opdateret 12. juni 2005

Dansk Radiologisk Selskab

Medlemsblad nr. 2 marts 2005

 

 
 
 PDF-fil
(2,1 MB)

Deadline til næste medlemsblad er ændret til 10. august 2005, med forventet udgivelse i september 2005.


 

Medlemsblad nr. 1 Februar 2005    
Medlemsblad nr. 1 Februar 2004 Medlemsblad nr. 2 april 2004 Medlemsblad nr. 3 juni 2004
Medlemsblad nr. 4 september 2004 Medlemsblad nr. 5 december 2004  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2003 Medlemsblad nr. 2. april 2003 Medlemsblad nr. 3 juni 2003
Medlemsblad nr. 4 september 2003 Medlemsblad nr. 5 december 2003  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2002 Medlemsblad nr. 2. april 2002 Medlemsblad nr.3 juni 2002
Medlemsblad nr. 4 september 2002 Medlemsblad nr. 5 december 2002  
Medlemsblad nr. 1 Februar 2001 Medlemsblad nr. 2 april 2001 Medlemsblad nr. 3 juni 2001
Medlemsblad nr. 4 september 2001 Medlemsblad nr. 5 december 2001
Medlemsblad nr. 1 Februar 2000 Medlemsblad nr. 2 April 2000 Medlemsblad nr. 3 Juni 2000
Medlemsblad nr. 4 september 2000 Medlemsblad nr. 5. december 2000
Medlemsblad nr. 1 Februar 1999 Medlemsblad nr. 2. April   1999 Medlemsblad nr. 3 juni 1999
Medlemsblad nr. 4 september 1999 Medlemsblad nr. 5 December 1999
Medlemsblad nr. 1 Februar 1998 Medlemsblad nr. 2 April 1998 Medlemsblad nr. 3 Juli 1998
Medlemsblad nr. 4 September 1998 Medlemsblad nr. 5 December 1998
Medlemsblad nr. 3 Juni 1997 Medlemsblad nr. 4 Oktober 1997 Medlemsblad nr. 5 December 1997

Meddelelser fra bestyrelsen:

Så er det blevet tid for generalforsamlingen d. 14. april og vi håber, at rigtig mange finder vej til Rigshospitalet. Der er væsentlige emner til debat - så derfor mød op!!

Foråret byder også på møde i Randers om "Stroke", se program senere i bladet. Der kan I også finde program for novembermødet, der er arrangeret af Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi.

Ellers lægger bestyrelsen op til en strukturreform, hvad angår selskabets møder.

Lise Gammelgaard

Månedens ord: "Livet – det tager for meget af ens tid, men det har alligevel noget, som man ikke finder andre steder."

Deadline for stof til næste medlemsblad er 7.maj


Temadag om Teleradiologi

Torsdag d. 14. april 2005 kl. 10.00 – 17.00, Auditorium 2, Rigshospitalet

Målgruppe: Danske radiologer

Program

09.30 KAFFE

10.00 Velkomst Teleradiologi og hjemmearbejdsplads – pligt eller mulighed

Status i DK

Teknisk session

Hvad er teleradiologi?

Internet – intranet, Radio-net, Punkt til punkt opkobling, Web-løsning, Streaming af billede-data, Hastighed på netværk/båndbredde

Billede formater:

DICOM, Komprimering af billede-data

Data-sikkerhed:

Hvad siger loven? , Dataregistrering, VPN

Repræsentant for Medical Insight

10.50 PAUSE

11.00 Kvalitetssikring

Skærme til diagnostik, PC’er til hjemmearbejdsplads, Hjemmearbejdsplads og arbejdstilsynet, Ergonomi – Stress, "Korrekt diagnose"- hvem har ret hvis flere ser/beskriver samme data?

Repræsentant for Medical Insight

12.00 Radiologi på Sundhedsdatanettet

Status og muligheder.

Lars Hulbæk (MedCom)

12.30 FROKOST

13.15 Ansvarsforhold ved anvendelse af teleradiologi

 Elisabeth Hersby - Sundhedsstyrelsen

13.45 Teleradiologi på røntgenafdelingen

Hvidovre Hospital – indførelse og praktiske erfaringer

Ovll. Aage Vestergaard og Frank Krieger Jensen

14.10 Overenskomstmæssige forhold

Karsten Nielsen – Formand for FAS

14.30 Teleradiologi i Norge

Foredragsholder fra Rikshospitalet, Oslo (ikke endeligt)

15.00 KAFFE

15.20 Præsentation af Teleradiologisk betænkning - DRS

        Teleradiologisk arbejdsgruppe - DRS

16.00 Diskussionsoplæg og plenardiskussion

        Teleradiologisk arbejdsgruppe – DRS

17.00 Afslutning

 

Det er planen at der vil være en stande udenfor auditoriet, hvor man kan få demonstreret fungerende teleradiologiske løsninger med hands-on.

Kursusafgift: Gratis for medlemmer af Dansk Radiologisk Selskab. Ikke medlemmer: kr. 100.

Tilmelding og evt. betaling senest d. 2. april 2005 Kursus@DRS.dk af hensyn til planlægning af fortæring.. Beløbet bedes indsat på DRS' konto i BG Bank regnr. 1551 kontonr. 0005420326 mærket med "Teleradiologi" og navn.


Efter temadagen på Rigshospitalet d. 14. april 2005

er det lykkedes at reservere restauranten

Paradiso Mexicano (3 retter/110,-)

Blegdamsvej 106

fra kl. 17.30 til 19.15

Så er vi alle mætte og veloplagte til årets

generalforsamling i DRS på RH kl. 19.30

 

Tilmelding (antal) senest 2. april 2005 på best@drs.dk


Foreningen Røntgensamlingens Venner

Der indkaldes herved til

Ordinær Generalforsamling

Rigshospitalets Auditorium 2

Torsdag d. 14 april 2005, kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fungerende formand aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger årsregnskabet (se nedenstående)
 4. Fastsættelse af årskontingent.
 5. Valg til bestyrelsen:

  Poul Kølby og Elisabeth Buus Lund er på valg og er villige til genvalg. Vibeke Berg Løgager blev genvalgt sidste år for en to-årig periode. To nye medlemmer til bestyrelsen skal vælges, - som afløsere for Peter Gideon og Vibeke Andrée Larsen.

 6. Evt.

Elisabeth Buus Lund, fungerende formand.

 

Årsberetning:

Året er forløbet meget stille for foreningen, især fordi Medicinsk Museion nu er gået i gang med en større ombygning og renovation af de gamle bygninger i "Bredgade-komplekset". Foreningen har i det små påbegyndt forhandlinger med museumsledel-sen om mulighederne for, at foreningen, efter evne, fremover evt. kunne give økono-misk støtte til forskning indenfor Radiologiens historie. Økonomisk støtte til nødv. registrering af radiologiske genstande på museet har også været på tale.

Se i øvrigt også museet’s hjemmeside : www.museion.ku.dk

 

FORENINGEN AF RØNTGENSAMLINGENS VENNER

Regnskabsoversigt: 1.januar 2004 – 31. december 2004

 

Indtægter:

Indbetalte kontingenter 2004 ( * note 1) 11525,00 kr.

Renter, bank 1530,08 kr.

Renter, giro 0,00 kr.

13055,08 kr.

Udgifter:

Giro- gebyrer: 300,00 kr.

Kontorartikler: 711,25 kr.

1011,25 kr.

Overskud 12043,83 kr.

Lægernes pensionsbank 78.034,04 kr.

Giro 22.486,83 kr.

Kapital pr. 31.12.2004 100.520,87 kr.

 

Egenkapital

Saldo pr. 01.01.2003 88477,04 kr.

Overført overskud fra året 2004 12043,83 kr.

Egenkapital i alt pr. 31.12. 2004 100.520,87 kr

Vibeke Andrée Larsen,  Kasserer

Inge Witt,  Revisor

22. januar 2005

* note 1: 43 medlemmer har først indbetalt kontingent for 2003 i regnskabsåret 2004. Der er i alt 77 betalende medlemmer.


Der afholdes generalforsamling i Danske Radiologers Organisation

Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.15 i Rigshospitalets Auditorium II

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
 4. Rettidige indkomne forslag til sagers behandling
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 6. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen er villig til genvalg
 7. Valg af revisor
 8. Redegørelse for budget
 9. Fastlæggelse af kontingent
 10. Eventuelt

 

Emner, der ønskes optaget til drøftelse under punkt 4 bedes meddelt formanden senest

den 08.04.05

Jens Boesen
Formand for DRO
Røntgenafdelingen
Frederiksberg Hospital
2000 F.

 

Formandens skriftlige beretning for året 2004

Danske Radiologers Organisation afholder generalforsamling den 14. april 2005.

Danske Radiologers Organisation (DRO) er en specialeorganisation under Foreningen af Speciallæger (FAS).

Som medlem optages enhver læge som er medlem af Den almindelige Danske Lægeforening, og som har opnået ret til at betegne sig som speciallæge i diagnostisk radiologi.

Ved indmeldelse i FAS optages speciallægen automatisk i DRO.

Øvrige interesserede optages efter at have rettet henvendelse til bestyrelsen eller FASD´s sekretariat.

Organisations formål er, at varetage faglige, organisatoriske samt kollegiale interesser i samarbejde med FAS.

DRO har 363 medlemmer. 355 med tilknytning til FAS og 11 med tilknytning til FaYL.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand: Jens Boesen, Frederiksberg

Næstformand: Jonna Fries, Næstved

Sekretær: Elisabeth Buus Lund, Ålborg

Kasserer: Inge Witt, Ringsted

Praktiserende radiolog: Hans Otto Raaschou, Hillerød

Formanden er født medlem af FAS’s repræsentantskab.

Sekretæren repræsenterer organisation i internationale relationer – såsom UEMS.

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

På disse møder er følgende emner blevet behandlet:

Problematikken vedrørende teleradiologi

DRS har nu øget indsatsen for at synliggøre problemerne omkring teleradiologi og DRO deltager aktivt med Elisabeth Buus Lund i det udvalg, der er nedsat.

Organisationen er således løbende bleven orienteret vedrørende de overvejelser der er omkring teleradiologi, og de enorme organisatoriske, faglige og ressourcekrævende problemer der skal løses, således at radiologerne står stærkt i forhandlingerne med hospitalsdirektionerne og politikkerne når den øgede centralisering vedrørende disse undersøgelser udmøntes.

Der er flere steder i landet, hvor teleradiologi er blevet indført, og der er vigtigt, at der kommer en fælles politik og holdning vedrørende teleradiologien, således at den enkelte radiologiske afdeling og klinik samt den enkelte radiolog er velorienteret og klædt på til at kunne træffe den bedste løsning, når teleradiologien bliver indført i afdelingen/klinikken eller hos den enkelte radiolog.

Det er derfor vigtigt at så mange deltager i temadagen den

14. april mellem kl. 10-17 om "Temadag for Teleradiologi".

Der arbejdes fortsat med kvalitetsstyringssystemer på de billeddiagnostiske afdelinger og klinikker i landet, og der er organisationens opfattelse at kravene til den tekniske del af bekendtgørelsen i et kvalitetsstyringssystem er på plads og velfungerende alle steder, og niveauet for den kliniske del af kvalitetsstyringssystemet er meget vekslende.

På overenskomstområdet for praktiserende radiologer i København og på Frederiksberg er der opnået enighed om en modernisering af overenskomsten, og denne er trådt i kraft 01.01.05, og indeholder følgende væsentlige elementer:

Overenskomsten vil sidestille radiologipraksis med de øvrige specialer vedr. praksisform og aktivitet

Eksisterende ydernumre skal alle ændres til fuldtidsydernumre,

nuværende praktiserende speciallæger, der per 31.12.04 har fuldtidsbeskæftigelse andet steds, kan som en personlig ordning fortsætte som hidtil indtil praksis ophører.

Vedrørende ydelsesgrupperne er der indført en særlig ydelse, en udvidet mammografi der dækker over en klinisk udført mammografi.

Der er indført en rammeydelse vedrørende CT- og MR-scanning, og det er muligt at øvrige amter en København og Frederiksberg

kan tilslutte sig overenskomsten.

Der er opnået kompensation for udgift til den ansvarlige fysiker i henhold til bekendtgørelsen.

Ultralydundersøgelser har fået en særlig ydelsesgruppe.

Moderniseringen er et resultat af mange års arbejde, men det er glædeligt at det endelig er lykkes at få en overenskomst, som lever op til de undersøgelser der ydes, og der er mulighed for at modernisere med nye teknologiske undersøgelser.

Der er fortsat stor mangel på speciallæger i radiologi, og der findes et stort antal vakante overlægestillinger og afdelingslægestillinger rundt om i landet.

Mange af disse stillinger forsøges nu besat med udenlandske speciallæger, der efter en intensiv og grundig oplæring i dansk kan hjælpe os – således at vores afdelinger kan fungere.

Organisationen opfordre selvfølgelig alle kollegaer til at tage vel i mod disse speciallæger.

