.3 juni 2002
Medlemsblad nr. 4 september 2002 Medlemsblad nr. 5 december 2002  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

 


Meddelelse fra bestyrelsen:

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde til generalforsamlingen, mødet om implementering af den nye speciallægeuddannelse og e-kursus den 11-4.

Dette nummer af medlemsbladet bliver mit sidste. Den gamle redacteur takker for et godt samarbejde med alle. Det har været 2 spændende år på sekretærposten og det har også været meget lærerige år. Mit syn på sekretærstanden er blevet et helt andet. Jeg ønsker held og lykke fremover for min afløser.

Erik Lundorf.

 

Legatmodtagere:

Vi modtager gerne beretninger fra legatmodtagene fra år 2002

 

Frie Foredrag til novembermødet 2003:

Begynd allerede nu at tænke på , om du har et enme til et foredrag.

 

Colorectal cancer:

Der findes retningslinjer for diagnostik af colorectal cancer på Dansk kirurgisk Selskabs webside. Se www.kirurgisk-selskab.dk


Vejledning vedrørende radiologiske procedurer:

Den reviderede vejledning er færdig. Dansk Radiologisk Selskab vil lave to udgaver heraf:

Begge udgaver kommer på DRS hjemmeside her i foråret. Vi forventede at alt var klart ved årsskiftet, men der har desværre været mindre uforudsete problemer, som bliver løst snarest.

Erik Lundorf.


Dansk Radiologisk Selskab afholder

Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 10.april 2003 kl. 19.30, Rigshospitalet, auditorium 1.

 

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg
 4. Orientering om DRG.
 5. Den nye speciallægeuddannelse/ målbeskrivelse
 6. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 7. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
 8. Rettidige indkomne forslag
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg til udvalg og repræsentationer
 11. Valg af revisor og –suppleant
 12. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn
 13. Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen
 14. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer
 15. Eventuelt

Ad punkt 2:

FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING

Omhandler perioden fra sidste generalforsamling til skrivende stund primo marts 2003.

Selskabet har i dag 753 medlemmer, heraf 599 ordinære lægelige medlemmer ( inklusiv pensionerede radiologer), 10 æresmedlemmer, 13 ordinære ikke lægelige medlemmer og 113 ekstraordinære ikke lægelige medlemmer, samt 18 korresponderende og passive udenlandske medlemmer.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Agathe Haulik født 25/7-1912 død 18/2 - 2002

Ole Munck født 5/3 -1926 død 29/4 - 2002

Møder og kurser

Siden sidste generalforsamling er der afholdt følgende møder:

150. videnskabelige møde, 19.april 2002 på Medicinsk-historisk Museum. Mødet var et fællesmøde mellem Foreningen Røntgensamlingens Venner og DRS, og blev afholdt i anledning af Foreningens 40 års jubilæum. Mødet var et eftermiddagsmøde som blev indledt med et indlæg om Museet. Derefter blev vi sat ind i mysteriet om Grauballemanden, hvordan en galdesten blev til, og til sidst en spændende historie om hvordan MR er blevet til den fantastiske modalitet det er i dag. Mellem mødet og generalforsamlingen var der fællesspisning i Radiologiudstillingen, hvor vi alle fik mulighed for at besøge udstillingen. Mødet var meget velbesøgt af såvel yngre som ældre kolleger.

Samme dag blev der afholdt efteruddannelseskursus i mammabilleddiagnostik også på Medicinsk-historisk Museum, med Ilse Vejborg som kursusleder. Pladsen i auditoriet var trang for de godt 100 deltagere. Kurset omhandlede såvel screening som klinisk mammografi med indlæg fra både danske eksperter og vore nordiske kolleger. Kurset var af meget høj kvalitet.

Forårsmødet skulle være afholdt i Viborg og røntgenafdelingen havde planlagt et spændende 2-dages program om visioner i vor sundhedsvæsen og organisering af radiologien. Der var også planlagt et spændende socialt program. Mødet blev desværre aflyst på grund af manglende deltagelse. Der vil ikke være forårsmøde i 2003, men der er allerede planlagt møde i 2004 i Randers. Vi opfordrer allerede nu medlemmerne til at have dette med i deres planlægning for 2004, da vi mener at forårsmøderne er en meget vigtig tradition for selskabet.

151. videnskabelige møde, novembermødet, 7-8 november 2002 i Gentofte blev afholdt som 1. møde i vor nye mødestruktur med fokusering på E-kursusaktiviteten. Formålet med denne ændring var at få så mange som muligt til at deltage. Dette mål blev indfriet over al forventning med ca. 150 deltagere. For første gang i mange år var DRS tæt på at måtte lukke for tilmelding pga. at kurset var ved at være overtegnet, da auditoriet har et begrænset antal pladser. Emnet var traumeradiologi, med Henrik Teisen og Karen Lisbeth Dirksen som kursusledere. Der var danske og udenlandske foredragsholdere fra både Sverige, England og USA. Dette kunne gennemføres på grund af velvillig sponsorering fra Schering, AGFA, Kivex, Medivest og Medicoindustrien. Kurset var af meget høj kvalitet. Om torsdagen var der frie foredrag om eftermiddagen.

Traditionen tro afholdt vi årets festmiddag torsdag aften, som igen i år var på restaurant Ved Stalden i Charlottenlund. Ved middagen blev årets legater delt ud.

Novembermødet blev af hensyn til de udenlandske foredragsholdere afholdt i København igen i år, men fra næste år overholdes de planlagte regler, således at det afholdes i Århus.

Bestyrelsesmøder med mere

Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder fire i København og et på Fyn. Bestyrelsesreferaterne er fortsat tilgængelige på DRS’ hjemmeside og mange medlemmer har givet udtryk for at være glade for at kunne følge med i, hvad der rører sig i Selskabet. I år har der været enkelte tilkendegivelser om bestyrelsens beslutninger, men vi ser dog gerne at flere af Selskabets medlemmer benytter sig af dette, da bestyrelsen meget gerne vil træffe beslutninger som er tilfredsstillende for så mange medlemmer som muligt.

Referaterne vil fortsat kun være tilgængelig på nettet og ikke i medlemsbladet.

Bestyrelsen har i 2002 anvendt 20.000 kr. af det bevilligede beløb fra Medicoindustrien, hhv. 10.000 kr. til novembermødet og 10.000 kr. til legat til Vibeke Andrée Larsen for hendes store aktivitet for Selskabet. Det til nu tildelte beløb er således opbrugt og der foreligger ikke nogen ny samarbejdsaftale siden fusionen af KIRUMED og DMDA.

Bestyrelsen har i øvrigt besluttet at støtte 10th Annual Meeting in European and Musculoskeletal Radiology, juni 2003 i Århus med 15.000 kr. Selskabets medlemmer vil således kunne deltage til reduceret pris. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage.

Bestyrelsen har i det forløbne år været repræsenteret ved møde i European Association of Radiology, Wien ( Trine Torfing ) og Nordisk Kongres på Island ( Charlotte Strandberg).

Se beretning trykt i dette blad.

Medlemsblad/hjemmeside

Medlemsbladet har i 2002 haft uændret layout med ny farve og er som tidligere udkommet med 5 numre, som samtidig har været tilgængelig på hjemmesiden. Da alle indlæg efterhånden kommer i elektronisk form er hele bladet tilgængelig på nettet, hvorfor vi flere gange har diskuteret at overgå til ren elektronisk form. Dette blev også diskuteret på sidste generalforsamling, hvor bestyrelsen fornemmede at Selskabets medlemmer fortsat ikke er modne til dette. Vi har derfor besluttet at bruge år 2003 som et overgangsår, hvor bladet vil blive lagt på nettet i hele sin udformning og i en form så det er let at down-loade. Efter dette prøveår vil vi atter diskutere overgang til elektronisk form ved generalforsamlingen i 2004. Årsagen til dette er ikke økonomiske grunde, da vi mener Selskabets økonomi sagtens kan bære et blad i trykt form, men at det er langt lettere at opdatere vigtige informationer ,så vi ikke er fastlåst i en dato for deadline.

Vi har fortsat Finn Mathiesen som web-master, som sørger for at hjemmesiden bliver løbende opdateret, og siden besøges med meget stor interesse og bliver stadig brugt som forgangsmodel for mange andre selskaber. Der er også kommet flere links til siden sidste år. Bestyrelsen er meget taknemmelig for at Finn har indvilliget i at påtage sig opgaven endnu fire år. Vi ved, det er et meget stort arbejde, som er ulønnet. For at vise vor taknemmelighed besluttede vi i år at give Finn et gavekort til en god middag for to personer.

Efteruddannelse/CME

CME registrering af efteruddannelse foregår fortsat på frivillig basis via elektronisk registrering på DADLNET. Der er stadig alt for få, som registrerer. Formentlig pga. det stadig er meget besværligt. Vi opfordrer dog fortsat alle speciallæger til at indberette. (se beretning fra CME-udvalg i dette blad).

E-kursusudvalget med Vibeke Andreé som formand har været meget aktive i det forløbne år. Der har været afholdt to meget velorganiserede E-kurser i mammaradiologi og traumeradiologi, samt planlagt et i uroradiologi den 11 april i år. Vi fortsætter med den nye "struktur" med to "større" møder om året. Der er planlagt en E-kursusrække frem til 2007. (Se denne i medlemsblad nr.1, 2003).

Næste møde bliver et to-dages møde i pædiatri som afholdes i Skejby til november.

Prisen på E-kurser er aktuelt 650 kr. pr dag. Tilskud til udenlandske foredragsholdere søges dækket via DMS eller sponsorpenge. Underskud dækkes af DRS, da vi synes det er meget vigtigt at vi prøver at få mindst en udenlandsk foredragsholder ved hver E-kursus.

Udover E-kursus i DRS regi er der afholdt følgende E-kurser:

Dansk Neuroradiologisk Selskab: oktober 2002, ASTRA: Neuroinfektioner.

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab: maj 2002,Herlev: Muskulo-skeletal ultralyd,

 • oktober 2002, RH: Diagnostik og behandling af pancreaslidelser.
 • Dansk Selskab for Magnetisk Resonans: marts 2003, Odense: MR-onkologi.

  Dansk Forening for Onkoradiologi: januar 2003,RH Diagnostik og behandling af

  primær tumor.

  Dansk Forening for pædiatrisk Radiologi: marts 2003, Gentofte: Abdominale udfyldninger.

  Derudover er afholdt kursus i CT-skanning, Vejle, samt RAM-møder.

  Speciallægeuddannelsen:

  Det Nationale Råd for Lægers videreuddannelse, som skal implementere den nye betænkning har afholdt 4 møder siden sidste generalforsamling. Rådets opgave er at stå for den faglige rådgivning til de centrale sundhedsmyndigheder, og dermed være med til at sikre høj kvalitet i udviklings- og fornyelsesarbejdet. Rådet har brugt meget tid på at diskutere den kirurgiske og medicinske fællesuddannelse.

  Rådet har også beskæftiget sig med:

  1. den nye bekendtgørelse til speciallægeuddannelsen, herunder varigheden af uddannelsen inden for de forskellige specialer. Radiologi er foreslået til uændret 60 mdr. Bekendtgørelsen indeholder hovedsalig ændringer som konsekvens af implementering af kommisionsbetænkningen, og herunder en fordeling, som placerer ansvaret for målbeskrivelser hos Styrelsen, og ansvaret for uddannelsesprogrammer og forløb hos regionerne.
  2. lægeprognose og dimensioneringsplan. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af en dimensioneringsplan, mens de regionale videreuddannelsesråd, amter og H:S tillægges ansvaret for implementering heraf. Det anbefales at Sundhedsstyrelsen en gang årligt udsender dimensioneringsplan.
  3. ny § 14 vejledning.
  4. starttidspunkt for den nye uddannelse, som ikke helt er faldet på plads, men man er enedes om, at det skal starte på samme tidspunkt i alle regioner, men der kan blive forskel inden for de forskellige specialer.
  5. De økonomiske aspekter ved implementering af den nye speciallægeuddannelse. Selve reformen forventes fuldt implementeret i 2004.
  6. udkast til retningslinier for udarbejdelse af uddannelsesprogrammer.

  Det Nationale Råd har nedsat et nyt midlertidig udvalg vedrørende elektronisk udformning af logbøger.

  Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelses udvalg vedrørende målbeskrivelser og Logbøger har afholdt 7 møder siden sidste generalforsamling.

  Udvalget har fortsat arbejdet med generelle retningslinier for udarbejdning af målbeskrivelser og logbøger, samt generelle retningslinier for forskertræning og tværfaglige kurser. Forskertræningen skal for hver uddannelsessøgende omfatte et projekt, som gennemføres, rapporteres og bedømmes. Gennemgået forskeruddannelse kan ikke erstatte forskertræning, men uddannelsessøgende med erhvervet Ph.d. kan opnå kompetencen ved et projekt inden for det valgte forskningsområde eller ved funktion som vejleder. Rådet har også udarbejdet skabelon til audit for målbeskrivelser og logbøger. Der er specielt brugt mange kræfter på at definere de forskellige lærings og evalueringsstrategier. Udvalget er i øjeblikket i gang med at godkende målbeskrivelserne for samtlige specialer. De godkendte målbeskrivelser vil løbende kunne ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk/maalbeskrivelser.

  Der har været afholdt et opfølgende seminar vedr. målbeskrivelser og logbøger i maj 2002, hvor vores kontaktpersoner Vibeke Andrée og Birthe Højlund deltog. DRS har i øvrigt haft nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at færdiggøre vores målbeskrivelser. Denne arbejdsgruppe har ud over vores kontaktpersoner bestået af Charlotte Strandberg, Anne Grethe Jurik, Hanne Sandstrøm og Claus Jensen. Arbejdsgruppen har med input fra delkursuslederne og formændene fra interesseforeninger færdiggjort vores målbeskrivelser primo 2003. Den er blevet godkendt af Det Nationale Råd den 3. februar 2003. Der mangler fortsat lidt omkring et evt. klinisk fokuseret ophold/ klinisk ansættelse, som skal modsvare vor tidligere sideuddannelse.

  Målbeskrivelsen og logbogen er i øjeblikket ved at blive renskrevet og vil efter dette være tilgængelig på vor hjemmeside. Det har været et spændende arbejde, som desværre har været lidt vanskeliggjort på grund af vi har skiftet "vejleder"i Sundhedsstyrelsen flere gange i forløbet.

  Selskabet har foreløbig modtaget 75.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til arbejdet med målbeskrivelserne, og vi har søgt om yderligere 25.000.

  Principperne i de nye målbeskrivelser vil blive gennemgået ved det videnskabelige møde den 10. april, som omhandler implementering af den nye speciallægeuddannelse, samt ved aftenens generalforsamling.

  Inspektorordningen

  Inspektorordningen er obligatorisk for alle afdelinger, der varetager videreuddannelse af læger. Afdelingerne skal have besøg af to inspektorer med et interval på 3 år.

  DRS har i løbet af 2002 fået yderligere 8 inspektorer, således at vi nu i alt har 10:

  Region Øst: overlæge Kirsten Neergaard, overlæge Carsten Sloth, overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, overlæge Hans Pedersen og afdelingslæge Claus Jensen.

  Region Syd: overlæge Mette Ramsdal Poulsen og overlæge Inger Andersen.

  Region Nord: overlæge Agnete Hedemann, overlæge Edith Nielsen og overlæge Jennifer Rodenberg.

  Alle inspektorer har været eller er tilmeldt Sundhedsstyrelsens kursus for inspektorer.

  Bestyrelsen vil takke alle såvel gamle som nye inspektorer at de vil deltage i dette vigtige arbejde.

   

  Vejledninger vedrørende de Radiologiske procedurer har i løbet af det sidste år været under revidering , og den nyeste udgave vil snart være tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Bestyrelsen har besluttet at de ikke genoptrykkes, men fremover kun vil være tilgængelig i elektronisk form. Dette på baggrund af vi mener, det vil være nemmere løbende at opdatere vejledningerne. De vil komme til at ligge i to udgaver, hele vejledningen og en "lommeudgave" som ligner den vi har i dag. Begge vil være nemme at downloade. I den nye udgave er der et særskilt afsnit om onkoradiologi.

  Vejledning vedrørende multitraumeudredning vil blive i form af internet-link til "Radiologiske anbefalinger til nationale retningslinier for den initiale behandling og udredning af den svært tilskadekomne patient", udarbejdet af Kirurgisk Forums traumeudvalg. Skriftet vil være tilgængeligt, så snart det foreligger.

  Sundhedsstyrelsen/ Sundhedsministeriet

  Klassifikationen af radiologiske procedurer trådte i kraft 1/1-2001. Der laves fortsat løbende justeringer, som opdateres og er tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsministeriet har sammen med DRS lavet et takssystem til afregning af de radiologiske procedurer, DRG for radiologien. De ambulante takster kan ses på Sundhedsministeriets hjemmeside.

  Der er fortsat visse mangler i dette system og der i øjeblikket ved at blive lavet en klinisk validering af DRG-systemet, så det tilpasses klinisk praksis. Til brug for dette har Sundhedsstyrelsen igangsat 3 ABC (activity based costing) analyser på henholdsvis Århus Kommunehospital, Hillerød og Roskilde sygehus, og der er planlagt en udvidelse til at omhandle yderligere afdelinger. Selskabet har været til et møde med Sundhedsstyrelsen og der er planlagt yderligere et møde medio marts, når resultaterne af ABC analyserne kendes. Fra Selskabet deltager Anne Grethe Jurik, Helle Lindewald, Merete Friis og Charlotte Strandberg.

  Sundhedsstyrelsen har inviteret til to informationsdage om DRG den 25. marts og 3. april i henholdsvis København og Viborg.

  DRG systemet vil blive diskuteret ved Selskabets generalforsamling.

   

  Sundhedsstyrelsen har udsendt PET ( positionstomografi), anbefalinger for udbygning af PET og FDG-produktion juli 2002, hvor Erik Lundorf har været DRS’ repræsentant.

  NATIONAL STRATEGI for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet juli 2002. Strategien henvender sig til alle aktører i sundhedsvæsenet.

  Sundhedsstyrelsens Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering har introduceret et nationalt tidligt varslingssystem og har foreløbig udgivet: Embolisering af uterusfibromer. Iressa ved ikke-småcellet lungekræft.

  Dansk Lunge Cancergruppe, hvor Jens Karstoft er DRS’ repræsentant i styregruppen afholder møde to gange årligt , hvor de udfærdiger generelle retningslinier. Disse er tilgængelige på www.lungecancer.dk.

  Forskningsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe for kræftplan og forskning (KOF udvalget). DRS har peget på Finn Rasmussen og Karen Damgård til at deltage i dette arbejde.

  Sundhedsstyrelsen har anmodet om bidrag til opdatering af Den Nationale Kræftplan. Selskabet har på vegne af Dansk Forening for Onkoradiologi opfordret Sundhedsstyrelsen til at nedsætte et udvalg der kan koordinere indmeldte kliniske behandlingstiltag med den dertil knyttede opdatering af behov for billeddiagnostik.

  DANAK Erhvervs- og boligstyrelsen har nedsat et rådgivende Sektorudvalg for sundhedsområdet og det retsmedicinske område. Birthe Højlund er DRS’ repræsentant i dette udvalg.

  MTV-rapport om Diagnostik og Behandling af Colorektal Cancer er udgivet af DCCG ( Dansk Colorectal Cancer Group). Søren Rafaelsen har deltaget i dette arbejde. Vejledningen ligger som et link på DRS’ hjemmeside.

   

  Følgende har været udsendt til høring:

  Sundhedsstyrelsens ny vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestilling. DRS har påpeget, at vi fortsat mener, at det er den medicinske ekspert, som fortsat bør vægtes højest.

  Ny bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger. DRS har påpeget, at vi ikke synes vi kan leve op til kravet i målbeskrivelsen, hvis uddannelsestiden sættes til de 60 mdr.

  Meddelelse om pligt til information om risiko for kræft efter røntgenundersøgelse, herunder CT-skanning. DRS har påpeget ikke at fokusere så ensidigt på CT-skanning, at fokusere lidt mere på at risikoen varierer stærkt med alderen, samt at patienterne informeres korrekt således at nødvendigheden af undersøgelsen, sættes i relation til risikoen for stråleinduceret cancer. Det ønskes ikke at patienterne udsættes for større risiko ved at fravælge en indiceret røntgenundersøgelse.

  Sagkyndige konsulenter i Patientklagenævnet. Der foreligger en samarbejdsaftale mellem de videnskabelige selskaber og nævnet om ansættelse sagkyndige konsulenter. DRS har tre sagkyndige konsulenter. Alle tre stillinger udløb ved årsskiftet 2002/ 2003. DRS har været med til udformning af stillingsbeskrivelse og har udfærdiget faglig bedømmelse over ansøgerne til de tre stillinger.

  Dansk Medicinsk Selskab (DMS)

  DMS betragtes som overordnet selskab for alle de videnskabelige selskaber og DMS’ største opgave var også i 2002 arbejdet med uddannelsesreformen gennem sin repræsentation i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Specielt har selskabet beskæftiget sig med begrebet fagområde, som er behandlet i det Nationale Råd. Det er besluttet, at fagområder er en del af §14 institutionen og altså ikke en del af specialestrukturen, hvilket DMS havde ønsket (Definition af fagområde kan ses i vor medlemsblad nr.3 side14).

  Det er konsekvensen af denne beslutning, at man ved faglig bedømmelse af ansøgere i forbindelse med besættelse af overlægestillinger i sygehusvæsenet, hvis der efterspørges kvalifikationer ud over speciallægeanerkendelse, skal inddrage dette som grundlag for bedømmelsen. I det omfang der efterspørges kompetence i et område, som af de videnskabelige selskaber er beskrevet, som et fagområde, skal opnåelse af de af selskabet beskrevne kompetencer ligge til grund.

  DMS vil offentliggøre og vedligeholde en fortegnelse over fagområder og deres beskrivelse. Ud fra dette har DRS indgivet ønske om fagområde i:

  1.thoraxradiologi,

  2.abdominalradiologi,

  3.urogenital radiologi,

  4.neuroradiologi,

  5.muskuloskeletal radiologi,

  6.interventionsradiologi

  7.pædiatrisk radiologi

  8.onkologisk radiologi

  9.mammaradiologi

  10.MR-skanning

  11.UL-skanning

  DMS vil indgå i en dialog med alle selskaberne om, hvilke fagområder der skal etableres. Der vil blive udarbejdet en skabelon for fagområdebeskrivelsen. DRS venter på oplæg fra DMS og vil derefter kontakte de respektive interesseforeninger med henblik på at udforme de nødvendige kompetencebeskrivelser.

   

  FAS/DRO

  FAS’ efterårskonference blev afholdt den 8.november 2002 på hotel Munkebjerg i Vejle. Mødets emne var Patientbehandling i praksis kontra sygehuse. DRS var desværre ikke repræsenteret, da det faldt sammen med vor novembermøde.

   

  Øvrige arbejdsgrupper / nye tiltag

  Ugeskrift for læger: I lighed med tidligere har Ugeskriftet ønsket at bringe en række artikler omhandlende en af de vigtigste begivenheder inden for de forskellige specialer, og samle det i et såkaldt Highlight-nummer. På Selskabets vegne har Peter Myschetzky og Arne Rosenklint skrevet en artikel om Multislice CT multi-options.

  Vibeke Andrée og Peter Gideon har læst korrektur på indlægget om test din viden, men dette har forsat ikke været trykt i UFL.

  DRS er af Medicinsk-Anatomisk Institut blevet forespurgt om at indgå i arbejdet med at vurdere pensum til den lægevidenskabelige uddannelse. Anne Grethe Jurik og Erik Lundorf har påtaget sig denne opgave.

  DRS er af Kirurgisk Forums Traumeudvalg blevet bedt om at deltage i arbejdet omkring nationale retningslinier for den initiale behandling og udredning af den svært tilskadekomne patient. Henrik Teisen har påtaget sig denne opgave og er allerede godt i gang med arbejdet.

  Fra DRS deltager Finn Rasmussen i udviklingsarbejdet omkring de billeddiagnostiske procedurer/problemer i blærecancerudvalget, nedsat af Dansk Urologisk Selskab.

   

  Underforeninger/interessegrupper

  Underforeninger/interessegrupper har i henhold til tidligere aftale ansvaret for at redigere vejledningerne hvert 2. år. Langt de fleste af foreningerne har været behjælpelig med dette og de nye vejledninger vil snart være tilgængelige på nettet. Enkelte afsnit står dog fortsat uredigerede. Dette vil fremgå af vejledningerne.

  Flere delforeninger har også været med til at udarbejde målbeskrivelser.

   

  Jeg vil slutte denne min sidste formandsberetning med at takke DRS’ medlemmer samt industrien for et positivt og frugtbart samarbejde i mine 8 år som bestyrelsesmedlem som henholdsvis sekretær, næstformand og formand for DRS. Jeg vil ligeledes takke udvalgsmedlemmer og andre for jeres store arbejdsindsats for selskabet.

  Det har været en spændende periode med mange udfordringer men også behov for stor arbejdsindsats, som ikke ser ud til at blive mindre i det kommende år.

  En speciel tak til mine nuværende og tidligere bestyrelseskolleger for et utroligt godt og hyggeligt samarbejde. Det er med blandede følelser jeg afslutter denne epoke af mit liv.

  Jeg ønsker den nye bestyrelse al mulig held og lykke med det kommende arbejde i selskabet.

  9. marts 2003

  Charlotte Strandberg.


  Ad punkt 3:

  Beretning fra udvalg.

  Rapport fra Acta Radiologica

  til generalforsamlingen i Dansk Radiologisk Selskab april 2003.

  Der har siden sidste generalforsamling været afholdt et styrelsesmøde i Acta Radiologica. Mødet fandt sted i Reykjavik den 26. juni 2002. Derudover per capsulam-beslutninger i oktober 2002.

  Årgang 2001, volumen 42 udkom i 6 hæfter med 648 sider. Der er ikke udgivet supplementer i 2001.

  Antal medlemsabonnementer i 2001 var 2.403, en nedgang på 6. Fuldt betalende abonnementer var 634, en nedgang på 42. Derudover 62 såkaldt komplimentære subscriptions.

  Årets resultat blev: Indtægter kr. 2.743.098 + finansielle indtægter med fradrag af finansielle udgifter kr. 604.816, i alt kr. 3.347.914. Udgifter kr. 3.791.013. Hvilket giver et tab på kr. 443.099.

  Antal manuskripter vurderet af Acta Radiologica i 2001: i alt 226. Uændret lavt antal fra Norden: 61 = 27%. Øvrige Europa uændret 101 = 45% og øvrige verden 64 = 28%. Refuseringsfrekvensen faldet fra 56% til 53%.

  Årets Xenia Forsselliana pris på kr. 19.920 uddeles på Nordisk Radiologkongres 2003 til Heidi B. Eggesbø, Akers Sjukhus, Oslo, Norge.

  Abonnementsprisen for Acta Radiologica fastsattes til Dkr. 345,00 inkl. porto for medlemmer, medens prisen for ikke-medlemmer blev forhøjet med Dkr. 200,00 til Dkr. 1.945,00.

  Der er sket udskiftning af editorer: Johan Edgren, Finland, afløses af Tapani Tikkakoski.

  Nyvalg fra Sverige: Kjell Jonsson, Lund.

  Associerede editorer:Andreas Abildgaard erstatter Jarl Å Jakobsen, Norge og Hannu Manninen erstatter Seppo Soimakallio, Finland.

  Anders Hemmingssons 2. mandatperiode som hovedredaktør udløber 31.12.02. Da han ikke ønsker genvalg erstattes han af Arnulf Skjennald, Norge.

  Munksgaard, som har været tidsskriftets forlægger siden 1983 er i 2001 blevet slået sammen med Blackwell Science og Blackwell Publishers i Oxford. Der vil dog være administrativt personale i København. Kontrakten vil blive genforhandlet.

  23.01.03

  Aase Wagner.


  Beretning fra Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi (NFMR).

  Der blev afholdt bestyrelsesmøde i foreningen i forbindelse med 55. Nordiske kongres i Reykjavik 25-28. juni 2002. Fremmødet fra de nordiske lande, specielt Danmark var præget dels af de dyre rejseomkostninger til Island, men også af, at tidspunktet for kongressen faldt sammen med starten for skolesommerferien. Der var forholdsmæssig mange foredragsholdere og deltagere fra USA. Som tidligere har DRS betalt kongresafgiften for to baltiske kolleger.

  Lokaliteterne på Grand Hotel i Reykjavik var gode og vejret var med os. Ifølge Islændingene var det højsommer, og meget varmere end vanligt, men for os danskere er vi ikke vant til at have strømper og jakker på sidst i juni.

  Præsidenten for kongressen var Baldur Sigfusson, som holdt årets Forsell forelæsning, som var meget spændende. Kongressen forløb godt: Såvel det faglige som det sociale indhold var udbytterigt. De faglige indlæg var meget præget af CT-skanning, nok på grund af det store antal foredragsholdere fra USA.

  Kongressen i Finland gav et underskud på 15.500 svenske kroner, men foreningens økonomi er fortsat god, hvorfor der blev vedtaget uændret kontingent.

  Årets nordiske radiologpris blev uddelt til Haraldur Bjarnason.

  Der blev udnævnt nye æresmedlemmer af NFMR. Fra Danmark blev det Anne Grethe Jurik, fra Island Örn Smári Arnaldsson, fra Norge Arnulf Skjennald og Roy Magnus Lökken og fra Sverige Holger Pettersson. Flere af de nyudnævnte æresmedlemmer her i blandt Anne Grethe Jurik var desværre ikke tilstede, men præsidenten lovede at sende diplomet.

  Under kongressen var de videnskabelige indlæg på engelsk, mens al anden kommunikation foregik på nordisk.

  Ved valg til ny bestyrelse for NFMR blev fra Danmark Vibeke Andrée og Jens Blicher genvalgt for perioden 2003-2005. Holger Pettersson fratrådte som generalsekretær efter 8 år og som ny generalsekretær blev valgt Olle Ekberg fra Norge.

  Næste Kongres vil blive afholdt i Oslo i 2005 med Alf Kolbenstvedt som præsident. Kongressen vil være fælles med radiografer og røntgensygeplejersker.

  Kongressen i 2007 vil blive afholdt af Sverige i Malmø/Lund.

  9. marts 2003

  Charlotte Strandberg


  Beretning fra E-kursus udvalget:

  Der har i årets løb været afholdt to møder, hvor bl.a. kursusplanlægningen og en revision af kursuslederinstruksen er diskuteret. Der blev i november afholdt et meget velbesøgt E-kursus i traumeradiologi på Gentofte Amtssygehus med næsten 150 deltagere. Der var fremragende indlæg fra både danske og udenlandske foredragsholdere. I øjeblikket er planlægningen af det næste E-kursus i Uroradiologi til april i forbindelse med generalforsamlingen på Rigshospitalet i fuld gang. Pga frafald har to nye kursusledere påtaget sig opgaven i sidste øjeblik og det er vi meget taknemmelige for, så vi ikke behøvede at aflyse kurset. Tak til alle der har bidraget med arbejde eller indlæg i forbindelse med kurserne, det er vigtigt at mange gider at yde en indsats, så vi kan få en høj standard på vores efteruddannelse.

  Med venlig hilsen

  Vibeke Andrée Larsen


  Beretning fra Scandinavian Japaneese Radiological Society.

  SJRS blev stiftet i 1985 af Professor Kumazaki, Tokyo og Professor Nordenström, Stockholm med det formål at fremme samarbejdet mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer. Der har i gennemsnit været 2 japanske radiologer i Norden og en nordisk radiolog i Japan pr. år. - flest til og fra Sverige. Flere japanske radiologer har skrevet disputats i Sverige i dette samarbejde. Der har hidtil kun været 2 udvekslinger mellem Japan og Danmark, Finn Mathiesen var i Tokyo i 1992 for at studere MR, PACS og teleradiologi. Yokihiro Kodama var i 1994 i Odense for at studere patientforløb for cancerpatienter (stråleterapi er radiologi i Japan). Der har ikke været udvekslinger de sidste 4 år, bla. pga. den økonomiske afmatning i Japan, hvor selskabets sponsorer har været tilbageholdende. SJRS hovedsponsorer har hidtil været Nycomed og Daichii (som licensfremstiller Nycomed produkter i Japan), men med Nycomed’s fusion med Amersham har koncernen fået en mindre "Nordisk" profil.

  SJRS afholdt sit fjerde symposium i Oslo i maj 2001 (Tidl. Symposier er afholdt i Tokyo 1993, Stockholm 1996 og Kobe 1998). Undertegnede blev valgt til sekretær/kasserer for den skandinaviske del af selskabet ved mødet i Oslo.

  Der har i 2002 været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde i SJRS i forbindelse med "8th International Symposium on Interventional Radiology & 31th Annual Meeting of the Japanese Society of Angiography & Interventional Radiology" i Tokyo i maj 2002 med undertegnede som deltager. Det blev her besluttet, at næste symposium afholdes i Yamagata i Japan i september/oktober 2004, og at det næste skandinaviske symposium planlægges til efteråret 2007 i Finland formentlig i Turku.

  Vejle 3. marts 2003

  Finn Mathiesen


  Beretning fra Vurderingsudvalget

   

  Udvalget har i 2002 holdt møder d. 11. april og 10. oktober.

  Til mødet d. 11. april var der modtaget 14 rettidige ansøgninger til 12 blokstilllinger til besættelse 1. september 2002. 2 ansøgere havde endnu ikke gennemført introduktionsuddannelsen på ansøgningstidspunktet, men den ville kunne være gennemført på ansættelsestidspunktet. Der blev tildelt 0-8 point (middel 3,4 point). Ansøgningerne fordelte sig efter ansøgernes højeste prioritet med 10 til reigon Øst, 3 til region Nord og 1 til region Syd. Flere ansøgere havde prioriteret mere end 1 region, således havde i alt 11 søgt region Øst, i alt 4 søgt region Nord og i alt 3 søgt region Syd. En ansøger til blok i region Syd trak sig, og blokken genopslås uden kirurgi ved næste runde. To blokke i region Nord var ubesatte, da ingen ansøger havde gennemført den obligatoriske sideuddannelse i kirurgi.

  De 3 regionale sekretariater for Vurderings- og ansættelsesudvalgene i Danmark (SVADA) har indstillet til Sundhedsstyrelsen:

  At Vurderingsudvalgene medregner de udenlandske ansøgeres ansættelser i hjemlandet på lige fod med tilsvarende danske ansættelser erhvervet efter turnus, i 1. og 2. kriterium. Det forudsættes, at de medtællende udenlandske ansættelser ikke i forvejen indgår i den formelle uddannelse i henhold til Uddannelsesbekendtgørelsen (introduktionsuddannelse, den obligatoriske supplerende uddannelse o.l.) i det ansøgte speciale.

  At Sundhedsstyrelsen ved næste revision af de supplerende kriterier føjer til de generelle bemærkninger ved 1. og 2. kriterium, at udenlandske lægers ansættelser i hjemlandet mod behørig dokumentation kan medregnes.

  At der bør stilles krav om den nødvendige dokumentation på engelsk udført på originalt papir med underskrifter og originalt stempel - eller på hjemlandets sprog vedhæftet autoriseret oversættelse til engelsk eller dansk (ved statsautoriseret translatør). Dette krav stilles ikke til udenlandske ansøgere der, uanset dokumentation, af Sundhedsstyrelsen allerede har fået godkendt uddannelse eller udenlandske ansættelser.

  Til mødet d. 10. oktober var der 9 rettidigt indkomne ansøgninger til 9 blokstillinger. En ansøger havde ikke gennemført introduktionsansættelse inden ansættelsestidspunktet og kunne derfor ikke bedømmes. Der blev tildelt 3-8 point (middel 5,6). De 3 blokke i region Syd blev ikke besat.

  Navnene på Vurderingsudvalgets medlemmer samt på de uddannelsessøgende, der er blevet tildelt uddannelsesstillinger fremgår andet steds i bladet.

  Agnete Hedemann træder ud af Udvalget.

   

  Poul Erik Andersen

  formand for Vurderingsudvalget


  Beretning om Selskabets virke i Sundhedsstyrelsen vedr. § 14.

  De tilforordnede til Sundhedsstyrelsen har hidtil behandlet alle ansættelser af overlæger i diagnostisk radiologi på offentlige sygehuse i Danmark. Normalt har der været 35-40 sager om året. Denne praksis er blevet væsentligt ændret i 2002, idet Sundhedsstyrelsen nu KUN sender sager til udtalelse hos de tilforordnede, hvis der er tvivlsspørgsmål. Det har der kun været i EET tilfælde i 2002, og her anbefalede vi en godkendelse. Det har ikke været muligt at få en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen over det samlede antal overlægevurderinger i Radiologi.

  Sundhedsstyrelsens "Vejledning 107 af 4. Juli 1997" ,som kan ses på selskabets hjemmeside under "uddannelsen", angiver minimumskravene til kvalifikation for ansættelse som overlæge på et offentligt sygehus i Danmark – disse er:

  Dansk speciallægeanerkendelse i diagnostisk radiologi

  48 måneders 1.reservelæge/afdelingslæge ansættelse

  Mindst 2 afdelinger, hver af mindst 1 års varighed, max. 12 mdr. vagtfri.

  Max. 6 måneder som konstitueret overlæge kan medregnes

  Mindst 12 mdr. på en afdeling af samme specialiseringsgrad som søgte stilling

  Det er kvalifikationerne på tidspunktet for ansøgningsfristens udløb der gælder.

  Før 1990 var en godkendt §14 bedømmelse af livsvarig generel gyldighed, men "Vejledning 143 af 26. Juli 1990" gjorde bedømmelserne individuelle og stillingsrelaterede.

  Det skal pointeres, at Sundhedsstyrelsen kun har rådgivende myndighed overfor hospitalsejerne, dvs. det altid er det ansættende sygehusvæsen/amt, der bestemmer om de vil have ansøgeren som overlæge. Titlen "overlæge" er ikke beskyttet, det er kun stillingen som "læge", der har formelle lovkrav om uddannelse, så i teorien skal man bare have "tilladelse til selvstændigt virke som læge" for at blive overlæge. Kravet om vurdering af ansøgerens kvalifikationer fremgår at Lægelovens §14, og omhandler kun læger ansat af det offentlige. Overlægestillinger opslået af virksomheder, privathospitaler eller fondsfinansierede stillinger skal ikke §14 vurderes, dog skal overlæger her alligevel godkendes, hvis der udføres ydelser for det offentlige. Det er svært kryptisk, hvordan man skal behandle en allerede ansat, men ikke godkendt overlæge på et privathospital som byder ind på offentlige opgaver.

   

  Vejle 3. marts 2002                              Lars Nielsen                                      Finn Mathiesen


  Beretning fra EAR, Education Commission

  I forbindelse med ECR 2002 blev der afholdt møde i EAR’s Education Commission. Hovedemnet var harmonisering af uddannelsen og beskrivelse af kerne-curriculum samt mulighed for etablering af europæisk radiologisk diplom. På mødet forelå udkast til kerne-curriculum (+specialist curriculum) for thoraxradiologi, udarbejdet af European Society of Thoracic Imaging (ESTI). Dette var alt for omfattende og er siden blevet reduceret af ESTI. Der er desuden udarbejdet et konkret og overskueligt udkast til "European Training Charter for Medical Specialists" i Europa. Dette indeholder kravet til en færdigudannet speciallæge og skal diskuteres på det kommende møde i Education Commission i tilknytning til ECR 2003.

  Udkastet indeholder en beskrivelse af følgende uddannelseselementer/kompetancer:

  1: Basal viden, inkluderende teknik, radiobiologi, anatomi, fysiologi og farmakologi.

  2: Uddannelsesprogrammer for alle anerkendte ekspertområder indenfor radiologien, fordelt på

  krævet viden og færdigheder indenfor følgende områder:

  3: Uddannelsesfaciliteter.

  Der er lagt op til at uddannelsen skal vare 5 år. De første 4 år skal bruges til common trunk uddannelse hvorefter man kan påbegynde subspecialisering.

  Der arbejdes fortsat videre med at etablere mulighed for erhvervelse af et europæisk diplom via en bestået eksamen. Erhvervelse af en sådan europæisk certificering vil være bevis på at man lever op til europæisk standard og dermed kan opnå fri arbejdsmæssig bevægelighed mellem landene.

  Også den europæisk inspektorordning arbejdes der videre med. Siden sidste møde, hvor der havde været afholdt inspektion i Edinburgh og Lusanne, har der været inspektion i Brescia, Italien, og der er planlagt inspektion i Wien, Lublin (Polen), Brno (Tjekkiet), Augsburg (Tyskland) samt Madrid. Alle lande har mulighed for at bede om europæisk inspektion, men det er fortsat den inspicerede afdeling der betaler alle udgifter.

  Der vil formentlig være mere at berette efter det kommende møde i Wien. Hvis der ikke kommer væsentlige ændringer til det udarbejdede forslag til "European Training Charter for Medical Specialists" i Europa vil dette blive tilgængelig via DRS’ hjemmeside.

  3. marts 2003

  Anne Grethe Jurik

  DRS’ repræsentant i EAR’s Education Commission


  Beretning fra Specialistuddannelsesudvalget

  Trods en trang start på 2002, hvor budgetterne for de teoretiske kurser tog lang tid om at blive godkendt, lykkedes det dog til sidst og alle de planlagte kurser blev afholdt. Jeg kan til gengæld med glæde konstaterer at budgettet for kurserne i 2003 er accepteret af Sundhedsstyrelsen uden beskæring.

  2002-2003 har været i arbejdsomt år for specialistuddannelsesudvalget, idet der ifølge de nye målbeskrivelser for uddannelsen skulle udarbejdes en detaljeret overordnet beskrivelse af de teoretiske kurser, inkluderende:

  1. Rationalet for de teoretiske kurser
  2. Målet med de teoretiske kurser
  3. Indhold og metoder
  4. Evaluering af de teoretiske kurser fordelt på
  5. Organisering

  Desuden en beskrivelse af hvert enkelt teoretisk kursus koblet op til DRS’ målbeskrivelse således at de kompetencer, der kan/skal erhverves på kurset passer med de overordnede mål indenfor det pågældende område. Disse delbeskrivelser indeholder følgende underpunkter:

  1. Rationalet med kurset
  2. Målet
  3. Indhold og metoder
  4. Evaluering

  Hvad angår organisering har DRS ønsket et kursusudvalg bestående af hovedkursuslederen, alle delkursusledere, en yngre læge repræsentant og en af DRS’ kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedrørende udarbejdelsen af målbeskrivelserne.

  Der har i 2002 været personudskiftninger blandt delkursuslederne og dermed i specialist-uddannelsesudvalget, idet Carsten Gyldenstedt og Niels Bartholdy har ønsket at fratræde. Det neuroradiologiske kursus er herefter overgået til overlægerne Leif Sørensen og Edith Nielsen, Neuradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital og det thoraxradiologiske kursus til overlægerne Finn Rasmussen og Hans Henrik Torp Madsen, Radiologisk afd. R, Århus Kommunehospital. Dette skift, der blev lavet med kort varsel har betydet at 4 kurser afholdes i Århus, et i Odense og 3 på Sjælland, hvilket ikke er retfærdigt regionsopdelingen taget i betragtning. Det bør derfor forsøges at lave en anden fordeling når den nye uddannelse træder i kraft.

  Specialistuddannelsesudvalget har vedtaget at ændre lidt på fordelingen af de teoretiske timer til den specialespecifikke uddannelse, idet tandradiologien er overført til det neuroradiologiske kursus og der er tilføjet timer til onkologisk radiologi, jævnfør nedenstående udkast til fremtidige teoretiske kurser, der er indsendt til Sundhedsstyrelsen. Der er ansøgt om 230 timer til specialespecifikke kurser, hvilket kræver en dispensation fra Sundhedsstyrelsen, der generelt kun tillader 210 timer.

   

  Specialespecifikke teoretiske kurser

  Antal timer, tidligere

  Antal timer, ny uddannelse

  Nuværende sted

  Fysik og radiobiologi

  22

  22

  Herlev

  Teknik og strålehygiejne

  30

  30

  SIS

  Thorax-radiologi

  24

  24

  Århus

  Onkologisk radiologi  

  6

  ---

  Abdominal radiologi

  26

  26

  Århus

  Urogenital radiologi (tidl. + tandradiologi)

  28

  24

  Hillerød

  Neuroradiologi inkl. hoved/hals og tandradiologi (tidl. uden tandradiologi)

  24

  28

  Århus

  Muskuloskeletal radiologi

  30

  30

  Århus

  Mamma-radiologi

  13

  13

  Odense

  Kar-/interventionsradiologi

  6

  6

  ---

  Pædiatrisk radiologi

  21

  21

  Albertslund

  * Kurset i onkologisk radiologi vil blive afholdt i forlængelse af det thoraxradiologiske kursus og kurserne i mammadiagnostik samt kar- og interventionsradiologi vil uændret blive afholdt sammenhængende.

  Dato for afholdelsen af kurserne i 2003 kan som tidligere ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk via uddannelse og kursusoversigt.

  Når den nye uddannelse påbegyndes bortfalder ultralyd-kurset som et muligt tilvalgskursus, idet der fra Sundhedsstyrelsen ønskes en oprystning vedr. kurser i kommunikation (formentlig 1 uge), pædagogik (formentlig 1 uge), ledelse, administration og samarbejde (formentlig 2 uger) samt forskningstræning (formentlig 12 uger).

  3. marts 2003

  Anne Grethe Jurik

  Hovedkursusleder og formand for specialistuddannelsesudvalget


  CME-referat for 2002.

  Der har ikke været afholdt nogen møder da der ikke er nogen generel aktivitetsudvikling på området.

  Der er stort set samme ringe gennemslagskraft af efteruddannelsesregistreringssystemet som de 2 første år.

  Der er 2 mulige barrierer/forklaringer: motivation i en frivillig kontekst og brugerflade/anvendelighed.

  DRS er blandt sygehusspecialerne fortsat det "bedst" registrerende sv.t. ca. 13%, kun overgået af arbejdsmedicinerne med 40%, men de er også kun 34 speciallæger.... Almen medicin har en effekt på 67%! Der er ingen egentlig konsekvens i det speciale, men der har været megen publicity omkring praktiserende lægers faglige kvalitet og dokumentation heraf, jvf. klagesager og second opinion, så det er åbenbart motivation nok. Vi har næppe klagesager nok til at det kan blive motivation/parameter

  Problemstillingen har været drøftet med FAS og Uddannelsesafd. i DadL.

  Der er i FAS bestyrelse ingen ønske om at gøre ordningen obligatorisk. Man opfordrer stadig til den enkeltes ansvarlighed og forpligtelse overfor faget, jvf. lægeløftet, til at sørge for relevant opdateret efteruddannelse, og ved hjælp af CMEprincippet gøre det registrerbart/dokumenterbart/synligt.

  FAS efterspørger ideer fra selskaberne for at fremme registreringen, men der er ingen mirakelløsninger. En ide kunne være at deltagelse i en kat.1 aktivitet blev linket direkte fra udbyderen til den enkeltes "konto" uden at man selv skulle hjem og være aktiv på tangenterne.

  Der vil nu blive set på de stærke sider af almen praksis "succes" for at kopiere denne, herunder involvere IT-afdelingen i en forenkling af brugerfladen.

  På sigt vil indførelse af begrebet CPD(Continuing Professional Development), der er mere omfattende end CME, samt videreuddannelsessystemets nye "logbog"sprincip for de nye årgange, automatisk indarbejde en individuel aktiv adfærd omkring fokus, registrering og dokumentation af efteruddannelse, også med et logbogssystem for speciallæger.

  At registreringen er lav betyder jo ikke at efteruddannelse ikke finder sted.

  Fokus på efteruddannelsen vil lokalt styrkes i forbindelse med indførelse af medarbejderudviklingssamtaler og Ny Løn. Aktiviteten vil således stige i de kommende år. Det betyder ikke at folk automatisk begynder at registrere. En form for "motivation" kunne være at det var en del af arbejdsgiverens ansættelseskrav at man dokumenterede at man opfyldte kat.1 kvotens point/timer (50 pr.år) for at få udbetalt midlerne.

  Personligt tror jeg ikke, bl.a. på baggrund af modellerne i de andre europæiske lande, at CME/registreringen kommer til at fungere før det er obligatorisk med en indbygget konsekvens.

  02-03-03 Niels Skovgaard


  Beretning fra Selskabets hjemmesideredaktør.

  Selskabets hjemmeside nærmer sig nu skolealderen, for det er efterhånden 6½ år siden vi som det første specialebærende selskab i Danmark, fik egen hjemmeside på internettet i september 1996. Jeg har i alle årene lagt vægt på kontinuitet, så alle tidligere regnskaber, medlemsblade og bestyrelsesreferater bliver liggende, så man kan følge en sag bagud i tiden. Den stramme grafiske stil er valgt med henblik på hurtig opstart af siden og tager specielt hensyn til brugere med langsomme telefonopkoblinger. Udbredelsen af bredbåndsforbindelser som ADSL og Kabelnet retfærdiggør måske, at man kan overveje, at gøre sidens design mere professionelt, selvom det primært er indholdet, og ikke udseendet der tæller.

  Trafikken på hjemmesiden stiger stadig, der hentes hver måned ca. 50.000 sider fra vores server. Fordelt på 3000 forskellige brugere hentes der over 500 MB data pr. måned.

  Under rubrikken "Hjemmesiden" kan man gå ind og se i detajler, hvad det er, folk læser.

  En interessant oplysning her er "Exit Pages" dvs. hvilken side var den sidste læseren kiggede på, inden DRS serveren blev forladt. Det kan tages som udtryk for, hvad det egentlig var læseren ledte efter (for man holder jo op med at lede, når man finder det ect.).

  Februar 2003
  Top 10 of 331 Total Exit Pages
  # Hits Visits URL
  1

  2191

  4.46%

  970

  15.74%

  /Default.htm
  2

  274

  0.56%

  235

  3.81%

  /guidelines/rtg/procedure.htm
  3

  362

  0.74%

  213

  3.46%

  /link.htm
  4

  270

  0.55%

  168

  2.73%

  /guidelines/ct/quality/
  5

  271

  0.55%

  167

  2.71%

  /downloads.htm
  6

  302

  0.61%

  159

  2.58%

  /kurs.htm
  7

  96

  0.20%

  83

  1.35%

  /lovgivning/registerlov.htm
  8

  169

  0.34%

  76

  1.23%

  /opslag.htm
  9

  93

  0.19%

  68

  1.10%

  /NFNR/images/hammersh
  10

  101

  0.21%

  68

  1.10%

  /dsmmr/default.htm

  Tabellen fra februar 2003 viser, at selvom de fleste (16%) forlader startsiden (har måske www.drs.dk som deres almene startside ?), så er top søgningerne: Procedurebogen, Link-siden, CT kvalitet, Downloads og Kursus-listen, efterfulgt af Registerloven ?!! og Opslagstavlen samt Nordisk Forening for Neuroradiologi og Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans.

  Udover de 2 nævnte selskaber er vi også vært for Dansk Neuroradiologisk Selskab, European Guidelines on CT Quality Control, Foreningen af Yngre Radiologer og senest også for Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik, ligesom jeg har lavet hjemmeside til European Society of Musculoskeletal Radiology 2003 møde i Århus.

  Jeg skal som sædvanligt opfordre alle til at hjælpe med at finde kurser og links, som er af interesse for danske radiologer – send en mail til webmaster@drs.dk

  Vejle d. 3. marts 2003

  Finn Mathiesen


  Dansk Radiologisk Selskabs §12-udvalg

  Sundhedsstyrelsens specialistnævns udvalg - har i 2002 haft 2 sager til vurdering - begge mhp. udtalelse om andetsteds opnået uddannelse som introduktion eller sideuddannelse. Herudover er udvalget forespurgt i en enkelt sag om ændring af klassifikation af en Radiologisk afdeling. Aktiviteten for udvalget er således faldet med den nye struktur for specialistuddannelsen.

