opdateret 30. maj 2003

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 13. maj 2003:


Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Tirsdag d. 13. maj 2003 kl. 15.00 – 18.00

Rigshospitalet

 1. Valg af referent

  Michel Nemery

   

 2. Opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde d. 10.04.02

  Ad pkt. 10; Det drejer sig om en printervenlig udgave af "Vejledninger vedr. radiologiske procedurer".

  Ad pkt. 4; De endelige versioner af målbeskrivelse og logbog ligger nu på nettet, godkendt af Sundhedsstyrelsen. Arbejdet således afsluttet, vi forventer dog fremover en formentlig løbende revision. Bestyrelsen overvejer at udlægge en printervenlig udgave også af målbeskrivelsen på nettet, men afventer Sundhedsstyrelsens officielle udgave i første omgang.

   

 3. Besættelse af bestyrelsesposter

  Den nye bestyrelse har besluttet at konstituere sig som følger:

  Formand: Birthe Højlund Bech

  Næstformand: Trine Torfing

  Sekretær: Lise Gammelgaard

  Kasserer: Anna Rosted

  Uden portefølje: Michel Nemery

  Vi siger vemodigt farvel til Charlotte Strandberg og Erik Lundorf, som fortjener stor tak for deres indsats.

  I forbindelse med overdragelsen af sekretærposten er det besluttet at indkøbe en bærbar PC til sekretæren.

   

 4. Valg af repræsentant til E-kursusudvalget

  Ny repræsentant er Michel Nemery.

   

 5. E-mailadresser

  Birthe samler den nye bestyrelses adresser og telefonnumre og kontakter Finn Mathiesen med henblik på at få relevante informationer offentliggjort på foreningens hjemmeside.

  Erik og Lise meddeler den nye bestyrelses sammensætning til Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, EAR etc.

   

 6. Overdragelse af formandsposten

  Birthe har allerede overtaget Charlottes mange mapper, den sidste korrespondance gennemgås og overleveres sammen med den afgående formands mundtlige beretning.

   

 7. Overdragelse af sekretærposten

  Posten forbliver på Skejby Sygehus og Erik kan således indføre Lise i opgaven hen ad vejen.

   

 8. Overdragelse af kassererposten

  Trine og Anna har aftalt overtagelsesmøde i starten af juni.

   

 9. Overdragelse af E-kursusudvalgsposten

Intet.

   10. Opfølgning på generalforsamlingen

Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. teleradiologi og selskabets rolle heri, Erik påtager sig at formulere en foreløbig målsætning og at samle medlemmerne, heriblandt Michel som repræsentant for bestyrelsen. Resultatet tænkes præsenteret på forårsmødet i relation til generalforsamlingen 2004.

 1. Novembermøde 2003

Datoen er 6. og 7. november. Emnet er "Pædiatrisk radiologi", kursusleder er Karin Kastberg Petersen. En del praktiske detaljer er på plads. Der skal inviteres til frie foredrag, vi forventer bla. indlæg fra årets legatmodtagere (phd’erne). Lise (og Erik) vil kontakte de tidligere legatsponsorer vedr. nye legater.

 1. Forårsmøde 2004

  Mødet holdes i Randers, bestyrelsen ser helst at det sker 14. og 15. maj, og de mulige emner er foreløbig "Stroke" eller "MR-mammografi".

   

 2. DMS’ vedtægtsudvalg

  Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til vedtægtsændringer. Når disse

  foreligger vil Birthe rundsende dem til bestyrelsen.

   

 3. Ny formands og pkt. 15. Afgående næstformands meddelelser

Hans Pedersen har meddelt, at han trækker sig som inspektor. Han takkkes for en stor indsats.

Vi mangler således aktuelt 2 inspektorer- 1 i region syd og 1 i region nord.

Michael Bachman forespørger vedr. mulighed for tildeling af CME-point til deltagere i kursus i ultralyd for klinikere under DUDS. Birthe vil svare bekræftende.

Selskabet har modtaget invitation til møde i DANAK.

Selskabet har modtaget skriftet "Alkohol – forebyggelse på sygehus".

Birthe og Trine har udarbejdet responsum til "Udkast til nationale anbefalinger vedr. udredning af svært tilskadekomne", som er sendt til Kirurgisk Forum og Henrik Teisen.

Formanden foreslår i det kommende år en revisionsindsats med hensyn til selskabets vedtægter. Der er bred opbakning hertil om end dette ikke er presserende.

 1. Sekretærens meddelelser

Af praktisk karakter.

17. Kassererens meddelelser

Skema vedr. afregning af udlæg/rejseudgifter, somligger på nettet, skal revideres i forbindelse med kassererskiftet. De vil blive rundsendt til bestyrelsen når de er færdige.

E-kursus i Uroradiologi havde 65 deltagere, enkelte mangler fortsat at betale. Vi afventer endeligt regnskab med henblik på afregning med foredragsholderne, som vil ske efter lægeforeningens takster.

 1. Bestyrelsesmødedatoer efteråret 2003

  Onsdag d. 3. september kl. 14.00 i Odense

  Torsdag d. 6. november kl. 12.00 i Århus

  Møderne i januar og april fastsættes senere.

   

 2. Eventuelt

Intet.

 

Tak for et hyggeligt møde,

Michel Nemery

 


 

Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 10. april 2003

Bestyrelsesmøde 16. januar 2003

Bestyrelsesmøde 7. november 2002

Bestyrelsesmøde 12. september 2002

Bestyrelsesmøde 11. juni 2002

Bestyrelsesmøde 19. april 2002

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS