opdateret 30. januar 2003

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2003:


Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Torsdag d. 16. januar 2003 kl. 15.00 – 20.00

Hos Trine Torfing,Odense

 

 1. Valg af referent

  Michel Nemery

   

 2. Opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde d. 07.11.02

  Peter Myschetzky har præsteret en flot artikel om spiral-CT til ugeskrift for læger.

  Nyt møde i Sundhedsstyrelsesen vedrørende klinisk validering af DRG i marts.

   

 3. Målbeskrivelser og logbøger

  Første udkast af målbeskrivelse og logbog for specialet er blev ikke godkendt i Sundhedsstyrelsen. Man har udpeget Knut Aspegren som værende ansvarlig for målbeskrivelserne og han har fungeret som sparringspartner og hjulpet med formulering af 2. og forhåbentlig endelige version, som skal behandles 3. februar. Birthe mailer den nye version af både målbeskrivelsen og logbogen til bestyrelsen. Så snart den endelige version foreligger vil den blive lagt på selskabets hjemmeside.

   

 4. Generalforsamling 10.04.03

  Lokalerne er bestilt og bekræftet.

  På selve generalforsamlingen vil målbeskrivelserne og DRG-i radiologien komme på som selvstændige programpunkter.

  Bestyrelsens forslag til kandidater til bestyrelse og samtlige udvalg ,samt kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen ligger nu klar. Der vil være en del udskiftninger.

   

 5. Aprilmøde 11.04.03

  Der er udarbejdet program for mødet forud for generalforsamlingen under titlen "Implementering af den nye speciallægeuddannelse". Se næste nr. af medlemsbladet.

   

 6. E-kursus i uroradiologi 11.04.03

  Ny kursusledelse er Svend Dorph og Peter Myschetzky, assisteret af Karen Lisbeth Dirksen. Der foreligger et flot program, vi mangler at fastlægge behovet for evt. operatør. Kursus afholdes på dansk med en enkelt engelsktalende forelæser.

  Kursusledelsen er som altid ansvarlig for programlægning, foreløbigt budget og endelig regnskab, forplejning, CME-skemaer og ansøgning om midler fra Dansk Medicinsk Selskab.

   

 7. Vejledninger vedrørende radiologiske procedurer

  De sidste justeringer er foretaget, næsten alle afsnit er reviderede. Vejledningen vil fremover kun være tilgængelig på hjemmesiden i et format så den er let at downloade og printe ud. Erik vil forsøge at gøre det muligt at udprinte dele af vejledningen i lommeformat, så vi får en udgave der ligner den nuværende "lille gule".

  Vejledning vedrørende multitraumeudredning vil blive i form af internet-link til:

  "Radiologiske anbefalinger til Nationale retningslinier for den initiale behandling og udredning af den svært tilskadekomne patient" udarbejdet af Kirurgisk Forums traumeudvalg.

  Skriftet foreligger endnu ikke men vil blive tilgængeligt så snart det foreligger.

   

 8. Fagområder

  Dansk Medicinsk Selskab har lovet at komme med et udspil – vi afventer dette.

   

 9. Regnskab for november-mødet 2002

Der foreligger endnu ikke et egentligt regnskab fra kursusledelsen med oversigt over indtægter og udgifter. Vi afventer dette.

10. Fremtidige møder i DRS

November-mødet: 2003 er i Skejby.

Generalforsamling 15. april 2004 i København.

E-kursus i København 16. april 2004.

Forårsmøde 2004 i Randers.

Novembermøde 2004 i København

 1. Formandens meddelelser

Vi har fra Sundhedsstyrelsen modtaget "Meddelelse om pligt til information om risiko for kræft efter røntgenundersøgelse, herunder CT-scanning" med henblik på selskabets bemærkninger. Meddelelsen indeholder flere problemer af formuleringsmæssig art, men også af mere principiel karakter. Charlotte vil svare på selskabets vegne.

Iain McCall, president for radiologi sektionen i EAR har fremsendt et spørgeskema med det formål at give en kvantitativ beskrivelse af dansk radiologi. Skemaet er sendt til Anne Grethe Jurik , men bestyrelsen vil forsøge at hjælpe med besvarelsen.

