opdateret 28. november 2004

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 5 december 2004

 

 
 
 PDF-fil
(850 kb)

 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2004 Medlemsblad nr. 2 april 2004 Medlemsblad nr. 3 juni 2004
Medlemsblad nr. 4 september 2004    
Medlemsblad nr. 1 Februar 2003 Medlemsblad nr. 2. april 2003 Medlemsblad nr. 3 juni 2003
Medlemsblad nr. 4 september 2003 Medlemsblad nr. 5 december 2003  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2002 Medlemsblad nr. 2. april 2002 Medlemsblad nr.3 juni 2002
Medlemsblad nr. 4 september 2002 Medlemsblad nr. 5 december 2002  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelser fra bestyrelsen:

Der var pæn mødedeltagelse til Selskabets novembermøde arrangeret af Dansk Neuroradiologisk Selskab. Emnet columnalidelser blev belyst på bedste vis af foredragsholderne fra både ind-og udland. Middagen om aftenen med legatuddelinger var hyggelig og fornøjelig, men vi kunne godt have ønsket en lidt større deltagelse. Hvem der fik legater kan ses andetsteds i bladet.

Bestyrelsen har i september måned haft møde med specialselskaberne vedr. konceptet for vores årlige møder. Det var et meget positivt møde, hvor alle var interesserede i at støtte op om en ændring og der er referat fra mødet senere i bladet. Der planlægges et årsmøde 25-27 januar 2006. Skriv det i kalenderen allerede nu. Årsmødet planlægges henlagt til Odense og vil blive sammensat fagligt bredt med indlæg fra de forskelling subspecialeselskaber/interesseforeninger.

For at begrænse bladets omfang vil lister over inspektorer, formænd for interesseforeningerne etc. ikke længere være at finde i bladet. De kan derimod findes på hjemmesiden www.drs.dk  

Som anført i septemberbladet bliver årets sidste blad kun udsendt som elektronisk blad, men i en print venlig udgave. Vi vil gerne høre medlemmernes mening om denne måde at destribuere bladet på.

HUSK generalforsamlingen 14. april 2005

Der bliver forårsmøde i Randers 2-3 juni 2005. Emnet er STROKE.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Lise Gammelgaard

Månedens ord: "Det skal være morsomt ellers er det ikke sjovt"


Meddelelser fra formanden:

Der er nu sammensat en SKS/ DRG arbejdsgruppe. Medlemmerne er:

Marianne Egeblad, Merete Friis, Paul Nilsson, Jens Karstoft, Vivian Bertelsen og Anna Rosted.

Der indkaldes til møde torsdag d. 16. december kl. 13.00 på Rigshospitalet i auditoriet afsnit 4122.


Meddelelser fra teleradiologigruppen:

Elisabeth Buus Lund har været til møde i UEMS hvor der blev diskuteret teleradiologi. Referatet fra mødet kan findes nedenfor.

Gruppen vil endvider gerne have indput fra medlemmer der har erfaring med, viden om eller mening om teleradiologi og dens implementering. Send en mail til Michel Nemery: best@drs.dk


TELERADIOLOGI

UEMS - møde, ROM, 10 – 11 juni 2004.

REFERAT.

 

Som repræsentant for DRO, deltog jeg som dansk delegat i ovennævnte møde.

Formen var en work-shop, hvis formål var, at søge en formulering af de muligheder og udfordringer teleradiologi indebærer, - at samle ideer, information og problemer. Overvejelser og konklusioner tilstræbes slutteligen, i samråd med EAR/ECR, nedfældet i et dokument vedr. teleradiologi, som forventes at foreligge ca. 2005/2006. Dette dokument er tiltænkt, som en vejledning for beslutnin-ger, som skal træffes i EU-Commissionen, - for hvem UEMS ( Union Européenne des Médicins Spécialistes) har en rådgivende funktion.

I mødet deltog repræsentanter for 24 nationer, 22 EU lande og 2 ikke EU lande. Hovedindtrykket

var, at der er endog meget stor forskel på, hvor langt den teknologiske udvikling er nået,i de forskel-lige dele af Europa. I det enkelte land er der desuden store regionale variationer i anvendelsen af telemedicin. Længst fremme synes EU-Cypern at være, idet alle 750.000 cyprioter har en EPJ, og teleradiologi er særdeles udbredt med samarbejdspartnere i Frankrig, Spanien og Grækenland, samt projecter med assistance til skibe i Middelhavet.

Prof. Iain Mc Call (Manchester, England) vil anvende teleradiologi til at sikre en høj standard af patientbehandling, og at radiologer kan have tilfredsstillende arbejdsforhold. Generalister vil kunne få adgang til specialister, og tyndt befolkede områder adgang til radiologer på døgnbasis. Teleradio-logi vil kunne udnyttes før evt. patientoverflytninger og den samme undersøgelse vil kunne ses på forskellige lokaliteter samtidig. Undervisning vil ligeledes kunne drage fordele af teleradiologi.

Set i en Europæisk sammenhæng, er der dog mange problemer. Der er mange forskellige sprog og meget forskellige sundhedssystemer. Kontakten til klinikerne vil blive nedtonet, p.g.a. vanskelig-heder med kliniske konsultationer, og muligheden for fejltolkninger og misforståelser vil existere. Radiologien kan risikere at blive skarpt opdelt i subspecialer, - og ende som en rapporteringsservice og ikke et klinisk speciale. De "spændende cases" vil blive fjernet fra generalisten, som måske får dårlig feed back, og tværgående konferencer og audit kan blive vanskeliggjort. "Defensive" beskri-velser vil kunne udløse supplerende overflødige undersøgelser. Radiografen som befinder sig alene på et fjerntliggende hospital, vil få et stort ansvar for undersøgelseskvaliteten og måske problemer med oplæring.

Prof. Mc Call konkluderede, at teleradiologi skal være en kommunikation læge til læge, og ikke en politisk besluttet funktion. Dette for at sikre, at de lovgivningsmæssige forhold omkring billedfor-midling bliver udfærdiget helt klare, - for at sikre kvaliteten og for at også patienterne kan være informerede og trygge vedr. forholdene omkring teleradiologi. Teleradiologi kan i så fald give mange fordele, - og vil ændre radiologens fremtidige arbejdsforhold.

Der var adskillige indlæg vedr. de rent tekniske forhold omkring datasikkerhed, kryptering, billed-kompression, netværk, digitale nøgler og signaturer samt arbejdsstationer incl. disses funktionalitet og placering. Forhold som alle har betydning for kvaliteten af teleradiologien i videste forstand, - og økonomien!

Et spørgsmål som jævnligt dukkede op var: Hvor meget skal en "teleradiolog " kunne præstere ?

Prof. P. Pattynama (Rotterdam,Holland) og Jan Schillenbeck (Bruxelles,Belgien) orienterede om at i dag går ca. 70% af den klinisk arbejdende radiologs arbejdstid med at forberede, planlægge og udføre undersøgelser. Kun 30% af tiden går således til beskrivefunktionen. I dag er ca. 70 % af alle

undersøgelser alm. rtg., medens ca. 30 % er CT og MR., - hvor sidstnævnte forventes at stige i fremtiden. Traditionelt har man forventet, at en radiolog kunne beskrive ca. 12-15.000 us. pr. år.

Teleradiologen som kun beskriver og ikke bliver forstyrret af telefoner, forespørgsler o.s.v. forventes at kunne beskrive ca. 25.000 us pr. år. Der er i så fald tale om overvejende alm. rtg. us.. Beskrivelse af CT og MR forestiller man sig kan være ca. 5 undersøgelser pr. time og alm. rtg. ca. 35 us. pr time. Teleradiologen’s "timer" er i så fald på 50 min. med 10 min. pause. Tilstedeværende radiolog fra teleradiologisk klinik gav udtryk for at dette var en tilfredsstillende arbejdsrytme!

Det er nødvendigt med een arbejdsstation pr. ca. 6000 us./ år. Man forestiller sig dog, at behovet for radiologiske undersøgelser vil øge med ca. 140 % i de næste 10 år, og at der i år 2030 vil være et behov for radiologer, på næsten det dobbelte af, hvad der til den tid vil eksistere. Det var dog helt klart for alle, at teleradiologi ikke skal være et redskab, som blot skal kompensere for mangelen på radiologer! Scenarier, med teleradiologiske klinikker, som i denne situation konkurrerer på pris og kvalitet ( eller mangel på samme ) er en mulighed, man i så fald kunne forestille sig ! I dag går ca. 30 - 40 % af udgifterne til en billeddiagnostisk undersøgelse til aflønning af den kliniske radiolog. Det blev nævnt, at teleradiologen skulle aflønnes for det rent faktisk udførte arbejde, - det være sig "konsultation" eller egentlig beskrivelse af en undersøgelse.

Hvordan sikrer man sig kvalifikationerne hos en teleradiolog? Ønskerne går helt klart imod en certificering, som enten kan være national eller europæisk, og som således dybest set kræver, at man når frem til en rimeligt ensartet og god uddannelse i alle europæiske lande, - et Europæisk Training Charter for Medical Specialists, hvilket UEMS og EAR Education committee arbejder på at få etableret i en nær fremtid. Ligeledes kan man overveje om der skal være en europæisk organisation for accreditering. Kontrol af det udførte arbejde kan etableres f.eks. ved at 25% af us.dobbeltbeskrives i en periode, ved stikprøve-kontroller, udtalelser fra medarbejdere og revalidering af certificeringen f.eks. hvert 5 år. Videreuddannelse, CME points hører naturligt her ind under også.

