opdateret 15. december 2003

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 5. december 2003:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2003 Medlemsblad nr. 2. april 2003 Medlemsblad nr. 3 juni 2003
Medlemsblad nr. 4 september 2003    
Medlemsblad nr. 1 Februar 2002 Medlemsblad nr. 2. april 2002 Medlemsblad nr.3 juni 2002
Medlemsblad nr. 4 september 2002 Medlemsblad nr. 5 december 2002  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

 


Meddelelser fra bestyrelsen:

Meddelelse fra bestyrelsen:

Så går efteråret på hæld. Der har i de forløbne måneder været mange spændende kursusaktiviteter, som jeg håber rigtig mange har benyttet sig af. Selskabets novembermøde havde en fin deltagelse og foregik i nærmest eventyragtige omgivelser (som en foredragsholder udtrykte det) i Turbinehallerne i Århus. Kurset var veltilrettelagt og bød på mange interessante foredrag og diskussioner. Emnerne spændte vidt fra kroniske lungesygdomme og TB, over artrit og battered child, til prænatal diagnostik med MR. Festmiddagen bød på megen hyggelig snak samt uddeling af legater. Se omtale andetsteds i bladet. Der var 6 frie foredrag tilmeldt, se referater af disse senere i bladet. Alt i alt et par meget vellykkede dage i Århus og bestyrelsen takker kursuslederne for arrangementet.

Formandens beretning senere i bladet berører den nye speciallægeuddannelse og klinisk fokuserede ophold, samt fagområder og vejledning i faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår!

 

Lise Gammelgaard

Månedens ord: "Rigtige mænd bruger ikke backup – de græder"


Meddelelser fra formanden:

1) Faglige bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger. Vejledning nr. 36 af 1. maj 2003.

24. maj 2003 trådte en ny vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i kraft for stillinger opslået efter denne dato og erstattede den tidligere vejledning fra 4. juli 1997. Vejledningen er ændret i henhold til speciallægekommissionens betænkning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra år 2000, som anbefalede, at de kommende overlæge skal vurderes i henhold til 7 roller (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, sundhedsfremmer, administrator/leder, akademiker og professionel) – roller som nu også er beskrevet i den nye målbeskrivelse til speciallægeuddannelsen.

Sammensætningen af de faglige bedømmelsesudvalg er nu ændret således at der skal være mindst 3 læger som medlemmer. Den ene repræsentant skal være ansat udenfor ansættelsesregionen, højst et medlem kan være ansat i pågældende afdeling og højst et medlem kan tillige være medlem af ansættelsesudvalget for den pågældende stilling. Mindst en repræsentant skal vælges fra en central liste publiceret på sundhedsstyrelsens hjemmeside. Specialeselskaberne har fået til opgave at udarbejde denne liste og i den forbindelse har DRS tidligere i år skrevet ud til de administrerende overlæger på landets røntgenafdelinger for at få kandidater til listen. Udpegningen sker for 3 år med mulighed fortløbende supplering efter specialeselskabets skøn. DRS har på baggrund af tilbagemeldingerne fra røntgenafdelingerne nu udarbejdet listen, som nu er blevet offentliggjort på sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. Medlemmernes eventuelle særlige kvalifikationer såsom fagområdevide1n, særlig administrativ eller pædagogisk kompetence er anført i parentes.

Sundhedsstyrelsen planlægger at arrangere kurser i bedømmelse af ansøgere for de læger som af specialeselskaberne er udpeget som mulige deltagere i bedømmelsesudvalg og det vil komme til at fremgå af listen hvem der har deltaget i dette kursus.

 

2) Fagområder

Initieret af Det Nationale Råd har Dansk Medicinsk Selskab besluttet at få udarbejdet en beskrivelse af diverse fagområder indenfor de forskellige medicinske specialer. Beskrivelserne primært anvendes til §14 vurderingen i det omfang hvor der i den pågældende stilling efterspørges specielle interesseområder. Det er primært de medicinske ekspertområder der skal beskrives og intentionen er at den skal være et redskab til at fastholde standarden i specialet.

Imidlertid skal det understreges at fagområdebeskrivelserne ikke vil blive "godkendt" eller tildelt autorisation af sundhedsmyndighederne og vil således ikke på nogen måde få det officielle stempel som subspecialisering. Det vil i fremtiden være frivilligt om de lokale ansættelsesmyndigheder vil anvende de planlagte fagområdebeskrivelser som grundlag for bedømmelse af de potentielle ansøgere. Derfor mener jeg at det er væsentligt for DRS at – når vi skal udarbejde disse beskrivelser - dels gør dem kortfattede og dels ikke sætter kravene så højt i fagområdebeskrivelsen at potentielle ansøgere i praksis udelukkes fra at søge.

Efter min opfattelse ville det blot føre til at ansættelsesmyndighederne vil undlade at bruge fagområde beskrivelserne.

DMS startede i sommer med at få beskrevet udvalgte fagområder som en slags pilotprojekt for at finde frem til den form og indhold som kan give fagområdebeskrivelserne et praktisk anvendeligt omfang. De første beskrivelser der er indkommet viste sig imidlertid at være meget forskellige i omfang og dermed detaljeringsgrad. DMS lovede derfor ved et møde i specialeforum med repræsentanter fra de videnskabelige selskaber i september at udsende nøjere retningslinier for udformningen inden det endelige arbejde skulle sættes i gang.

Dansk Medicinsk Selskab har samtidig besluttet at sætte en deadline for indlevering af fagområdebeskrivelserne til 1. maj 2004. I skrivende stund har DRS dog ikke modtaget de lovede nye retningslinier. Imidlertid vil jeg dog opfordre repræsentanterne for de tidligere indmeldte fagområder til i mellemtiden at begynde at overveje indholdet i en sådan fagområdebeskrivelse for deres fagområde. Så snart som vejledningen fra DMS foreligger vil bestyrelsen i DRS udsende den til relevante "fagområde" selskaber/interesseforeninger med en opfordring til at påbegynde beskrivelserne.

Nedenstående fagområder indenfor radiologien er tidligere blevet registreret i DMS og vil være dem der skal beskrives nærmere:

thoraxradiologi, abdominalradiologi, urogenital radiologi, neuroradiologi, muskuloskeletal radiologi, interventionsradiologi, pædiatrisk radiologi, onkologisk radiologi, mammaradiologi, MR-skanning, UL-skanning

Hvis man ønsker yderligere oplysninger om aktiviteterne i Dansk Medicinsk Selskab som jo er at opfatte som vores paraplyorganisation) findes de på nettet på adressen: www.dms.dk. Her ligger bl.a. referater fra bestyrelsesmøder og specialeforum.

 

3)Den nye speciallægeuddannelse – klinisk fokuseret ophold.

Flere radiologiske afdelinger har de seneste måneder modtaget henvendelser fra andre specialer om fokuseret ophold af uddannelsøgende i andre kliniske specialer. Et konkret eksempel er karkirurgerne, der i deres målbeskrivelse har skrevet, at karkirurger i deres uddannelse skal have en oplæring i angiografi og karintervention. I sagens natur forventer man sig utvivlsomt at de radiologiske afdelinger kan påtage sig denne opgave. Men!!!!!!

Radiologisk selskab har altså aldrig været medinddraget i udarbejdelsen af målbeskrivelserne fra andre specialer. Hvis vi var blevet spurgt ville vi have fremført flere betænkeligheder: Da typisk de efterspurgte færdigheder oftest kun vil kunne opnås ved højt specialiserede afdelinger vil den i forvejen begrænsede uddannelseskapacitet og de forpligtelser vi har for vores egne uddannelsessøgende kan vi forudse at uddannelsesstederne næppe vil kunne påtage sig denne opgave. En anden side af sagen er at der med disse nye målbeskrivelser lægges op til en spredning af kompetencer som man ellers gennem de senere år har arbejdet på at koncentrere på få hænder med henblik på at øge kvaliteten og reducere komplikationsfrekvensen. Endelig bør vi nok også genoplive debatten om det "turf battle" som nu tegner sig – vi er vel næppe som radiologer interesserede i at afgive interventionen til de kliniske specialer?

For interesserede kan man på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk finde alle specialernes målbeskrivelser.

Jeg har på radiologisk selskabs vegne i oktober måned rettet henvendelse til Sundhedstyrelsen og bl.a. anført at mange uddannelsessteder næppe vil kunne påtage sig denne opgave.

Sundhedsstyrelsens svar kan kort resumeres med citatuddrag som følger: "Det er et væsentligt problem- SST beklager hvis specialeselskaber har undladt at drøfte disse mål/kompetencer med de implicerede selskaber" –" de regionale videreuddannelsessekretariaterafgør i samarbejde med relevante fagpersoner behovet for det fokuserede ophold og hvilke implikationer det får for røntgenafdelingens stabsopbygning"!! – "tiden er forpasset for gennemgribende revision nu men SST forventer en justering/revision af målbeskrivelserne indenfor et par år". Summa summarum – de fralægger sig ansvaret for målbeskrivelserne.

Fremtiden vil vise hvordan det går, men jeg mener personligt. at det er det eneste rigtige på afdelingsniveau i første omgang at holde fast på at vi ikke umiddelbart som tingene ser ud i dag kan tilbyde karkirurger den efterspurgte uddannelse. Den påtænkte revision af målbeskrivelserne om et par år må så ske med et tæt samarbejde mellem de implicerede selskaber. Under alle omstændigheder ser det ud til at det indtil videre må afklares ude i regionerne – vi får ingen hjælp fra centralt hold.

14/11 2003 Birthe Højlund Bech


Årets legatmodtagere 2003:

Overlæge Bent Madsens legat: Susanne C Frevert, Rigshospitalet

Overlæge Eyvind Mosekildes legat: Bodil Ginnerup, Århus amtssygehus

Amersham Health rejselegat: Henrik E Gregersen, Aalborg universitetssygehus

Astra Tech rejselegat: Charlotte Strandberg, KAS Gentofte

DRS ønsker endnu en gang tillykke og vil hermed samtidig takke legatsponsorerne.


Frie foredrag på novembermødet

På selskabets november møde var der i år tilmeldt 6 frie foredrag, der spændte vidt i emner.

På de følgende sider bringes abstracts fra nogle af foredragene. Resten kommer i næste blad.

 

Sammenlignende studium af høj og lavfelt MR skanneres betydning for diagnostik af inflammatorisk ledsygdom

Anette Savnik

ph.d.-afhandlingen udgik fra Parker Instituttet og røntgenafdelingen, Frederiksberg samt røntgenafdelingen, Herlev Sygehus.

MRI (magnetisk resonans imaging) har kunne påvise bløddels- og knogleforandringer hos patienter med artrit.

Formålet med denne afhandling var at undersøge om dedikeret ekstremitet MRI (E-MRI) (0,2 Tesla) af håndrod- og fingerleddene hos patienter med artrit var sammenlignelig med helkrop højfelt MRI (1,5 T), samt at følge MR fundene over 1 år og sammenligne disse med kliniske fund.

Studiet beskriver MR fund hos fire grupper patienter med kort henh. lang (3 år) varighed af reumatoid artrit, anden artrit samt artralgier hos i alt 103 patienter samt 7 kontroller henvist fra reumatologisk afdeling på Frederiksberg Hospital og Herlev Sygehus.

Hovedresultatet var, at både E-MR og helkrop højfelt MRI kunne på vise artrit forandringer, men med en vis variation mellem de to MR systemer (1). Trods forskelle i MR-fundene i de 4 patientgrupper fandtes overlap grupperne imellem, og MRI alene kunne derfor ikke bruges til at differentiere mellem grupperne (2). Det indrammede volumen af synovialmembranen (Vsm) efter i.v. kontrast injektion i fingerleddene på MR billederne kan ligesom det indrammede Vsm før kontrastinjektionen tænkes at være et interessant mål for vurdering af sygdomsaktiviteten. Vsm før kontrast kan betragtes som et "whole joint assessment" mål og fandtes at være prædiktiv for forekomsten af knogleerosioner efter 1 års observation (3), mens volumen efter kontrast formentlig snarere afspejler den umiddelbare sygdomsaktivitet.

I forbindelse med ph.d. studiet blev der udviklet en stereologisk metode til erstatning af den meget tidskrævende manuelle indramning af Vsm (4).

De opnåede resultater kan danne basis for fremtidige studier af forskelle i sygdomsaktivitet ved artrit, og af hvilke patienter der bør behandles intensivt mod aggressive sygdomsforløb.

Referenser

  1. Savnik A, Malmskov H, Thomsen HS, Bretlau T, Graff LB, Nielsen H, Danneskiold-Samsøe B, Boesen J, Bliddal H. MRI of the Arthritic Small Joints: Comparison of Extremity-MRI (0.2 T) versus High-field MRI (1.5 T). European Radiology 2001; 11(6):1030-1038.
  2. Savnik A, Malmskov H, Thomsen HS, Bretlau T, Graff LB, Nielsen H, Danneskiold-Samsøe B, Boesen J, Bliddal H. Magnetic Resonance Imaging of the wrist and finger joints in patients with inflammatory joint diseases. J of Rheumatology 2001. Oktober; 28(10): 2193-200.
  3. Savnik A, Malmskov H, Thomsen HS, Bretlau T, Graff LB, Nielsen H, Danneskiold-Samsøe B, Boesen J, Bliddal H. MRI of the Wrist and Finger Joints in Inflammatory Joint diseases at 1-Year Interval. MRI Features to Predict Bone Erosions. European Radiology 2002 Maj;12(5):1203-10.
  4. Savnik A, Thomsen HS, Nyengaard J, Bliddal H. MRI of the arthritic finger joints: Synovial membrane volume determination, a manual versus a stereologic method. European Radiology 2002. Jan;12(1):94-8.

Remodulering efter Salter-Harris type II epifysiolyse i distale radius

Anette Koch Holst*, Shirzad Houshian**, Morten Schultz Larsen** og Trine Torfing*

Røntgendiagnostisk afdeling* og Ortopædkirurgisk afdeling**, Odense Universitetshospital

Introduktion

Evnen til remodulering af knoglen efter fraktur hos børn er velbeskrevet. Derimod er remoduleringsevnen efter epifysiolyser ukendt. 30-50% af alle epifysiolyser forekommer i distale radius. Specielt vil kendskab til Salter-Harris type II epifysiolysen (SH II) i distale radius være værdifuld i den kliniske behandling, da det er den hyppigste radiologiske epifysiolyse. Formålet med undersøgelsen var at bestemme knoglens evne til opretning af vinkelfejlstilling efter SH II i distale radius.

Materiale og metoder

I perioden 1987-1999 behandledes i alt 103 børn for SH II i distale radius på Odense Universitetshospital. Vi ekskluderede 6 børn pga. bilateral eller tidligere knogleskade i distale radius. 12 børn ønskede ikke at deltage i undersøgelsen. De tilbageværende 85 (83 %), 55 drenge og 30 piger, deltog i en klinisk og radiologisk follow-up undersøgelse i perioden 2001-2002. Radiologisk foretog vi postero-anterior og lateral optagelser af begge håndled. Den radiale og volare inklinationsvinkel i distale radius ved follow-up blev sammenlignet med residual vinklingen og dislokationsgraden på frakturhelingstidspunktet (4-5 uger posttraumatisk). Ulnar varians og evt lukning af epifyselinien blev registreret.

Resultater

Median alderen var 10 år (4-15 år). Mediane opfølgningstid var 8 år (2,5-15 år). 63 (74 %) af epifysiolyserne blev reponeret og 22 (26 %) blev ikke reponeret. Mediane residual vinkling ved såvel reponering som uden var 10 grader (2-22 grader) ved frakturheling. I alt 20 børn havde aksial dislokation med median på 22 % (9-40 %) på frakturhelingstidspunktet. I aldersgruppen 4-10 år fandtes for alle (34 patienter) bortset fra én patient komplet remodulering i alle planer. Denne patient var 10 år gammel på frakturtidspunktet og var kun fulgt i 2,5 år. Ydermere havde barnet fortsat potentiale for remodulering, idet epifyselinien var åbentstående. I aldersgruppen 11-15 år fandtes inkomplet remodulering af den volare vinkling hos 10 ud af 51 patienter (20 %) med vinkling på 2-16 grader, og inkomplet remodulering af den radiale inklinationsvinkel hos 4 ud af 51 patienter (8 %) med vinkling på 2-5 grader. Lidt flere raske håndled havde ulna minus, nemlig 71 % i forhold til 62 % (4-10 år) og 65 % (11-15 år). Lige mange tidligere frakturerede håndled og raske håndled var i neutral stilling, nemlig 29 % i aldersgruppen 4-10 år og 24 % i aldersgruppen 11-15 år.

Flere tidligere frakturerede håndled havde ulna plus, således 9 % mod 0 % raske håndled i aldersgruppen 4-10 år, og 12 % mod 4 % raske håndled i aldersgruppen 11-15 år.

Konklusion

Remodulering af SH II ses i alle aldersgrupper, men remoduleringspotentilet er størst op til 10 års alderen. Let øget risiko for ulna plus ved SH II. Man kan formentlig undlade at reponere SH II med dorsovolar vinkling op til 22 grader og dislokation op til 24 % hos børn op til 10 år.


"MR baseret tyndtarmsdiagnostik af inflammatoriske tarmsygdomme"

Jens Brøndum Frøkjær, Ejnar Larsen, Elena Steffensen, Agnete Hedemann Nielsen Jens Brøndum Frøkjær

, Asbjørn Mohr Drewes

Radiologisk Afd. og Med. Gastroenterologisk Afd., Aalborg Sygehus.

Indlægget omhandler udviklingsarbejdet af MR baseret tyndtarmsdiagnostik med henblik på evaluering af inflammatoriske tarmsygdomme. Der har specielt været lagt fokus på høj patientsikkerhed og minimalt ubehag, herunder peroral applikation af sveskesaft og HUSK. Metoden muliggør god og eksakt evaluering af luminale, murale og exoenteriske forandringer (bl.a. hypervaskularitet, abscesser, lymfeknuder og mesenteriel inflammation). Dette gør metoden til et potent værktøj til en forbedret diagnostik og opfølgning hos voksne, og på længere sigt formentlig ligeledes børn, med tyndtarmssygdomme. Metoden undergår for tiden en evaluering overfor den konventionelle tyndtarmspassage.


MR-scanning af tidlig sacroiliitis. En follow-up undersøgelse.

