opdateret 22. februar 2004

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 1. februar 2004:


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2003 Medlemsblad nr. 2. april 2003 Medlemsblad nr. 3 juni 2003
Medlemsblad nr. 4 september 2003 Medlemsblad nr. 5 december 2003  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2002 Medlemsblad nr. 2. april 2002 Medlemsblad nr.3 juni 2002
Medlemsblad nr. 4 september 2002 Medlemsblad nr. 5 december 2002  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelser fra bestyrelsen:

Bestyrelsen vil gerne ønske alle et godt nytår.

Der er allerede mange spændende arrangementer på programmet, og vi vil gerne opfordre til, at man tager del i temadagen og generalforsamlingen d. 15. april. Se annoncering og dagsorden andetsteds i bladet. Endviddere er der forårsmødet i Randers 14. og 15. maj. Det kan sagtens konkurrere med det royale bryllup.

På generalforsamlingen er der valg til vurderingsudvalget samt formandsposten i specialistuddannelsesudvalget. Bestyrelsen takker de hidtidige medlemmer for deres arbejde.

Det understreges, at udvalgsberetningerne skal være sekretæren i hænde inden o7.03.04 og det samme gælder forslag fra medlemmerne til dagsordenen.

Opfordringer til beskrivelse af fagområder er udsendt til delforeningerne. Retningslinier kan ses på DMS´s nye hjemmeside.

 

Lise Gammelgaard

Månedens ord: "Giv tid, giv tid, den nynner glad…"


TEMADAG OG GENERALFORSAMLING 15. APRIL 2004

PROGRAM

kl. 9.30 - 12.30 E-kursus "Akut abdomen"

kl.12.30 - 13.30 Frokost

kl.13.30 - 15.30 Teleradiologi

kl.16.00 - 18.30 Generalforsamling

kl.18.30 - Middag på Doctors Pub


Dansk Radiologisk Selskab afholder Ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 15. april 2004 kl.16.00, Rigshospitalet, auditorium 1.

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalgene

4. Vedtægtsændringer

5. Speciallægeuddannelsen - status

6. Teleradiologi – status

7. Økonomi i forhold til interesse foreningerne

8. Aflæggelse af det reviderede regnskab

9. Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent

10. Rettidigt indkomne forslag

11. Valg/genvalg til formandsposten i specialistuddannelsesudvalget.

12. Optagelse af lægelige, ekstraordinære ikke-lægeligemedlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer

13. Evt

.

OBS Vær opmærksom på parkeringsregler og forhold på RH. Parkeringsbillet á 50,00kr. gældende for en dag kan købes i RH’s kiosk til parkering på offentlige veje. Disse parkeingsbilletter er ikke gyldige på RH’s parkeringsområder.


Doctor’s Pub

Der vil som i de foregående år være mulighed for en hyggelig fællesspisning på Doctor’s Pub efter generalforsamlingen. Doctor’s Pub/Apotekerkælderen ligger 5 min. fra Rigshospitalet.

Adresse: Blegdamsvej 32, 2200 København N, tlf.: 35 39 83 63.

Menu: Hereford - steak med salat-bar

Pris: 119,00 kr.

Tidspunkt: Kl. 18.30

Tilmelding: Sendes direkte til Doctor’s Apotekerkælder senest den 13. April 2003.

 

Tilmelding til fællesspisning på Doctor´s Pub:

    Dansk Radiologisk Selskab:

    Navn:                                                                           Hospital:

    Telefon:

    Bestiller hermed middag d. 15. April 2003 klokken 18.30.

    Menu: Hereford-steak med salatbar til 119,00 kr.

   

    Dato:                                                                           Underskrift:

Frie foredrag fra Novembermødet:

 

CT scanning og lungekræft

Paulius Montvilas,
kursusreservelæge i diagnostisk radiologi

Med ca. 3600 døds tilfalder om år er lungekraft den hyppigste kræft form blandt mænd og den næ-ste hyppigste kræft form efter brystkræft blandt kvinder. Mortalitet af lungekræft blandt kvinder i Danmark er den største i Skandinavien og er fortsat stigende med ca. 10 % per år. Der estimeres at faldende lungekræft hyppighed blandt mænd og stigende lungekræft hyppighed blandt kvinder vil omkring 2015 mødes ved ca. 1500 tilfalder om år.
Samlet 5 års overlevelse af lungekræft i Danmark er kun på 5 % mod ca. 10 % i andre nordiske lan-der og ca. 15 % i USA og Canada. Lav overlevelses rate kan måske forklares med alt for sen diag-nostik. Diagnose lungekræft i en tidlig stadie stilles i Danmark kun i 25 % af alle lungekræft tilfal-der mod op til 45 % i USA. 5 års overlevelse afhænger af nydiagnosticeret lungetumors stadie der-for er tidlig diagnostik afgørende for overlevelsens forbedring.
I 1991 oprettet Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) har vedtaget Den Nationale Kræft Plan og har blandt andet sat til mål :
- Nedsætte Dansk Lunge Cancer Register ( fungerer siden 1 jan. 2000)
- Øge 5 års overlevelsen blandt lungekræft patienter til 10 %
- Øge resektionsrate af NSCLC fra 20 til 30 %
- Reducere antal af eksplorative thorakotomier fra 15 til 10 %
- Vedligeholde operativ mortalitet på < 5%.
Nogle af disse mål er nået i Århus Amt.
Tidlig diagnostik af lungekræft som hyppigt er symptom fri i en tidlig fase kan forbedres ved scree-ning af risiko population som i Danmark estimeres til at være på omkring 350 000 individer.

Diagnostiske objekt vil der være St. I tumor som er < 3 cm. Her er Lav Dosis CT modalitet med avanceret billedbehandlings software og sensitivitet på 66 - 86 % og effektiv dosis ækvivalent på ca. 1 mSv., som svar til mammografi, det bedste valg. Den diagnostiske konsekvens af sådan scree-ning vil der være en tidlig detektion af større antal noduli i lungerne. Da kun en 1,2 % af de under-søgte har lungekræft (eller 10 % af alle de detekterede noduli er maligne) vil der en ca. 20 % af de un-dersøgte midlertidigt blive sygeliggjordt med en diagnose "plet på lungerne" og derfor henvist til kontrol skanning og/eller biopsi for at stille den endelige diagnose. Biopsi som en invasiv procedure har vise komplikationer og hermed er forbundet med vis morbiditet og mortalitet. Der bliver også diagnostice-ret  en gruppe langsomt voksende lungekræft former som man dør med men ikke af og hvis kirurgi-ske behandling har ingen mening. Øget lungekræft diagnostik og helbredelses mulighed vil også påvirke rygeafvænning. Alt dette vil indebære ret betydningsfulde psyko-sociale, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser og kan let blive til en samfundsøkonomiske byrde. Det er derfor me-get vigtigt at vide om screening kan virkelig reducere mortalitet og spare på menneskers liv. For at undersøge dette skal der gennemføres randomiserede kliniske studier som er allerede påbegyndt i USA, Frankrig Holland og UK. Mon ikke kommer der snart en også i Danmark?

 

Diffusionsvægtet MR-skanning (DWI) af cerebrale abscesser og tumorer.

Lisbeth Røhl, J.C. Sørensen*, L. Bro, L. Elgaard, A. Obel, E. Nielsen, A.M. Nehen, Neuroradiologisk afd. P, *Neurokir. Afd. GS, Århus Kommunehospital.

En cerebral absces er en alvorlig livstruende tilstand, hvis adækvat behandling ikke iværksættes akut. Med konventionel MR-skanning (T2-vægtning, T1-vægtning før og efter intravenøs kontrast-indgift) er en cerebral absces ofte umulig at skelne fra en malign hjernetumor med centralt nekrotisk henfald. Diffusions-vægtet MR-skanning (DWI) kan anvendes til at skelne henfaldskaviteten i disse 2 tilstande men sensitiviteten og specificiteten er i tidligere studier usikker. Vi undersøgte 19 patienter retrospektivt (15 med nekrotiske tumorer, 4 med cerebrale abscesser), som havde fået foretaget MR-skanning inklusiv DWI. To neuroradiologer, som var blindede overfor patologi- og mikrobiologi-svar, stillede diagnosen på baggrund af MR-skanningerne. Sensitiviteten og specificiteten var hhv. 93 % og 100 %, idet kun én tumor blev fejltolket som absces. Konklusionen er, at DWI er en ret sikker, hurtig og non-invasiv teknik til at skelne henfaldskaviteten i cerebrale abscesser fra nekrotiske hjerne tumorer.

 

Henvisning af patienter til CT skanning fra et lille alment, firdelt, sygehus uden egen CT-skanner gennem ét år.

M.T. Aagaard, Røntgenafdelingen, Tarm Sygehus, Tarm.

Formål: At kortlægge mængden af CT-skanninger udført på patienter, der indlægges næsten uselekteret på et lille landligt sygehus uden egen CT-skanner.

Metode: On-line registrering af alle CT-skanninger udført på patienter fra Tarm Sygehus, ved hjælp af KODAK RIS systemet, der ens i hele Ringkøbing amt, gennem et år fra 1. juni 2000 til 31 maj 2001.

Resultater: 202 CT-skanninger blev udført gennem ét år på patienter der var indlagt på det lille almene, firdelte sygehus, Tarm Sygehus, fra almen praksis og skadestuen på Tarm Sygehus. Det langt overvejende hyppigst skannede organ var hjernen (144, eller 71%). Det var langt overvejende medicinsk afdeling, der henviste disse patienterne til CT-skanning af hjernen (137 af 144, eller 95%). Kun 7 af disse 144 hjerneskanninger eller 5% var patienter der havde været udsat for traume af hovedet, henvist fra kirurgisk afdeling.

Konklusioner: Kvantitativt langt den største del af CT-skanninger udført på næsten uselekterede almene patienter på et lille sygehus, blev udført på patienter med cerebrale symptomer uden de havde været udsat for traumer. Patienter med akutte hoved traumer udgør kun et meget lille antal.


Hilsen fra Chicago

Fra RSNA (Radiological Society of North America’s Scientific Assembly
and Annual Meeting) december 2003. Med sine ca. 60.000 deltagere er RSNA klart verdens største lægekongres, og den er samtidigt den globale markedsplads for medicinsk teknisk apparatur.

Blandt en stor mængde meget spændende oplevelser fra RSNA mødet 2003 i Chicago vil jeg fortælle om tre, nemlig:

Præsidenten for RSNA 2003 opfordrer kollegaer til:

"Færre tryk på knapper, mere samtale".

RSNA 2003’s præsident Peggy J. Fritzsche, opfordrede radiologer til at forfølge "kommunikationens gamle kunst" - specifikt at samtale, interagere og mødes med patienter, kollegaer, medicin studerende og de almindelige borgerne.

Dr. Fritzsche holdt åbningstalen på RSNA 2003 i Chicago.

"Vi har brug for teknologi og kommunikation" annoncerede hun. "Dette er den sum, der vil føre vores profession til velstand".

Selvom teknologi er essentiel for lægelig hjælp, advarede Dr. Fritzsche mod at bruge næsten al tid på teknologi, da det betyder ringere mulighed for radiologer til samspil med kolleger og patienter. Og hun pointerede, at mens maskiner inddrager mere og mere af radiologernes virke, risikerer radiologerne at blive mere isolerede i deres arbejdsopgaver.

"Kommunikation er ikke en ensrettet gade," sagde hun "og læger er ikke altid så meddelsomme som de kunne være."

Dr. Fritzsche henviste til statistikker der viser 30 til 40 % af amerikanske patienter har fra moderat til lavt niveau af tillid til læger, mest på baggrund af tidligere misforståelser.

"Vi bliver nødt til at forenkle vores eget sprog, og tale patienternes sprog," tilskyndede hun. "tilfredse patienter bliver tilbagevendende kunder. De vil udvikle sig til ambassadører for røntgen."

Mens hun brugte et øjeblik på at anerkende Nobel prisen i medicin overrakt til Doktor Paul Lauterbur og Doktor Peter Mansfield for deres opdagelser indenfor MR scanning.

Fortsatte Dr. Fritzsche: " Medens scanning bliver ved med at revolutionere den medicinske behandling, er det vigtigere end nogensinde for radiologer at være forbundet til lægegerningen store discipliner.

"Tal med dine kolleger. Få dem med på din side," understregede hun. "Lægevidenskaben vil beriges, og det vil dybden og kvaliteten af dit professionelle liv også."

Dr. Fritzsche fortalte publikummet, at hvis medicin studerende får indsigt i radiologiens dynamiske verden, vil de bedste og klogeste opmuntres til at slå sig på erhvervet og blive morgendagens lægelige ledere.

Slutteligt understregende hun behovet for at udvide kommunikationen med de almindelige borgere. "Vi må gøre en større indsats for at dele vores side af historien ud til offentligheden, og når borgerne har brug for os, skal vi være i stand til at hjælpe dem."

Hendes budskab er kort: færre tryk på knapper, mere samtale. "Til sidst kommer det både vores patienter og vores profession til gode," konkluderede hun.

Ja sådan lød åbningstalen på RSNA 2003, helt i tråd med dronning Margrethes nytårstale, der også advokerede for, at vi samtaler, altså vi skal tale med hinanden og ikke kun til hinanden eller om hinanden. Her i Danmark har lægeforeningens kampagne: "Har du rost din kollega i dag?" været et rigtig godt skridt i den helt rigtige retning.

Nogle vil med rette indvende. Ja, men vi har ikke tid til al den samtale. Vi har jo så mange undersøgelser.

Ja, ville den følgende foredragsholder Dr. C. Craige Blackmore fra University of Washington School of Medicine i Seattle, sikkert sige. Men er der evidens for, at de undersøgelser du foretager er nødvendige at foretage?

Han nævnte som eksempel, at der nu er tilgængelig evidens baseret viden om, hvornår det er 100 % sikkert, at der ikke er fraktur af et fodled. Og man derfor med sikkerhed kan undlade røntgenundersøgelsen. Nemlig ved at følge the Ottawa ankle rules. Førstegang beskrevet i en meget stor undersøgelse af: Stiell IG, McKnight RD, Greenberg GH, McDowell I, Nair RC, Wells GA, et al. Implementation of the Ottawa ankle rules. JAMA 1994;271:827-32.

Siden er der lavet talrige også meget store veldesignede undersøgelser, også nogle, hvor sygeplejersker, som de eneste har bedømt patienterne. Søg selv på Internettet. The Ottawa ankle rules er nu officiel rekommandation i USA (National Guidelines: http://www.guideline.gov).

The Ottawa ankle rules er i henhold til National Guidelines:

An ankle X-ray series is only required for patients with pain in the malleolar zone

AND

OR

Noget ganske andet, der imponerede mig, var de gastrointestinale motilitets MR undersøgelser der "stormer frem". Man vil nu i England arbejde på at lave MR undersøgelser af patienter i stående stilling, der indtager kontrast, til bedømmelse af bl.a. oesophagus og de omliggende strukturers mobilitet. Jeg så nogle af disse undersøgelser på RSNA, der dog endnu var foretaget i liggende stilling.

Tak til Ringkøbing amt for hjælpen til min deltagelse.

Venlig hilsen og godt nytår.

Michael Trier Aagaard
Overlæge
Røntgenafdelingen
Tarm Sygehus
6880 Tarm

Levertumor dag i Århus

Århus Kommunehospital

Auditoriet, Patologisk Institut

9. marts 2004 kl. 13-17.30

Onkologisk afdeling D
Kirurgisk gastroenterologisk afdeling L
Afdeling for medicinsk hepatologi og gastroenterologi V
Røntgenafdeling R
PET-Centret

Levertumorgruppen på Århus Kommunehospital her fornøjelsen at invitere til Levertumordag.

Levertumorgruppen er et tværfagligt team af onkologer, leverkirurger, røntgenlæger og medicinske hepatologer. Det er gruppens formål at sikre, at patienter med levertumorer tilbydes en hurtig og kompetent vurdering af muligheder for såvel lokal- som systemisk terapi.

Vi har nu holdt vores 4-års fødselsdag og finder at det er på tide at præsentere vores arbejde. Vi vil fremvise vore egne og internationale resultater indenfor området samt give et perspektiv for den fremtidige udvikling.

Der vil være oplæg af: Hendrik Vilstrup, Gitte-Bettina Nyvang, Dennis Tønner Nielsen, Frank Mortensen, Mogens Rokkjær, Sten Mellerup Sørensen, Morten Høyer, Flemming Hansen, Lone Astrup og Susanne Keiding

Dagen afsluttes med en let middag i Turbinehallen i den nye Filmby, HUSK derfor tilmelding senest 13. februar 2004 til:

Overlæge, PhD Morten Høyer,
Onkologisk afdeling, Bygning 5,
Århus Kommune-hospital
FAX 89492530

 Kursus i Doppler-Ultralyd og ultralyd-kontraststoffer

Målgruppe: Læger, radiografer, sygeplejersker, og andre interesserede. Kendskab til basal ultralyddiagnostik vil være en fordel.

Tid: Onsdag den 28. april og torsdag den 29. april 2004, begge dage fra kl. 08.30 til 17.00.

Sted: Universitetssygehuset Herlev, Store Mødesal, Herlev Ringvej, 2730 Herlev, Danmark.

Formål: Indføring i medicinsk Doppler-ultralyd, både fysisk, teknisk, apparaturmæssigt og klinisk i såvel teori som praksis. At sætte deltagerne i stand til selv at kunne udføre enkelte Doppler-undersøgelser. Introduktion til ultralyd-kontraststoffer.

Form: Eksternat. Foredrag og videodemonstrationer. Endvidere praktiske øvelser på forskellige Doppler-ultralydapparater under vejledning

Indhold: Doppler-fysik, apparatur, Doppler-signal, Doppler-vinklen, kontinuert og pulserende Doppler-teknik, spektralanalyse og indexmåling, farve-Doppler, power-Doppler, bioeffekt, anvendelse af kontraststoffer ved ultralyddiagnostik, B-flow. Kliniske applikationer herunder carotis og vener, gastroenterologi, rheumatologi samt urologi. Ultralyd-kontraststoffer ved leverdiagnostik.

Programmet kan ses på www.duds.dk

Arrangøre: Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab samt Radiologisk Afdeling, Universitetssygehuset Herlev.

Kursusledere: Overlæge Torben Lorentzen og overlæge Christian Nolsøe, Ultralydsektionen 119, Radiologisk afd., Universitetssygehuset Herlev.

Undervisere: Danske læger og instruktører. Undervisningen foregår på dansk.

Kursussekretær: Dina M. Belling, Ultralydsektionen 119, Radiologisk afd.,

Universitetssygehuset Herlev, 2730 Herlev, Danmark.

Tlf. +45 4488 3240, fax +45 4494 8009,

e-mail: dibe@herlevhosp.kbhamt.dk

Kursusafgift: 2.500 kr. inkl. frokost og kaffe begge dage.

Tilmelding: Skriftlig tilmelding til kursussekretæren senest 1. april 2004.

Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig.


Dansk Forening for Interventionel Radiologi

afholder

Årligt videnskabeligt møde og generalforsamling

13. og 14. maj 2004

Hotel Skanderborghus, Skanderborg.

 

Dansk Forening for Interventionel Radiologi afholder sit årlige videnskabelige møde og generalforsamling på hotel Skanderborghus den 13. og 14. maj 2004.

Der er planlagt et meget spændende videnskabeligt program med mange internationale og nationale foredragsholdere.

Foreningen ser frem til stor mødedeltagelse og mødet er planlagt således at det ikke skulle kollidere med det royale bryllup.

Yderligere oplysninger kan findes på foreningens hjemmeside: www.dfir.dk

eller hos foreningens sekretær:

Overlæge Søren Søholm
Radiologisk afdeling
Aalborg sygehus Syd
9100 Aalborg

Se programmet på DFIR hjemmeside:  www.dfir.dk


Forårsmøde 14.-15. maj 2004 i Randers

Røntgenafdelingen på Randers Centralsygehus har påtaget sig at være værter for dette møde.

Forårsmødet vil blive afholdt på "Værket" som har fremragende mødefaciliteter. Det vil blive afholdt som temamøde med hovedemnet "stroke".

Der vil herudover blive arrangeret et socialt program for alle deltagerne bl.a. med et besøg i Randers Regnskov før middagen.

Endeligt program vil blive udsendt ved månedsskiftet februar/marts.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og slut op om det gode initiativ.


Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs

8. Kursus i MUSKULOSKELETAL ULTRALYD 2004

Universitetssygehuset HERLEV

Onsdag den 26.05.04 - Fredag den 28.05.04

Sted - Form: Store Mødesal, Universitetssygehuset Herlev. 3 dages eksternatkursus med forelæsninger, patient-demonstrationer og praktiske øvelser.

Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede.

Indhold: Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer herunder: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, traumer, infektion og absces, bløddelstumorer, artrit, power Doppler, ultralydvejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, steroid injektioner).

Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet.

Akkreditering: Kurset anbefales af : Dansk Radiologisk Selskab (giver CME-point),

Dansk Ortopædkirurgisk Selskab,

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og

Dansk Reumatologisk Selskab.

Arrangør: Radiologisk afdeling, Universitetssygehuset Herlev.

Kursusledere: Michel Court-Payen, Overlæge, Ph.D., Radiologisk afdeling, Univ.sygehuset Herlev

Ole Schifter Rasmussen, Overlæge, Røntgenafdelingen, Randers Centralsygehus

Per Hölmich, Overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Amager Hospital.

Undervisere: Danske forelæsere med erfaring indenfor Muskuloskeletal Ultralyd.

Gæsteforelæser: Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgien.

Kursusafgift: 3.200 kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennævnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber, er reduceret til 3.000 kr.

Tilmelding: Senest den 14. Maj 2004. Skriftligt til kursussekretær Gitte Hørby

Radiologisk afdeling, Universitetssygehuset Herlev, 2730 Herlev, Danmark.

Tlf: (+45) 44 88 44 88 - søger 620

FAX: (+45) 44 91 04 80

E mail: gihr@herlevhosp.kbhamt.dk


23. Internationale Kongres om Radiologi, ICR 2004.

Canadian Association of Radiologists (CAR) er vært for ICR i 2004. Kongressen afholdes i Montreal fra 25. til 29. juni 2004.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til blentle@shaw.ca eller website www.icr2004.com 


DRS planlagte E-kursusrække 2004-2007

Som oplyst ved generalforsamlingen 2002 vil mødeaktiviteten blive begrænset til at have færre, men større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Efterårskurset vil strække sig over 2 dage i forbindelse med årets festmiddag, forårskursus vil være 1 dags kursus i forbindelse med generalforsamlingen.

TID EMNE KURSUSLEDER
15. april Temedag + Generalforsamling  
Efterår 2004 Neuroradiologi columna (2 dage)  
Forår 2005 Onkoradiologi (1 dag)  
Efterår 2005 Muskuloskeletal (2 dage)  
Forår 2006 Thorax  
Efterår 2006 Gastroenterologi  
Forår 2007 Mammo  

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS)

DUDS afholder basiskurser, færdighedskurser og efteruddannelseskurser om diagnostisk ultralydsscanning. I april 2003 var DUDS vært for den europæiske ultralyd-kongres EUROSON, hvor over 300 personer deltog i et af tilvalgskurserne. Herudover kommer ca. 250 at deltage i et af DUDS kurser i 2003.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de kommende kurser.
For flere detaljer se venligst hjemmesiden www.duds.dk

15. - 16. januar 2004. DUDS’s Efteruddannelseskursus i almen ultralyddiagnostik - "Schæffergårdskurset". (12 CME point)
Kursusledelse: Charlotte Strandberg og Michael Bachmann Nielsen.
Hovedemner: Nye ultralydteknikker, kontraststoffer, tarme, hoved/hals.
Årets udenlandske gæsteforelæsere: Norbert Gritzmann (Østrig), Lars Thorelius (Sverige), Birgitte Berthelsen (Sverige), Roland Mattern (Østrig). Se annonce andetsteds i DRS bladet.

16. april 2004. DUDS’s 9. Kursus i teoretisk og praktisk ultralydsscanning for klinikere. Rigshospitalet. (6 CME point)
Kursusledelse: Jens Hillingsø, Michael Bachmann Nielsen, Lars Bo Svendsen.
Som ovenfor. Se duds.dk for detaljer.

April 2004. Doppler-kursus. Universitetssygehuset i Herlev. (12/18 CME point)
Kursusledelse: Christian Nolsøe og Torben Lorentzen
Efter pause i 2003 pga. Euroson-kongressen vender Doppler kurset tilbage i april. Kurset plejer at være meget efterspurgt i hele Skandinavien.

Forårsmøde og generalforsamling april 2004. Tid og sted ikke afgjort.
Interesserede mødearrangører bedes kontakte DUDS-bestyrelsen/formanden snarest såfremt de ønsker at arrangere forårsmødet.

26.-28. maj 2004. DUDS's 8. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd. Universitetssygehuset i Herlev. (18 CME point)
Kursusledelse: Michel Court-Payen, Ole Schifter Rasmussen, Per Hölmich.
Udenlandsk gæsteforelæser Philippe Peetrons. Reduceret kursusafgift for DUDS og DRS medlemmer.
Indhold: Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, traumer, infektion og absces, bløddelstumorer, artrit, power Doppler, ultralydvejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, steroid injektioner).

Næste DUDS-kursus i basal ultralyddiagnostik forventes efteråret 2004


Skejby R.A.M.

4 Radiologiske AftenMøder, 300 kr. Forår 2004.

Tema 2004: Klinisk Radiologi 2

Nyheder indenfor konventionel radiologi, ultralyd, CT og MR

18/3

"Lever, galdeveje og pancreas" Guidelines for røntgen, ultralyd, CT og MR.

Overlæge Dennis Tønner Nielsen, Radiologisk Afd. R Århus KH

1/4

"Hvor går urinvejene hen, når i.v. urografien går ud?"

Overlæge Gratien Andersen, Radiologisk Afd. Skejby Sygehus

22/4

"PET CT Billeddiagnostikkens nye muligheder."

Professor, Adm. Ovl.,dr.med. Albert Gjedde, PET- Centret Århus KH

29/4

"Retsmedicin - Det vi ikke må se på TV – se det på RAM!"

Vicestatsobducent Peter Juel Thiis Knudsen, Odense Universitet

 

Pris for 4 aftenmøder: 300 kr. Tilmelding inden 1/3 2004 til www.rraamm.dk eller skriftligt til Foreningen af Radiografer i Danmark, H.C. Ørstedsvej 70,2. 1879 Frederiksberg C. Spørgsmål besvares på 40347588 Kim, 29687904 Kirsten, 40432552 Bjarne eller 40303614 Gert.

Sted: Skejby Sygehus auditorium A, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N.

Klokken 17.00-20.00. Der er kaffe fra kl. 16.00. Hvert møde består af to foredrag. I pausen vil der være sandwich og drikkevarer.

Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Maksimum 350, minimum 100.

Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Således er aftenmøderne meriterende.

Praktiserende Lægers Organisation støtter deres medlemmers deltagelse i RAM økonomisk. Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education.

Arrangører: Carsten Gyldensted, professor, adm. overlæge, dr.med, Århus KH afd P.

Karen Damgaard, overlæge, dr.med. radiologisk klinik, Rigshospitalet. Kirsten Juul-Hansen, produktchef, radiograf, Astra Tech A/S. Bjarne E. Nielsen, konsulent, radiograf, FUJIFILM A/S. Gert Fredericia, salgschef, radiograf Philips A/S. Kim Rosted, klinisk kvalitetskoordinator, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes

 


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Mohamad Al-Jailawi, Tue Secher Jensen

Følgende har ønsket optagelse som ikke lægeligt medlem:

Vibeke Pedersen, Gert Fredericia


Finn Mathiesen, Webmaster DRS