opdateret 19. december 2003

Dansk Radiologisk Selskab

Bestyrelsesmøde d. 26. november 2003:


Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab

Onsdag d. 26. november 2003 kl. 14.00 – 18.30

Rigshospitalet

 1. Valg af referent

  Michel Nemery

   

 2. Opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde d. 03.09.03

  Ingen kommentarer udover hvad der afdækkes under aktuelle dagsorden.

   

 3. Nye vedtægter for DRS

  Bestyrelsen gennemgik vedtægterne med henblik på identificering af behov for opdateringer og vil fortsætte med udarbejdning af egentlige ændringsforslag.

   

 4. Fremtidige mødeaktiviteter

  Generalforsamling 2004 bliver d.15. april på Rigshospitalet. Auditoriet er booket og programmet vil bestå af E-kursus om formiddagen/ kl. 9.30 til 12.30 (endeligt emne afventer møde i E-kursusudvalget 3.12), fremlæggelse af Teleradiologigruppens arbejde først på eftermiddagen/ kl.13.30 til 15.30 og generalforsamling fra kl. 16.00 til 18.00.

  Bestyrelsen havde herefter en diskussion om strukturen af selskabets kursusaktivitet i lyset af at det bliver stadig mere almindeligt for medlemmerne at deltage i internationale kurser, og stadig vanskeligere at finde kursusledere med overskud til at arrangere E-kurser. Bestyrelsen mener at det er vigtigt at bibeholde i hvert fald 2 årlige kurser med vægten på bredere emner. E-kurserne tjener også et vigtigt socialt formål. Vi arbejder videre med emnet, som vil blive taget op på generalforsamlingen.

  Forårsmødet 2004 bliver d. 14. og 15. maj i Randers. Hovedemnet bliver "Stroke".

  Novembermødet 2004; Neuroradiologi.

  Novembermødet 2005; Muskuloskeletal radiologi 10. og 11. nov. Skejby, Århus.

   

 5. E-kurser
   1. Bestyrelsen diskuterede de økonomiske relationer mellem DRS og interesseforeningerne, spec. vedrørende eventuelle kursusoverskud. Emnet vil blive taget op på generalforsamlingen.
   2. Der er behov for en fast aftale vedr. sponsorers betaling for og deltagelse i E-kurserne. Et forslag vil blive forelagt E-kursusudvalget 3.12.
   3. E-kursusudvalget har fremsendt forslag til ny kursuslederinstruks, som blev gennemgået og tilrettet. Kan godkendes på mødet i E-kursusudvalget 2.12, hvor Michel deltager.
   4. Separat E-kursuskonto med net-adgang oprettes fremover ved afholdelse af E-kurser. Adgang til kontoen har DRS’ kasserer og sekretær samt kursuslederen.

   

 6. Henvisningsret til røntgenundersøgelser

  Røntgenbekendtgørelsen giver mulighed for uddelegering af henvisningsretten – som det f.eks. praktiseres på H:S Amager Hospital.

   

 7. DRG-afregning af mammabilleddiagnostiske ydelser

  Foreningen for Radiologisk Mamadiagnostik har overfor Sundhedsstyrelsen rejst ønske om at konsultationer i forbindelse med klinisk mammografi bliver afregnet også med takst for ambulatoriebesøg, og ikke, som nu, med takst som ved thorax-rtg.

  Birthe vil kontakte Anne Grethe Jurik mhp. at afklare mulighederne/baggrunden for gældende takster.

   

 8. Teleradiologi

  Gruppen består af Erik Lundorf, Finn Mathiesen, Carsten Thomsen, Henrik Gregersen og Michel Nemery og holder første møde 28.12.03 på Rigshospitalet. Resultatet vil forhåbentlig kunne præsenteres 15. april 2004.

   

 9. Fagområder

Beskrivelser af fagområder er ment som en støtte til §14-vurderingerne, og skal principielt opfattes som en slags "subspeciale-beskrivelse". Der foreligger endnu ikke fagområdebeskrivelse for Pædiatrisk radiologi.

DMS fortsætter processen og har nu sat en dead-line for alle vore øvrige interessegrupper, som altså nu også skal udarbejde fagområdebeskrivelser inden d. 1. maj 2004. Grupperne vil blive kontaktet desangående.

Vejledning er at finde på DMS’ nye hjemmeside ( www.DMS.dk ).

  10. Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger – status

Listen over selskabets bedømmere er på plads og ligger tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk ).

 1. Formandens meddelelser

Vi har modtaget referat fra sidste UEMS-møde.

Et nyt EU-direktiv om elektromagnetiske stråler vil i sin nuværende form umuliggøre MR-scanning og især interventionel MR. Birthe har sendt brev herom til Sundhedsministeren og Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Prof. Henrik Thomsen (Centerrådet for Center for Evaluering af Medicinsk Teknologivurdering) forespørger vedr. samarbejde angående eventuelle obsolete radiologiske procedurer. Vi svarer positivt på henvendelsen men kan ikke umiddelbart pege på en konkret person.

Sundhedsstyrelsen har nu udmeldt at speciallægeuddannelsen i Diagnostisk radiologi definitivt vil vare 48 mdr.

Etablering af et nationalt rapporteringssystem vedr. utilsigtede hændelser er undervejs og vil blive implementeret gradvist det næste års tid.

 1. Næstformandens meddelelser

  Trine vil rykke for tilbagemelding vedr. resultatet af samarbejdet med Kirurgisk Forum om traumeradiologi.

   

 2. Sekretærens meddelelser

  Lise har modtaget henvendelse fra medlem, som gennem længere tid ikke har modtaget Acta Radiologica og ønsker de gamle numre eftersendt. Hun vil blive opfordret til selv at kontakte Acta R. desangående.

  Lise repræsenterer selskabet ved EAR’s generalforsamling i Wien 2004.

   

 3. Kassererens meddelelser

  Vi fortsætter foreløbig med nuværende konti.

   

 4. Næste bestyrelsesmøde

Torsdag d. 15. januar 2004 kl. 13.00 hos Trine i Odense.

  16. Eventuelt

Julen står for døren.

 

Tak for et hyggeligt møde,

Michel Nemery


Tidligere bestyrelsesmødereferater:

Bestyrelsesmøde 3. september 2003

Bestyrelsesmøde 13. maj 2003

Bestyrelsesmøde 10. april 2003

Bestyrelsesmøde 16. januar 2003

Bestyrelsesmøde 7. november 2002

Bestyrelsesmøde 12. september 2002

Bestyrelsesmøde 11. juni 2002

Bestyrelsesmøde 19. april 2002

Bestyrelsesmøde 17. januar 2002

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 8. november 2001

Bestyrelsesmøde 14. august 2001

Bestyrelsesmøde 22. maj 2001

Overdragelsesmøde 22. maj 2001

Bestyrelsesmøde 20. april 2001

Bestyrelsesmøde 22. januar 2001

Bestyrelsesmøde 8. november  2000

Bestyrelsesmøde 13. august  2000

Bestyrelsesmøde 4. maj  2000

Bestyrelsesmøde 14. april  2000

Bestyrelsesmøde 3. marts 2000

Bestyrelsesmøde 4. januar 2000

Bestyrelsesmøde 4. november 1999

Bestyrelsesmøde 25. august 1999

Bestyrelsesmøde 14. juni 1999

Bestyrelsesmøde 14. maj 1999

Bestyrelsesmøde 23. april 1999

Bestyrelsesmøde 8.februar 1999

Bestyrelsesmøde 15. december 1998

Bestyrelsesmøde 28. september 1998

Bestyrelsesmøde 3. juni 1998

Bestyrelsesmøde 17. april 1998

Bestyrelsesmøde 14. januar 1998

Bestyrelsesmøde 5. november 1997

Bestyrelsesmøde 27. august 1997


Finn Mathiesen,  Webmaster DRS