Vi er af Jørgen Madsen blevet forespurgt om vor holdning til ,om sygeplejersker evt. kunne få henvisningsret til røntgenundersøgelser i forbindelse med skadeklinikker uden lægebemanding.

Selskabets holdning er fortsat, at kun læger og kiropraktorer kan henvise hertil. Dette fremgår også af indledningen i vor vejledninger.

Der foreligger en forespørgsel fra et medlem af selskabet vedrørende sletning af personlige oplysninger fra medlemslisten. Vi har ikke ressourcer til individuelt at hemmeligholde feks. arbejdsadresse og medlemskab.

CS har på bestyrelsens vegne svaret på Sundhedsstyrelsens udkast til "Vejledning om bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger" og "Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger".

CS har på bestyrelsens vegne svaret på en henvendelse fra Holger Petersson om vor holdning til at kliniske fysiologer vil kunne oplæres i primær CT-diagnostik på et uge-kursus, som det er foreslået af de kliniske fysiologers europæiske selskab. Vi mener ikke det er muligt og har henvist til den løsningsmodel som anvendes her i landet på RH, hvor det forgår som et samarbejde mellem radiolog og klinisk fysiolog.

Vi har modtaget Vejledning/retningslinier for diagnostik af kolorektal cancer. Der foreligger en link til vejledningen på vor hjemmeside.

CS og Vibeke Andrée deltog i DMS’ repræsentantskabsmøde i november.

På dagordenen var der primært diskussion omkring:

1.fagområder,

2.Kvalitetsstandarder og indikatorer

3. Efteruddannelsespolitik

4. Rekruttering til videreuddannelserne og fastholdelse af speciallæger.

Fra Sundhedsstyrelsen har vi modtaget Ny varsel om Medicinsk teknologi – Iressa ved ikke-småcellet lungekræft. Dette og kommende varsler om ny medicinsk teknologi findes på CEMTV’s hjemmeside: www.cemtv.dk .

Vi har fået fremsendt materiale fra Dansk Lungecancer gruppe:

Nyt fra styregruppen. DLCG indsendte i november forslag til revision af afsnittet vedrørende lungecancer i Den Nationale Kræftplan. Der foreslås en yderligere centralisering specielt indenfor det billeddiagnostiske og kirurgiske område.

Forslaget kan hentes på: www.lungecancer.dk

Vi er af sundhedsvæsenets patientklagenævn blevet informeret om at ansættelsesperioden for vores sagkyndige konsulenter er udløbet ved årsskiftet 2002/2003 og stillinger er slået op i UFL til besættelse. Der er mulighed for genbesættelse.

Vi har fra Sundhedsstyrelsen modtaget det første færdigtrykte eksemplar af de nye målbeskrivelser; Målbeskrivelse for turnus. Det er en lille lettilgængelig bog i lommeformat.

Vi er fra PF-Medical blevet orienteret om Anni Frank forlader sin stilling som direktør, for at gå på pension. Fimaet overdrages til andre hænder og har i den anledning opsagt sin aftale med at annoncere i DRS,s medlemsblad.

 

 1. Næstformandens meddelelser

  Birthe kan ikke deltage i møde dags dato i Det rådgivende sektorudvalg for sundhedsområdet. Hun vil modtage referatet fra mødet og vil senere referere dette.

   

 2. Sekretærens meddelelser

  Ingen meddelelser.

   

 3. Kassererens meddelelser

  Årsregnskabet for 2002 fremlægges. Foreløbig skønnes der at være et overskud, men der er enkelte ikke færdiggjorte poster. Regnskabet vil som vanligt være tilgængeligt i aprilnummeret af medlemsbladet.

   

 4. Evt.

  Ingen punkter.

   

 5. Dato for næste møde

10. april kl. 9.00 – 12.00 på Rigshospitalet hos Birthe og Michel.

 

Tak for et hyggeligt møde,

Michel Nemery


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 7. november 2002

Bestyrelsesmøde 12. september 2002

Bestyrelsesmøde 11. juni 2002

Bestyrelsesmøde 19. april 2002

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS