opdateret 15. april 2004

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 2. april 2004:

 

Til trods for rettidig indlevering til PostDanmark blev medlemsbladet desværre først udbragt d. 10. april og

er derfor ikke udsendt rettidigt til medlemmerne. PostDanmark oplyster, at der er sket

en større omlægning af bladdistributionen efter 1. marts og at de derfor

ikke har kunnet overholde tidsfristerne.

Medlemsbladet for april inklusive den endelige dagsorden har været

tilgængelig på DRS hjemmeside siden 28. marts 2003.

Generalforsamlingen i DRS vil som tidligere annonceret blive afholdt den 15.

april kl. 16.00, Foreningen Røntgensamlingens Venner kl. 18.15 og Danske

Radiologers Organisation kl. 19.45.

Birthe Højlund Bech


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2004    
Medlemsblad nr. 1 Februar 2003 Medlemsblad nr. 2. april 2003 Medlemsblad nr. 3 juni 2003
Medlemsblad nr. 4 september 2003 Medlemsblad nr. 5 december 2003  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2002 Medlemsblad nr. 2. april 2002 Medlemsblad nr.3 juni 2002
Medlemsblad nr. 4 september 2002 Medlemsblad nr. 5 december 2002  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelser fra bestyrelsen:

Det er med beklagelse, at bestyrelsen må meddele, at forårsmødet den 14. og 15. maj er aflyst. Det skyldes ikke det royale bryllup, men et sammenfald af møde aktiviteter for de indbudte foredragsholdere. Vi håber at mødet i stedet kan finde sted i foråret 2005.

Derudover er også E-kurset i "Akut abdomen" d. 15.april aflyst. Temadagen starter således først kl 13.00 med kaffe foran auditoriet, og efterfølgende er der møde om teleradiologi samt generalforsamling som annonceret.

Indholdet i dette blad vil overvejende dreje sig om generalforsamlingen den 15. april, og vi håber at rigtig mange medlemmer vil møde op og tage del i debatten. Bestyrelsen håber på at kunne få gode indputs og ideer fra medlemmerne til det kommende år.

Vel mødt!

Lise Gammelgaard

 

Månedens ord: "Il faût cultive son jardin"


TEMADAG OG GENERALFORSAMLING 15. APRIL 2004

PROGRAM – bemærk ændring!

kl.13.00 - 13.30 Kaffe i forhallen

kl.13.30 - 15.30 Teleradiologi

kl.16.00 - 18.30 Generalforsamling

kl.18.30 - Middag på Doctors Pub

 

DRS’ temamøde om Teleradiologi

15. april 2004 kl. 13.30

auditorium 2, Rigshospitalet

 

Program:

13.30    Velkomst og indledning v. prof. Carsten Thomsen

13.40    "Telemedicin - status og visioner i et bredere perspektiv" v. Ole Winding

14.00    "Teleradiologi - fremtidens arbejdsplads" v. ovl. Inger Fog

14.20    "Teleradiologi i praksis" v. ovl. Finn Lindhardt

14.40    Paneldiskussion

15.15    Afsluttende kommentarer - videre arbejde?

 

OBS Vær opmærksom på parkeringsregler og forhold på RH. Parkeringsbillet á 50,00kr. gældende for en dag kan købes i RH’s kiosk til parkering på offentlige veje. Disse parkeingsbilletter er ikke gyldige på RH’s parkeringsområder.


Teleradiologi

Teleradiologi vil uden tvivl komme til at påvirke vores fag, vores hverdag og vore arbejdsvilkår betydeligt i den kommende tid. Flere steder er teknologien allerede implementeret i det daglige virke og enkelte steder også anvendt i vagtsammenhæng.

Ved Dansk Radiologisk Selskabs generalforsamling i foråret 2003 blev det derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med overskriften "Teleradiologi", som skulle se på de aspekter, som de nye teknologiske landvindinger giver det radiologiske speciale.

Arbejdsgruppen består af Finn Mathiesen, Carsten Thomsen, Erik Lundorf, Henrik Gregersen og Michel Nemery.

Arbejdsgruppens betænkning er tænkt som et oplæg til debat på temamødet d. 15. april 2004 på Rigshospitalet i forbindelse med selskabets generalforsamling, hvor vi håber på livlig diskussion og gerne hører fra alle med interesse for og/eller erfaring med emnet.

Definition og baggrund:

"Digital overførsel af radiologisk billeddiagnostisk materiale mellem geografisk adskilte enheder."

Det er ikke noget krav, at der foretages en radiologisk beskrivelse andet steds – alene overførsel af beslutningsgrundlag for klinikeren er udtryk for teleradiologi.

Teleradiologi er ikke en fjernbeskrivelse af optagelse fra andet sygehus. På samme måde som post adskiller sig fra telefoni, så er det ikke teleradiologi at sende og fjernbeskrive røntgenbilleder i fysisk form, som det tidligere blev gjort mellem Samsø og Odder via en lædertaske med færgen, eller når mammografiscreeningen på Fyn foretager optagelserne decentralt og beskriver de fysiske optagelser centralt.

Et af de tidligste eksempler på telemedicin var fremsendelse af EKG via fax til vagthavende cardiolog. Telefonisk overførsel af videosignaler fra et kamera over et lysbord har været anvendt til billeddiagnostik og Tandlægeskolen i Århus ledede i 1987 et projekt sammen med Jydsk Telefon med overførsel af digitaliserede røntgenbilleder fra praktiserende tandlæger via en ISDN forbindelse. Fjernprintning, hvor en ISDN forbindelse kan overføre den udskrevne filmside til en laserprinter på et andet sygehus, har ligeledes været anvendt. Fælles for disse teleradiologiske metoder er, at det er overførsel af billeder som ikke kan efterbehandles af modtageren – der er så at sige ingen datadybde i informationen, man kan ikke ændre på forstørrelse, gråtone eller kontrast i det modtagne materiale, og der kan ikke foretages rekonstruktioner eller annoteringer.

Hvis billedmaterialet skal kunne modtages med samme diagnostiske muligheder som på optagestedet, må alle billeddata sendes i et standardiseret format, dette er i praksis DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) standarden udviklet af American College of Radiology (ACR) og National Electrical Manufacturers Association (NEMA) i 1985.

Teleradiologisk fjernbeskrivelse på baggrund af originaldata anvendes af flere danske privatklinikker og f.eks. mellem røntgenafdelingerne i Viborg Amt. Flere internationale firmaer har specialiseret sig i teleradiologisk fjernbeskrivelse, således findes et stort spansksporget firma i Madrid, som beskriver undersøgelser fra Syd- og Mellemamerika. Indiske firmaer beskriver nordamerikanske, engelske og endog norske undersøgelser på engelsk, ligesom der er flere norske firmaer som telebeskriver for norske sygehuse. En variation over temaet er indiske firmaer, der har specialiseret sig i at lave tidskrævende

3D og Volumerendering opgaver for amerikanske røntgenafdelinger, som derefter selv foretager diagnostiseringen. Som hjælp til diagnostiseringen er det muligt at foretage online telekonferering eller lade kontrasignering foretage af subspecialister.

Overførsel af allerede beskrevne undersøgelser foretages i Danmark f.eks. fra Viborg til Århus og Ålborg Universitetssygehuse, og fra Vest- og Nordsjælland sendes direkte til Rigshospitalets PACS arkiv, hvor klinikerne kan se undersøgelserne direkte på en Web klient uden om Rigshospitalets røntgenafdeling.

Juridiske spørgsmål:

Arbejdsgruppen vil anbefale, at der forud for indgåelse af aftale om telemedicinsk arbejde i detaljer laves skriftlige aftaler om

Teknologi og sikkerhed:

Teleradiologi adskiller sig teknisk set kun fra almindelig PACS arbejde ved sikkerhed, transmissionsform og kvalitetssikringen.

Det sikkerhedsmæssige aspekt ved transmission uden for den radiologiske afdelings lukkede sikrede netværk omfatter datakvalitet, dataintegritet og datasikkerhed.

Hvis billeddata overføres i fuldt DICOM format er der i princippet ingen kvalitetsmæssig forskel på hvordan overførslen er sket – det kan ske gennem et lukket amtsnet, via et VPN (virtuel private netværk) med krypterede data eller som vedhæftning til en e-mail med en krypterings nøgle. Hvis der derimod foretages en tabsgivende komprimering af data eller billedet overføres via streaming, må det klart angives for bedømmeren, at der ikke er tale om det fulde datasæt, og at man i tvivlstilfælde skal kunne hente hele datasættet. Det er også vigtigt, at man klart får markeret, om man har modtaget hele undersøgelsen, så man f.eks. ved om man kun ser på 3 ud af i alt 4 billeder. Ved afsluttet beskrivelse må det sikres, at der ikke ligge patienthenførbare data tilbage på arbejdsstationen, altså om harddisken stadig har billederne liggende, når maskinen slukkes, og det må sikres at gamle data slettes, så amtsborgmesterens billeder ikke kommer på internettet, hvis der sker indbrud i røntgenlægens hjem.

Transmissions- og kvalitetsmæssigt bør man skelne mellem lavt opløselige modaliteter (CT, MR, Scintigrafi, UL og PET), hvor matix er så lav, at enhver PC monitor kan vise den fulde opløsning uden tab og distorsion, og de højtopløselige modaliteter (CR og DR), hvor matix er så stor, at der med fordel kan sendes komprimeret, og hvor man på en almindelig PC farve monitor vil se en suboptimal gengivelse af billedet. Teleradiologiens achilleshæl er kvalitetssikringen, for så snart en undersøgelse forlader den radiologiske afdeling, har man ingen kontrol over monitoropsætning og betragtningsforhold. I princippet kan man betragte akutte undersøgelser på en bærbar PC via mobiltelefon siddende i sollyset på en sejlbåd, og afsenderen har ingen anelse om kvaliteten på modtagersiden.

Logistisk er der udfordringer i arbejdsgangen ved teleradiologi – hvordan får man adgang til gamle undersøgelser til sammenligning, og ved man i det hele taget at de eksiterer ? – hvordan gemmer man annoteringer dvs. mål, pile og notater samt markering af nøglebilleder ? – hvordan hæftes beskrivelsen til undersøgelsen og hvor skal evt. senere tilføjelser til beskrivelsen gemmes ? Hvor skal undersøgelserne egentlig langtidsarkiveres, og hvem har patientdata ansvaret og journalpligten?

Det teleradiologiske patientforløb:

En lang række af problemstillinger kræver overvejelser forud for implementering af teleradiologiske procedurer.

I det følgende har vi, med udgangspunkt i det teleradiologiske patientforløb;

opstillet en række punkter, som kræver stillingtagen, om end listen næppe er udtømmende:

Henvisning:

Visitation:

Udførelse af undersøgelsen:

Beskrivelse:

Konferering:

Udover spørgsmålene under patientforløbet vil der også være behov for overvejelser omkring;

kvalitetssikring og akkreditering;

Henrik Gregersen, Finn Mathiesen, Carsten Thomsen, Erik Lundorf og Michel Nemery.

Hent PowerPoint præsentationerne fra temamødet her


Dansk Radiologisk Selskab afholder Ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 15. april 2004 kl.16.00, Rigshospitalet, auditorium 1.

Endelig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalgene
 4. Vedtægtsændringer
 5. Speciallægeuddannelsen - status
 6. Teleradiologi – status
 7. Økonomi i forhold til interesse foreningerne

Aflæggelse af det reviderede regnskab

 1. Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent
 2. Rettidigt indkomne forslag
 3. Valg/genvalg til repræsentanter til vurderingsudvalget og formandsposten i specialistuddannelsesudvalget.
 4. Optagelse af lægelige, ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer
 5. Eventuelt

 

Ad punkt 4.

Vedtægterne blev senest revideret i 1998. Bestyrelsen finder, at tiden er inde til flere ændringer i vedtægterne. De 3 væsentligste ændringsforslag er:

 1. en ændring af valg til bestyrelsen således at man i fremtiden vælger kandidaterne til de forskellige bestyrelsesposter direkte. Desuden finder vi at arbejdet som redaktør af medlemsbladet er betydeligt og vil derfor gerne skille redaktørposten ud fra sekretærposten.
 2. En ændring af vedtægterne således at der vil være mulighed for at gå over til ren elektronisk nyhedsformidling.
 3. Sundhedsstyrelsen har omdøbt specialistnævnets tilforordnede i radiologi til Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål.

 

Ad punkt 7.

Flere interesseforeninger har udtrykt ønske om overskudsdeling ved de E – kurser, som arrangeres i samarbejde med DRS eksempelvis til novembermøderne. Praksis i øjeblikket er at DRS efter at have godkendt budgettet for E-kurser stiller en underskudsgaranti. Eventuelt overskud har gået ubeskåret til DRS. Bestyrelsen har valgt, hvis tidligere kurser har givet stort overskud, at lade det komme de næste kurser til gode, med deraf følgende bedre økonomiske muligheder for at invitere udenlandske foredragsholdere.

Ad punkt 10

Der er ikke modtaget nogle forslag fra medlemmerne.

Ad punkt 11.

Valg til vurderingsudvalget:

Valgperiode 2004-2007

Selskabets repræsentant – udvalgets formand: Genopstiller: Poul Erik Andersen

Øvrige medlemmer er:

Region syd: John Christensen (Esbjerg) og Peter Andersen (OUH).

Region øst: Niels Juul (Roskilde) og Lise Ingemann Jensen (BBH).

Region nord: Ole Schifter Rasmussen (Randers) og Henrik E Gregersen (Aalborg).

Eva Narvestad (YL)

 

Valg til formand for specialistuddannelsesudvalget.

Genopstiller: Anne Grethe Jurik


Punkt 4: Forslag til vedtægtsændringer DRS 2004:

3.4 Ordinære lægelige og ikke-lægelige medlemmer optages efter skriftlig anmodning til bestyrelsen, som forud for et møde (§ 6) bekendtgør anmodningen i selskabets medlemsblad. Såfremt der ikke inden dette møde fremkommer indsigelse mod vedkommendes medlemskab, finder optagelse sted på mødet.

Ændres til:

3.4 Ordinære lægelige og ikke-lægelige medlemmer optages efter skriftlig anmodning til sekretæren, som forud for generalforsamlingen bekendtgør anmodningen i selskabets medlemsblad eller på selskabets hjemmeside. Såfremt der ikke inden ordinær generalforsamling fremkommer indsigelse mod vedkommendes medlemskab, finder optagelse sted på generalforsamlingen.

3.6 Ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer optages efter skriftlig anmodning til bestyrelsen, forudsat bestyrelsens anbefaling og efter forudgående bekendtgørelse i medlemsbladet. Såfremt der ikke inden ordinær generalforsamling (§ 4) fremkommer indsigelse mod medlemskab, finder optagelse sted på generalforsamlingen 3.9 Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt (§ 8.3).

3. linie ændres til:

anbefaling og efter forudgående bekendtgørelse i medlemsbladet eller på selskabets hjemmeside. Såfremt der ikke inden ordinær……

3.9 Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt (§ 8.3).

ændres til:

3.9 Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til sekretæren og er gyldig ved udløb af et regnskabsår. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt (§ 8.3).

4.3 Ordinær generalforsamling afholdes ordentligvis hvert år i april. Tidspunktet for generalforsamlingen skal fremgå af medlemsbladet senest 10 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet senest fire uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på dagsordenen.

Ændres til:

4.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt ordentligvis i april måned. Tidspunktet for generalforsamlingen skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 10 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet eller på selskabets hjemmeside senest fire uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på dagsordenen.

4.4 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter (de med kursiv angivne punkter kun i de år, hvor valg skal foretages ifølge nærværende vedtægter).

1 . Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalg

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab

5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

6. Rettidigt indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen (§ 7)

8. Valg til udvalg og repræsentationer (§ 9 - 11)

9. Valg af revisor og -suppleant (§ 8)

10. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn (§ 12)

11. Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen (§ 13)

12. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer (§ 3)

13. Eventuelt.

Punkt 10 ændres til:

10. Indstilling af Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål (§ 12)

6.2 Selskabets møder annonceres i medlemsbladets mødekalender. Endeligt program annonceres i medlemsbladet og i Ugeskrift for Læger.

Ændres til:

6.2 Selskabets møder annonceres i medlemsbladet eller på selskabets hjemmeside.

7.2 Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges blandt de ordinære lægelige medlemmer på den ordinære generalforsamling i alle ulige år

Ændres til:

7.2 Bestyrelsen består af fem medlemmer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og redaktør. Bestyrelsen vælges blandt de ordinære lægelige medlemmer på den ordinære generalforsamling i alle ulige år

7.3 Både den Storkøbenhavnske område og provinsen skal være repræsenteret i bestyrelsen, og mindst ét bestyrelsesmedlem skal vælges blandt selskabets overenskomstansatte yngre læger, som ikke er ansat i slutstilling.

Ændres til:

7.3 Både den Storkøbenhavnske område og provinsen skal være repræsenteret i bestyrelsen, og mindst ét bestyrelsesmedlem skal vælges blandt selskabets yngre medlemmer af FAYL.

7.4 Formanden vælges først og særskilt, herefter vælges de fire øvrige medlemmer under hensyn til ovenstående. Genvalg til samme funktion i bestyrelsen kan finde sted én gang.

Ændres til:

7.4 Formanden vælges først og særskilt, herefter vælges næstformand, kasserer, redaktør og sekretær under hensyn til ovenstående. Genvalg til samme funktion i bestyrelsen kan finde sted én gang. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år og den samlede funktionsperiode kan højst udgøre 6 år. Efter en funktionsfri periode kan ethvert bestyrelsesmedlem på ny vælges.

7.5. Inden udgangen af maj afholdes bestyrelsesmøde med både hidtidige og nyvalgte medlemmer, hvorefter den nyvalgte bestyrelse fungerer. På dette møde konstituerer den nyvalgte bestyrelse sig med næstformand, sekretær og kasserer, hvilket meddeles Selskabets medlemmer i medlemsbladet sammen med generalforsamlings referatet.

Ændres til:

7.5. Inden udgangen af maj afholdes bestyrelsesmøde med både hidtidige og nyvalgte medlemmer, hvorefter den nyvalgte bestyrelse fungerer. I tilfælde af vakance konstituerer bestyrelsen sig frem til næste generalforsamling.

7.8 Sekretæren redigerer Selskabets medlemsblad. Sekretæren refererer Selskabets generalforsamlinger og sørger for offentliggørelse af disse samt øvrige meddelelser af betydning i medlemsbladet efter bestyrelsens beslutninger. Endelig arkiverer sekretæren Selskabets korrespondance og medlemsblad.

Ændres til:

7.8 Redaktøren redigerer Selskabets medlemsblad. Sekretæren refererer Selskabets bestyrelsesmøder og generalforsamlinger og sørger for offentliggørelse af disse samt øvrige meddelelser af betydning i medlemsbladet og på selskabets hjemmeside efter bestyrelsens beslutninger.

7.9 Kassereren forestår Selskabets regnskab, orienterer resten af bestyrelsen på alle bestyrelsesmøder og fremlægger det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år på Selskabets ordinære generalforsamling.

ændres til:

7.9 Kassereren forestår Selskabets regnskab, orienterer resten af bestyrelsen på alle bestyrelsesmøder og fremlægger det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år på Selskabets ordinære generalforsamling. Kassereren er ansvarlig for arkivering af selskabets årsregnskab i henhold til gældende lovgivning.

8.2 Medlemmer, der på grund af alder eller sygdom er fratrådt deres stilling, samt æresmedlemmer og korresponderende medlemmer er kontingentfrie. Passive udenlandske medlemmer betaler et reduceret kontingent svarende til halvdelen af årskontingentet

ændres til:

8.2 Medlemmer, der på grund af alder eller sygdom er fratrådt deres stilling, æresmedlemmer passive udenlandske medlemmer og korresponderende medlemmer er kontingentfrie.

8.6 Ret til at hæve på Selskabets konti har kassereren samt i undtagelsestilfælde - næstformanden.

Ændres til:

8.6 Ret til at hæve på Selskabets konti har kassereren og næstformanden.

§ 9 Vurderings- og specialist-uddannelsesudvalget

9.1 Vurderingsudvalget består af speciallæger og uddannelsessøgende indenfor specialet. Vurderingsudvalgets opgave er udfra speciallægebestemmelserne og de af Sundhedsstyrelsens fastlagte supplerende kriterier at afgøre, hvilke ansøgere der kvalificerede til ansættelse i undervisningsstilling.

Specialistuddannelsesudvalget er ansvarlig for den faglige tilrettelæggelse af det teoretiske uddannelsesprogram i samarbejde med specialistnævnet og Sundhedsstyrelsens uddannelsesafdeling. Hovedkursuslederen er formand for dette udvalg, og er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af de teoretiske kurser.

9.2. Vurderingsudvalget består af 8 personer:

1 repræsentant er udpeget af selskabet.

Universitetsafdelinger: 1 repræsentant for region nord

1 repræsentant for region syd

1 repræsentant for region øst

Ikke-kursusafdelinger: 1 repræsentant for region nord

1 repræsentant for region syd

1 repræsentant for region øst

1 repræsentant udpeget af yngre læger i selskabet efter indstilling af FYR

Selve ansættelsesproceduren foregår efter Sundhedsstyrelsens regler.

Specialistuddannelsesudvalget består af:

Formand: Hovedkursusleder

Alle delkursusledere

De tilforordnede til Sundhedsstyrelsens Specialistnævn

Hele §9 ændres til:

§ 9 Vurderings- og specialistuddannelsesudvalget

9.1 Vurderingsudvalget består af speciallæger og uddannelsessøgende indenfor specialet. Vurderingsudvalgets opgave er udfra speciallægebestemmelserne og de af Sundhedsstyrelsens fastlagte supplerende kriterier at afgøre, hvilke ansøgere der er kvalificerede til ansættelse i undervisningsstilling.

9.2 Vurderingsudvalget består af 8 personer:

2 repræsentanter udpeget af selskabet, deraf skal den ene være en uddannelsessøgende yngre læge.

3 repræsentanter fra universitetsafdelingerne : 1 repræsentant region nord, 1 repræsentant for region syd og 1 repræsentant for region øst

3 repræsentanter fra ikke-universitetsafdelinger: 1 repræsentant for region nord, 1 repræsentant for region syd og 1 repræsentant for region øst

Selve ansættelsesproceduren foregår efter Sundhedsstyrelsens regler.

9.3 Specialistuddannelsesudvalget er ansvarlig for den faglige tilrettelæggelse af det teoretiske uddannelsesprogram i samarbejde med specialistnævnet og Sundhedsstyrelsens uddannelsesafdeling. Hovedkursuslederen er formand for dette udvalg, og er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af de teoretiske kurser.

9.4 Specialistuddannelsesudvalget består af: Formanden, som er hovedkursusleder, alle delkursusledere, samt Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål (§12)

9.5 Formanden for specialistuddannelsesudvalget og de 2 repræsentanter i vurderingsudvalget vælges på den ordinære generalforsamling for tre år og genvalg kan ske én gang.

I tilfælde af vakance supplerer udvalget sig frem til næste generalforsamling.

§ 12 Specialistnævnets tilforordnede i radiologi

ændres til

§ 12 Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål


FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING.

Omhandler perioden fra sidste generalforsamling til medio marts 2004.

Selskabet har i dag 771 medlemmer, heraf 615 ordinære medlemmer (inkl. pensionerede radiologer), 10 æresmedlemmer, 15 ordinære ikke lægelige medlemmer og 114 ekstraordinære ikke lægelige medlemmer, samt 17 korresponderende og passive udenlandske medlemmer.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Carl Lampe født 21.03.1919 død 02.05.2003

Mogens Egeblad født 29.07.1926 død 24.07.2003

Mogens Bruun født 17.09.1925 død 15.09.2003

Efteruddannelse, møder og kurser.

Aprilmødet i forbindelse med generalforsamlingen omhandlede implementeringen af den nye speciallægeuddannelse. Dagen efter blev der afholdt et velbesøgt E-kursus i uroradiologi. Kursusledere var Sven Dorph og Peter S Mychetsky. Novembermødet var henlagt til Aarhus i Turbinehallerne – og var tilrettelagt som et E-kursus i pædiatrisk radiologi suppleret med sessioner med frie foredrag. Kursusledere på dette kursus var Karin Kastbjerg og Karen Lisbeth Dirksen. Kurset bød på inspirerende forelæsninger af såvel danske som udenlandske foredragsholdere med prof. Helen Carty i spidsen. Torsdag aften afholdtes den traditionelle festmiddag på "Svineriet" med uddeling af årets legater.

Der har været afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder – 2 i Odense og 3 i København. Bestyrelsesreferaterne ligger i lighed med tidligere tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen har i det forløbne år været repræsenteret ved møde i European Association of Radiology (Wien) (Trine Torfing) og Erik Lundorf deltog i UEMS møde i Paris november 2003. Mødereferater er trykt i dette blad.

FAS efterårsmøde blev som sædvanligt afholdt samtidig med DRS novembermøde, så vi var ikke repræsenterede der.

Medlemsblad/hjemmeside.

I lighed med tidligere år har der været udgivet 5 numre i 2003. Bladet er samtidig tilgængelig på hjemmesiden. Det har ved tidligere generalforsamlinger været diskuteret om bladet skulle overgå til rent elektronisk form og dette er blevet yderligere et relevant spørgsmål efter at man har fjernet det statslige tilskud til foreningsblade. Dette vil betyde en samlet forøgelse af portoudgiften på skønsmæssigt 15-20.000. Denne udgift vil blive yderligere fordoblet hvis bladet vejer over 100 g. Så under alle omstændigheder vil vi i fremtiden skulle være kritiske overfor omfanget af det indhold der kommes i bladet.

Finn Mathiesen varetager fortsat det store arbejde som web-master og sikrer at vi har en velfungerende hjemmeside med løbende opdatering af medlemsblad, kurser, referater, relevante links mm.

Selskabets (bestyrelsens) e-mail adresser er i voldsomt omfang blevet bombarderet med spam mails og bestyrelsen har derfor i slutningen af 2003 besluttet at abonnere på et spamfilter som heldigvis nu reducerer problemets omfang betydeligt.

Regnskab.

Som det fremgår af det offentliggjorte regnskab udviser det et større underskud, som dog delvist kan føres tilbage til 2002. Det er præget af generelle prisstigninger med øgede udgifter til bl.a. medlemsbladet og herudover har der i år været et betydeligt underskud på efteruddannelseskurset i november. Vi valgte at budgettere med muligt kursusunderskud, idet vi ønskede at prioritere invitation af estimerede udenlandske foredragsholdere højt. 2004 budgettet er yderligere belastet af uforholdsmæssigt store portostigninger som omtalt under afsnittet om medlemsbladet. Vi har med forslaget om vedtægtsændringer lagt op til at hjemmesiden i langt højere grad kan bruges til nyhedsformidling til medlemmerne, idet man kunne forestille sig at i hvert fald et par af numrene kunne spares væk men det er naturligvis op til medlemmerne. Foreningens formue er nu reduceret til niveauet ultimo 2000.

Foreningen har i år (uden beregning) haft assistance til udarbejdelse af regnskabet fra revisionsfirmaet Mazars A/S. Bestyrelsen har i 2004 afsat 10.000 kr. i budgettet til denne opgave, således at der bliver mere plads til at koncentrere sig om de lægefaglige opgaver i selskabet.

Med uændret aktivitetsniveau vil bestyrelsen derfor foreslå en kontingentstigning. Seneste kontingentændringer i selskabet var + 100 kr. i 1997 og – 50 kr. år 2000. Som også tidligere års generalforsamlinger har understreget, er det bestyrelsens opfattelse at selskabet ikke skal øge formuen, men vi mener at det er hensigtsmæssigt at konsolidere den på det nuværende niveau.

Sundhedsstyrelsen.

Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger:

24. maj 2003 trådte en ny vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i kraft for stillinger opslået efter denne dato (Vejledning nr. 36 af 1. maj 2003) og erstattede den tidligere vejledning fra 4. juli 1997.

Sammensætningen af de faglige bedømmelsesudvalg er nu ændret således at mindst en repræsentant skal vælges fra en central liste publiceret på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Specialeselskaberne fik til opgave at finde kandidater til listen. På baggrund af tilbagemeldinger fra landets røntgenafdelinger har DRS udarbejdet en liste over potentielle bedømmere. Listen vil blive løbende opdateret.

Sundhedsstyrelsen planlægger at arrangere kurser i bedømmelse af ansøgere for de læger som af specialeselskaberne er udpeget som mulige deltagere i bedømmelsesudvalg og det vil komme til at fremgå af listen hvem der har deltaget i dette kursus.

Speciallægeuddannelsen.

Følgende bekendtgørelser trådte i kraft 1. januar 2004:

Bekendtgørelse om speciallæger (nr. 608 af 24. juni 2003)

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger (nr. 660 af 10. juli 2003)

Bekendtgørelser, vejledninger, målbeskrivelser, porteføljer (herunder logbog), overgangsordninger og retningslinier etc. vedrørende den nye speciallægeuddannelse er publiceret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk.

Sundhedsstyrelsen har fastsat speciallægeuddannelsen i diagnostisk radiologi til 60 måneder heraf 12 måneder i introduktionsstilling.

De nye målbeskrivelser i diagnostisk radiologi er nu godkendte og vil skulle anvendes ved de næste uddannelsesstillinger der bliver slået op. DRS har i øvrigt så sent som i januar måned modtaget et brev fra sundhedsstyrelsen som meddeler at man nu vil ændre nomenklaturen i specialernes logbøger således at ordet portefølje erstatter logbog, logbog erstatter checkliste og til vurdering af enkeltkompetencer skal anvendes checklister og vurderingsskalaer!!! Sundhedsstyrelsen vil udarbejde et udkast til portefølje på baggrund af de logbøger selskaberne tidligere har indsendt. Vi vil derfor afvendte sundhedsstyrelsens udspil. Den "nye" uddannelse har også betydet et betydeligt ekstraarbejde ude i regionerne med at skrue de nye uddannelsesblokke sammen og udarbejdelse af nye uddannelsesprogrammer.

Inspektorordningen.

Inspektorordningen er obligatorisk for alle afdelinger der varetager videreuddannelsen. Diagnostisk Radiologi har aktuelt følgende inspektorer:

Region Øst:

Overlæge Kirsten Neergaard, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital.

Overlæge Carsten Sloth, Røntgenafdelingen, Centralsygehuset, Næstved.

Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Overlægelæge Claus Jensen, Røntgenafdelingen, RH

Region Syd:

Overlæge Mette Ramsdal Poulsen, Røntgendiagnostisk afd., Odense Universitets Hospital.

Overlæge Inger Andersen, Røntgenafdelingen, Sygehus Fyn, Svendborg

Region Nord:

Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital.

Overlæge Jennifer Rodenberg, Røntgenafdelingen, Randers Centralsygehus

Ifølge Sundhedsstyrelsen mangler vi i alt 2 inspektorer i region nord og 1 i region syd og jeg vil hermed kraftigt opfordre kolleger at overveje at påtage sig dette vigtige arbejde.

Center for Evaluering og Medicinsk teknologivurdering har besluttet at opbygge et program, som har til specielt formål at vurdere potentielt obsolete (uhensigtsmæssige eller forældede) teknologier i sundhedsvæsenet og det første focus i dette program skal være på billeddiagnostiske teknologier. DRS er inviteret til et samarbejde omkring dette arbejde og et indledende møde hvor også Henrik Thomsen deltog blev afholdt i januar hvor mulige emner blev gennemgået. CEMTV vil nu afsøge projektemner og herefter inddrage relevante faglige fora inden iværksættelse af projekter.

Dansk medicinsk selskab.

Dansk Medicinsk Selskab har udarbejdet en ny hjemmeside og kan findes på adressen: www.dms.dk. Her ligger bl.a. referater fra bestyrelsesmøder og specialeforum.

Fagområder.

Dansk Medicinsk Selskab har initieret af Det Nationale Råd besluttet at få udarbejdet en beskrivelse af diverse fagområder indenfor de forskellige medicinske specialer. Fagområdebeskrivelserne er frivillige men vil kunne anvendes som hjælp til stillingsbeskrivelsen og dermed §14 vurderingen af ansøgerne til stillingen i det omfang hvor der i den pågældende stilling efterspørges specielle interesseområder. Det er primært de medicinske ekspertområder der skal beskrives. Fagområdebeskrivelserne vil imidlertid ikke blive "godkendt" eller tildelt autorisation af sundhedsmyndighederne og vil således ikke på nogen måde få det officielle stempel som subspecialisering. Flere af interesseforeningerne i det radiologiske speciale har nu påtaget sig at udarbejde en beskrivelse af deres fagområde og intentionen er at have indleveret dem til Dansk Medicinsk Selskab 1. maj 2004. Efterhånden som fagområdebeskrivelserne er på plads vil de blive offentliggjort på DMS hjemmeside og naturligvis også på vores egen hjemmeside www.drs.dk.

Høring.

I slutningen af 2002 fik DRS fra Sundhedsstyrelsen tilsendt "meddelelse om pligt til information om risiko for kræft efter røntgenundersøgelse herunder CT scanning" til høring. På baggrund af de kommentarer der indkom – bl.a. fra DRS – har Sundhedsstyrelsen i oktober oplyst, at man har besluttet snarest at tydeliggøre bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter. DRS har i skrivende stund ikke modtaget yderligere materiale i sagen.

EU-direktiv omhandlende risici ved personales anvendelse af elektromagnetiske felter og beskyttelse af personer der udsættes for disse felter har været til høring. Dele af dette EU direktiv vil imidlertid i den foreslåede form kunne få uheldige konsekvenser for anvendelsen af magnetisk resonans scanning og DRS har derfor skriftligt gjort Sundhedsministeriet og Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling opmærksom på dette.

Teleradiologi

Som besluttet ved DRS seneste generalforsamling blev der nedsat en teleradiologisk arbejdsgruppe som består af Henrik Gregersen, Finn Mathiesen, Carsten Thomsen, Erik Lundorf og Michel Nemery. Gruppen vil fremlægge resultatet af deres arbejde ved mødet lige før generalforsamlingen den 15. april.

Jeg vil slutte min første formandsberetning med at takke bestyrelseskolleger, udvalgsmedlemmer og andre medlemmer for en stor arbejdsindsats og et godt samarbejde i det forløbne år. Arbejdspresset er støt stigende ude på afdelingerne, men det er utroligt vigtigt at mange alligevel finder et overskud til at engagere sig i udviklingen af vores speciale. Endelig en stor tak til industrien for et frugtbart samarbejde i det forløbne år.

18. Marts 2004. Birthe Højlund Bech


Beretninger fra udvalg

 

Beretning fra de tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistudvalg

De tilforordnede (Ilse Vejborg og Anne Grethe Jurik) har i 2003/04 haft 2 ansøgninger om dispensation til udtalelse. I et tilfælde er der anbefalet at ansøgeren ansættes på regulær vis i et klassificeret uddannelsesforløb og i det andet er der lavet et forslag til supplerende uddannelsesforløb så vedkommende kan leve op til kravene i den nye speciallægeuddannelse.

5. marts 2004

Ilse Vejborg og Anne Grethe Jurik

 

Beretning fra Specialistuddannelsesudvalget

Der er i 2003 arbejdet med opstart af den nye speciallægeuddannelse. En udførlig beskrivelse af indholdet i de teoretiske A-kurser samt en tidsplan er tilsendt Sundhedsstyrelsen august 2003. Det er herefter for 2004 lykkedes at få økonomi til den af DRS anbefalet udvidelse af den teoretiske uddannelse.

Trods adskillige påmindelser er uddannelsesplanen for 2004 endnu ikke på Sundhedsstyrelsen hjemmeside, der kun indeholder beskrivelse af 2003 kurserne. Til information for såvel uddannelsessøgende som uddannelsesgivende kan det oplyses at tidspunkt og sted for kurserne er som følger:

 

Specialespecifikke

teoretiske kurser 2004

Tidspunkt

sted

Mamma- samt kar-/interventionsradiologi

22-24. marts

Odense

Pædiatrisk radiologi

29-31. marts

Albertslund

Urogenital radiologi

10-13. maj

Helsingør

Muskuloskeletal radiologi

13-17. september

Århus

Fysik og radiobiologi

4-7. oktober

Herlev

Neuroradiologi inkl. hoved/hals og tandradiologi

18-22. oktober

Århus

Teknik og strålehygiejne

1-5. november (evt.+8. november)

SIS

Thorax og onkologisk radiologi

22-26. november

Århus

Der er fortsat en skævridning hvad angår regionsfordelingen af de teoretiske kurser med overvægt af kurser udgående fra Region Nord og der bør fortsat arbejdes på en ændret regional fordeling.

Da Sundhedsstyrelsen fremover kun afholder et tværfagligt kursus kan kursister ansat efter gammel ordning komme i knibe hvad angår kravet om to obligatoriske tilvalgskurser. Der er ansøgt om økonomisk bevilling til DUDS’ basiskursus i ultralyddiagnostik for 20 kursister. Økonomien er accepteret af Sundhedsstyrelsen, men tidspunktet for kurset er endnu ikke kendt.

Det var planen at den nye speciallægeuddannelse skulle starte 1. januar 2004, men desværre er de første stillinger først blevet opslået til besættelse 1. marts 2004. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af eventuelle overgangsordninger, som er tilgængelig på deres hjemmeside www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Speciallægeuddannelsen_1996/overgangsordning.aspx

Vi ser frem til at påbegynder den nye speciallægeuddannelse og håber at alt vil forløbe efter hensigten, så der opnås en forbedret dansk speciallægeuddannelse.

7. marts 2004

Anne Grethe Jurik

Hovedkursusleder og formand for specialistuddannelsesudvalget

 

Beretning fra Selskabets hjemmesideredaktør.

Selskabets hjemmeside har udviklet sig til en fasttømret institution siden vi for 7½ år som det første specialebærende selskab i Danmark fik egen hjemmeside på internettet i september 1996. Det var kun året efter at World Wide Web teknologien var blevet født og jeg tilfældigt havde prøvet "nettet" på en Telia udstilling i Arlanda Lufthavn og rejste rystet videre, facineret af mulighederne i denne nye teknologi. Det elektroniske medie er nu så veletableret, at det overvejes helt at afskaffe medlemsbladet som tryksag og lade hjemmesiden blive Selskabets eneste publikation.

Trafikken på hjemmesiden stiger stadig, der hentes hver måned op til 80.000 sider fra vores server. Fordelt på 3500 forskellige opkaldssteder hentes der i enkelte måneder over 1 GB data. Den samlede database er nu på over 1600 filer med 52 MB information.

Udover selskabets egen hjemmeside på www.drs.dk er vi også vært for :

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans: www.drs.dk/dsmmr/

Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik: www.drs.dk/dfrm/

Nordisk forening for Neuroradiologi: www.drs.dk/nfnr/

European Guidelines on CT Quality Control: www.drs.dk/guidelines/ct/quality/index.htm

Scandinavian Japaneese Radiological Society: www.drs.dk/sjrs/

Foreningen Røntgensamlingens venner: www.drs.dk/vennerne/

Dansk Neuroradiologisk Selskab: www.drs.dk/Neuroradiologi/ (egen webmaster)

Foreningen af Yngre Radiologer: www.drs.dk/fyr/ (egen webmaster - ikke opdateret siden november 2000)

Fra at være grundlægger af hjemmesiden er jeg nu officielt valgt som Webmaster. Min valgperiode går til april 2007 – så har jeg passet hvervet i 11 år og det må være tiden, hvor Selskabet overvejer et generationsskifte.

Vejle d. 1. marts 2004                                         Finn Mathiesen

 

Beretning fra Vurderingsudvalget

Udvalget har i 2003 holdt møder d. 9. april og 8. oktober.

Til mødet d. 9. april var der rettidigt modtaget 18 ansøgninger til 18 blokstillinger til besættelse 1. september 2003. Der blev tildelt i gennemsnit 5,4 point (3-12). To ansøgere manglede CS bilag, da introduktionsuddannelsen først var afsluttet efter ansøgningsfristens udløb. Kun 3 ud af 8 stillinger i region Nord og én ud af 4 stillinger i region Syd blev besat, mens alle 5 stillinger i region øst blev besat.

Til mødet d. 8. oktober var der rettidigt modtaget 7 ansøgninger til 12 blokstillinger til be-sættelse 1. marts 2004. Der blev tildelt i gennemsnit 5,7 point (2-12).

Vurderingsudvalget består af 8 medlemmer: 2 medlemmer fra hver region, hvoraf ét medlem repræsenterer lands- og landsdelsafdelingerne og ét medlem repræsenterer ikke-lands- og landsdelsafdelingerne i regionen. Ét medlem repræsenterer Dansk Radiologisk Selskab og ét medlem repræsenterer de yngre læger i Dansk Radiologisk Selskab. De 6 regionale med-lemmer udpeges af de regionale videreuddannelsesråd for læger efter indstilling fra Dansk Radiologisk Selskab. De regionale medlemmer skal have hovedansættelse ved en afdeling, der indgår i hoveduddannelsen i specialet i den region, de repræsenterer. Det medlem, der repræsenterer det videnskabelige selskab, udpeges af selskabet. Bortset fra den yngre læge skal alle medlemmer være speciallæger i det pågældende speciale. En ny 3-årig udvalgsperiode vil starte efter 1. januar 2004.

Fremtidlige stillingsopslag vil indeholde opslag med hoveduddannelsesforløb under den nye speciallægeuddannelse (Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om ud-dannelse af speciallæger). Det fremtidige uddannelsesforløb i region Syd efter den nye uddannelsesbekendtgørelse vil være: 12 måneder introduktionsstilling og 48 måneder hoved-uddannelse, fordelt på 2 ansættelsessteder indenfor specialet, hver af mindst 12 måneders varighed. Det er hensigten, at der pr. år skal være 12 introduktionsstillinger og 6 hoveduddannelsesforløb i regionen. Kirurgien er således ikke længere obligatorisk.

Poul Erik Andersen

 

Rapport fra Acta Radiologica

til generalforsamlingen i Dansk Radiologisk Selskab april 2004.

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt et styrelsesmøde i Acta Radiologica. Mødet fandt sted i Uppsala den 10. juni 2003. Derudover per capsulam-beslutninger i december 2003.

Årgang 2002, volumen 43 udkom i 6 hæfter. Der er ikke udgivet supplementer i 2002.

Årets resultat blev: Indtægter kr. 2.846.566 + finansielle indtægter med fradrag af finansielle udgifter kr.-989.809, i alt kr. 1.856.757. Udgifter kr. 3.762.218. Hvilket giver et tab på kr.1.905.461. Selve tidsskriftet går dog fortsat med overskud kr. 704.130.

Antal manuskripter vurderet af Acta Radiologica i 2002: i alt 244. Uændret lavt antal fra Norden: 65 = 27%. Øvrige Europa uændret 110 = 45% og øvrige verden 69 = 28%. Refuseringsfrekvensen faldet fra 54% til 48%.

Årets Xenia Forsselliana pris på kr. 20.046 uddeles på Nordisk Radiologkongres 2004 til Dr. Montserrat Alemany Ripoll, Uppsala, Sverige.

Abonnementsprisen for Acta Radiologica fastsattes til Dkr. 425,00 inkl. porto for medlemmer, medens prisen for ikke-medlemmer blev fastsat til USD 395.

Den nye hovedredaktør professor Arnulf Skjennald, Norge er tiltrådt og der er sket ændring i sammensætningen af editorer, således at redaktionen nu består af editorer med fagområder: Carsten Thomsen, Danmark (abdominal og gastrointestinal radiologi), Baldur Sigfusson, Island (mamma radiologi), Hannu Manninen, Finland (cardiovackulær og interventionsradiologi), Ulf Abrechtsson, Sverige (thorax radiologi), Henrik S. Thomsen, Danmark (genito-urologisk radiologi), Andreas Abildgaard, Norge (diverse!!), Kjell Jonsson, Sverige (muskulo-skeletal radiologi), Tapani Tikkakoski, Finland (neuroradiologi) og Karen Rosendahl, Norge (pædiatrisk radiologi).

Munksgaard, som har været tidsskriftets forlægger siden 1983, er blevet skiftet ud med forlaget Taylor & Frances. Antal hæfter øges fra 6 til 8 årligt. Der er sket en ændring af layout. Der er forventning om, at det nye forlag vil arbejde mere intensivt med markedsføring af tidsskriftet samt levere en hurtigere og mere effektiv manuskriptbehandling.

Tidsskriftet har således fået en tiltrængt "ansigtsløftning" og det første nr. i den nye udgave er lige på trapperne.

04.03.04

Aase Wagner

 

Beretning fra Scandinavian Japaneese Radiological Society.

SJRS blev stiftet i 1985 af Professor Kumazaki, Tokyo og Professor Nordenström, Stockholm med det formål at fremme samarbejdet mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer. Der har i gennemsnit været 2 japanske radiologer i Norden og en nordisk radiolog i Japan pr. år. - flest til og fra Sverige. Flere japanske radiologer har skrevet disputats i Sverige i dette samarbejde. Der har hidtil kun været 2 udvekslinger mellem Japan og Danmark, Finn Mathiesen var i Tokyo i 1992 for at studere MR, PACS og teleradiologi. Yokihiro Kodama var i 1994 i Odense for at studere patientforløb for cancerpatienter (stråleterapi er radiologi i Japan).

SJRS afholdt sit fjerde symposium i Oslo i maj 2001 (Tidl. Symposier er afholdt i Tokyo 1993, Stockholm 1996 og Kobe 1998). Undertegnede blev valgt til sekretær/kasserer for den skandinaviske del af selskabet ved mødet i Oslo. Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøder i 2003.

Næste symposium afholdes i Yamagata i Japan i d. 23.-25. september 2004 – se programmet på www.drs.dk/sjrs/ . Det næste skandinaviske symposium er planlagt til efteråret 2007 i Finland formentlig i Turku.

Vejle 1. marts 2004                                                                             Finn Mathiesen


Der afholdes generalforsamling i Danske Radiologers Organisation

Torsdag den 15. april 2004 kl. 19.45

i Rigshospitalets Auditorium I

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
 4. Rettidige indkomne forslag til sagers behandling
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 6. Valg af revisor
 7. Redegørelse for budget
 8. Fastlæggelse af kontingent
 9. Eventuelt

 

Emner, der ønskes optaget til drøftelse under punkt 4 bedes meddelt formanden senest den 12.04.04.

Jens Boesen
Formand for DRO
Røntgenafdelingen
Frederiksberg Hospital
2000 F.

 

Formandens skriftlige beretning for år 2003

Danske Radiologers Organisation afholder generalforsamling den 15.4.2004.

Danske Radiologers Organisation (DRO) er en specialeorganisation under Foreningen af Speciallæger (FAS).

Som medlem optages enhver læge som er medlem af Den almindelige Danske Lægeforening, som har opnået ret til at betegne sig som speciallæge i diagnostisk radiologi.

Ved indmeldelse i FAS optages speciallægen automatisk i DRO.

Øvrige interesserede optages efter at have rettet henvendelse til bestyrelsen eller FAS’s sekretariat.

Organisationens formål er, at varetage i samarbejde med FAS medlemmernes faglige, organisatoriske samt kollegiale interesser.

DRO har 363 medlemmer. 353 med tilknytning til FAS og 10 med tilknytning til FaYL.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand: Jens Boesen, Frederiksberg

Næstformand: Jonna Fries, Næstved

Sekretær: Elisabeth Buus Lund, Ålborg

Kasserer: Inge Witt, Ringsted

Praktiserende radiolog: Hans Otto Raaschou, Hillerød

Formanden er født medlem af FAS’s repræsentantskab.

Sekretæren repræsenterer organisationen i internationale relationer – UEMS.

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

På disse møder har vi koncentreret os om følgende emner:

Problematikken vedr. teleradiologi.

DRO opfordrede på sidste generalforsamling DRS til en fælles indsats, og vi har senere erfaret, at der i DRS regi er nedsat et udvalg, som skal vurdere de teleradiologiaske problemer.

Efter flere henvendelser er det aftalt, at Elisabeth Buus Lund er blevet kontaktled og bindeleddet til DRS.

Vi har ved hvert af bestyrelsesmøderne gennemgået aspekterne vedrørende teleradiologi og forsøgt at få et overblik vedrørende de problemer, som endnu ikke er løst. Det drejer sig om billedtransmission fra basisbilleddiagnostiske afdelinger til universitetsafdelinger, udveksling af undersøgelser mellem universitetsafdelingerne, hjemme-pc-ordning, hjemmearbejdspladser, ressourcer, tidsforbrug.

Ligeledes bør vi have en fælles holdning til presset fra hospitalsdirektionerne og politikkerne vedrørende centraliseringerne, dels af de billeddiagnostiske undersøgelser, beskrivefunktionerne samt vagtsammenlægninger.

Både mundtlig og skriftlig henvendelse til FAS har endnu ikke affødt et klart svar.

Det er vores håb, at fremtidige møder og samarbejde med DRS resulterer i en fælles holdning, således at det ikke er hver afdeling, funktionsbærende enhed eller direktion, der skal løse problemet.

Vedrørende kvalitetsstyringssystemet på de billeddiagnostiske afdelinger har en løbende orientering fra de forskellige amter resulteret i at den tekniske del af bekendtgørelsen og kvalitetsstyringssystemet er på plads og er velfungerende.

Vedrørende den kliniske del er meldingerne mere vekslende, men mange amter arbejder seriøst med den kliniske del og flere har udformet en kvalitetshåndbog, som i øjeblikket er, eller er ved at blive indført både hvad angår audtitering, registrering af afvigelser, forebyggende og korrigerende handlinger samt et forsøg på ensartet patientforløb.

På overenskomstområdet for praktiserende radiologer har der været et stort politisk pres samt pres fra Københavns Lægeforening og Speciallægeforeningerne om en afslutning på moderniseringen. Det var forventet, at forslag til den nye modernisering og overenskomst var færdiggjort den 30. januar 04 med fremsendelse til relevante udvalg for endelig at blive godkendt ultimo foråret 2004.

I sidste øjeblik udskød København og Frederiksbergs Sundhedsforvaltninger det fælles oplæg for endnu engang at vurdere konsekvenserne i forhold til de praktiserende radiologer.

Det hurtigt arbejdende moderniseringsudvalg i radiologi går nu ind i sit 8-9 år og vi er det eneste speciale, der mangler en modernisering af overenskomsten.

Hovedårsagen til dette er selvfølgelig forslaget til indførelse af CT, MR og avancerede ultralydundersøgelser, som vil kræve en merudgift til klinikkerne. Desuden er konsekvensen for bekendtgørelsen vedrørende udgift til fysiker for klinikkerne et område som også kræver tilførsel af ressourcer.

Organisering af klinikkerne med en hovedklinik tilknyttet satellitklinikker har bestyrelsen frarådet, da klinikkerne på frivillighedens basis kan arrangere en sådan konstruktion, men sundhedsforvaltningerne skal tilsyneladende endnu engang overveje dette.

Bestyrelsen er dog fortsat optimister, og håber at kunne komme med et endeligt forslag inden sommeren 2004, hvorefter klinikkerne vil blive indkaldt til fællesmøde med DRO og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Jens Boesen


Der indkaldes herved til

Ordinær Generalforsamling i Foreningen Røngensamlingens Venner

i Rigshospitalets auditorium 1,
Torsdag den 15 April 2004 kl. 18.15.Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger årsregnskabet (se nedenstående)

4. Fastsættelse af årskontingent

5. Valg til bestyrelsen: Vibeke Berg Løgager er på valg og er villig til
genvalg. Resten af bestyrelsen blev valgt sidste år for en toårig periode.

6. Eventuelt

Peter Gideon

 

FORENINGEN AF RØNTGENSAMLINGENS VENNER

Regnskabsoversigt: 1.januar 2003 – 31. december 2003

Indtægter:

Indbetalte kontingenter 2003 ( * note 1):     2600,00 kr.

Renter, bank:                                                 1548,05 kr.

Renter, giro:                                                         0,00 kr.

                                                                        4148,05 kr.

Udgifter:

Giro- gebyrer:                                                 305,00 kr.

Bestyrelsesmøde april 2003                             267,80 kr.

Blankettrykning:                                             190,00 kr.

                                                                        762,80 kr.

Overskud                                                     3385,25 kr.

Lægernes pensionsbank:                         76.503,96 kr.

Giro:                                                         11.973,08 kr.

Kapital pr. 31.12.2003:                             88.477,04 kr.

 

Egenkapital

Saldo pr. 01.01.2003                                 85.091,79 kr.

Overført overskud fra året 2003               3385, 25 kr.

Egenkapital i alt pr. 31.12.2003             88.477,04 kr

 

Vibeke Andrée Larsen

Kasserer

 

Regnskabet vil ligge i en revideret udgave ved generalforsamlingen.

* note 1: 43 medlemmer har først indbetalt kontingent for 2003 i regnskabsåret 2004. Der er i alt 77 betalende medlemmer, 11 udtrådt af foreningen eller i restance.


Doctor’s Pub

Der vil som i de foregående år være mulighed for en hyggelig fællesspisning på Doctor’s Pub efter generalforsamlingen. Doctor’s Pub/Apotekerkælderen ligger 5 min. fra Rigshospitalet.

Adresse: Blegdamsvej 32, 2200 København N, tlf.: 35 39 83 63.

Menu: Hereford - steak med salat-bar

Pris: 119,00 kr.

Tidspunkt: Kl. 18.30

Tilmelding: Sendes direkte til Doctor’s Apotekerkælder senest den 13. April 2003.

 

Tilmelding til fællesspisning på Doctor´s Pub:

    Dansk Radiologisk Selskab:

    Navn:                                                                           Hospital:

    Telefon:

    Bestiller hermed middag d. 15. April 2003 klokken 18.30.

    Menu: Hereford-steak med salatbar til 119,00 kr.

   

    Dato:                                                                           Underskrift:

 Kursus i Doppler-Ultralyd og ultralyd-kontraststoffer

Målgruppe: Læger, radiografer, sygeplejersker, og andre interesserede. Kendskab til basal ultralyddiagnostik vil være en fordel.

Tid: Onsdag den 28. april og torsdag den 29. april 2004, begge dage fra kl. 08.30 til 17.00.

Sted: Universitetssygehuset Herlev, Store Mødesal, Herlev Ringvej, 2730 Herlev, Danmark.

Formål: Indføring i medicinsk Doppler-ultralyd, både fysisk, teknisk, apparaturmæssigt og klinisk i såvel teori som praksis. At sætte deltagerne i stand til selv at kunne udføre enkelte Doppler-undersøgelser. Introduktion til ultralyd-kontraststoffer.

Form: Eksternat. Foredrag og videodemonstrationer. Endvidere praktiske øvelser på forskellige Doppler-ultralydapparater under vejledning

Indhold: Doppler-fysik, apparatur, Doppler-signal, Doppler-vinklen, kontinuert og pulserende Doppler-teknik, spektralanalyse og indexmåling, farve-Doppler, power-Doppler, bioeffekt, anvendelse af kontraststoffer ved ultralyddiagnostik, B-flow. Kliniske applikationer herunder carotis og vener, gastroenterologi, rheumatologi samt urologi. Ultralyd-kontraststoffer ved leverdiagnostik.

Programmet kan ses på www.duds.dk

Arrangøre: Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab samt Radiologisk Afdeling, Universitetssygehuset Herlev.

Kursusledere: Overlæge Torben Lorentzen og overlæge Christian Nolsøe, Ultralydsektionen 119, Radiologisk afd., Universitetssygehuset Herlev.

Undervisere: Danske læger og instruktører. Undervisningen foregår på dansk.

Kursussekretær: Dina M. Belling, Ultralydsektionen 119, Radiologisk afd.,

Universitetssygehuset Herlev, 2730 Herlev, Danmark.

Tlf. +45 4488 3240, fax +45 4494 8009,

e-mail: dibe@herlevhosp.kbhamt.dk

Kursusafgift: 2.500 kr. inkl. frokost og kaffe begge dage.

Tilmelding: Skriftlig tilmelding til kursussekretæren senest 1. april 2004.

Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig.


Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi

holder fyraftensmøde

i auditorium 2, på Gentofte sygehus,

torsdag d.29.april 2004

hvor

Øystein Olsen, Consultant, Great Ormond Street, London

holder foredrag, med emnet:

"Pediatric Oncology Imaging"

Kl. 16:00- 18:00

I øvrigt:

er der mulighed for at fremvise og diskutere (dine) cases,

Kl. 18:00- 18:15,

der er "håndmadder",

kl. 18:15- 19:00

Du er selvfølgeligt, også velkommen til:

efterfølgende XIII ordinære Generalforsamling i foreningen,

på røntgen afdelingens konference rum

kl. 19:00- 20:00

arrangementet

er gratis for foreningens medlemmer.

Hvis Du, endnu ikke er medlem, så kun små 100,- kr.

tilmeldingsfristen: d.16. april

tilmelding sker til foreningens kasserer,

ov.læge Merethe Egense

MEG@cnf.stam.dk

eller på tlf. : 54 88 59 00

og ved indbetaling på girokonto:

reg.nr.: 1199 konto nr.: 243-2404

NB:

Du bliver først registreret når kursus gebyret er noteret!


Dansk Forening for Interventionel Radiologi

afholder

Årligt videnskabeligt møde og generalforsamling

13. og 14. maj 2004

Hotel Skanderborghus, Skanderborg.

 

Dansk Forening for Interventionel Radiologi afholder sit årlige videnskabelige møde og generalforsamling på hotel Skanderborghus den 13. og 14. maj 2004.

Der er planlagt et meget spændende videnskabeligt program med mange internationale og nationale foredragsholdere.

Foreningen ser frem til stor mødedeltagelse og mødet er planlagt således at det ikke skulle kollidere med det royale bryllup.

Yderligere oplysninger kan findes på foreningens hjemmeside: www.dfir.dk

eller hos foreningens sekretær:

Overlæge Søren Søholm
Radiologisk afdeling
Aalborg sygehus Syd
9100 Aalborg

Se program på www.dfir.dk


Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs

8. Kursus i MUSKULOSKELETAL ULTRALYD 2004

Universitetssygehuset HERLEV

Onsdag den 26.05.04 - Fredag den 28.05.04

Sted - Form: Store Mødesal, Universitetssygehuset Herlev. 3 dages eksternatkursus med forelæsninger, patient-demonstrationer og praktiske øvelser.

Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede.

Indhold: Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer herunder: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, traumer, infektion og absces, bløddelstumorer, artrit, power Doppler, ultralydvejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, steroid injektioner).

Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet.

Akkreditering: Kurset anbefales af : Dansk Radiologisk Selskab (giver CME-point),

Dansk Ortopædkirurgisk Selskab,

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og

Dansk Reumatologisk Selskab.

Arrangør: Radiologisk afdeling, Universitetssygehuset Herlev.

Kursusledere: Michel Court-Payen, Overlæge, Ph.D., Radiologisk afdeling, Univ.sygehuset Herlev

Ole Schifter Rasmussen, Overlæge, Røntgenafdelingen, Randers Centralsygehus

Per Hölmich, Overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Amager Hospital.

Undervisere: Danske forelæsere med erfaring indenfor Muskuloskeletal Ultralyd.

Gæsteforelæser: Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgien.

Kursusafgift: 3.200 kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennævnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber, er reduceret til 3.000 kr.

Tilmelding: Senest den 14. Maj 2004. Skriftligt til kursussekretær Gitte Hørby

Radiologisk afdeling, Universitetssygehuset Herlev, 2730 Herlev, Danmark.

Tlf: (+45) 44 88 44 88 - søger 620

FAX: (+45) 44 91 04 80

E mail: gihr@herlevhosp.kbhamt.dk


Kursus i akut billeddiagnostik for klinikere

1. juni 2004 - kl. 1430 - 2000

AstraZeneca, Roskildevej 22, Albertslund

Kurset er godkendt af Dansk Radiologisk Selskab (giver 4 CME-point)

 

Formål og indhold

Kursisten skal efter kursus kende indikationerne for anvendelse af akut billeddiagnostik og være i stand til systematisk:

At gennemgå, beskrive, vurdere og disponere klinisk ud fra fund på:

- Røntgen af thorax

- Oversigt over abdomen

- Billeddiagnostik ved akutte urinvejslidelser

Samt - have kendskab til stråledoser ved de almindeligste røntgenundersøgelser

Målgruppe

Læger under uddannelse i fase I til II inkl. læger i radiologisk introduktionsstilling samt andre interesserede

Form

1 dags kursus afholdt i samarbejde mellem radiologer og læger fra kirurgiske afdelinger. Der vil være elementer af teoretisk radiologi og kliniske beslutningsprocesser, som blandt andet bygger på patient-cases.

Der vil være indlagte spot-test og afsluttende tentamen.

Kursusledelse

Michael Bachmann Nielsen, Jens Hillingsø og Lars Bo Svendsen

Undervisere

Elisabeth Albrecht-Beste, Michael Bachmann Nielsen, Lars Bo Svendsen, Jørgen Kvist Kristensen, Jens Hillingsø og Claus V. Jensen

Kursusafgift

Kr. 700,00, i kursusafgiften er inkluderet kaffe og middag

Tilmelding

Kursussekretær Maj-Britt Frigast,

H:S Rigshospitalet, Radiologisk Klink X, Afsnit 2023, 2100 København Ø

Tlf.: 3545 2657 - Fax: 3545 2695 - E-mail: kursus@duds.dk

Sponsor

AstraZeneca


KURSUS I EVIDENSBASERET KLINIK

Formål og indhold: At lære deltagerne den evidensbaserede kliniks grundlæggende

teknikker i relation til diagnostik, prognose og behandling: Hvordan stilles spørgsmål som

kan besvares? Hvordan findes den bedste evidens? Hvordan vurderer man kritisk

evidensen? Er de fundne resultater relevante for mine patienter?

Målgruppe: Alle klinikere og beslutningstagere indenfor sundhedsvæsenet.

Form: Tværfagligt eksternat med problemorienteret gruppearbejde afvekslende med

plenumforelæsninger, praktiske øvelser med litteratursøgning og individuelle studier. Der

skal påregnes en forberedelsestid på ca. 15 timer.

Kursusleder: Seniorforsker, læge, ph.d. Asbjørn Hróbjartsson, Det Nordiske Cochrane

Center.

Undervisere: Overlæge, dr.med. Peter C. Gøtzsche og læge Julie Pildal fra Det Nordiske

Cochrane Center. Yderligere undervisere vil blive annonceret løbende på www.cochrane.dk

Arrangør: Det Nordiske Cochrane Center.

Dato: Kurset forløber over fire dage fordelt på: 1.-2. juni og 14.-15. juni 2004.

Sted: Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N.

Kursusafgift: Kr. 3.900,00 inkl. kursusmateriale, frokost og kaffe/te, frugt og

kursusmiddag, men ekskl. ophold. Kurset er godkendt af Efteruddannelsesfonden for almen

praksis. Beløbet bedes sendt pr. check senest onsdag den 5. maj 2004 til kursussekretær

Jannie Hedegaard, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet, afd. 7112, Blegdamsvej

9, 2100 København Ø.

Tilmelding: Senest fredag den 16. april 2004 via vores hjemmeside www.cochrane.dk eller

rekvirér tilmeldingsblanket hos kursussekretær Jannie Hedegaard på tlf. 3545 7112. Hurtig

tilmelding tilrådes, da tidligere kurser blev hurtigt overtegnede.

Afmelding: Gratis indtil 4 uger før afholdelsen. Herefter modregnes et beløb på 500 kr. i

deltagergebyret til dækning af administrationsomkostninger.

THE NORDIC COCHRANE CENTRE


23. Internationale Kongres om Radiologi, ICR 2004.

Canadian Association of Radiologists (CAR) er vært for ICR i 2004. Kongressen afholdes i Montreal fra 25. til 29. juni 2004.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til blentle@shaw.ca eller website www.icr2004.com 


DRS planlagte E-kursusrække 2004-2007

Som oplyst ved generalforsamlingen 2002 vil mødeaktiviteten blive begrænset til at have færre, men større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Efterårskurset vil strække sig over 2 dage i forbindelse med årets festmiddag, forårskursus vil være 1 dags kursus i forbindelse med generalforsamlingen.

TID EMNE KURSUSLEDER
15. april Temedag + Generalforsamling  
Efterår 2004 Neuroradiologi columna (2 dage)  
Forår 2005 Onkoradiologi (1 dag)  
Efterår 2005 Muskuloskeletal (2 dage)  
Forår 2006 Thorax  
Efterår 2006 Gastroenterologi  
Forår 2007 Mammo  

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS)

DUDS afholder basiskurser, færdighedskurser og efteruddannelseskurser om diagnostisk ultralydsscanning. I april 2003 var DUDS vært for den europæiske ultralyd-kongres EUROSON, hvor over 300 personer deltog i et af tilvalgskurserne. Herudover kommer ca. 250 at deltage i et af DUDS kurser i 2003.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de kommende kurser.
For flere detaljer se venligst hjemmesiden www.duds.dk

15. - 16. januar 2004. DUDS’s Efteruddannelseskursus i almen ultralyddiagnostik - "Schæffergårdskurset". (12 CME point)
Kursusledelse: Charlotte Strandberg og Michael Bachmann Nielsen.
Hovedemner: Nye ultralydteknikker, kontraststoffer, tarme, hoved/hals.
Årets udenlandske gæsteforelæsere: Norbert Gritzmann (Østrig), Lars Thorelius (Sverige), Birgitte Berthelsen (Sverige), Roland Mattern (Østrig). Se annonce andetsteds i DRS bladet.

16. april 2004. DUDS’s 9. Kursus i teoretisk og praktisk ultralydsscanning for klinikere. Rigshospitalet. (6 CME point)
Kursusledelse: Jens Hillingsø, Michael Bachmann Nielsen, Lars Bo Svendsen.
Som ovenfor. Se duds.dk for detaljer.

April 2004. Doppler-kursus. Universitetssygehuset i Herlev. (12/18 CME point)
Kursusledelse: Christian Nolsøe og Torben Lorentzen
Efter pause i 2003 pga. Euroson-kongressen vender Doppler kurset tilbage i april. Kurset plejer at være meget efterspurgt i hele Skandinavien.

Forårsmøde og generalforsamling april 2004. Tid og sted ikke afgjort.
Interesserede mødearrangører bedes kontakte DUDS-bestyrelsen/formanden snarest såfremt de ønsker at arrangere forårsmødet.

26.-28. maj 2004. DUDS's 8. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd. Universitetssygehuset i Herlev. (18 CME point)
Kursusledelse: Michel Court-Payen, Ole Schifter Rasmussen, Per Hölmich.
Udenlandsk gæsteforelæser Philippe Peetrons. Reduceret kursusafgift for DUDS og DRS medlemmer.
Indhold: Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, traumer, infektion og absces, bløddelstumorer, artrit, power Doppler, ultralydvejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, steroid injektioner).

Næste DUDS-kursus i basal ultralyddiagnostik forventes efteråret 2004


Skejby R.A.M.

4 Radiologiske AftenMøder, 300 kr. Forår 2004.

Tema 2004: Klinisk Radiologi 2

Nyheder indenfor konventionel radiologi, ultralyd, CT og MR

18/3

"Lever, galdeveje og pancreas" Guidelines for røntgen, ultralyd, CT og MR.

Overlæge Dennis Tønner Nielsen, Radiologisk Afd. R Århus KH

1/4

"Hvor går urinvejene hen, når i.v. urografien går ud?"

Overlæge Gratien Andersen, Radiologisk Afd. Skejby Sygehus

22/4

"PET CT Billeddiagnostikkens nye muligheder."

Professor, Adm. Ovl.,dr.med. Albert Gjedde, PET- Centret Århus KH

29/4

"Retsmedicin - Det vi ikke må se på TV – se det på RAM!"

Vicestatsobducent Peter Juel Thiis Knudsen, Odense Universitet

 

Pris for 4 aftenmøder: 300 kr. Tilmelding inden 1/3 2004 til www.rraamm.dk eller skriftligt til Foreningen af Radiografer i Danmark, H.C. Ørstedsvej 70,2. 1879 Frederiksberg C. Spørgsmål besvares på 40347588 Kim, 29687904 Kirsten, 40432552 Bjarne eller 40303614 Gert.

Sted: Skejby Sygehus auditorium A, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N.

Klokken 17.00-20.00. Der er kaffe fra kl. 16.00. Hvert møde består af to foredrag. I pausen vil der være sandwich og drikkevarer.

Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Maksimum 350, minimum 100.

Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Således er aftenmøderne meriterende.

Praktiserende Lægers Organisation støtter deres medlemmers deltagelse i RAM økonomisk. Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education.

Arrangører: Carsten Gyldensted, professor, adm. overlæge, dr.med, Århus KH afd P.

Karen Damgaard, overlæge, dr.med. radiologisk klinik, Rigshospitalet. Kirsten Juul-Hansen, produktchef, radiograf, Astra Tech A/S. Bjarne E. Nielsen, konsulent, radiograf, FUJIFILM A/S. Gert Fredericia, salgschef, radiograf Philips A/S. Kim Rosted, klinisk kvalitetskoordinator, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes


Columna-lidelser – E-kursus

11. og 12. november 2004

Dansk Neuroradiologisk Selskab holder efterårets E-kursus. Det vil foregå på Gentofte Amtssygehus og omhandle lidelser i columna.

Der vil på mødet begge dage blive mulighed for frie foredrag af ca. 10 minutters varighed.

Så sæt X i kalenderen og spids blyanten. Fristen for tilmelding af foredrag vil først ligge 1. oktober 2004.

Dansk Neuroradiologisk Selskab


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Ming Yuan Nielsen, Henrik Struckmann, Kåre Gibsholm-Madsen.

Følgende har ønsket optagelse som ikke lægeligt medlem:

Keld Reenberg.


Finn Mathiesen, Webmaster DRS