Med alle disse teknologiske muligheder, skal man ikke glemme, at patienterne skal informeres om, hvad der foregår. De skal ikke alene orienteres om den undersøgelse, de skal gennemgå, de skal også informeres om og acceptere, at undersøgelsen sendes hen et helt andet sted,- måske over grænser for at blive beskrevet. Iflg. EU direktiv 2000/31/EU har pt. krav på at kende identiteten på teleradiologen. Sprogproblemer kan her blive et problem, da patienten har ret til at se og kunne læse beskrivelsen af sin undersøgelse. For patienten vil second opinion kunne indhentes, ved at teleradio-logen sender undersøgelsen videre til endnu en specialist, i princippet uden at den primære radiolog behøver at få kendskab til dette. Besidder patienten selv sin undersøgelse ( eller måske blot dele af den ) i digital form, kan patienten også benytte sig af teleradiologi, og konsultere yderligere andre specialister. Konsekvenserne er umiddelbart noget uoverskuelige, og regler på området efter-spørges. Aktuelt forbyder EU direktiv 1995/46/EC transport af patientdata ud af EU, hvis ikke modtageren opfylder EU krav.

Det ideelle vil være, at de involverede parter i teleradiologi, har mødt hinanden personligt. At der er

"ansigter" på kommunikationen. Der skal desuden være helt klare kontraktlige aftaler om, hvordan man udvexler oplysninger om patienter og evt. tidl. undersøgelser.Patientinformation, undersøgel-sesprotokoller og i hvilken form og omfang undersøgelsen transmitteres. Aftaler om arkivering (hvem,hvor,hvordan) er ligeledes nødvendige. Principielt er det "producenten"af undersøgelsen, som er ansvarlig for arkiveringen, men teleradiologen skal måske senere kunne bevise, hvad det var, der var til disposition da undersøgelsen blev beskrevet ! Digitale signaturer er nødvendige for at sikre medansvar, - og det er i denne forbindelse hensigtsmæssigt, at gøre sig klart,at forholdene omkring forsikringer i forbindelse med telemedicin er usikre og endnu uafklarede. Ligeledes skal der være klare aftaler om hvordan beskrivelser returneres, foreløbige?, akutte og ikke akutte, ligesom det er den læge, som primært transmitterer undersøgelsen, som også er ansvarlig for de informationer patienten får, når beskrivelsen foreligger. Retningslinier for kvaliteten af udstyr der mest hensigtsmæssigt skal anvendes er ligeledes ønskelige.

I øvrigt skelner man mellem begreberne: Telekonsultation, hvor radiologen får et "godt råd", Telediagnose hvor en anden radiolog diagnosticerer og beskriver, og Telemanagement, som er

fællesbetegnelsen for alle de ydre tiltag som er nødv. for at en hensigtsmæssig billedtransmission overhovedet kan foregå.

Det var et klart ønske, at de Videnskabelige Selskaber i de enkelte lande deltager i implemen-teringen af teleradiologi. Dette også for at undgå, at det af andre, blot bliver trukket ned over hovedet på radiologerne. Der er en forståelig træghed og modstand mod telemedicin, men man opfordrede til åbenhed overfor disse nye muligheder. Endnu er forholdene præget af spredte initiativer og manglende erfaring, og lovgivningen på området er tydeligt mangelfuld også. Fordelene ved teleradiologi er kendt, - nu skal der udfærdiges retningslinier for brugen !

Mødedeltagerne fik udleveret det netop færdiggjorte dokument vedr. teleradiologi fra det Italienske

Selskab for Medicinsk Radiologi, hvor fremtidens udfordringer nævnes: 1) Mobil teleradiologi,

2) CME læring, 3)Lov om telemedicin, 4)Regler for teleradiologi-kontrakter, og 5)Guidelines for teleradiologi ( incl. patientinformation)

Prof. Bruno Silberman( Paris,Frankrig) formand for UEMS udtrykte sig således: Der skal udarbejdes en europæisk "Guide for good use of Teleradiology", - og dette dokument må ikke sidenhen kunne bruges til at påstå, at man dermed begravede og ødelagde den kliniske radiolog.

Teleradiologi er kun det næstbedste, -"Klinisk Radiologi" det absolut bedste !

 

Elisabeth Buus Lund, Sekr. DRO.
Overlæge,Radiologisk Afdeling
Aalborg Sygehus.
 


Legat modtagere ved novembermødet 2004:

Astra Tech rejselegat gik til Karen Lisbeth Dirksen, Gentofte

Amersham Health rejselegat gik til Pernille Skejø, Odense

Bent Madsens rejselegat gik til Jens Erik Nielsen, Århus

Mosekildes rejselegat gik til Erik Morre Pedersens, Århus

DRS ønsker tillykke og ser frem til en beretning om rejsens mål og indhold til offentliggørelse i bladet.


Referat af møde onsdag den 29/9-2004
med henblik på fremtidige møde/kursusstrukturer og økonomi i forhold til
interesseforeningerne

Deltager i mødet: DRS bestyrelse repræsenteret ved Lise Gammelgaard, Trine Torfing, Michel Nemery og Birthe Højlund.

Efteruddannelsesudvalget repræsenteret ved Lene Bak, Lone Østergaard, Vibeke Løgager samt Inger Andersen og Ilse Vejborg.

Repræsentanter for interesseforeninger/subspeciale selskaber:
Lars Bolvig, DUDS,
Anders Lernevall, Dansk Forening for mammadiagnostik,
Karen-Lisbeth Dirksen, Dansk Forening for Pædiatrisk Radiologi,
John Gelenik, Dansk Forening for muskuloskeletal Radiologi,
Jørgen Nepper Rasmussen, Dansk Neuroradiologisk Selskab
samt endelig Poul Erik Andersen for Dansk Foreningen for Interventionel Radiologi

Først diskuteredes den fremtidige møde/kursusstruktur i Dansk Radiologisk Selskabs regi og følgende blev konkluderet:

Den gamle struktur, hvor interesse foreningerne på skift afholdte E-kurser henholdsvis november og april i forbindelse med generalforsamling, skal afløses af et årsmøde i Dansk Radiologisk Selskab, som skal fokusere på bredden i dansk radiologi, og som skal sammensættes af bidrag fra de forskellige subspeciale selskaber. Der var således bred enighed om, at vi savner et møde, som kan tiltrække et bredt udsnit af Radiologisk Selskabs medlemmer indeholdende såvel faglige som sociale elementer. Det blev besluttet, at der i slutningen af januar 2006 skal afholdes et sådan årsmøde, som skal forløbe over 2½ dag, nemlig fra onsdag eftermiddag til fredag frokost, og under forudsætning af, at Dansk Radiologisk Selskabs vedtægter kan ændres, at man så vil afholde generalforsamlingen i relation til dette møde. Efteruddannelsesudvalget er villige til at påtage sig ansvaret for dette arrangement og vil henvende sig til interesseforeningerne om bidrag. Det er Radiologisk Selskabs intention, at vi vil give mulighed for at invitere udenlandske foredragsholdere til flere af seancerne. Mødet skal være åbent for Radiologisk Selskabs medlemmer.

Øvrige kursusaktivitet:

De planlagte E-kurser til foråret og næste efterår forventes afviklet som tidligere aftalt. For fremtiden vil der således ikke være nogen forpligtigelse for interesseforeningerne for at arrangere kurser i Dansk Radiologisk Selskabs regi.

Vedrørende kursusøkonomi:

Da vi enedes om at frafalde den "obligatoriske" kursusafholdelse, fandt man ikke, at der var behov for nogen fast aftale om økonomi. For fremtiden vil der være følgende 3 muligheder for afholdelse af kursus i Dansk Radiologisk Selskabs regi. Hvis interesseforeningerne er interesserede i at arrangere kursus i samarbejde med Dansk Radiologisk Selskab, kan vi forestille os 3 modeller:

  1. Interesseforeningen påtager sig fuldt økonomisk ansvar og får dermed også fuldt overskud.
  2. Dansk Radiologisk Selskab påtager sig en begrænset underskudsgaranti med deraf følgende overskudsdeling.
  3. Endelig som sidste model kan Radiologisk Selskab påtage sig fuldt underskudsdækning, men dermed vil hele overskuddet tilfalde Dansk Radiologisk Selskab.

Ovennævnte konklusioner var der fuldt enighed om i forsamlingen.

Referat : Trine Torfing og Birthe Højlund Bech


Dansk Forening for Onkoradiologi

Danish Society of Oncoradiology

JANUARKURSUS 2005, den 14.01.05

Auditorium 93, Julie Mariesvej 93

Rigshospitalet

 

EMNE: KOLOREKTAL CANCER

Moderator: Overlæge Henrik Torp Madsen

kl. 09.30 – 10.00: Registrering og kaffe

kl. 10.00 – 10.30: Incidens, screening og forebyggelse

            Prof., overlæge, dr.med. Ole Kronborg, Odense Universitetshospital

kl. 10.30 – 11.15: Udredning og kirurgisk behandling

            Prof., overlæge, dr.med. Søren Laurberg, Århus Sygehus

kl. 11.15 – 12.00: Strålebehandling og kemoterapi

            Overlæge, Ph.D. Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital

kl. 12.00 – 13.00: Frokost

 

Moderator: Overlæge, dr.med. Karen Damgaard

kl. 13.00 – 13.30: Billeddiagnostisk udredning

            Overlæge Søren Rafaelsen, Vejle Sygehus

kl. 13.30 – 14.00: Virtuel endoskopi versus røntgen og koloskopi

            1. reservelæge, Ph.D. Bodil Ginnerup, Århus Sygehus

kl. 14.00 – 14.30: KAFFE

kl. 14.30 – 15.15: Billeddiagnostiske aspekter ved komplikationer, recidiv, follow-up og stråleterapi

            Overlæge Birgitte Svolgaard, Odense Universitetshospital

kl. 15.15 – 15.45: PET og kolorektal cancer

            Overlæge, Ph.D., Annika Eigtved, Rigshospitalet

kl. 15.45 – 16.30: Paneldiskussion

kl. 17.00 – 18.00: Generalforsamling

 

Kursusafgift:

Medlemmer kr. 600,-

Ikke-medlemmer kr. 800,-

Tilmelding og betaling senest tirsdag, den 4. januar 2005 til:

Sekretær Britta Bundgaard
Radiologisk Afd.
Århus Sygehus, NBG
Tlf.: 8949 2395
Fax: 8949 2380
E-mail: bbund@as.aaa.dk

Beløbet bedes indsat på konto i Danske Bank,

Reg. nr. 3632 - kt. nr. 3632602286

Det skal af indbetalingen fremgå, hvem eller hvilke personer indbetalingen dækker. Deltagerantal er begrænset og kursusdeltagelse er efter princippet "først til mølle".

Kursusdeltagelse berettiger til 6 CME-point.

Sted:

Auditorium 93, Julie Mariesvej 93, Rigshospitalet

Den 14. januar 2005, kl. 09.30 – 16.30

 

__________________________________________________________________

 

Bindende tilmelding til onkoradiologisk kursus, den 14. januar 2005

£ Medlem kr. 600,- kr _______

£ Ikke medlem kr. 800,- kr. _______

£ Undertegnede ønsker medlemskab kr. 100,-/år kr. _______

I alt indbetalt på konto i Danske Bank,

Reg. nr. 3632 - kt. nr. 3632602286 kr. _______

Navn: __________________________________________

Adresse: __________________________________________

__________________________________________

Afdeling/sygehus: __________________________________________

E-mail: __________________________________________


Efteruddannelseskursus og debatmøde i Mammabilleddiagnostik

 

Tema : Mammografiscreening og

klinisk mammografi i Danmark

Sted : Fredag den 14/1 2005 kl.13-19 i Teilumbygningen,auditorium A, Frederik denV`s vej 11,Rigshospitalet

Arrangør : Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik (DFRM)

Målgruppe : Læger, radiografer/sygeplejersker og andre med interesse i emnet

Tilmelding senest 3/1 2005 til: Ilse Vejborg, Radiologisk afd. X2022,Rigshopitalet ,

mail: rh02727@rh.dk, tlf.: 35451662 eller sekretær Ulla Carstensen , mail : ucarsten@rh.dk ,tlf.: 35453465

Kursusgebyr : 450,- kr, inkl. forplejning. Indbetales til kontonr.: 3203-4640970405, mrk. 8154101250/mammografikursus.

Program :

13.00: Velkomst ved Ilse Vejborg

13.05: Mammografiscreening i København: Organisation og resultater

Ilse Vejborg

13.25: Mammografiscreening på Fyn

Walter Schwartz

13.45: Effekt af mammografiscreening på brystkræft dødelighed i København

Anne Helene Olsen

14.15: Kaffepause

14.45: Amtsrådsforeningens forventninger til de nye regioner med focus på

mammografiscreening

Bent Hansen

15.30: Klinisk mammografi i Danmark

Allan Jensen

16.00: DRG-afregning for mammadiagnostik;debat

Stig Møller Nielsen,Carsten Conrad, Ilse Vejborg

16.15: Let forplejning

17.00: Stiftende generalforsamling for DFRM

Oplæg ved Stig Møller Nielsen

 RH.den 26/8 2004


DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS

Afholder

MR-BASISKURSUS i uge 2, 2005,

10. – 14.januar 2005,

Aarhus Universitets Hospital, Skejby Sygehus.

 

Kursusplan

Mandag, 10. Januar 2005

Start Slut Session
10.30 11.00 Kaffe og registrering
11.00 11.15 Velkomst ved Kursusledelsen (ETF)
 
 
Sted: Auditorium B
11.15 12.15 Kerne Spin, magnetisk moment, relaksationstider, Larmor præcession, resonans fænomen, Free Induction Decay, Signal Detection, Fourier Transformation (MS)
12.15 13.00 Frokost
13.00 13.45 MR System Komponenter: magnet system, gradient spoler, RF spoler, acquisitions og kontrol system, host computer, magnetisk afskærmning, RF afskærmning (ETF)
13.45 14.30 Billede sekvenser I: spin echo, gradient echo, fast field echo (FFE) + billedkontrast (SR)
14.30 14.45 Pause
 
 
Sted: Auditorium B
14.45 15.30 MR-teknik ved undersøgelse af cerebrum (TC eller LG)
15.30 16.15 WM-læsioner, herunder dissemineret sklerose (TC eller LG)
16.15 16.30 Pause
16.30 17.15 Epilepsiudredning (MH)

 

Tirsdag, 11. Januar 2005

 
Sted: Auditorium B
Start Slut Session
09.00 10.00 Billeddannelse: Slice Selektering, rumlig encoding, billede reconstruktion, k-space (MS)
10.00 10.30 Billede sekvenser II: Turbo Field Echo (TFE), Turbo Spin Echo (TSE), Echo (SR)
10.30 10.45 Pause
10.45 11.15 Billede sekvenser III: Planar Imaging (EPI), Gradient og Spin Echo (GRASE) (SR)
     
 
 
Sted: Auditorium B
11.15 12.15 Degenerative columnalidelser og prolapser (PA)
12.15 13.15 Frokost
13.15 14.00 Knoglemarv (KEJ)
14.00 14.45 MR-teknik ved ortopædiske undersøgelser (JG)
14.45 15.00 Pause
15.00 15.20 Akutte og posttraumatiske knogleskader (JG)
15.20 15.45 ???
15.45 16.30 Artrose og artrittilstande (AGJ)
16.30 16.45 Pause
16.45 17.30 Knogle- og bløddelssarkomer (AGJ)
 
19.00 ??? Middag og festligt samvær

 

Onsdag, 12. Januar 2005

 
Sted: MR Centret
Start Slut Session
09.00 09.45 Demonstration af MR-skanner, spoler etc. (ETF)
09.45 10.15 Pause
 
 
Sted: Auditorium B
10.15 11.00 Diffusionsteori + kliniske eksempler (LRØ)
11.00 11.45 Flowfænomener og flowbestemmelse + kliniske eksempler (ETF)
11.45 12.30 MR-teknik ved rygundersøgelser (LS)
12.30 13.15 frokost
 
 
13.15 14.00 Ortopædiske bløddelsskader i skuldre og knæ (JG)
14.00 14.45 spinale kongenitte tilstande (LG / TC)
14.45 15.00 pause
15.00 15.45 kongenitte lidelser i cerebrum (LG / TC)
15.45 16.30 bækken og perineum, - herunder perineumanatomi (EL)

 

Torsdag, 13. Januar 2005

Sted: Auditorium B
Start Slut Session
09.00 09.45 Hoved og hals (LS eller EN)
09.45 10.30 Intrakranielle tumorer (LS eller EN)
10.30 10.45 Pause
10.45 11.30 Syringomyeli, infarkter, myelitter, blødninger, traumer, angiomer, tumorer og DS i medulla (JV)
11.30 12.15 Sedation og narkose ved MR-skanning (LR)
12.15 13.00 Frokost
 
13.00 13.45 Introduktion til "Cardiac Imaging" (YK)
13.45 14.30 Infarkter og blødninger i cerebrum (LS eller EN)
14.30 14.45 pause
14.45 15.30 Spektroskopi: chemical shift, localization (ED)
15.30 16.15 Funktional Imaging (HSJ)
16.15 16.30 Pause
16.30 17.15 MR-angiografi af cerebrum (LS eller EN)

 

Fredag, 14. Januar 2005

Sted: Auditorium A
Chairman:
Start Slut  
09.00 09.45 "MR safety" – personale og patienter, Patientsikkerhed (SHA)
09.45 10.30 Mediastinum og abdomen, herunder MRCP (EL)
10.30 10.45 Pause
10.45 11.30 MR-angiografi af halskar og helkropsområdet (EL)
11.30 12.00 Evaluering / Afslutning (alle)

Undervisere:

Max Stubgård (MS), Hillerød Sygehus

Margrethe Herning (MH), Hvidovre Sygehus

Else Danielsen (ED), Rigshospitalet

Erik Lundorf (EL), Skejby Sygehus

Thorkil Christensen (TC), Aalborg Sygehus

Lise Gammelgaard (LG), Aalborg Sygehus

Yong Kim (YK), Skejby Sygehus

Steffen Ringgaard (SR), Skejby Sygehus

Lisbeth Røhl (LRØ), Billeddiagnostisk afdeling, Skejby Sygehus

Lars Rybro (LR), Skejby Sygehus

Jørgen Vallø (JV), Aabenraa Sygehus

Peter Andersen (PA), Odense Universitetshospital

John Gelineck (JG), Århus Sygehus

Leif Sørensen (LS), Århus Sygehus

Edith Nielsen (EN), Århus Sygehus

Anne Grethe Jurik (AGJ), Århus Sygehus

Søren Haack (SHA), Medicoteknisk Afdeling – Skejby Sygehus

Ernst-Torben Fründ (ETF), Medicoteknisk Afdeling MR Centre – Skejby Sygehus

 

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Tilmeldingsblanket til

MR-basiskursus d. 10.-14.01.2005

Navn: ___________________________________________________________

Privatadresse: ____________________________________________________

Tlf. privat: _______________________________________________________

Ansat på: ________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________

Tlf. ansættelsessted: _______________________________________________

e-mail adresse:

 

Kursuafgift: 3.300,00 kr. for medlemmer

3.800,00 kr. for ikke medlemmer

Tilmelding senest d. 10.12.2004 (tilmeldingen er bindende).

Send eller fax tilmeldingen til:

Ledende sekretær Anette B. Fahnøe
Billeddiagnostisk afd.
Skejby Sygehus
8200 Århus N
fax: 89 49 60 17

------------------------------------------------------------------------------------

Vigtigt ved betaling:

Navn:

Beløbet indsættes i Sparekassen Kronjylland

Reg.nr. 9362

Kontonr. 362-56-10663

Mrk. "Projekt 5520"

Til orientering har Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans i marts 2004 valgt ny bestyrelse. Denne har i april 2004 konstitueret sig som følger:

Formand:

Fysiker Max Stubgaard,
Radiologisk Afdeling,
Hillerød Sygehus,
Helsevej 2,
3400 Hillerød.
Tlf. 48294569. E-mail: mastu@fa.dk.

Kasserer:

Overlæge Kirsten Neergaard,
H:S Bispebjerg Hospital,
Røntgenafdelingen,
Bispebjerg Bakke 23,
2400 København NV.
Tlf. 35312043. E-mail: KN03@BBH.hosp.dk.

Sekretær:

Overlæge Anne-Mette Leffers,
H:S Hvidovre Hospital,
MR-afdelingen, Afsnit 340,
Kettegård Allé 30,
2650 Hvidovre.
Tlf. 36322885. E-mail: annel@magnet.drcmr.dk.

Kontaktperson vedr. ind- og udmeldelser:

Overlæge Torben Nygaard,
Billeddiagnostisk Afdeling,
Randers Centralsygehus,
Skovlyvej 1,
8900 Randers.
Tlf. 89102303. E-mail: nygaard@doktor.dk.

Medlem uden portefølje:

Afdelingsradiograf Ellen B. Nielsen,
Røntgenafdelingen, kælderen,
Odense Universitetshospital,
Sdr. Boulevard 29,
5000 Odense C.
Tlf. 65412182. E-mail: ellen.nielsen@ouh.fyns-amt.dk.

 


DRS planlagte E-kursusrække 2005-2007

Som oplyst ved generalforsamlingen 2002 vil mødeaktiviteten blive begrænset til at have færre, men større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Efterårskurset vil strække sig over 2 dage i forbindelse med årets festmiddag, forårskursus vil være 1 dags kursus i forbindelse med generalforsamlingen.

TID EMNE
14. -15. april 2005 Generalforsamling, Teleradiologi og Onkoradiologi
2.-3. juni 2005 Forårsmøde i Randers: Emne: "STROKE"
Efterår 2005 Muskuloskeletal (1 dag)
Forår 2006 Generalforsamling og Thoraxradiologi
Efterår 2006 Gastroenterologi
Forår 2007 Generalforsamling og Mammo

Planlagte DUDS kurser

DUDS afholder basiskurser, færdighedskurser og efteruddannelseskurser om diagnostisk ultralydsscanning. I april 2003 var DUDS vært for den europæiske ultralyd-kongres EUROSON. I 2004 kommer henimod 400 at deltage i et af DUDS kurser. E-mail adresser til kurser m.v.: PDF

20.-21. januar 2005. DUDS's 14. Efteruddannelseskursus i almen ultralyddiagnostik - "Schæffergårdskurset". Kursusledelse Charlotte Strandberg og Michael Bachmann Nielsen. (12 CME point). Se annonce for kurset her og det foreløbige program opdateret 23.11.04