  Med venlig hilsen

  Karen Damgaard og Hans Petersen


  Ad punkt 8:

  Rettidige indkomne forslag

  Bestyrelsen har fra flere medlemmer fået henvendelse om vor holdning til, at andre end læger har henvisningsret til røntgenundersøgelser. Baggrunden for dette er, at ønsket atter er genfremsat flere steder på lokalt niveau. Denne bekymring er blevet styrket af, at Dansk Sygeplejeråd har oprettet en ny efteruddannelse for sygeplejersker med udvidet arbejdsområde på skadestuer. Bestyrelsens holdning er klar. I henhold til bekendtgørelsen har kun læger og i enkelte tilfælde kiropraktorer ret til at henvise til røntgenundersøgelser. Dette står også tydeligt skrevet i vor vejledninger. Dette er åbenbart ikke nok til at forhindre amterne og andre faggrupper fortsat at foreslå dette.

  Bestyrelsen vil derfor opfordre generalforsamlingen til at tage stilling til, hvordan vi skal forholde os til dette. Skal der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på dette?.


  Ad punkt 7:

  Valg til bestyrelsen Valgperiode 2003-2005

  Fratræder: Charlotte Strandberg Foreslår: Birthe Højlund Bech
  Fratræder: Erik Lundorf  Foreslår: Lise Gammelgaard
  Genopstiller: Trine Torfing  
  Genopstiller: Michel Nemery  
  I stedet for Birthe Højlund Bech Foreslår: Anna Rosted

                     

  Ad punkt 8:

  Valg til udvalg og repræsentationer

  European Association of Radiology Valgperiode 2003-2007

  Genopstiller: Vibeke Andree Larsen  
  Fratræder: Jens Blicher Foreslår: Trine Torfing
  Fratræder: Finn Mathiesen (s) Foreslår: Erik Lundorf (s)
  Fratræder Charlotte Strandberg Foreslår: Birthe Højlund Bech

   

  European Association of Radiology, Valgperiode 2003-2007

  Junior Assembly

  Fratræder: Mona Rosenkilde Foreslår: Michel Nemery
  Fratræder: Elizabeth Rasmussen (s) Foreslår: Thomas Axelsen

   

  European Association of Radiology, Valgperiode 2003-2007

  Education Commition

  Genopstiller: Anne Grethe Jurik  
  Genopstiller: Niels Egund  

   

  Professional Organisation Committee Valgperiode 2003-2007

  Fratræder: Jonna Fries Foreslår: Erik Lundorf
  Genopstiller: Elisabeth Buus Lund  

   

  International Society of Radiology Valgperiode 2003-2007

  Genopstiller: Vibeke Andree Larsen  
  Genopstiller: Charlotte Strandberg(s)  
  Fratræder: Jens Blicher Foreslår: Trine Torfing
  Fratræder: Finn Mathiesen Foreslår: Birthe Højlund Bech

   

  Scandinavian Japaneese Radiological Society Valgperiode 2003-2007

  Genopstiller: Finn Mathiesen  
  Fratræder: Finn Lindhardt Foreslår: Birthe Højlund Bech

   

  Dansk Medicinsk Selskab Valgperiode 2003-2007

  Genopstiller: Charlotte Strandberg  
  Genopstiller: Eva Narvestad  
  Fratræder: Anne Grethe Jurik Foreslår: Michel Nemery
  Fratræder: Vibeke Andree Larsen Foreslår: Birthe Højlund Bech
  Fratræder: Eva Brems-Dalgaard Foreslår: Erik Lundorf
  Fratræder: Jens Blicher Foreslår: Anette Savnik
  Fratræder: Niels Skovgaard (s) Foreslår: Lene Bak(s)

   

  Efteruddannelsesudvalget: Valgperiode 2003-2005

  Genopstiller: Inger Andersen  
  Fratræder: Vibeke Andree Larsen Foreslår: Lene Bak
  Fratræder: Henrik Gregersen Foreslår: Lone Østergård
  Fratræder: Karen Lisbeth Dirksen Foreslår: Vibeke Berg Løgager
  Fratræder: Henrik Teisen Foreslår: Ilse Vejborg
  Fratræder: Erik Lundorf (bestyrelsens repræs.) Vælges efter generalforsamlingen

   

  Acta Radiologica Valgperiode 2003-2007

  Genopstiller: Aase Wagner
  Genopstiller: Anne Grethe Jurik (s)

  Webmaster DRS hjemmeside Valgperiode 2003-2007

  Genopstiller: Finn Mathiesen

   

  CME udvalg Valgperiode 2003-2007

  Genopstiller: Niels Skovgaard
  Genopstiller: Marianne Egeblad
  Genopstiller: Peter Andersen

   

  Ad punkt 9:

  Valg af revisor og –suppleant Valgperiode 2003-2005

  Fratræder: Elizabeth Rasmussen  Foreslår: Erik Lundorf
  Fratræder: Finn Mathiesen (s)  Foreslår: Charlotte Strandberg

   

  Ad punkt 10:

  Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn Valgperiode 2003-2007

  Fratræder: Karen Damgaard Foreslår: Ilse Vejborg
  Fratræder: Hans Petersen Foreslår: Anne Grethe Jurik
  Fratræder: Elisabeth Buus Lund (s) Foreslår Erik Lundorf (s)
  Fratræder: Flemming Jensen (s) Foreslår: Charlotte Strandberg(s)

   

  Ad  punkt 11:

  Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen Valgperiode 2003-2007

  Genvalg: Karen-Lisbeth Dirksen(s)  
  Fratræder: Finn Mathiesen Foreslår: Charlotte Strandberg
  Fratræder: Lars Nielsen Foreslår Erik Lundorf

   


  Implementering af den nye speciallægeuddannelse.

  Implementering af den nye speciallægeuddannelse.
  Rigshospitalet, auditorium I.

  Torsdag den 10. april kl. 12.30 – 17.00

  12.00-12.30 Let traktement i forhallen

  12.30-12.35 Velkomst.

  12.35- 13.30 Status for implementeringen af speciallægekommissionens anbefalinger.

  Diskussion.

  Hanne Christensen, Det Nationale råd for lægers videreuddannelse.

  13.30-14.30 Læringsstrategier og evaluering i den lægelige videreuddannelse.

  Diskussion.

  Jette Led Sørensen, Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Hvidover Hospital

  14.30-15.00 Kaffe.

  15.00- 1600 Implementering af målbeskrivelsen i regionerne

  Nye uddannelsesprogrammer

  Status for de tværfaglige kurser

  Diskussion

  Birgitte Rønn og Lise Møller, Sekretariatet for Lægelig Videreudddannelse Region Øst, samt repræsentant fra det lokale uddannelsesråd i diagnostisk radiologi.

  16.00-17.00 Præsentation af den nye målbeskrivelse i diagnostisk radiologi.

  Diskussion.

  Birthe Højlund og Charlotte Strandberg, DRS.

  Af hensyn til planlægningen af frokost-traktementet bedes deltagerne tilmelde sig senest mandag den 7. April på: kursus@drs.dk med angivelse af navn og mærket "møde om speciallægeuddannelsen 10.04.03."

  Download de seneste versioner af Målbeskrivelsen, Logbogen og European Training Charter


  Der afholdes generalforsamling i Danske Radiologers Organisation

  Torsdag den 10. april 2003 kl. 19.00

  på Rigshospitalet

  Auditorium I

   

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning
  3. Beretning fra nedsatte udvalg
  4. Rettidige indkomne forslag til sagers behandling
  5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  6. Valg af bestyrelse. Hele bestyrelsen er på valg. Jørn Palbøl ønsker ikke genvalg. Som nyt medlem foreslås Hans Otto Raaschou
  7. Valg af revisor
  8. Redegørelse for budget
  9. Fastlæggelse af kontingent
  10. Eventuelt

  Emner der ønskes optaget til drøftelse under punkt 4, bedes meddelt formanden

  senest den 03.04.2003.

  Jens Boesen

  Formand for DRO

   

  Røntgenafdelingen den 25.02.2003

   

  Formandens skriftlige beretning for år 2002

   

  Danske Radiologers Organisation afholder generalforsamling

  den 10.04.2003.

  Danske Radiologers Organisation (DRO) er en specialeorganisation

  under Foreningen af Speciallæger (FAS).

  Som medlem optages enhver læge som er medlem af Den almindelige Danske Lægeforening (DADL), og som har opnået ret til at betegne sig

  speciallæge i diagnostisk radiologi.

  Ved indmeldelse i FAS optages speciallægen automatisk i DRO.

  Øvrige interesserede i optagelse skal rette henvendelse til bestyrelsen

  eller FAS’s sekretariat.

  Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske samt kollegiale interesser.

  DRO har 357 medlemmer, 347 med tilknytning til FAS og 10 med tilknytning til FaYL.

  Bestyrelsen har følgende sammensætning:

  Formand: Jens Boesen, Frederiksberg

  Næstformand: Jonna Fries, Næstved

  Sekretær Elisabeth Buus Lund, Viborg

  Kasserer: Inge Witt, Ringsted

  Praktiserende radiolog: Jørn Palbøl, København

  Formanden er født medlem af FAS’s repræsentantskab.

  Næstformanden repræsenterer organisationen i internationale relationer – UEMS.

  Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

  Det har ikke i 2002 været muligt og følge med i opslag vedrørende overlægestillinger samt afdelingslægestillinger, idet der er sket en ændring dels i annoncering til overlægestillinger og afdelingslægestillinger og dels til godkendelse af indholdet i de opslåede stillinger.

   

  Ved sondering rund i landet er situationen dog fortsat den, at der er betydelig mangel på speciallæger, og der er et utal af vakante overlægestillinger og afdelingslægestillinger.

  Mange stillinger har været genopslået flere gange uden at der har været ansøgere.

  Det er fortsat ikke attraktivt at søge administrative overlægestillinger.

  På bestyrelsesmøderne er følgende emner blevet behandlet:

  Det videre arbejde med indførelse af det nye røntgenregulativ (Bekendtgørelsen om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter nr. 975 af 16. december 1998).

  Vi har løbende været orienteret om hvor langt de enkelte amter er med henblik på en kvalitetshåndbog.

  Arbejdsgruppen nedsat af Københavns Amt dels med en erfagruppe og dels en koordinationsgruppe har haft møder, og der er en hvis koordination vedrørende kvalitetshåndbogen.

  Der vil fremover blive afholdt orienteringsmøder.

  I H:S er kvalitetshåndbogen færdig og afdelingerne i H:S har brugt en del af 2002 til at informere og indføre kvalitetshåndbogen.

  Den tekniske side af kvalitetshåndbogen opfyldes så vidt det kan oplyses fuldt ud over hele landet.

  Den kliniske del af kvalitetshåndbogen er flere steder fortsat under udarbejdelse.

  I UEMS arbejdes der fortsat med efteruddannelsesproblematikken.

  Vedrørende modernisering af overenskomsten for praktiserende radiologer er der i København vedtaget en speciallægeplanlægnig som på mange områder modernisere den tidligere overenskomst således at de undersøgelser der rent faktisk foretages hos de praktiserende speciallæger er indholdt i overenskomsten.

  Der er intet nyt vedrørende overenskomst for CT- og MR-scanning, og skulle der komme en overenskomst på dette område er eneste mulighed nok en §3 aftale, d.v.s. en rammeaftale for den enkelte klinik med et amt.

  Røntgenklinikkerne har ikke fået økonomisk kompensation for indførelse af den nye bekendtgørelse, men der er stor forståelse hos Sygesikringen for at der bør ydes en kompensation, og der arbejdes sammen med Københavns Lægekredsforening på en løsning af dette problem.

   

  Jens Boesen


  Doctor’s Pub

  Der vil som i de foregående år være mulighed for en hyggelig fællesspisning på Doctor’s Pub mellem mødet og generalforsamlingen. Doctor’s Pub/Apotekerkælderen ligger 5 min. fra Rigshospitalet, så det skulle være til at nå at komme tilbage til generalforsamlingerne.

  Adresse: Blegdamsvej 32, 2200 København N, tlf.: 35 39 83 63.

  Menu: Hereford - steak med salat-bar

  Pris: 109 kr

  Tidspunkt: Kl. 17.30

  Tilmelding: Sendes direkte til Doctor’s Apotekerkælder senest den 7. April 2003.

   

  Tilmelding til fællesspisning på Doctor´s Pub:

  Dansk Radiologisk Selskab:

  Navn:                                                                Hospital:

  Telefon:

  Bestiller hermed middag d. 10. April 2003 klokken 17.30.

  Menu: Hereford-steak med salatbar til 100 kr.

  Dato:                                                                 Underskrift:

   

   


  E-KURSUS i URO-RADIOLOGI

  Rigshospitalets auditorium I

  Fredag d. 11. april 2003 kl. 9-16

  Medlemmer af DMS er velkomne

   

  Kursusledelse: Peter Myschetzky og Sven Dorph.

  09.15 – 10.00 CT-urography. The clinical basis, survey of technical approaches and personal experience.

  Cathrine McCarthy, Oxford

  10.00 – 10.45 MR-hydrografi og –urografi. Teknik, klinisk potentiale og indikationer.

  Eva Fallentin, rtg.afd. Glostrup

  10.45 – 11.15 Kaffepause.

  11.15 – 12.00 Ultralydscanning og ultralydvejledt intervention af nyrer og urinveje incl. Doppler teknik. Teknik, klinisk potentiale og indikationer.

  Niels Juul, rtg.afd. Roskilde Amtssygehus

  12.00 –12.30 PET i diagnostikken af nyrer- og urinvejssygdomme.

  Annika Eigtved, cyclotronenheden, Rigshospitalet

  12.30 – 12.45 Renografi i den urologiske diagnostik.

  Annika Eigtved

  12.45 – 13.45 Frokost

  13.45 – 14.30 Diagnostik og behandling af blæretumorer.

  Kenneth Steven, urolog.afd., Herlev

  14.30– 14.45 Kaffepause

  14.45 - 15.10 Billeddiagnostik af prostatacancer

  Nis Nørgård, rtg.afd. Herlev

  15.10 – 15.35 Kirurgisk behandling af prostatacancer.

  Peter Iversen, urolog.afd. RH

  15.35 – 16.00 Seed implantation og anden lokal behandling af prostatacancer.

  Nis Nørgård, rtg.afd. Herlev

  Tilmeldingsfrist senest torsdag den 20. marts:

  E-mail: kursus@drs.dk med tydelig angivelse af navn, adresse samt mærket "E-kursus 11.04.03",

  +

  Kursusafgift kr.650,- indbetales på giro nr 542-0326 med tydelig angivelse af navn.

  Andre former for tilmelding og betaling kan desværre ikke accepteres.


  Euroson 2003

  15th European Congress of Ultrasound

  27.-30. April 2003

  Om få måneder er det tid til den årlige europæiske ultralydkongres som denne gang holdes i Bella Centret i København. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) er sammen med de svenske, norske og finske ultralydselskaber værter for kongressen.

  Som deltager i Euroson 2003 er der mulighed for at tage aktiv del i de kurser og workshops, som afholdes søndag den 27. april. Af særlig interesse for radiologer er IBUS-kurset (International Breast Ultrasound Seminar), teoretiske og praktiske kurser i vaskulær ultralyd og muskuloskeletal ultralyd, samt kurset "US technology update".

  Søndag afholdes et symposium til ære for Professor Hans Henrik Holm. Vi har inviteret 4 internationale eksperter som vil fortælle om det sidste nye indenfor ultralydteknologi, interventionel ultralyd og føtal medicin.

  De følgende 3 dage - mandag den 28. april til onsdag den 30. april - har vi et bredt videnskabeligt program med 3 parallelle sessioner i Bella Centret moderne auditorier. Der vil være mere end 80 inviterede foredrag fra hele Europa. Deadline for tilsendelse af abstracts udløb i januar måned og vi har glædet os over en meget stor interesse for kongressen med omkring 300 abstracts. Særlig glædeligt har det været at se den store tilslutning fra danske kolleger til frie foredrag og postere (ca 25 danske abstracts). Der er dagligt symposier, og der er selvfølgelig en omfattende udstilling, hvor man kan få indtryk af den seneste teknologi.

  Det foreløbige program kan ses på kongressens hjemmeside

  www.euroson2003.com

  Vi håber at se mange af DRS’s medlemmer til kongressen, det bliver helt sikkert en mindeværdig oplevelse.

  Michael Bachmann Nielsen                              Steen Karstrup

  Kongrespræsident Euroson 2003                     Formand for den videnskabelige komité


  DANSK FORENING FOR MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI.

  Der indkaldes til generalforsamling onsdag d 30.4.03 kl 16.15 i biblioteket, Røntgendiagnostiks afdeling, Odense Universitetshospital.

  Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag til dagsorden bedes mailet til sekretær Britta Bundgaard ( bbund@akh.aaa.dk ) senest d 2.4.03. Den endelige dagsorden incl. indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

  Bestyrelsen.


  Dansk Forening for Interventionel Radiologi

  arrangerer

  Videnskabeligt møde

  fredag den 9. og lørdag 10. maj 2003 på

  Hotel Christiansminde, Svendborg.

  Program:

  Fredag den 9.maj

  11.00-12.00 Generalforsamling

  12.00-13.00 Frokost

  13.00-13.45 Perifere AVM emboliseringer

  13.50-14.35 Tumorembolisering/radiofrekvensablation

  14.40-15.10 Kaffe

  15.10-15.55 Traumeembolisering

  16.00-17.00 Firmapræsentationer

  18.00- Middag

   

  Lørdag den 10.maj

  08.00-09.00 Morgenkomplet

  09.00-09.45 Uterusembolisering

  09.50-10.10 Kaffe

  10.10-10.55 PTRA

  11.00-11.45 Supraaortical PTA, specielt carotis

  11.50-12.15 København, Århus, Odense, Aalborg. Lokale procedurer, statistikker, teknikker udvikling etc.

  12.20- Frokost og afrejse

  Foredragsholdere vil være såvel internationale som nationale eksperter

  Målgruppe er alle som beskæftiger sig med, benytter sig af eller interesserer sig for interventionel radiologi.

  Yderligere oplysninger vil løbende kunne findes på foreningens hjemmeside:

  www.dfir.dk

  eller hos sekretæren: adm.overlæge Søren Søholm, Radiologisk afdeling, Aalborg sygehus Syd, 9100 Aalborg, E-mail: soeholm@aas.nja.dk

  Tilmelding til sekretæren på ovenstående adresse eller e-mail senest den 1.marts 2003.


  Reserver torsdag - fredag 22 - 23. maj 2003!

  - til mamma-kursus i København -

  Den 22.- 23. maj 2003 afholder DFRM, Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik, kursus i mammabilleddiagnostik i samarbejde med Siemens Medical Solutions.

  Emnerne for mødet vil være:

  Digital mammografi, MR - mammografi, fremtidig struktur i DFRM,

  kvalitetssikring, erfaringer med brug af mammotom mv.

  Kursusprogram følger snarest.

  Målgruppen for kurset er mammaradiologer, radiografer og andre med

  interesse for mammadiagnostik og behandling. Siemens byder på et let

  traktement efter 1. kursusdag.

  Deltagerne sørger selv for overnatning.

  Mødearrangør er Svend Høj Thomsen, Siemens og Ilse Vejborg, DFRM.

  Mødeledere: Svend Høj Thomsen, Ilse Vejborg og Carsten Conrad, DFRM.

  Sted: Siemens A/S, Borupvang 3, 2750 Ballerup


  Skejby. R.A.M. Skejby.

  4 Radiologiske AftenMøder, 300 kr. Forår 2003.

  Tema 2003: Klinisk Radiologi

  Konventionel Radiologi og Snitbilledmodaliteter Anvendt På 4 Organsystemer.

  Ved hver session anvendes et alment forekommende hovedsymptom som ledesnor for en diagnostisk udredning.

  20/3

  Thorax -hoste. Billeddiagnostiske guidelines.

  Børn: Overlæge Karin Kastberg Petersen, Skejby Sygehus

  Voksne: Overlæge Niels Jakob Bartholdy, Århus KH

  3/4

  Abdomen -ondt i maven. Billeddiagnostiske guidelines

  Børn: Overlæge Graziella Andersen, Aalborg Sygehus Nord

  Voksne: Overlæge Mona Rosenkilde, Århus Amtssygehus

  10/4

  Bækken, hofte, columne, UE – halten. Billeddiagnostiske guidelines.

  Børn: Afdelingslæge Michel Bach Hellfritzsch, Skejby Sygehus

  Voksne: Overlæge, dr. med. Niels Egund, Århus KH

  24/4

  Tumor intracranialis hos børn og voksne. Billeddiagnostiske guidelines.

  Overlæge: Edith Nielsen, Århus KH.

  Pris for 4 aftenmøder: 300 kr. Skriftlig tilmelding inden 20/2 til Foreningen af Radiografer i Danmarks kontor, H.C. Ørstedsvej 70,2. 1879 Frederiksberg C. Eller www.rraamm.dk Spørgsmål besvares på 40347588 Kim, 29687904 Kirsten, 40432552 Bjarne eller 40303614 Gert.

  Sted: Skejby Sygehus auditorium, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N.

  Klokken 17.00-20.00. Der er kaffe fra kl. 16.00. Hvert møde består af to foredrag. I pausen vil der være sandwich og drikkevarer.

  Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Maksimum 350, minimum 80.

  Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Således er aftenmøderne meriterende.

  Praktiserende Lægers Organisation støtter deres medlemmers deltagelse i RAM økonomisk. Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education.

