opdateret 4. juni 2003

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 3 juni 2003:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2003 Medlemsblad nr. 2. april 2003  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2002 Medlemsblad nr. 2. april 2002 Medlemsblad nr.3 juni 2002
Medlemsblad nr. 4 september 2002 Medlemsblad nr. 5 december 2002  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

 


Meddelelser fra bestyrelsen:

Den nye bestyrelse for 2003 til 2005 har nu holdt sit første møde og er blevet konstitueret som det kan ses på bestyrelsessiden. Vi takker afgående formand Charlotte Strandberg og afgående sekretær Erik Lundorf for det store arbejde de har ydet.

 

Legatmodtagere:

Vi modtager gerne beretninger fra legatmodtagene fra år 2002

 

Frie Foredrag til novembermødet 2003:

Begynd allerede nu at tænke på, om du har et emne til et foredrag.

 

Vejledning vedrørende radiologiske procedurer:

Den reviderede vejledning er færdig. Dansk Radiologisk Selskab vil lave to udgaver heraf:

Lise Gammelgaard


Implementering af den nye speciallægeuddannelse.

Forud for den ordinære generalforsamling afholdt selskabet møde om den nye speciallægeuddannelse jvf. ovenstående.

Mødet var velbesøgt og der var livlig diskussion.

Fra sundhedsstyrelsen gav Hanne Christensen en status for implementeringen af speciallægekommisionens anbefalinger, og Birgitte Rønn og Lise Møller fra Videreuddannelses Region Øst fortalte om status for regionerne. Birthe Højlund Bech og Charlotte Strandberg redegjorde for målbeskrivelserne og logbøger indenfor det radiologiske speciale.

Hovedpunkterne var:

 1. Halvdelen af uddannelsesprogrammerne er nu godkendte i Det Nationale Råd
 2. Den radiologiske målbeskrivelse er godkendt og kan ses på DRS hjemmeside. Uddannelsesprogrammerne skal nu laves i regionerne.
 3. Alle nye stillinger der opslåes til besættelse i 2004, vil blive efter de nye regler.
 4. Selskabet har ønsket hoveduddannelsen forlænget fra de tildelte 48 mdr. til 60 mdr, idet man ikke mener, at uddannelse målene kan opfyldes på den relativt korte tid.

Jette Led Sørensen gennemgik de pædagogiske principper for læringsmetoder og uddannelsesevaluering.

Ref. Lise Gammelgaard


Referat fra generalforsamlingen i Dansk Radiologisk Selskab

Torsdag den 10.april 2003

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg
 4. Orientering om DRG.
 5. Den nye speciallægeuddannelse/ målbeskrivelse
 6. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 7. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent
 8. Rettidige indkomne forslag.
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg til udvalg og repræsentationer
 11. Valg af revisor og –suppleant
 12. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn
 13. Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen
 14. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer
 15. Eventuelt

Charlotte Strandberg (CS) bød medlemmerne velkommen til generalforsamlingen.

Ad punkt 1:

Bestyrelsen foreslog Anne Grethe Jurik (AGJ), som modtog valget og takkede herfor. Generalforsamlingen blev erklæret for lovligt indkaldt i henhold til selskabets vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

Ad punkt 2:

CS fremlagde formandens mundtlige beretning, der kan læses andetsteds i bladet. Dirigenten opfordrede til diskussion af såvel den skriftlige som mundtlige beretning.

CS fremhævede i sin beretning vedrørende novembermødet 2003: Mødet er ændret til 6-7 november.

Ingen kommentarer til beretningen.

Ad punkt 3:

Dirigenten indbød til diskussion af de skriftlige beretninger fra udvalgene og

opfordrede medlemmerne fra udvalgene til at komme med yderligere kommentarer

også de udvalg, som ikke havde indsendt skriftlig beretning til medlemsbladet.

Ingen kommentarer til punktet bortset fra følgende:

European association of Radiology, mundtlig beretning fra Trine Torfing. Vigtigst: Kontingent ændres fra 5 til 6 euro pr medlem.

European Association of Radiology, Education Commision. AGJ supplerede med: Tankerne om et europæisk diplom er skrinlagt.

Proffessional Organisation Comittee. AGJ supplerede med: Vejledninger på europæisk plan oversættes til dansk.

International Society of Radiology. Vibeke Andree Larsen supplerede med: Yderligere oplysninger kan fås på deres hjemmesiden.

Acta Radiologica: Eriksen spurgte om Acta kunne sendes i et enkelt eksemplar til røntgenafdelingerne i stedet for til hvert medlem. Margit Mantoni: hvor mange læser det? Man diskuterede om ordningen skulle opretholdes. Konklusion blev, at den nuværende ordning skal opretholdes indtil videre. Generalforsamlingen opfordrede Aase Wagner til at undersøge, om bladet kunne komme på CD rom i stedet.

CME: Eriksen og Inger Fogh understreger vigtigheden af at føre points. Karen Lisbeth Dirksen anførte, at det er besværligt at føre points ajour.

Paragraf 14 udvalg: Karen Lisbeth Dirksen beklagede, at overlægestillingsopslagene kun ligger på nettet.

Ad punkt 4:

DRG taksterne skal revideres. AGJ orienterede om den igangværende revision af taksterne via oplysninger fra Roskilde, Hillerød, ÅKH. Revidionen er for øjeblikket til kommentar hos sygehusejerne. Største ændring sker på taksterne på MR. DRG kan også bruges som benchmarking.

Ad punkt 5:

Birthe Højlund Bech: Orienterede kort om den nye speciallægeuddannelse og målbeskrivelse samt uddannelsesprogrammer. Målbeskrivelse og logbog ligger på DRS hjemmeside. De er indstillet til godkendelse. Ordningen skal træde i kraft 01.01.2004.

Ad punkt 6:

Regnskabet blev fremlagt af Trine Torfing. Ingen kommentarer.

Ad punkt 7:

Budget: Ingen kommentarer. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2003 på 500 kr. Forslaget blev godkendt.

Ad punkt 8:

Vedrørende henvisningsret til røntgenundersøgelser. Bestyrelsens holdning fremgår af side 28 i april 2003 medlemsbladet. Helle Lindewald anførte, at man skal bruge røntgenbekendtgørelsens bestemmelser, hvortil henvises. Den ledende overlæge er ansvarlig for dette.

Ad punkt 9:

Valg til bestyrelsen: Valgperiode 2003-2005

Formand for DRS:

Birthe Højlund Bech blev valgt.

Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

Lise Gammelgård.

Anne Rosted.

Den nye bestyrelse består således af:

Birthe Højlund Bech, formand

Trine Torfing

Michel Nemery

Lise Gammelgård

Anne Rosted

Ad punkt 10:

European Association of Radiology Valgperiode 2003-2007

Genvalgt:

Vibeke Andree Larsen

Nyvalg til:

Trine Torfing

Erik Lundorf (s)

Birthe Højlund Bech

European Association of Radiology, Valgperiode 2003-2007

Junior Assembly

Nyvalg til:

Michel Nemery

Thomas Axelsen(s)

European Association of Radiology, Valgperiode 2003-2007

Education Commition

Genvalgt:

Anne Grethe Jurik

Niels Egund

Professional Organisation Committee Valgperiode 2003-2007

Genvalgt:

Elisabeth Buus Lund

Nyvalg til:

Erik Lundorf

International Society of Radiology Valgperiode 2003-2007

Genvalgt:

Vibeke Andree Larsen

Charlotte Strandberg(s)

Nyvalg til:

Trine Torfing

Birthe Højlund Bech

Scandinavian Japaneese Radiological Society Valgperiode 2003-2007

Genvalgt:

Finn Mathiesen

Nyvalg til:

Birthe Højlund Bech

Dansk Medicinsk Selskab Valgperiode 2003-2007

Genvalgt:

Charlotte Strandberg

Eva Narvestad

Nyvalg til:

Michel Nemery

Birthe Højlund Bech

Erik Lundorf

Anette Savnik

Lene Bak(s)

Efteruddannelsesudvalget: Valgperiode 2003-2005

Genvalgt:

Inger Andersen

Nyvalg til:

Lene Bak

Lone Østergård

Vibeke Berg Løgager

Ilse Vejborg

Michel Nemery

Acta Radiologica Valgperiode 2003-2007

Genvalgt:

Aase Wagner

Anne Grethe Jurik (s)

Webmaster DRS hjemmeside Valgperiode 2003-2007

Genvalgt:

Finn Mathiesen

CME udvalg Valgperiode 2003-2007

Genvalgt:

Niels Skovgaard

Marianne Egeblad

Peter Andersen

 

Ad punkt 11:

Valg af revisor og –suppleant Valgperiode 2003-2005

Nyvalg til:

Erik Lundorf

Charlotte Strandberg

 

Ad punkt 12:

Indstilling af tilforordnede til

Sundhedsstyrelsens specialistnævn Valgperiode 2003-2007

Nyvalg til:

Ilse Vejborg

Anne Grethe Jurik

Erik Lundorf(s)

Charlotte Strandberg(s)

 

Vedrørende punkt 13:

Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen Valgperiode 2003-2007

Genvalgt

Karen-Lisbeth Dirksen(s)

Nyvalg til:

Charlotte Strandberg

Erik Lundorf

 

Ad punkt 14:

Følgende blev optaget som ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer:

Radiograflærer Claus Brix, Odense

Produktspecialist Else Kaalund, Slagelse

Salgschef Jan Rando, Fuji Film

Uddelingsleder Steen Schak, Odense

Stud. med. Henrik Struckman, Odense

 

Ad punkt 15:

Vedrørende hjemmearbejdspladser:

Man diskuterede om emnet er en opgave for Danske Radiologers Organisation og Dansk Radiologisk Selskab. Organisationen har kontaktet FAS om dette. Svar herfra foreligger ikke endnu. Helle Lindewald: Nedsættelse af arbejdsgruppe om håndtering af teleradiologi blev lavet for 4-5 år siden, meget er ændret siden og det kunne bruges som udgangspunkt til revision. Danske Radiologers Organisation og Dansk Radiologisk Selskab opfordres til at arbejde videre med dette.

 

Generalforsamlingen sluttede klokken 21.20 i god ro og orden efter at CS havde takket dirigenten for et veludført effektivt arbejde.

 

Erik Lundorf, sekretær DRS

Anne Grethe Jurik, dirigent

Charlotte Strandberg, formand.


FORMANDENS MUNDLIGE BERETNING

Bestyrelsens aktiviteter siden sidste generalforsamling april 2002 er beskrevet udførligt i medlemsblad nr. 2 april 2003. Jeg vil ikke gentage dette, men belyse enkelte ting og tilføje hvad der er sket siden udarbejdelsen af den skriftlige beretning og til nu.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Agathe Haulik:

Født den 25. juli 1912 i Hjørring. Fik medicinsk embedseksamen vinteren 1945. Uddannet i Diagnostisk radiologi ved røntgenafdelingerne Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital KAS Gentofte og Sundby Hospital. Fik specialistanerkendelse i 1969. Fra 1976-1981 røntgenafdelingen Kalundborg Sygehus. Blev pensioneret i 1981.

Agathe Haulik døde den 18. februar 2002

 

Ole Munck:

Født den 5. marts 1926 i Gentofte. Fik medicinsk embedseksamen sommenren 1951. Dr. Med 1958 med titlen Renal Circulation in acute renal failure. Speciallæge I intern medicin I 1963, i Nefrologi i 1966, i Klinisk Fysiologi i 1967 og i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin i 1983. Overlæge ved Klinisk Fysiologisk afdeling KAS Glostrup 1963-1975 og ved Klinisk Fysiologisk afdeling KAS Herlev fra 1975-1988. Blev pensioneret i 1988. Ole Muncks engagement i Radiologi har ligget i Foreningen Røntgensamlingens venner og Medicinsk Historisk Museum.

Ole Munck døde den 29. april 2002.

 

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at mindes de afdøde kolleger og medlemmer af Selskabet.

 

Videnskabelige møder og Efteruddannelse:

Vi startede sidste år vores nye mødestruktur med at have færre, men lidt større møder to gange årligt, og samtidig samle de videnskabelige møder og E-kurser. Foreløbig har dette været en enorm succes, der har aldrig været så mange til vores møder. Vi har næsten været nødt til at overholde tilmeldingsfristen, da det er svært at få plads til så mange. Bestyrelsen er dog meget glade for dette og opfordrer fortsat alle medlemmer til at deltage i møderne. Hvis det bliver nødvendigt må vi se os om efter større lokaliteter. Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi måtte desværre aflyse mødet i marts om abdominale udfyldninger. Vi håber derfor at rigtig mange vil komme til Århus i november, hvor netop Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi er vært for selskabets novembermøde.

Der foreligger en foreløbig plan for fremtidige E-kurser med:

Kardiagnostik og neuroradiologi i 2004.

Onkoradiologi og muskuloskeletal radiologi i 2005.

Thoraxradiologi og gastroenterologisk radiologi i 2006, samt mammadiagnostik i 2007. Kurserne vil fortsat blive afholdt om foråret i København i forbindelse med generalforsamlingen. Dette vil som regel blive et ½ -1 dages videnskabelig møde og et 1-dages E-kursus. E-kurset i kardiagnostik, næste forår er dog planlagt til et to-dages kursus.

Novembermødet vil fortsat skiftevis være i Århus og København.

I forbindelse med denne nye struktur er det også første gang i aften vi holder generalforsamling på en torsdag.

Der er ca. 70 deltagere tilmeldt E-kurset i uroradiologi i morgen. Vi har fået økonomisk tilskud fra DMS til at dække udgifterne til Cathrine Mc. Carthy fra Oxford, som vil fortælle om CT-urografi.

Jeg vil igen opfordre alle medlemmer at indberette CME, selvom dette stadigt er frivilligt. Jeg håber vi vil høre mere om dette fra CME udvalget.

 

Medlemsblad og hjemmeside

Som nævnt i den skriftlige beretning har bestyrelsen vedtaget at bibeholde vor blad i uændret form i hvert tilfælde ind til næste generalforsamling. Vi vil dog bruge dette år til at tilvænne medlemmerne til et elektronisk blad ved at lægge bladet på nettet i en form, så det er nemt at downloade. Årsagen er ikke økonomisk men kun af den grund, at der nemmere at opdatere så vi undgår uønskede mangler og uundgåelige småfejl på grund af en fast deadline. Dette vil selvfølgelig betyde lidt mere arbejde for vores webmaster som i forvejen gør et fantastisk arbejde for selskabet.

Speciallægeuddannelsen og Inspektorordningen

Overgangen til den nye speciallægeuddannelse er beskrevet meget udførligt i den skriftlige beretning og vi har netop i eftermiddag haft et meget spændende møde om implementeringen af den nye uddannelse. Den nye målbeskrivelse og logbog, som stort set er godkendt af sundhedsstyrelsen er nu renskrevet og ligger tilgængelig på vores hjemmeside. Hovedtrækkene i denne vil kort blive gennemgået senere i aften.

Det europæiske uddannelsesprogram, som blev vedtaget på UEMS i Wien i marts er ligeledes lagt på vor hjemmeside.

Med implementeringen af den nye speciallægeuddannelse vil der ligge et stort og vigtigt arbejde for vor inspektorer og bestyrelsen er så glade for at så mange har meldt sig. Vores inspektorer har i år været på besøg på røntgenafdelingen Bispebjerg Hospital. Selskabet har modtaget rapport derfra.

Vejledninger vedrørende Radiologiske procedurer

Er netop blevet lagt på nettet i sin reviderede form , og vil i fremtiden kun være tilgængelig elektronisk. Der er enkelte afsnit som ikke er revideret og det fremgår af de nye vejledninger. Det drejer sig om gastroenterologisk radiologi og pædiatrisk radiologi. Vi håber disse to interesseforeninger vil lave revideringer i løbet af 2003. Ellers er det fortsat planen at vejledningerne opdateres hvert andet år.

Radiologiens DRG

Vil kort blive diskuteret senere i aften. Siden den skriftlige beretning har selskabet været til møde med Sundhedsstyrelsen med henblik på klinisk validering, hvor resultaterne af ABC analyserne blev gennemgået. Disse vil blive lagt til grund for taksterne i 2004, og vil være tilgængelige fra sommeren 2003. 2004 betragtes af Sundhedsstyrelsen som et "fjumreår". Forår 2005 vil taksterne være til rådighed for bevillingsgiver og fra 1. januar 2006 vil taksterne kunne anvendes aktivt som finansieringsredskab.

Sundhedsstyrelsen har afholdt to informationsseminarer om DRG, et i København den 25. marts og et i Viborg den 3. april.

Følgende har ønsket optagelse som ordinære lægelige medlemmer af Selskabet.

Reservelæge Gina Al-Fara, Rødovre

Reservelæge Helle Eskildsen, Holstebro

Reservelæge Jens Brøndum Frøkjær, Ålborg

Reservelæge Marof Kakeh Zadeh, Hvidovre

Reservelæge Jette Madsen, Viborg

Reservelæge A.M. Nour Mozamil, Ålborg

Reservelæge Mette Maria Nordling, Søborg

Reservelæge Erik Morre Pedersen, Århus

Reservelæge Shoreh, Vakili, Holte

Reservelæge Shen Ying, København.

Reservelæge Else Merete Ebbensgaard, Ringkøbing.

Reservelæge Birgit Holten, Hornbæk

Hvis der ikke er nogle, der har indvendinger mod dette, er de hermed at betragte som medlemmer af Selskabet og dermed stemmeberettiget under generalforsamlingen.

Jeg vil slutte denne min sidste formandsberetning med at takke bestyrelseskollegerne, selskabets medlemmer og industrien for et positivt og frugtbart samarbejde. En speciel tak til alle de, der har ydet en indsats til Selskabet og dermed Dansk Radiologi ved at indgå i arbejdsgrupper, som inspektorer og lignende. Det er en stor arbejdsbyrde, der bliver lagt oven i vores alle stigende arbejdspres på afdelingerne. Trods dette vil jeg opfordre endnu flere til at indgå i sådanne arbejdsopgaver.

Jeg vil hermed indbyde til debat omkring såvel den skriftlige som den mundtlige beretning.

 

Charlotte Strandberg


Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi

Hvis du har interesse for muskuloskeletal radiologi, har du mulighed for at blive medlem af foreningen.

Medlemskab er gratis.

Tilmelding:

Sekretær Britta Bundgaard
Radiologisk afd. R
Århus Kommunehospital
Tlf: 89492395
Fax: 89492380
E-mail: raaberg@aaa.dk
 

EMRI kurser 2003

MR of the Breast in Bonn(D) – to be announced

Contact: Priv.-Doz. Dr. Christiane Kuhl, Radiologische Klinik, Sigmund-Freud-Str. 25, D-53127 Bonn, Germany,Tel: 0049-228/287-5874, Fax: 0049-228/287-6093, e-mail: kuhl@uni-bonn.de

Angiography, Cardiovascular MRI & Interventional applications of MRI in Essen (D) – 11-12 September, 2003

Contact: Prof. dr. J. Debatin, Institute of Diagnostic Radiology, University Hospital Essen, Hufelandstrasse 55,D-45122 Essen, Germany,Tel. +49 201 723 1500, Fax. +49 201 723 1548, email: debatin@uni-essen.de

Central Nervous System II in Wroclaw (PL) – 26th-30th September 2003

Contact: Dr. Marek Sasiadek, Assoc. Prof.; Dept. of Neuroradiology, Wroclaw Medical University, ul. Sklodowskiej-Curie 58, 50-369 Wroclaw, Poland , Tel.: +48-71-3425833, Fax: +48-71-3285896, e-mail: mareks@rad.am.wroc.pl

Visit our homepage for the latest update : http://www.emricourse.org


Astra Tech A/S har sendt os følgende kursusoversigt for 2003:

12-13 sept.:

IBISCUS, (kardiologer), København.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

14-15 sept.:

IBISCUS, (radiologer), København.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

26-27 sept.:

MDCT, Hamburg.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

30 sept.:

Paraplymøde, AstraZeneca

6-8 okt.:

ICIS, Venedig.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

23 okt., 6, 20, 27 nov.:

RAM (Radiologiske Aften Møder), AstraZeneca

www.rraamm.dk

2 okt.:

Paraplymøde, Skejby Hospital, Århus

12-13 dec.:

IBISCUS, (kardiologer), Italien.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

14-15 dec.:

IBISCUS, (radiologer), Italien.

www.bracco.com/bracco/internet/education/courses

 

Yderligere information, Kirsten Juul-Hansen,
Astra Tech A/S, Husby Allé 19, 2630 Taastrup,
Tlf.: 4371 3377, e-mail: kirsten.juul-hansen@astratech.com
 

Møde i European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR).

Der er møde I European Society of Muskuloskeletal Radiology i Århus 13. og 14. juni 2003.

Jeg vil anbefale alle med interesse for muskuloskeletal radiologi at deltage i mødet, som finder sted i Århus Kongrescenter.


Det foreløbige program er allerede tilgængeligt på www.drs.dk/essr2003

Mødet vil især fokusere på inflammatoriske lidelser i skelettet, men der vil også være meget andet såsom "hands on", ultralyd og videnskabelige foredrag. Kongressen giver mulighed for frie foredrag indenfor alle områder af muskuloskeletal radiologi. Vi opfordrer alle, som ønsker at holde foredrag om at indsende abstract i henhold til vejledninger på ovennævnte internetadresse.

Blandt forelæserne kan nævnes Genant, Peterfy, Beltram fra USA samt alle de store fra Europa.

I forbindelse med gallamiddagen, lørdag aften, vil der være bustur til Moesgaard Museum, hvor man vil have mulighed for at træffe Grauballemanden, og der vil være foredrag ved museumsinspektør Pauline Alsig omhandlende den medicinske undersøgelse af moseliget.

Med venlig hilsen

John Gelineck.


11th. Annual Meeting of European society of Thoracic Imaging, Lausanne, 15-17. June 2003

Welcome address

Dear Colleagues, Dear Friends,

Welcome to Switzerland and welcome to Lausanne. On behalf of the ESTI Organizing Committee, it is a great honor and my pleasure to invite you to attend the Annual Meeting of our society, which will take place from June 15th to 17th, 2003. As in the past, renowned and outstanding speakers from Europe will contribute to the success of this meeting which should have priority on your agenda.

We are delighted to announce a program that will cover a wide range of topics of current interest in the field of thoracic imaging. As in the previous years, the meeting will also propose basic and advanced postgraduate courses, both devoted to young radiologists and to senior ones desiring to refresh their basic knowledge in thoracic imaging. Selected proffered papers will provide an overview of the current trends in research. The previously highly appreciated small group HRCT-workshops, delivered by outstanding tutors, will be reconducted. They provide trainees with a unique opportunity to discuss cases with specialists in an interactive fashion. A film panel session with international candidates will combine teaching with fun and humour.

We will try to prepare for you an incomparable frame of mind to learn, to meet friends and new people and enjoy life to the full for a few days.

Last but not least, get ready for excitement and new ways of life that Lausanne area can offer you. Southern Switzerland is a perfect showcase for this. You will have a unique opportunity to discover a part of Southern Switzerland, Geneva Lake and its surrounding mountains.

Lausanne has a unique central position in Europe and can be easily reached by highspeed trains from Paris (3h45), Milan (3h00) and Frankfurt (5h00). Furthermore, Lausanne takes advantage of Geneva airport proximity (55 km) which is served by most European airlines, including the very cheap ones such as Easy Jet (www.easyjet.com/en/) (Barcelona, London, Liverpool, Edinburgh, Dublin, Amsterdam, Nice, Paris) or Virgin (www.virgin.net) (Brussels). The train trip from Geneva airport to Lausanne is only 30 to 40 minutes.

I am looking forward to seeing you at the 11th ESTI Annual Meeting.

Friendly regards, Pierre Schnyder, MD

Professor of Radiology and Chairman

ESTI President

Program and registration forms available in November 2002: http://www.esti-society.org


ESGAR CT-Colonography hands-on workshops
Amsterdam/NL
September 16 - 17 and September 17 - 18, 2003

We would like to inform you about the upcoming ESGAR CT-Colonography hands-on workshops held in Amsterdam at the Academic Medical Center in September 2003.

CT-colonography is a new and accurate technique for the detection of colorectal cancer and polyps. These ESGAR hands-on workshops will address all relevant practical issues of performing and evaluating CTC studies. Each workshop will include 'how I do it' presentations, presentations on new developments (e.g. faecal tagging and image processing), discussion sessions and a five hour hands-on training on workstations, by international experts.

The workshop comprises three parts: afternoon plenary presentations, next morning hands-on training on Vitrea workstations with afternoon training on other workstations together with a CTC assessment and is primarily intended for radiologists but may also be of interest to radiographers or other clinicians. As the workshops are extensively interactive, the maximum number of participants is limited.

Further hands-on workshops on CTC will take place within the next 18 months in Italy and Belgium.

May we invite you to visit the ESGAR website http://www.esgar.org where detailed information including on-line registration for the Amsterdam workshop is available.

Yours sincerely,

European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology

Central ESGAR office
Neutorgasse 9/2a
AT-1010 Vienna
phone: +43 1 535 89 27
fax: + 43 1 535 70 37
e-mail: mailto: office@esgar.orgoffice@esgar.org
Internet: http://www.esgar.org


23. Internationale Kongres om Radiologi, ICR 2004.

 

Canadian Association of Radiologists (CAR) er vært for ICR i 2004.

Kongressen afholdes i Montreal fra 25. til 29. juni 2004.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

blentle@shaw.ca

 


Inspektorerne for Dansk Radiologisk Selskab.

Her er navnene på selskabets inspektorer, opdateret maj 2003

Region Øst:

Overlæge Kirsten Nergaard, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital.

Overlæge Carsten Sloth, Røntgenafdelingen, Centralsygehuset, Næstved.

Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Afdelingslæge Claus Jensen, Røntgenafdelingen, RH.

 Region Syd:

Overlæge Mette Ramsdal Poulsen, Røntgendiagnostisk afd., Odense Universitets Hospital.

Overlæge Inger Andersen, Røntgenafdelingen, Sygehus Fyn, Svenborg.

Region Nord:

Overlæge Agnete Hedemann, Røntgenafdelingen, Ålborg Sygehus (nuværende).

Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital.

Overlæge Jennifer Rodenberg

 

DRS planlagte E-kursusrække 2002-2007

Som oplyst ved generalforsamlingen 2002 vil mødeaktiviteten blive begrænset til at have færre, men større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Efterårskurset vil strække sig over 2 dage i forbindelse med årets festmiddag, forårskursus vil være 1 dags kursus i forbindelse med generalforsamlingen.

TID EMNE KURSUSLEDER
Efterår 2003 Pædiatri (2 dage) Karin Kastbjerg Petersen
Forår 2004 Kar-diagnostik (2 dage) Henrik Gregersen
Efterår 2004 Neuroradiologi columna (2 dage)  
Forår 2005 Onkoradiologi (1 dag)  
Efterår 2005 Muskuloskeletal (2 dage)  
Forår 2006 Thorax  
Efterår 2006 Gastroenterologi  
Forår 2007 Mammo  

Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Klinikchef Paul Nilson.


Finn Mathiesen, Webmaster DRS