Katriina Bøcker Puhakka1, AG Jurik1, B Schiøttz-Christensen2, GVO Hansen3, N Egund1, JV Christiansen4, K Stengaard-Pedersen2

Radiologisk afd. R1 og Reumatologisk afd. 2, Aarhus Kommunehospital, Kong Chr. X’s Gigthospital, Gråsten3, Radiologisk afd., Sønderborg Sygehus4

Formål: At beskrive ændringerne i patologiske MR-fund i sacroiliacaleddene ved tidlig spondylartropati og sammenholde disse fund med røntgen-, CT- og kliniske fund over en et-års opfølgningsperiode.

Metode: 34 patienter (20 mænd, 14 kvinder, median alder 27 år) med inflammatoriske rygsmerter (median 23 måneder) blev inkluderet. Der blev lavet MR- og CT-scanning, konventionel røntgen og kliniske undersøgelser ved inklusionen og efter et års follow-up (median 377 dage). Disse fund blev sammenlignet med hinanden.

Resultater: Med både MR-, CT- og røntgenundersøgelse kunne der påvises en signifikant øgning af de destruktive forandringer (erosioner, sclerosering, ledspalteændringer) i sacroiliacaleddene gennem follow-up perioden. De inflammatoriske MR-forandringer (knoglemarvødem, kontrastopladning) udviste en faldende (ikke-signifikant) tendens. Den eneste kliniske signifikante ændring var en forbedring af Schober’s test.

Konklusion: Ved tidlig spondylartropati kan MR-scanning påvise ændringer i både destruktive og inflammatoriske fund i sacroiliacaleddene over en et-års periode på trods af minimale ændringer i de kliniske parametre. MR-scanning er derfor ikke blot en metode til at stille en tidlig sacroiliitis-diagnose. Undersøgelsen kan måske også bruges til at følge sygdomsprogression og monitorere behandlingseffekt.


The European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) er et officielt subspeciale selskab under "the European Association of Radiology (EAR)".

Kære Kollegaer

I min egenskab af national repræsentant for ESGAR i Danmark, vil jeg gerne svare på eventuelle spørgsmål som du må have omkring selskabet, dets møder og andre aktiviteter. Sammen med de øvrige nationale repræsentanter mødes vi to gange årligt med selskabets bestyrelse. Dette giver mig mulighed for at være i tæt kontakt med selskabet og mulighed for at informere selskabet om danske radiologers synspunkter og behov.

Jeg vil gerne høre fra dig, hvis du ønsker at blive medlem af ESGAR.

Arbejder du med projekter eller møder, der kan have interesse for ESGAR´s medlemmer, kan jeg sende informationerne videre til det centrale kontor, til videre formidling.

Desuden vil jeg benytte lejligheden til at gøre opmærksom på det næste årlige ESGAR møde, der vil blive afholdt i Geneve d. 15. – 19. juni 2004.

Yderlig information kan findes på ESGAR´s hjemmeside: www.esgar.org

På DRS hjemmeside: www.drs.dk er der et link til ESGAR.

Hvis du har spørgsmål kontakt mig på E-mail.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Søren Rafaelsen
Røntgenafdelingen
Vejle Sygehus
Kabbeltoft 25
7100 Vejle
Telefon: 79405336
Fax: 79406873
E-mail: sra@vs.vejleamt.dk

Til interesserede radiologer i Danmark

Initial orientering om

IHE Danmark

Der er nu taget initiativ til at oprette et IHE Danmark

IHE (Integrating the Healthcare Enterprice) er en proces og et værktøj, som er effektivt til at hjælpe indkøbere, planlæggere og ledere til at overskue, hvorvidt apparatur af forskellig slags kan integreres uden problemer, og som samtidig giver de forskellige virksomheder en integrationsstandard at arbejde efter. Hele processen startede i USA, og er nu en accepteret del af sundhedsvæsenet derovre, og i Europa har især England, Italien og Frankrig taget processen op.

Efter enkelte tidligere forsøg er tiden nu moden til, at også Danmark kommer med i denne proces. På sidste års Management in Radiology kongres i Paris var budskabet fra både radiologer og firmaer, at IHE er den bedste standard, der for øjeblikket er aktuel, og at den er kommet for at blive. Det vigtige er, at firmaer, der opererer indenfor billeddiagnostik, billedkommunikation og tekst distribution alle er indstillet på at arbejde efter IHE standarden.

IHE er en proces, der ud fra de forskellige arbejdsfunktioner i hver enkelt område beskriver de standarder, der kan bruges af hardware- og software firmaerne, således at det enkelte apparat, det være sig et artroskop, et røntgenapparat, en database med patientoplysninger eller andre digitale apparater i sygehusvæsenet, modtager og afgiver den information, der er nødvendig, i et for andre apparater læsbar form, og at forskellige sikkerhedsrutiner fungerer. Flere og flere dele af produktionsens forskellige processer er beskrevet i enkeltheder, og hvert land har så deres tilføjelser til disse standarder, der tager hensyn til de enkelte landes helt specifikke problemstillinger, for Danmark f. eks. CPR numre og ÆØÅ. Ligeledes kan der tages hensyn til lovgivningsspecifikke krav, som f. eks. G-EPJ, som er på ved i Danmark.

I Danmark har en gruppe IT teknikkere, systemansvarlige, radiologer, radiografer og firmaer dannet en arbejdsgruppe, der skal forestå det indledende arbejde for at staarte IHE Danmark op. Arbejdsgruppen blev nedsat ved et arrangement på Viborg Sygehus, og gruppen har holdt sit første møde, hvor man har lagt en plan for de kommende måneder.

Jeg ser dette initiativ som meget vigtigt for fremtiden, og det er gruppens mål, at IHE bliver den proces, der kommer til at integrere billeddiagnostik, andre kliniske og parakliniske billeddannende medier med patientdata, både i form af forskellige kliniske patientsystemer som en kommende EPJ.

Jeg ser endvidere, at de problemer, vi har oplevet med problematiske integrationer mellem modaliteter og mellem modaliteter og forskellige patientsystemer bliver minimeret, så man får en indkøbsguide, der på overskuelig vis giver hjælp til at vælge de rette leverandør.

Jeg opfordrer derfor radiologer i Danmark at bakke op om processen, og man kan få mere detaljeret hjælp med at forstå IHE, ved at gå ind på nedenstående links:

http://www.rsna.org/IHE/index.shtml

http://www.ihe-uk.org

Sidstnævnte er af gruppen vurderet til at give det bedste overblik. IHE Danmark vil hurtigt få sin egen hjemmeside, og der vil udkomme mere "læsevenlige" beskrivelser af IHE, på dansk.

Henrik E Gregersen
Overlæge
Radiologisk afdeling
Aalborg Sygehus

Information fra CT-kogebogsudvalget

På et initiativ af Det Radiologisk Specialeråd i Århus Amt er der udarbejdet en kogebog for multislice-CT procedurer (4 slice ) i Amtet. Kogebogen er frit tilgængelig på internetadressen: www.ct.aaa.dk

Vi håber, at kogebogen kan være en inspirationskilde til radiologiske kolleger i resten af Danmark.

Med venlig hilsen
Henrik Torp Madsen
koordinator i CT-kogebogsudvalget
 

Dansk Forening for Onkoradiologi

Danish Society of Oncoradiology

JANUARKURSUS 2004, den 09.01.04

Rigshospitalet

 

Emne: C. Testis: Moderator: overlæge, dr.med. Finn Rasmussen,

kl. 09.30 – 10.00: Registrering og kaffe

kl. 10.00 – 10.45: C. testis: Klinik og behandling, Prof., overlæge, dr.med. Hans von der Maase

kl. 10.45 – 11.30: C. testis: Billeddiagnostik, Overlæge, dr.med. Karen Damgaard

kl. 11.30 – 12.00: Diskussion

kl. 12.00 - 13.00: Frokost

 

Emne: C. ovarii: Moderator: overlæge, dr.med. Jens Karstoft

kl. 13.00 – 13.30: C. ovarii: Klinik og kirurgisk behandling, Overlæge Jens Knudsen

kl. 13.30 – 14.00: C. ovarii: Onkologisk behandling, Overlæge, dr.med. Svend Aage Engelholm

kl. 14.00 – 14.15: Kaffe

kl. 14.15 – 14.35: Billeddiagnostik - CT, Overlæge, ph.d. Peter von der Recke

kl. 14.35 – 14.55: Billeddiagnostik: Ultralyd, Overlæge Henrik Torp Madsen

kl. 14.55 – 15.15: Billeddiagnostik: MR, Overlæge John Gelineck

kl. 15.15 – 15.35: Billeddiagnostik: PET + scintigrafi, Overlæge, ph.d., Annika Eigtved

kl. 15.35 – 16.00: Paneldiskussion

Kursusafgift:

Medlemmer kr. 500,-

Ikke-medlemmer kr. 700,-

Tilmelding og betaling senest den 22.12.2003 til:

Sekretær Britta Bundgaard
Radiologisk Afd. R
Århus Kommunehospital
Tlf.: 8949 2395
Fax: 8949 2380
E-mail: raaberg@akh.aaa.dk

Beløbet bedes indsat på konto i Danske Bank,

Reg. nr. 3632 - kt. nr. 3632602286

Det skal af indbetalingen fremgå, hvem eller hvilke personer indbetalingen dækker. Deltagerantal er begrænset og kursusdeltagelse er efter princippet "først til mølle".

Kursusdeltagelse berettiger til 6 CME-point.

Sted:

Auditorium 93, Julie Mariesvej 93, Rigshospitalet

Den 9. januar 2004, kl. 09.30 – 16.00

 

Bindende tilmelding til onkoradiologisk kursus, den 9. januar 2004

£ Medlem kr. 500,- kr _______

£ Ikke medlem kr. 700,- kr. _______

£ Undertegnede ønsker medlemskab kr. 100,-/år kr. _______

I alt indbetalt på konto i Danske Bank,

Reg. nr. 3632 - kt. nr. 3632602286 kr. _______

Navn: __________________________________________

Adresse: __________________________________________

__________________________________________

Afdeling/sygehus: __________________________________________

E-mail: __________________________________________


Rejsetilbud til ECR Wien 4 – 9. marts, 2004.

Det glæder os igen, at kunne tilbyde de sædvanlige hoteller og pensionater.

Flyrejsen er med Austrian Airlines fra Kbh’s lufthavn.

Afrejse den 4. marts 2003, kl. 10.45

Hjemrejse den 9. marts 2003, kl. 19.35

Prisen: Fra kr. 5.560,00 pr. pers. inkl. 5 overnatninger med morgenmad,

transport til og fra lufthavnen m.v.

Program og tilmelding og evt. yderligere information kan fås hos EasyMed på tlf: 39641454, på vores hjemmeside www.easymed.dk  eller hos DSB-Tours på tlf.: 33541363.


Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab byder velkommen til:

13. Efteruddannelseskursus i Almen Ultralyddiagnostik

"Schæffergårdskurset"

15.-16. januar 2004

 

Tid og sted: 2-dags kursus: torsdag den 15. januar kl. 9.30-21?, og fredag den 16. januar kl. 8-16. Schæffergården
Kursusledelse: Overlæge Charlotte Strandberg og overlæge, dr.med. Michael Bachmann Nielsen
Kursusafgift: 2.400 kr. uden indkvartering, 3.000 kr. for internat. (Priser er incl. fortæring og kursusmappe)
Årets hovedemner: Nye ultralydteknikker, kontraststoffer, tarme, hoved/hals
Årets udenlandske gæsteforelæsere:
Professor Norbert Gritzmann, Krankenhaus Barmherzige Brüder, Salzburg, Østrig

- Sonography of the abdominal wall (Includes hernia and other lesions of the abdominal wall)
- Sonography of the salivary glands (Includes correlation with CT and MR).
- Sonography of soft tissue tumours of the neck (Includes lymph nodes, cysts etc.)

Norbert Gritzmann er radiolog og en meget anvendt foredragsholder, med omkring 100 publikationer overvejende om ultralyd af hals, abdomen og tarme. Norbert Gritzmann kunne senest opleves på Euroson 2003 i København. På Schæffergården giver han 3 lektioner.

Overlæge Lars Thorelius, Avd. för Radiologi, Universitetssjukhuset Linköping

- Ultralydkontraststoffer i og udenfor leveren (2 lektioner)

Lars Thorelius kunne bl.a. ses og høres på ECR 2003 og Euroson 2003. Nu er der mulighed for at møde Lars Thorelius i et mindre forum med rig lejlighed til at stille spørgsmål om bl.a. hvorfor han bruger 10 pakker kontraststoffer om dagen.

 

Overlæge Birgitte Berthelsen, Avd. för Neuroradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

- CT/MR af hoved/hals

Roland Mattern, Østrig

- 3D and 4D ultrasound

Samtlige lektioner:

Gastrointestinalkanalen m.v.:
UL af tarme - er vi blevet bedre og hvilke muligheder har vi i fremtiden - Charlotte Strandberg
MR af rectum, MR colonografi - Anne-Mette Leffers
Kapselendoskopi - Lars Bo Svendsen
Ultralydsscanning af akut abdomen - Bo Nyhuus
CT af akut abdomen og tarme incl. virtuel colonoskopi - Elisabeth Albrecht-Beste
Kan ultralyd se peritoneal carcinose? - Beth H. Olsen
Sonography of the abdominal wall (Includes hernia and other lesions of the abdominal wall) - Norbert Gritzmann
Ultralydkontraststofundersøgelse af leveren - Lars Thorelius
Ultralydkontraststoffers anvendelse til undersøgelser udenfor leveren - Lars Thorelius

Hoved/hals:
Sonography of the salivary glands (Includes correlation with CT and MR) - Norbert Gritzmann

Sonography of soft tissue tumours of the neck (Includes lymph nodes, cysts etc.) - Norbert Gritzmann
CT/MR af hoved/hals - Birgitte Berthelsen

Nye ultralydteknikker:
Nye UL-teknikker: Indikationer, fordele og ulemper - Morten Høgholm Pedersen

Live-demonstration af nye teknikker - Michael Bachmann Nielsen
Tissue Ablation - Christian Nolsøe
B-flow i klinisk praksis - Steen Karstrup
3D af rectum og analkanal - Michael Bachmann Nielsen
3D and 4D ultrasound - Roland Mattern

Desuden stor apparaturudstilling.
Posterkonkurrence: gæt flest rigtige og vind et rejselegat på 3.000 kr.