  Arrangør: Carsten Gyldensted, professor, adm-overlæge, dr.med, Århus KH afd P. Karen Damgaard, klinikchef, overlæge, dr.med. røntgenafdelingen Rigshospitalet. Kirsten Juul-Hansen, radiograf, ASTRA TECH A/S. Bjarne E. Nielsen, pro.ing. Mogens Balslev A/S. Gert Fredericia, radiograf Philips A/S,. Kim Rosted, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes.


  EMRI kurser 2003

  Basic MRI Physics in Dundee (UK)– 31 March – 4 April 2003

  Contact: Dr. R.A. Lerski, Director of Medical Physics, Medical Physics Department, Ninewells Hospital and Medical School, Dundee DD1 9SY, UK, Tel.: ++44-1382.632700, Fax : ++44-1382.640177, e-mail: a.l.barclay@dundee.ac.uk , http://www.dundee.ac.uk/medphys/sections/Erasmus.htm

  Abdominal MRI in Pisa (I)- May 18-21 2003

  Contact: Prof. Dr. Bartolozzi, Diagnostic and Interventional Radiology, University of Pisa, Via Roma 67, 56100 Pisa, Italy. Tel.: ++39-50-992509, Fax : ++39-50-551461, e-mail: segreteria@do.med.unipi.it

  Central Nervous System I in Brussel (B) - 2-6 June 2003

  Contact: Walter Rijsselaere, Dept. of Radiology, AZ-VUB, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussels, Belgium. Tel.: 0032-2-477.53.22, Fax: 0032-2-477.53.62, e-mail; cradrew@az.vub.ac.be

  MR of the Breast in Bonn(D) – to be announced

  Contact: Priv.-Doz. Dr. Christiane Kuhl, Radiologische Klinik, Sigmund-Freud-Str. 25, D-53127 Bonn, Germany,Tel: 0049-228/287-5874, Fax: 0049-228/287-6093, e-mail: kuhl@uni-bonn.de

  Angiography, Cardiovascular MRI & Interventional applications of MRI in Essen (D) – 11-12 September, 2003

  Contact: Prof. dr. J. Debatin, Institute of Diagnostic Radiology, University Hospital Essen, Hufelandstrasse 55,D-45122 Essen, Germany,Tel. +49 201 723 1500, Fax. +49 201 723 1548, email: debatin@uni-essen.de

  Central Nervous System II in Wroclaw (PL) – 26th-30th September 2003

  Contact: Dr. Marek Sasiadek, Assoc. Prof.; Dept. of Neuroradiology, Wroclaw Medical University, ul. Sklodowskiej-Curie 58, 50-369 Wroclaw, Poland , Tel.: +48-71-3425833, Fax: +48-71-3285896, e-mail: mareks@rad.am.wroc.pl

  Visit our homepage for the latest update : http://www.emricourse.org


  Astra Tech A/S har sendt os følgende kursusoversigt for 2003:

  20 marts, 3, 10, 24 april:

  RAM (Radiologiske Aften Møder), Skejby Hospital, Århus

  www.rraamm.dk

  16-17 maj:

  IBISCUS, (kardiologer), Paris.

  www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

  18-19 maj:

  IBISCUS, (radiologer), Paris.

  www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

  12-13 sept.:

  IBISCUS, (kardiologer), København.

  www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

  14-15 sept.:

  IBISCUS, (radiologer), København.

  www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

  26-27 sept.:

  MDCT, Hamburg.

  www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

  30 sept.:

  Paraplymøde, AstraZeneca

  6-8 okt.:

  ICIS, Venedig.

  www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

  23 okt., 6, 20, 27 nov.:

  RAM (Radiologiske Aften Møder), AstraZeneca

  www.rraamm.dk

  2 okt.:

  Paraplymøde, Skejby Hospital, Århus

  12-13 dec.:

  IBISCUS, (kardiologer), Italien.

  www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

  14-15 dec.:

  IBISCUS, (radiologer), Italien.

  www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

   

  Yderligere information, Kirsten Juul-Hansen,
  Astra Tech A/S, Husby Allé 19, 2630 Taastrup,
  Tlf.: 4371 3377, e-mail: kirsten.juul-hansen@astratech.com
   

  Konferens :

  "Epidemiology and prognostic significance of asymptomatic atherosclerosis.

  The Men born in 1914 study in retrospect and Scientific issues and non-invasive methods for future cohort studies."

  June 10-12 ,2003.

  Location: Malmö, Sweden

  Information: http://www.smi.mas.lu.se/1914

  Yours sincerely
  Sven-Olof Isacsson
  Proffessor PhD MD
   

  Møde i European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR).

  Der er møde I European Society of Muskuloskeletal Radiology i Århus 13. og 14. juni 2003.

  Jeg vil anbefale alle med interesse for muskuloskeletal radiologi at deltage i mødet, som finder sted i Århus Kongrescenter.


  Det foreløbige program er allerede tilgængeligt på www.drs.dk/essr2003

  Mødet vil især fokusere på inflammatoriske lidelser i skelettet, men der vil også være meget andet såsom "hands on", ultralyd og videnskabelige foredrag. Kongressen giver mulighed for frie foredrag indenfor alle områder af muskuloskeletal radiologi. Vi opfordrer alle, som ønsker at holde foredrag om at indsende abstract i henhold til vejledninger på ovennævnte internetadresse.

  Blandt forelæserne kan nævnes Genant, Peterfy, Beltram fra USA samt alle de store fra Europa.

  I forbindelse med gallamiddagen, lørdag aften, vil der være bustur til Moesgaard Museum, hvor man vil have mulighed for at træffe Grauballemanden, og der vil være foredrag ved museumsinspektør Pauline Alsig omhandlende den medicinske undersøgelse af moseliget.

  Med venlig hilsen

  John Gelineck.


  11th. Annual Meeting of European society of Thoracic Imaging, Lausanne, 15-17. June 2003

  Welcome address

  Dear Colleagues, Dear Friends,

  Welcome to Switzerland and welcome to Lausanne. On behalf of the ESTI Organizing Committee, it is a great honor and my pleasure to invite you to attend the Annual Meeting of our society, which will take place from June 15th to 17th, 2003. As in the past, renowned and outstanding speakers from Europe will contribute to the success of this meeting which should have priority on your agenda.

  We are delighted to announce a program that will cover a wide range of topics of current interest in the field of thoracic imaging. As in the previous years, the meeting will also propose basic and advanced postgraduate courses, both devoted to young radiologists and to senior ones desiring to refresh their basic knowledge in thoracic imaging. Selected proffered papers will provide an overview of the current trends in research. The previously highly appreciated small group HRCT-workshops, delivered by outstanding tutors, will be reconducted. They provide trainees with a unique opportunity to discuss cases with specialists in an interactive fashion. A film panel session with international candidates will combine teaching with fun and humour.

  We will try to prepare for you an incomparable frame of mind to learn, to meet friends and new people and enjoy life to the full for a few days.

  Last but not least, get ready for excitement and new ways of life that Lausanne area can offer you. Southern Switzerland is a perfect showcase for this. You will have a unique opportunity to discover a part of Southern Switzerland, Geneva Lake and its surrounding mountains.

  Lausanne has a unique central position in Europe and can be easily reached by highspeed trains from Paris (3h45), Milan (3h00) and Frankfurt (5h00). Furthermore, Lausanne takes advantage of Geneva airport proximity (55 km) which is served by most European airlines, including the very cheap ones such as Easy Jet (www.easyjet.com/en/) (Barcelona, London, Liverpool, Edinburgh, Dublin, Amsterdam, Nice, Paris) or Virgin (www.virgin.net) (Brussels). The train trip from Geneva airport to Lausanne is only 30 to 40 minutes.

  I am looking forward to seeing you at the 11th ESTI Annual Meeting.

  Friendly regards, Pierre Schnyder, MD

  Professor of Radiology and Chairman

  ESTI President

  Program and registration forms available in November 2002: http://www.esti-society.org


  23. Internationale Kongres om Radiologi, ICR 2004.

   

  Canadian Association of Radiologists (CAR) er vært for ICR i 2004.

  Kongressen afholdes i Montreal fra 25. til 29. juni 2004.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

  blentle@shaw.ca

   


  Inspektorerne for Dansk Radiologisk Selskab.

  Her er navnene på selskabets inspektorer, opdateret november 2002

  Region Øst:

  Overlæge Kirsten Nergaard, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital.

  Overlæge Carsten Sloth, Røntgenafdelingen, Centralsygehuset, Næstved.

  Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

  Afdelingslæge Claus Jensen, Røntgenafdelingen, RH.

  Overlæge Hans Petersen, Røntgenafdelingen, Roskilde (nuværende).

  Region Syd:

  Overlæge Mette Ramsdal Poulsen, Røntgendiagnostisk afd., Odense Universitets Hospital.

  Overlæge Inger Andersen, Røntgenafdelingen, Sygehus Fyn, Svenborg.

  Region Nord:

  Overlæge Agnete Hedemann, Røntgenafdelingen, Ålborg Sygehus (nuværende).

  Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital.

  Overlæge Jennifer Rodenberg

   

  DRS planlagte E-kursusrække 2002-2007

  Som oplyst ved generalforsamlingen vil mødeaktiviteten blive begrænset til at have færre, men større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Efterårskurset vil strække sig over 2 dage i forbindelse med årets festmiddag, forårskursus vil være 1 dags kursus i forbindelse med generalforsamlingen.

  TID EMNE KURSUSLEDER
  Forår 2003 Uroradiologi (1 dag) Sven Dorph, Peter Sand Mychetsky
  Efterår 2003 Pædiatri (2 dage) Karin Kastbjerg Petersen
  Forår 2004 Kar-diagnostik (2 dage) Henrik Gregersen
  Efterår 2004 Neuroradiologi columna (2 dage)  
  Forår 2005 Onkoradiologi (1 dag)  
  Efterår 2005 Muskuloskeletal (2 dage)  
  Forår 2006 Thorax  
  Efterår 2006 Gastroenterologi  
  Forår 2007 Mammo  

  Nye Medlemmer

  Følgende har ønsket optagelse somordinært lægeligt medlem:

  Else Merete Ebbensgaard.

  Birgit Holten.


  Nye kursister ansat i radiologiske blokstillinger 1. halvår 2003:

  Region Øst: blok 1-4

  Marof Kakehzadeh, Hvidovre.

  Shoreh Vakili, Holte.

  Akram Zair Dakhil, Randers

  Ahura Etemad, Greve

  Region Syd: blok 5-7

  Ikke besat.

  Region Nord: blok 8-9

  Anna Tietze, Århus

  Alma Madzak, Viborg


  Finn Mathiesen, Webmaster DRS