opdateret 22. juni 2004

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 3 juni 2004

 

PDF-fil

 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2004 Medlemsblad nr. 2 april 2004  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2003 Medlemsblad nr. 2. april 2003 Medlemsblad nr. 3 juni 2003
Medlemsblad nr. 4 september 2003 Medlemsblad nr. 5 december 2003  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2002 Medlemsblad nr. 2. april 2002 Medlemsblad nr.3 juni 2002
Medlemsblad nr. 4 september 2002 Medlemsblad nr. 5 december 2002  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelser fra bestyrelsen:

Så tager bestyrelsen fat på andet år efter en generalforsamling med begrænset deltager antal, men livlig diskussion. Referatet fra generalforsamlingen kan læses senere i bladet. Forud for generalforsamlingen var der møde om teleradiologi. På trods af vigtigheden af dette emne og de gode indlæg var der desværre heller ikke her mødt mange op. Finn Lindhardt talte om den praktiske indstallering og erfaringerne med teleradiologi i Viborg amt og præsentationen kan hentes på hjemmesiden. Ole Winding formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin trak linierne op omkring telemedicinsk status indtil nu og Inger Fog fokuserede på telemedicin – fremtidens arbejdsplads, fordele og ulemper, samt de udfordringer der ligger heri.

Teleradiologigruppen vil arbejde videre med at tilrettelægge ny temadag om emnet og så fokusere mere på de praktiske forhold omkring etablering af og arbejdet med teleradiologi i dagligdagen på radiologiske afdelinger.

Det er nu muligt at søge et legat fra "James og Sofia Polacks Legat til fordel for røntgenlæger". Der er intet formkrav til ansøgningerne og man kan også ansøge om støtte til særligt udstyr. Ansøgningen skal begrundes og den skal sendes via DRS. Legatportioner tildeles alene efter fondsbestyrelsens skøn og det samme gør sig gældende for størrelsen af beløbet.

Under RSNA" Derek Harwood-Nash International Fellowship" kan der også ansøges om studieophold ved et Nord Americansk hospital i op til 12 uger. Deadline er 1.Juli. Skema kan fås ved henvendelse til undertegnede eller direkte hos RSNA office: Fiona Miller e-mail: fmille@rsna.org

Jeg vil gerne opfordre til, at man, hvis der er ændringer i ens titulering, deltagelse i interessegrupper og udvalg etc. som man ønsker ajourført, så retter henvendelse til sekretæren.

Endelig planlægger vi at oprette et email-adressekartotek over medlemmerne via lægeforeningen således at vi får mulighed for at kunne korrespondere direkte af den vej.

Lise Gammelgaard

Månedens ord: " Sind har det som faldskærme, de virker kun når de er åbne"


Referat af generalforsamlingen i DRS 15.april 2004

            Der var mødt 24 deltagere op foruden bestyrelsen.

  1. Valg til dirigent: Charlotte Strandberg blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at problemer hos Post Danmark har medført at medlemmerne modtog den endelige indkaldelse en dag for sent og generalforsamlingen er derfor ikke rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne. Endelig dagsorden har dog været offentliggjort på hjemmesiden siden 28. marts. Det vedtages enstemmigt at generalforsamlingen gennemføres som planlagt.
  2. Formandens mundtlige beretning:

   Bestyrelsens aktiviteter siden sidste generalforsamling er beskrevet udførligt i medlemsblad nr. 2 april 2004. Jeg vil ikke gentage dette, men belyse enkelte ting og tilføje hvad der er sket siden udarbejdelsen af den skriftlige beretning og til nu.

   I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

   Carl Erik Lampe:

   Født 21. marts 1919 i Kalundborg. Medicinsk embedseksamen 1947. Blev speciallæge i diagnostisk radiologi i 1956 efter ansættelser i Viborg, radiumstationen Århus og Amtssygehuset i Gentofte. Fra 59 til 64 assisterende overlæge ved røntgenafd. Viborg Kjellerup sygehus og 64-70 overlæge røntgenafd. Sønderborg sygehus. Indtil sin pensionering i 1996 vikariater i Kiruna og Tromsø. Carl Lampe fik i 1959 tildelt James Polacks legat.

   Carl Erik Lampe døde den 2. maj 2003.

   Mogens Egeblad

   Født 29. juli 1926 i København. Medicinsk embedseksamen 1954. Blev speciallæge i diagnostisk radiologi i 1964 efter ansættelser bl.a. Århus Amtssygehus, Radiumstationen Jylland, Amtssygehuset i Gentofte og Rigshospitalet. Fra 1966 til sin pensionering i 1996 overlæge på røntgenafdelingen, amtssygehuset i Glostrup. ME var specielt interesseret i børneradiologi og tog initiativ til dannelse af dansk forening for pædiatrisk radiologi og var formand for foreningen fra dens start i 1991 til 96 og senere æresmedlem. Fagpolitisk var han aktiv i mange år, således bl.a. i en længere årrække medlem af bestyrelsen for FASIP og FAS. For sit store engagement i lægekredsforeningen modtog ME Lægekredsforeningen for Københavns Amts hæderspris i 1996.

   Mogens Egeblad døde 24 juli 2003.

   Mogens Otto Bruun

   Født 17. september 1925 i København. Medicinsk embedseksamen i 1954. Blev speciallæge i 1970 efter ansættelser bl.a. røntgenafdelinger Vejle, Hjørring, Kalundborg, Grenå og Aarhus Kommunehospital. Fra 1970 til sin pensionering i 1986 overlæge ved røntgenafdelingen Middelfart Sygehus.

   Mogens Otto Brun døde den 15. september 2003.

   Christian Simon Christensen

   Født 20. oktober 1951. Medicinsk embedseksamen i 1980. Kursist i Aarhus og speciallæge i 1992. Fra 1996 overlæge med ansvarsområde i ultralyddiagnostik ved radiologisk afdeling Aalborg Sygehus.

   Christian Simon Christensen døde den 29. marts 2004.

   Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at mindes de afdøde kolleger og medlemmer af selskabet.

   Bladet - Nyhedsbreve

   Ved de seneste generalforsamlinger har medlemsbladet blevet diskuteret med henblik på overgang til en elektronisk form. Mange har været glade for at få et trykt medlemsblad i hænderne, men de store stigninger i udgifter som er forbundet hermed giver anledning til fornyede overvejelser. Et kompromis kunne være at numre i deres fulde udgave blev rent elektroniske – men med udsendelse af et elektronisk nyhedsbrev med en oversigt over indhold og en reminder om at bladet nu var på nettet i den komplette udgave. Lægeforeningen via dadlnet tilbyder denne service for 8 kr pr medlem pr år. Dette vil selvom annonceindtægterne forsvandt spare 40-60.000 årligt.

   Under alle omstændigheder har det jo nu vist sig, at med den nuværende samlede trykkeri- og distributionstid er det ikke muligt med sikkerhed at indkalde til generalforsamlingen via bladet med de frister der er indbygget i vedtægterne.

   Videnskabelige møder og efteruddannelse.

   Som beskrevet i den skriftlige beretning har Selskabet i 2003 fortsat med at fokusere på e-kursus aktiviteten med e-kurser både i forbindelse med generalforsamlingen og novembermødet, sidstnævnte kombineret med en seance med videnskabelige foredrag. Således præsenterede flere af de tidligere legatmodtagere deres videnskabelige arbejder ved sidste novembermøde. Desværre har vi ikke kunnet gennemføre det planlagte e-kursus i dag, og også forårsmødet har måttet aflyses, men vi håber at vende stærkt tilbage til novembermødet, hvor Dansk Neuroradiologisk Selskab er arrangør af kursus i columna lidelser.

   Speciallægeuddannelsen/inspektorordningen.

   Det er endnu ikke lykkedes at få rekrutteret de manglende inspektorer i region syd og nord. Der mangler således fortsat 2 i region nord og 1 i region syd. Jeg har for nylig kontaktet sundhedsstyrelsen som kunne fortælle at de tidligere har rekrutteret inspektorer fra fremmede specialer til jobbet når specialerne ikke selv har kunnet stille med kandidater. En løsning der næppe vil vække den store jubel ude omkring. Det er bestyrelsens opfattelse at en væsentlig årsag til vores problem er den stadig stigende arbejdsbyrde med manglen på specialuddannede radiologer samtidig med at ordningen bygger på frivilligt arbejde for en stor del i fritiden uden kompensation. Det ville være dejlig hvis vores arbejdsgivere (amterne og H:S) tog et større medansvar. I sidste ende er det jo i alles interesse at uddannelsen fungerer så godt som muligt.

   Den nye speciallæge uddannelse vil blive diskuteret i separat punkt senere på dagsordenen.

   Vejledninger vedrørende radiologiske procedurer. Den reviderede udgave af vejledningerne har været tilgængelig på hjemmesiden sidste forår. Den foreligger ikke i trykt form men ligger i et printvenligt format på nettet. Der er ingen udsigter til økonomisk støtte fra det offentlige til udsendelse af vejledningerne på print.

   Følgende har ønsket optagelse som ordinære lægelige medlemmer af selskabet.

   Klinikchef Paul Nilson

   Reservelæge Behrouz Almasi

   Reservelæge Trine Olfert

   Reservelæge Marina Madalina Alfaqawi

   Reservelæge Dorthe Levin Pedersen

   Reservelæge Thomas Bjerre

   Reservelæge Alma Madzak

   Reservelæge Eja Miriam Hilmer

   Reservelæge Wei Uldall

   Reservelæge Susanne Døring

   Reservelæge Omar Izem

   Reservelæge Muhanad Alhashimi

   Reservelæge Mohamad Al-Jailawi

   Reservelæge Ming Yan Nielsen

   Reservelæge Henrik Struckmann

   Reservelæge Kåre Gibsholm-Madsen

   Hvis der ikke er nogle der har indvendinger mod dette, er de hermed at betragte som medlemmer af selskabet og dermed stemmeberettiget under generalforsamlingen.

   Jeg vil slutte formandsberetningen med at takke bestyrelseskollegerne, medlemmer af selskabets medlemmer og industrien for et positivt og frugtbart samarbejde i det forløbne år. En speciel tak til alle dem, der yder en indsats for Selskabet og dermed Dansk Radiologi ved eksempelvis at indgå i udvalgs- og arbejdsgrupper, fungerer som inspektorer og kursusledere. Alle er med til at sikre en god udvikling i faget.

   Jeg vil hermed indbyde til debat om såvel den skriftlige som den mundtlige beretning.

                                                                                                              15.4.04 Birthe Højlund Bech

   Der blev opfordret til diskussion af den skriftlige såvel som den mundtlige beretning. Begge godkendt uden anmærkninger.

    

  3. Beretning fra udvalgene:
   • EAR: flytter sit hovedsæde permanent til Wien og får kontor hos ECR. Der blev vedtaget vedtægtsændringer bl.a. m.h.t. antal stemmeberettige i subspecialerne. Fra EAR’s side opfordrer man til at benytte deres hjemmeside: www.ear-online.org og EURORAD. European Radiology vil fremover tilegne tre sider til information og oplysninger fra EAR. Visionen er at EAR og ECR skal danne " A common House" således at man får et fælles ansigt mod EU, industrien og andre ikke radiologiske selskaber og organisationer. Det skulle kunne give mere stabilitet og udvikling. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på de praktiske aspekter. Se nærmere på EAR’s hjemmeside under "A common House". Budgettet for EAR balancerer lige. Eurorad har været dyr. Aktuelt er man ikke interesserede i kontingent stigninger, men vil satse på yderligere indtægter fra industrien og på at nedsætte udgifterne. EAR educational committee ønsker at harmonisere uddannelsen af radiologer og har udarbejdet et forslag til dette. Niels Egund har deltaget i dette møde. Se referat efterfølgende. Subspecial selskaberne under EAR har arbejdet på en elektronisk efteruddannelse. Denne vil blive demonstreret som pilotprojekt inden for muskuloskeletal radiologi på ECR 2006.(Lise Gammlegaard)
   • EAR Educational Committe: skriftlig beretning andetsteds i bladet.
   • EAR Junior Assembly: har holdt lidt lav profil. Står lidt i stampe og føler sig lidt trykket i forbindelse med diskussionen om EAR og ECR.(Michel Nemery)
   • DMS: brug hjemmesiden: www.dms.dk. Aktuelt er der diskussion om lægers forhold til industrien.(Birthe Højlund Bech)
   • E-udvalget: beklager at det har været nødvendigt at aflyse to E-kurser. Der har været sammenfald af forskellige kongresser og derudover har det været svært for arrangørerne at finde tid til at få kurserne planlagt. Udvalget finder, at der ikke er basis for to E-kurser om året, da der også er et stort tilbud af udenlandske kurser samt kurser i specialselskaberne.(Vibeke Løgager) Generalforsamlingen diskuterede herefter hvilke muligheder der kunne være for fremtidige E-kurser. Der var enighed om, at en mulighed kunne være at have et kursus over to dage med flere sideløbende sessioner indenfor forskellige speciale områder. Flere specialselskaber kunne så bidrage med emner og det ville ikke være så stor en arbejdsbelastning for det enkelte specialselskab. Desuden var der forslag fremme om at radiografer også skulle deltage. Generalforsamlingen skulle ligge i tilslutning hertil. Overordnet set skulle det kunne tiltrække flere deltagere på tværs af subspecialerne, give et bedre fremmøde til generalforsamlingen og socialt kunne det også være en gevinst. Der var ikke flertal for et forslag om at bruge weekender og fridage til mødeaktivitet. Endvidere kom der fra flere sider en opfordring til at yngre læger får fri til at deltage i E-kurser.
   • § 12-udvalg, Specialistudvalget, Vurderingsudvalget, Acta Radiologica, Scandinavian Japaneese Radiological Society har givet skriftlig beretning i aprilnummeret af bladet.
   • UEMS: skriftlig beretning andetsteds i bladet.
   • Kontakt personer til Sundhedsstyrelsen: intet at berette. Udvalget bliver nu kun kontaktet ved problemer i forbindelse med overlægeansættelser.
   • Webmaster: skriftlig beretning i aprilnummeret. Der suppleres mundtligt med at FYR har fået lukket deres hjemmeside. FYR ligger aktuelt i dvale. Der skal være ny generalforsamling til efteråret.(Finn Mathiesen). Generalforsamlingen diskuterede herefter om vi skulle tillade reklamer på hjemmesiden. Meningerne var delte, også bl.a. set i lyset af udmeldingen fra DMS.
  4. Vedtægtsændringer: henvisning til aprilnummeret side 18:

Ifølge eksisterende vedtægter skal forslag til vedtægtsændringer godkendes under et for at være lovligt godkendt. Da dette ikke er tilfældet kan ingen af ændringerne vedtages. Bestyrelsen arbejder videre ud fra de input vi har fået.

  1. Speciallægeuddannelsen – status: syd + nord er færdige. Hoveduddannelsen opslås til besættelse 1.9.04. Øst endnu ikke færdige. I region øst skal overgangsordningen til diskussion d. 28.4.04
  2. Teleradiologi.- status: Arbejdsgruppen skal fortsætte og prøve at definere mere konkret hvordan vi skal bruge teleradiologi så som de faglige aspekter vedrørende bl.a. beskrivelser, billedkvalitet, svar til klinikere o.s.v. Jf. artiklen i aprilnummeret specielt side 29. Regelsæt vedr. arkivering bør komme fra sundhedsstyrelsen, FAS henvender sig, mens Foreningen må forholde sig til aflønningsspørgsmålet. Det blev endvidere foreslået af Jens Boesen, at Elisabeth Buus Lund indtræder i arbejdsgruppen. Dette vedtaget.
  3. Økonomi i forhold til interesseforeningerne: Flere interesse foreninger har ønsket at få del i et evt. overskud, når de har medvirket til at arrangere et E-kursus. Bestyrelsen har hidtil været af den mening at et overskud burde komme Selskabet til gode, så man ved kommende kurser kunne indbyde udenlandske foredragsholdere. Endvidere er det selskabet der alene bærer et evt. underskud. Fra interesseforeningernes side er holdningen den at der bør være et økonomisk incitament til at arrangere kurserne(JN). Det efterlyses fra KLD at der skal foreligge klarer retningslinier for hvem der gør hvad. Disse retningslinier kan fås hos E-kursusudvalget. Bestyrelsen vil indkalde interesse foreningerne til et møde angående problematikken efter sommerferien.
  4. Aflæggelse af regnskab: Der var følgende spørgsmål vedr. regnskabet: Udgifter til UEMS - der har været møde 2 gange og der er kun ydet tilskud fra lægeforeningen til det ene. Selskabet har betalt det andet. Novembermødet 2003: Øgede udgifter til lokaleleje da det havde ikke været muligt at få auditorier, derfor lokaler i byen. Regnskabet blev herefter godkendt.
  5. Redegørelse for budgettet: Der er to meget store udgiftsposter - ACTA og medlemsbladet. Sidstnævnte er blevet betydeligt fordyret efter de nye postregler. Acta er steget 70 kr. pr medlem 2004. Der var meninger fremme om at ACTA kunne sende til de enkelte afdelinger og ikke til enkelt medlemmer. Det vil reducere prisen med knap det halve, da posttaksterne vil være reduceret. Andre mente at vi skulle melde ACTA helt fra. Det blev dog fremhævet at en kollektiv opsigelse af abonnementet utvivlsom vil betyde at Acta ikke kan overleve i sin nuværende form. Carsten Thomsen finder at det er meget vigtigt med et skandinavisk blad der kan bringe artikler fra skandinaviske radiologer. Generalforsamlingen kunne ikke tage stilling til Actas fremtid, da det ikke har været et separat punkt på dagsordenen. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne yderligere og tage dem med til næste generalforsamling. M.h.t. medlemsbladet blev det foreslået fra bestyrelsen at bladet overgår til elektronisk form. Lægeforeningen har et tilbud om oprettelse og vedligeholdelse af en elektronisk mailliste til medlemmerne. Det ville betyde at bestyrelsen hele tiden har online kontakt til medlemmerne og vil kunne advisere når et nyt nummer af bladet er lagt ud på nettet. Bladet vil kunne ligge samlet på hjemmesiden i en print venlig udgave. Lægeforeningens mailservice vil koste ca. 5000 kr. om året med en én gangs etableringspris på 4900 kr. Da der er tæret på formuen og da der er et underskud i 2003 samt budgetteret underskud i 2004, hvis vi fortsætter med ACTA og bladet på nuværende måde finder bestyrelsen det uforsvarligt ikke at hæve kontingentet. En kontingent forhøjelse på 150 kr. blev vedtaget med to stemmer imod og 27 for.
  6. Ingen indkomne forslag.
  7. Valg til specialistudvalget: Anne Grethe Jurik genopstiller og valgt enstemmigt. Selskabets repræsentant i vurderingsudvalget Poul Erik Andersen kunne ikke genopstille, da han har siddet tiden ud, men da der ikke har været andre anmeldte til posten på dagsordenen, vil han gerne fortsætte endnu et år. Eva Narvestad YL-repr. skulle have været på valg-fortsætter til generalforsamling. Der var meningstilkendegivelser fremme om at der skulle indføres ændringer i vedtægterne hvad angår tidsbegrænsning i tillidsposter. Bestyrelsen vil se på dette.
  8. Optagelse af ikke-lægelige medlemmer: alle accepteret.
  9. Evt.: Til E-kursus udvalget: kunne der ikke påføres en undertitel på engelsk på kursusbeviserne.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 18.45.

Bestyrelsen takker Charlotte Strandberg for at have ledet generalforsamlingen på fortrinlig vis.

Tak til de, der mødte frem.


Udvalgsberetning fra EAR:

Referat fra:

EAR Educational Committee meeting with delegates

Friday, March 5, 2004-03-14, ECR, Vienna

Niels Egund deltog som suppleant for Anne Grethe Jurik. Heldigvis med nye høreapparater, så jeg for første gang i flere år virkelig kunne følge med i handlingerne.

AGENDA

 1. Minutes of the last meeting in Vienna, March 2003
 2. New format of training in radiology (Philippe Grenier)
 3. Self-assessment program (Iain McCall, Adrian Dixon)
 4. Visiting Program-Assessment of training centers (Pierre Schnyder, Iain McCall, Bruno Silberman)
 5. Database of training cases
 6. Perspectives for Education in Radiology
 7. Miscellaneous

Ad.

1. Referatet blev godkendt uden kommentarer. Referatet vedlægges.

2. I et brev fra Philippe Grenier, Chairman of the Board of Education Comittee og Iain McCall, Vice-President of EAR til "the Presidents of the National Societies in Europe" foreslås (beslutningen i princippet fastsat) en 5-årig uddannelse som radiolog. Denne uddannelse foreslås at ske i 3 trin: a. 1 års basisuddannelse, b. 3 år med uddannelse indenfor alle områder og c. et år med mulighed (men ikke nødvendigvis) for begyndende subspecialisering. Afgørende for uddannelsen er, at denne er meget tæt forbundet til klinik og de kliniske specialer.

Philippe Grenier og Iain McCall holdt kortene tæt til kroppen og gav sig ikke ind i nogen form for diskussion. Det blev dog klart, at der indenfor de forskellige lande vil blive givet mulighed for ganske store modifikationer i uddannelsesforløbet.

Bl.a. fra spansk side blev det kraftigt pointeret, at behovet for radiologer med kendskab til alle sider af radiologien var langt større end behovet for radiologer med senere subspecialisering.

EAR er tilsyneladende blevet tvunget til at give mulighed for begyndende subspecialisering (neuro og pediatri) indenfor uddannelsesforløbet. Men uanset om radiologen har haft f.eks. 2 års neuro indenfor de 5 års uddannelse kan de kun kalde sig "almenradiologer" og har således ikke samtidigt opnået certificat til et speciale.

          Som jeg opfattede det, blev den 5-årige uddannelse i tre trin vedtaget.

For Danmarks vedkommende ser jeg ingen større problemer i dette, tværtimod. Vi har sammen med flere andre lande, et uddannelsesforløb, som passer til forslaget.

3. Der er tidligere (vistnok 2001) fremsat forslag om et EAR diplom i diagnostisk radiologi med praktisk og teoretisk eksamen ved ECR i Vienna. Forslaget er tidligere blevet nedstemt, men genfremsættes nu af Iain McCall. Der foreligger på nuværende tidspunkt intet konkret om uddannelsesforløbet, men dette vil blive fremsendt indenfor "få" måneder. Det afgørende for McCall og Grenier var, på dette ikke særligt konkrete grundlag, at få en tilkendegivelse fra "Precidents of the National Societies" (medlemmerne) om der er grundlag for at gå videre og hvilke forslag man nationalt kan have i denne forbindelse. En af baggrundene for dette diplom kunne være en større bevægelighed som radiolog indenfor EU, ligesom den amerikanske eksamen.

På mine spørgsmål, blev det fastslået at diplomet vedrørte "almenviden og praktik i generel radiologi", men på et højt (meget) niveau, samt at man ikke havde lagt sig fast på, hvor i uddannelsesforløbet (de 5 år) eller efter, at dette kunne opnås. Men mest praktisk ville det være at tilrettelægge en diplomuddannelse indenfor de 5 års generelle uddannelse, da mange postgraduate vil være/blive subspecialiserede.

Det er min opfattelse, at der ikke kommer nærmere specificerede udspil fra McCall, før der er kommet en tilbagemelding fra de nationale selskaber.

Mine personlige kommentarer: jeg personligt er positivt indstillet til en sådan EAR-diplomuddannelse og det er også tilfældet for Anne Grethe Jurik, bl.a da der allerede er etableret diplomuddannelse indenfor ekspertområder såsom muskuloskeletal og thoraxradiologi. Iain McCall er en af de største, fagligt, strategist og politisk indenfor radiologien og har tungtvejende grunde til at ville sætte en ensartet og høj standard for radiologisk ekspertise, som er knyttet til kliniske kundskaber og forståelse. Jeg mener, at selskabet skal stille sig positivt til forslaget bl.a. for at få præciseret på EU basis, kravene til en uddannelse på højt niveau. Adskiller disse sig i positiv retning fra den nuværende danske uddannelse kan man måske med fordel ændre dette (bl.a. undervisningen på A-kurser mm.).

Ifølge den nye speciallægeuddannelse foreligger der mulighed for individuelle uddannelsesforløb og når kravene til et EAR diplom er blevet stadfæstet, vil dette helt naturligt kunne blive tilpasset, dog afhængigt af tutorernes engagement på de enkelte afdelinger.

Det er mit forslag at Dansk Radiologisk Selskab kommer med en positiv tilbagemelding, men afventer en konkretisering af forslaget og kravene til den uddannelse, der skal lede til diplomet.

4. 5, 6, og 7. Der blev ikke tid til at komme nærmere ind på disse.

Med venlig hilsen

          Niels Egund


Referat fra UEMS møde, Paris, den 15. november 2003

UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES

EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS

RADIOLOGY SECTION

UEMS-website  www.uems.net.

European Union of Medical Specialists (UEMS), Radiologisk sektion er et selvstændigt europæisk forum for det radiologiske speciale. Det beskæftiger sig med to hovedområder:

1 Undervisning

2 Politisk talerør over for EU.

Danmark er medlem via Dansk Radiologisk Selskab. Der er to repræsentanter, Erik Lundorf og Elisabeth Buus Lund.

Tre vigtige punkter blev behandlet på mødet:

 1. Referater fra tidligere møder, hvis vigtigste emner var forslag til en ny samlende organisation for europæiske radiologer.
 2. CME programmet og fælles europæisk radiolog eksamen.
 3. Teleradiologi.

Ad 1:

Kort fortalt er radiologer i Europa organiseret i:

 1. EAR via nationalt medlemskab ved de nationale videnskabelige selskaber. DRS er medlem af EAR. EAR arbejder primært med uddannelse og fagpolitik.
 2. ECR via individuelt medlemskab. ECR organiserer den årlige europæiske kongres i Wien.
 3. UEMS er en selvstændigt organisation uafhængig af EAR og ECR.

Alle tre arbejder selvfølgelig sammen. Mange medlemmer går igen i de tre organisationer. I flere år har der været et ønske om at samle organisationerne. To modeller er aktuelle. Et forslag vil samle EAR og ECR i en fælles organisation, ESR (European Society of Radiology). Et andet forslag vil danne en "hat" over ECR og EAR og således bibeholde disse to.

Efter nogen debat støttede UEMS mødedeltagerne første model, dvs. dannelsen af ESR. Debatten fortsætter i 2004.

Ad 2:

Angående CME programmet. Forslag til nedsættelse af europæisk(e) kommite(er) hvis formål skulle være at rådgive om et mere ensartet pointsystem, specielt også set i lyset af nye medlemmer i det europæiske radiologiske fællesskab. Diskussionen vil fortsætte.

Angående fælles europæiske eksamen/ diplom: Tanken er opgivet. Ingen støtte til det fra UEMS.

Ad 3:

Der blev forelagt et UEMS udkast til teleradiologi udarbejdet af prof. Ian McCall. Emnet er stort og væsentligt og har politisk bevågenhed i EU. Medlemslandene opfordres til at arbejde med det hurtigt og have holdninger klar allerede til forår 2004. DRS har allerede dannet et udvalg om teleradiologi, som vil arbejde videre med det foreliggende materiale, kommentere det og tilpasse det til danske forhold. Erik Lundorf.


Civilingeniør Poul Lundbeck og hustrus Fond til fremme af radiologien i Danmark

støtter udviklingen af radiologien i Danmark ved uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse indenfor radiologisk billeddannelse og stråleterapi.

Ansøgning om støtte bedes sendt til fondens administrator:

Advokat Thjelle Ehrenskjöld
Dronningens Tværgade 30. 3.
1302 København K.

Kun ansøgninger der er administrator i hænde senest 1.august 2004 kan forventes behandlet i indeværende år.

 


Indlæg fra medlemmerne

Foråret i DRS

Kære bestyrelse, redaktører, "officerer" og medlemmer!

Jeg håber, at I alle har haft en god påske med evt. højtidsfejring, nydelse af den eksploderende forårsnatur og det sociale/familiære samvær, med hvad dertil hører.

Her på den sidste fridag glædede jeg mig til, i en aftentime, at læse i det nys tilsendte medlemsblad, for at blive opdateret m.h.t. fakta om vort fag og selskab, meningsbrydninger etc. Men ak for en trist nedtur.

Det fyldige blad med den smukt designede forside lå godt i hånden og lovede så godt.

Med -heldigvis- mange undtagelser var der for mange unøjagtigheder, og visse steder ligefrem kaudervælske udsagn. Stavekontrollen virker ikke rigtigt, grammatikken lader noget tilbage at ønske.

Det er jo da et medlemsblad for akademikere, sagt uden snobberi.

Allerede på side 3 måtte jeg krumme tæer. Nu behøver radiologer under uddannelse og færdiguddannede slet ikke at beherske eller blot at have kendskab til fransk sprog, men så skal de vel undlade at bringe citater af Voltaire på originalsproget.

De 5 ord i "månedens ord" fra Candide indeholder hele 2 fejl- og det er næppe slåfejl.

Hvad skal cirkumfleksen i andet ord og hvor er r’et i tredje ord ?

Man kunne med fordel have valgt at bringe citatet i dansk oversættelse, eller have rådført sig med en kyndigere skribent/læser inden bladet gik i trykken.

Også andetsteds mærkes manglen på korrektur- uskyldigt og næppe helt meningsforstyrrende, javel- men læsningens fornøjelse forstyrres for ofte .Således fordeles et slut-t i tillægsord uden særligt hensyn til om tillægsordet udsiger noget om navneord af fælleskøn eller intetkøn .Det kan nemt klares med lidt mere korrekturlæsning. Og det bliver vel ikke automatisk bedre, om bladet overgår til elektronisk form.

Visse radiologiske afd. benævnes med obsolete betegnelser og min gode kollega C.V.Jensen benævnes (stadig i dette nye nr.) afdelingslæge , skønt han nu en tid lang har været overlæge. Up to date, eller hvad ?

Forestil Jer , at vore arbejdsgivere eller folk fra Sundhedsstyrelsen eller andre organisationer skulle finde på at læse i medlemsbladet . Ville det aftvinge respekt ?-Næppe.

Eller tænk over hvordan sproget er i engelsksprogede faglige tidsskrifter. Der er noget at leve op til, og det skulle være muligt med en lille ekstra indsats.

Vi trænger tilsyneladende til en fakta-og sprogkyndig redaktør (eller konsulent). Det behøver ikke at koste en herregård.

Med mange venlige hilsner

Flemming Jensen, Radiologisk Klinik X, Rigshospitalet.( 12.04.04).

-en gl. gnaven pedant, vil nogle måske synes , hvis de har kæmpet sig gennem ovenstående.

Har jeg (lidt) ret ? Eller skal vi bare fremover lade 5 og 7 være lige?


23. Internationale Kongres om Radiologi, ICR 2004.

Canadian Association of Radiologists (CAR) er vært for ICR i 2004. Kongressen afholdes i Montreal fra 25. til 29. juni 2004.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til blentle@shaw.ca eller website www.icr2004.com 


DRS planlagte E-kursusrække 2004-2007

Som oplyst ved generalforsamlingen 2002 vil mødeaktiviteten blive begrænset til at have færre, men større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Efterårskurset vil strække sig over 2 dage i forbindelse med årets festmiddag, forårskursus vil være 1 dags kursus i forbindelse med generalforsamlingen.

TID EMNE
11.-12. november 2004 Novembermøde .Columna lidelser.
14. -15. april 2005 Generalforsamling, Teleradiologi og Onkoradiologi
Maj 2005 Forårsmøde
Efterår 2005 Muskuloskeletal (2 dage)
Forår 2006 Generalforsamling og Thoraxradiologi
Efterår 2006 Gastroenterologi
Forår 2007 Generalforsamling og Mammo

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS)

DUDS afholder basiskurser, færdighedskurser og efteruddannelseskurser om diagnostisk ultralydsscanning. I april 2003 var DUDS vært for den europæiske ultralyd-kongres EUROSON, hvor over 300 personer deltog i et af tilvalgskurserne. Herudover kommer ca. 250 at deltage i et af DUDS kurser i 2003.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de kommende kurser.
For flere detaljer se venligst hjemmesiden www.duds.dk

15. - 16. januar 2004. DUDS’s Efteruddannelseskursus i almen ultralyddiagnostik - "Schæffergårdskurset". (12 CME point)
Kursusledelse: Charlotte Strandberg og Michael Bachmann Nielsen.
Hovedemner: Nye ultralydteknikker, kontraststoffer, tarme, hoved/hals.
Årets udenlandske gæsteforelæsere: Norbert Gritzmann (Østrig), Lars Thorelius (Sverige), Birgitte Berthelsen (Sverige), Roland Mattern (Østrig). Se annonce andetsteds i DRS bladet.

16. april 2004. DUDS’s 9. Kursus i teoretisk og praktisk ultralydsscanning for klinikere. Rigshospitalet. (6 CME point)
Kursusledelse: Jens Hillingsø, Michael Bachmann Nielsen, Lars Bo Svendsen.
Som ovenfor. Se duds.dk for detaljer.

April 2004. Doppler-kursus. Universitetssygehuset i Herlev. (12/18 CME point)
Kursusledelse: Christian Nolsøe og Torben Lorentzen
Efter pause i 2003 pga. Euroson-kongressen vender Doppler kurset tilbage i april. Kurset plejer at være meget efterspurgt i hele Skandinavien.

Forårsmøde og generalforsamling april 2004. Tid og sted ikke afgjort.
Interesserede mødearrangører bedes kontakte DUDS-bestyrelsen/formanden snarest såfremt de ønsker at arrangere forårsmødet.

26.-28. maj 2004. DUDS's 8. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd. Universitetssygehuset i Herlev. (18 CME point)
Kursusledelse: Michel Court-Payen, Ole Schifter Rasmussen, Per Hölmich.
Udenlandsk gæsteforelæser Philippe Peetrons. Reduceret kursusafgift for DUDS og DRS medlemmer.
Indhold: Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, traumer, infektion og absces, bløddelstumorer, artrit, power Doppler, ultralydvejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, steroid injektioner).

Næste DUDS-kursus i basal ultralyddiagnostik forventes efteråret 2004


Behandling af osteoporotisk fraktur i columna.

E-kursus

Dansk Ortopædisk Selskab.

Onsdag den 8. september 2004 kl. 10.00 – 17.30

Ortopædkirurgisk afdeling O

Odense Universitetshospital.

Formål: At bringe kursusdeltageren ajour med medicinske og kirurgiske behandlingsmuligheder ved osteoporotisk fraktur i columna thorakolumbalis.

 

10.00 – 10.05 Velkomst. Karsten Thomsen.

10.05 – 10.25 Osteoporose - epidemiologi og ætiologi. Kim Brixen

10.25 – 10.40 Vertebras blodforsyning. Stig Jespersen

10.40 – 11.00 Medicinsk behandling ved osteoporotisk columnafraktur. Otto Grove

11.00 – 11.25 Konservativ behandling af osteoporotisk fraktur i columna. Lars Matzen

11.25 – 11.45 kaffepause.

11.45 – 12.15 Radiologiske aspekter. Røntgen, CT, MR. Differentialdiagnoser. Lene Bak

12.15 – 12.45 Kirurgisk behandling af osteoporotisk fraktur i columna. Vertebroplastik og kyfoplastik.

Mikkel Andersen

13.00 – 14.00 frokost

14.00 – 17.30 Vertebroplastik workshop

14.00 – 14.30 Teori. Mikkel Andersen

14.30 – 14.45 kaffepause.

14.45 – 17.15 Hands-on.

Vertebroplastik på kadavermodel

Case-præsentation.

17.15 – 17.30 Afrunding.

- herefter middag på restaurant i Odense for interesserede.

CME point: 6

Arrangør:

Rygsektionen
Ortopædkirurgisk afdeling O
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Kursussekretær:
Mette Hansen
Tilmelding:
Telefon 6541 3507
e-mail: karsten.thomsen@ouh.fyns-amt.dk

Pris: kr. 1500,-

Der er plads til max. 16 kursusdeltagere. Tilmeldingen vil foregå efter " først til mølle" – princippet.

Sponsorer:

Merck Sharp & Dohme

Kruuse A/S

Med venlig hilsen
 
Karsten Thomsen
Stig Jespersen
Mikkel Andersen
Lene Bak

Progress in Radiology 2004

Joint meeting of

5th Symposium of Scandinavian Japan Radiological Society

8th Nordic Japan PACS Symposium

15th Symposium of Kinemato-Dynamic Digital Imaging in Medicine and

12th Symposium of Japanese society of MRA

Yamagata, September 23 - 25, 2004

 

Invitation Call for papers

The Japanese Board of the Scandinavia Japan Radiological Society cordially invites you to YAMAGATA in Sept. 2004

Organizing Committee

Chairman

        Takaaki Hosoya

Secretary General

Tsuguo Honma

Executive committee

Frode Laerum Kiyonari Inamura
Hans Ringertz Tetsuo Okabe
Holger Pettersson Hiroyuki Tajima
Martti Kormano Kazuo Miyasaka
Asmundur Brekkan Junta Harada
Finn Mathiesen Toshio Yamaguchi
Silas Olsson Naofumi Matsunaga
Niilo Saranummi Hiromu Nishitam
Takahiro Kozuka Yuji Yuasa
Tatsuo Kumazaki Kazuhiro Katada
Masao Sako Kan Takeda
Chikazumi Kuroda Sachio Kuribayashi
Hisashi Kobayashi Hiroaki Naito
Kinji Nishiyama Yukunori Korogi
Jun Ueda Shinji Hirohashi

 

Scientific and Social Program

Thursday September 23

Site visits (closed member).

Opening reception (closed member).

Friday September 24

Scientific program in 2 sessions before and 2 after Lunch for all participants.

Welcome party

Saturday September 25

Scientific program in 2 sessions before and after lunch.

 

State of the art lectures and free communications on the following topics are invited and will be presented.

Contrast media research

Cardiovascular radiology

Interventional radiology

3D techniques in radiology

Telemedicine/radiology

MRA, vascular imaging

PACS, clinical aspects etc.

 

Progress in Radiology 2004
Department of Radiology
Yamagata University School of Medicine
2-2-2 Iidanishi Yamagata,
Japan 990-9585
TEL: 023-628-5386
FAX: 023-628-5389
E-mail
tghonma@med.id.yamagata-u.ac.jp
 

Practical information:

Time:     Arrival on Sept. 22

Site visits and Opening reception on Sept. 23

Scientific program on Sept. 24 and 25

Site:      The meeting will take place in

Hotel KOYO in Kaminoyama in Yamagata prefecture.

Fee:       The participation fee will be ¥3000.

              It should be paid at the entrance of the congress.

Presentations:

The official languages are English and Japanese.

Papers will be selected for publication.

Follow this link to access the online submission site http://www.iyo-digital.com

Deadlines: For abstracts the deadline is June 30, 2004.

Site Visits: Sight-seeing tour of Mogami river and Mt. Haguro,

                  which are very famous for scenic beauty in Yamagata,

                 will be made on September 23.


Rejselegater til SJRS 2004 i Japan:

Scandinavian Japaneese Radiological Society uddeler 10 rejselegater til selskabets næste møde i Yamagata i Japan d. 22-25 september 2004.

Legaterne fordeles mellem de Nordiske lande: Sverige 3, Danmark 2, Norge 2, Finland 2 og Island 1.

Hvert legat er på 12.000 norske kroner. Det forventes at legatmodtagerne deltager med et foredrag på mødet - emnet er frit, kongressproget er engelsk.

Deadline for abstracts 30. juni 2004.

Yderligere oplysninger på selskabets hjemmeside: www.drs.dk/sjrs

Ansøgning med begrundelse samt foredragstitel sendes til:

Sekretæren for SJRS nordiske sektion
Overlæge Finn Mathiesen
Røntgenafdelingen
Vejle-Give Sygehus
Kabbeltoft 25
7100 Vejle
E-mail: sjrs@drs.dk
 
Ansøgningsfrist 1. august 2004
Sekretæren kan være behjælpelig med fællesrejse og hotelreservation.
 

Columna-lidelser – E-kursus

11. og 12. november 2004

Gentofte

Dansk Neuroradiologisk Selskab holder efterårets E-kursus.

Der vil på mødet begge dage blive mulighed for frie foredrag af ca. 10 minutters varighed.

Så sæt X i kalenderen og spids blyanten. Fristen for tilmelding af foredrag vil først ligge 1. oktober 2004.

Foreløbigt program

Torsdag den 11.11.04:

09.00 – 10.00 Registrering og kaffe.

10.00 – 10.30 Operationer for kongenitte ryglidelser hos børn

10.30 – 11.15 Billeddiagnostik af kongenitte ryglidelser. Professor Charles Raybaud, Toronto

11.15 – 11.45 Inflammatoriske ryglidelser, klinik. Professor Kristian Stengaard-Pedersen, Århus.

11.45 – 12.15 Inflammatoriske ryglidelser, billeddiagnostik. overlæge Inga Redlund-Johnell, Lund

12.15 – 12.30 Diskussion.

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.15 Degenerative ryglidelser, billeddiagnostik.Overlæge Stig Holtås, Lund.

14.15 – 15.00 Degenerative ryglidelser, klinik.Overlæge Tom Bendix, Ringe

15.00 – 15.30 Kaffe

15.30 – 16.30 Nomenklatur og klassifikation af lumbale diskussygdomme. Professor Marco Leonardi, Bologna

16.30 – 17.30 Frie foredrag.

Fredag den 12.11.04:

09.00 – 09.45 Spinale traumer, klinik. Overlæge Kjeld Dons, København.

09.45 – 10.30 Spinale traumer, billeddiagnostik. Professor Paul Parizel, Antwerpen

10.30 – 11.00 Kaffe

11.00 – 11.45 Vertebroplastik. Overlæge Miriam Roderiques, Göteborg

11.45 – 12.30 Vaskulære lidelser i spinalkanalen. Overlæge J.Nepper-Rasmussen, Odense

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.00 Primære og sekundære maligne ryglidelser, billeddiagnostik. Overlæge Edith Nielsen, Århus

14.00 – 15.00 Stabiliserende kirurgi ved maligne ryglidelser. Overlæge Thomas Kjær, København


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Frauke Wolfram

Følgende har ønsket optagelse som ikke lægeligt medlem:

Søren O’Neill, Lisbeth Jørgensen, Frederik Jacobsen, Thomas Larsen.


Finn Mathiesen, Webmaster DRS