Gruppefoto

Tilmelding: Skriftlig tilmelding som er bindende, sendes til kursussekretæren Maj-Britt Frigast kursus@duds.dk inden 15. december 2003. Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig
CME: Kurset giver CME-point efter DRS regler d.v.s. 12 CME-point
Foreløbig liste over udstillere/sponsorer (alfabetisk): Apgar, Astra/Bracco, B-K Medical, Cook, Ekko-Marine, GE, Santax (Hitachi), Siemens/Acuson, Vicare (ATL)

23. Internationale Kongres om Radiologi, ICR 2004.

Canadian Association of Radiologists (CAR) er vært for ICR i 2004.

Kongressen afholdes i Montreal fra 25. til 29. juni 2004.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

blentle@shaw.ca


DRS planlagte E-kursusrække 2004-2007

Som oplyst ved generalforsamlingen 2002 vil mødeaktiviteten blive begrænset til at have færre, men større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Efterårskurset vil strække sig over 2 dage i forbindelse med årets festmiddag, forårskursus vil være 1 dags kursus i forbindelse med generalforsamlingen.

TID EMNE KURSUSLEDER
Efterår 2004 Neuroradiologi columna (2 dage)  
Forår 2005 Onkoradiologi (1 dag)  
Efterår 2005 Muskuloskeletal (2 dage)  
Forår 2006 Thorax  
Efterår 2006 Gastroenterologi  
Forår 2007 Mammo  

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS)

DUDS afholder basiskurser, færdighedskurser og efteruddannelseskurser om diagnostisk ultralydsscanning. I april 2003 var DUDS vært for den europæiske ultralyd-kongres EUROSON, hvor over 300 personer deltog i et af tilvalgskurserne. Herudover kommer ca. 250 at deltage i et af DUDS kurser i 2003.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de kommende kurser.
For flere detaljer se venligst hjemmesiden www.duds.dk

15. - 16. januar 2004. DUDS’s Efteruddannelseskursus i almen ultralyddiagnostik - "Schæffergårdskurset". (12 CME point)
Kursusledelse: Charlotte Strandberg og Michael Bachmann Nielsen.
Hovedemner: Nye ultralydteknikker, kontraststoffer, tarme, hoved/hals.
Årets udenlandske gæsteforelæsere: Norbert Gritzmann (Østrig), Lars Thorelius (Sverige), Birgitte Berthelsen (Sverige), Roland Mattern (Østrig). Se annonce andetsteds i DRS bladet.

16. april 2004. DUDS’s 9. Kursus i teoretisk og praktisk ultralydsscanning for klinikere. Rigshospitalet. (6 CME point)
Kursusledelse: Jens Hillingsø, Michael Bachmann Nielsen, Lars Bo Svendsen.
Som ovenfor. Se duds.dk for detaljer.

April 2004. Doppler-kursus. Universitetssygehuset i Herlev. (12/18 CME point)
Kursusledelse: Christian Nolsøe og Torben Lorentzen
Efter pause i 2003 pga. Euroson-kongressen vender Doppler kurset tilbage i april. Kurset plejer at være meget efterspurgt i hele Skandinavien.

Forårsmøde og generalforsamling april 2004. Tid og sted ikke afgjort.
Interesserede mødearrangører bedes kontakte DUDS-bestyrelsen/formanden snarest såfremt de ønsker at arrangere forårsmødet.

26.-28. maj 2004. DUDS's 8. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd. Universitetssygehuset i Herlev. (18 CME point)
Kursusledelse: Michel Court-Payen, Ole Schifter Rasmussen, Per Hölmich.
Udenlandsk gæsteforelæser Philippe Peetrons. Reduceret kursusafgift for DUDS og DRS medlemmer.
Indhold: Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, traumer, infektion og absces, bløddelstumorer, artrit, power Doppler, ultralydvejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, steroid injektioner).

Næste DUDS-kursus i basal ultralyddiagnostik forventes efteråret 2004


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Thomas Bjerre, Alma Madzak, Eja Miriam Hilmer, Wei Uldall, Susanne Døring, Omar Izem, Muhanad Alhashimi

Følgende har ønsket optagelse som ikke lægeligt medlem:

Mogens Ravn, Jolanta Hansen, Herdis Ludvig


Finn Mathiesen, Webmaster DRS