4. marts 2005. 11. Kursus i teoretisk og praktisk ultralydsscanning for klinikere. Rigshospitalet. Svt EFSUMB's level 1 i begrænsede indikationsområder. (6 CME point) opdateret 8.7.04

15. april 2005. 1. Kursus i ultralydsscanning af galdeveje. København. Svt EFSUMB's level 2 i galdevejsscanning. Forudsætter gennemført basalt ultralydkursus. (6 CME point) opdateret 26.10.04

20. april 2005 kl 9.-17. Generalforsamling og forårsmøde. Domus Medica. København. Mødeledesle: Zehra Özdemir & Michael Bachmann Nielsen opdateret 23.11.04

25.-27. maj 2005. 9. kursus i muskuloskeletal ultralyd. København. Kursusledelse Michel Court-Payen, Ole Schifter, Per Hölmich. EFSUMB's level 1 i muskuloskeletal ultralyd. (18 CME point) opdateret 5.7.04

6.-8. juni 2005. Basiskursus i ultralyd. Amtssygehuset i Herlev. EFSUMB's level 1. (18 CME point) opdateret 10.10.04


"MRI in Practice" Advance Announcement

The Academy for Advanced Educational Projects is pleased to announce that the course "MRI in Practice" will be held in Copenhagen 13 – 15 December 2004.

Who should attend: Medical and technical staff responsible for the operation of diagnostic MRI facilities.

Aims of the course: To provide a thorough understanding of the fundamental principles of MRI that will enable medical and technical staff to enhance the diagnostic value of their work beyond that of being a mere "button pusher".

Educational validation: The course will be CME accredited on a European level.

The course

"MRI in Practice" the book, was first published in 1993. Now in its second edition, it is considered an essential text for many MRI courses including the registry exam in the US and for post graduate MRI programmes in the UK.

The amazing success of this book, which is the World’s best-seller in its genre, mainly lies in its clarity and logicality. It may not be physics in its purest form, but it clearly provides clinical MRI practitioners relevant information at the right level.

Primarily presented by author Catherine Westbrook and collaborator John Talbot, "MRI in Practice -

the Course" is also the most flexible MRI course around.

The Flexible Approach to MRI Learning

MRI as a modality is still expanding and evolving rapidly, and poses many challenges for the radiographer and radiologist. An in-depth understanding of the technology and clinical practice are necessary to exploit the full potential of the MR system. To take advantage of this exciting new career direction, many practitioners are advancing their knowledge of MRI using a variety of educational pathways.

This module of the basic course has an intensive programme delivered over three days. What is learned and understood in taking this course, will be of immediate practical value and will provide a foundation to progress to the more advanced courses which will be offered at a later date. Lectures and quiz sessions are interspersed with tutorials so that delegates can put the physics of MRI into a practical context.

Due to the large amount of material, all delegates are provided with complimentary course notes before attendance. These are not intended to follow the lectures but include important information on all of the topics within the course, as well as some supplementary reading.

By studying these notes before attendance, delegates are more able to learn during this intensive programme.

The notes also provide valuable reference material for the future. Delegates are encouraged to read "MRI in Practice" the book to supplement their reading.

Delegates can register for any or all the days of the course according to their own needs.

Please visit our website, www.aaedpro.com/events.htm or e-mail MRI@aaedpro.com to view the programme and to register your interest to receive further details.


Annonce.

 

Røntgenklinikken Nørrevold.

Nørregade 40, 5. 1165 Kbh. K

Radiologer søges til afløsning på klinikken

Der er tale om ca. 5 gange om måneden med arbejdstid enten

eftermiddage efter kl. 15.00 eller halve dage efter kl. 12.00.

Arbejdstid ca. 3 - 4 timer pr. gang.

Da undertegnede både ønsker afløsning og snarlig udtrædning af

klinikken kan ovenstående ses som evt. indledning til over-

tagelse af en klinikhalvpart.

Klinikken er velplaceret centralt i København, har en god og stigende

omsætning og samtidig kapacitet til yderligere patienttilgang.

Der er hos de henvisende læger en stigende interesse for ultralyd,

og specielt muskuloskeletal ultralyd. Specielinteresse inden for dette

område vil være interessant men ikke afgørende.

Henvendelse til
 
Kjeld Sørensen
4390 5043
2092 0706
kjeld.soerensen@adslhome.dk


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Lene Collatz Laustrup, Arne Luecke

Følgende har ønsket optagelse som ikke lægeligt medlem:

Bill Frederiksen.


Finn Mathiesen, Webmaster DRS