Jens Boesen


Dansk Radiologisk Selskab afholder

ordinær generalforsamling

Torsdag d. 14.april 2005 kl. 19.30

Rigshospitalet, auditorium 2

 

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Beretning fra udvalgene.
 4. Vedtægtsændringer.
 5. Teleradiologi – status.
 6. DRG prissætning.
 7. Acta Radiologica.
 8. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 9. Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent.
 10. Rettidigt indkomne forslag.
 11. Valg til bestyrelsen.
 12. Valg til udvalg og repræsentationer.
 13. Valg af revisor og suppleant.
 14. Optagelse af lægelige, ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer.
 15. Eventuelt.

 

Ad punkt 11:

bestyrelsen: valgperiode 2005-2007

Genopstiller: Birthe Højlund Bech

Genopstiller: Trine Torfing

Genopstiller: Anna Rosted

Fratræder: Michel Nemery                                bestyrelsen foreslår: Lisbeth Røhl

Fratræder: Lise Gammelgaard                         bestyrelsen foreslår: Michael Bachmann Nielsen.

 

Ad punkt 12.

Valg til vurderingsudvalget:

Valgperiode 2005-2008

Selskabets repræsentant – udvalgets formand:

Fratræder: Poul Erik Andersen                                  Bestyrelsen foreslår: Eva Narvestad

Fratræder: Eva Narvestad (YL)                                 FYR foreslår Annika Langkilde

Øvrige medlemmer er:

Region syd: John Christensen (Esbjerg).

Region øst: Niels Juul (Roskilde) og Lise Ingemann Jensen (BBH).

Region nord: Ole Schifter Rasmussen (Randers) og Henrik E Gregersen (Aalborg).

 

Valg til Efteruddannelsesudvalget: Valgperiode 2005-7

Fratræder: Inger Andersen                          Bestyrelsen foreslår: Lise Gammelgaard

Genopstiller: Lene Bak

Genopstiller: Lone Østergård

Genopstiller: Vibeke Berg Løgager

Genopstiller: Ilse Vejborg

 

Ad punkt 13.

Valg af revisor og – suppleant Valgperiode 2005-7

Genopstiller: Erik Lundorf

Genopstiller: Charlotte Strandberg

 

Ad punkt 14:

Optagelse af lægelige, ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer.

Rikke Dæncker

Nerijus Amanavicius

Maria Rossing

Daria Arif

Søren Thorup

Eva Wisnicka-Wodzka

Hajrira Cviko

Junia Costa Cardosa

Frauke Wolfram

Anne-sofie Brenøe

Marie Josée Zareh Lausten-Thomsen

Renate Weber-Ehlers

Lene Collatz Laustrup

Arne Luecke

Bill Frederiksen

Henrik Dørge

Søren O'Neill

Lisbeth Jørgensen

Frederik Jacobsen

Calle Thøgersen

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS. Vær opmærksom på parkeringsreglerne på RH.

I dagtiden (7.30 til 14.45) er der ikke mulighed for parkering på hospitalsområdet.

Parkeringsbillet á 50,00kr. til de offentlige veje gældende for en dag kan købes i RH’s kiosk.

Disse parkeringsbilletter er ikke gyldige på RH’s parkeringsområder.

I lighed med tidligere år vil der blive mulighed for fællesspisning inden generalforsamlingen. Detaljer om tilmelding vil fremgå af næste nummer af bladet.


FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING.

Omhandler perioden fra sidste generalforsamling til primo marts 2005.

Selskabet har i dag 734 medlemmer, heraf 591 ordinære medlemmer (inkl. pensionerede radiologer), 10 æresmedlemmer, 17 ordinære ikke lægelige medlemmer og 100 ekstraordinære ikke lægelige medlemmer, samt 16 korresponderende og passive udenlandske medlemmer.

I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden:

Lisbeth Gylding-Sabroe - født 21/2 1928 - død 9/4 2004

Kirsten Rau - født 16/3 1948 - død 24/5 2004

Jens Erik Møller Jensen - født 26/2 1925 - død 12/12 2004

Efteruddannelse, møder og kurser.

I forbindelse med generalforsamlingen 15. april 2004 afholdtes temamøde om teleradiologi – et emne som i tiltagende grad er en del af de fleste radiologers hverdag. Mødet udmundede i at der var enighed om at følge op med endnu en temadag til generalforsamlingen 2005. I et forsøg på at øge deltagertilslutningen til generalforsamlingen forsøgte vi at henlægge den til om eftermiddagen, men det viste sig ikke at være problemfrit, idet det gav en snæver tidsplan i forhold til de andre generalforsamlinger der holdes samme dag. Vi har derfor gået tilbage til den gamle tidsplan til generalforsamlingen 2005 med aftenmøde.

Novembermødet blev i år holdt i København. Emnet var columnalidelser og blev tilrettelagt af Neuroradiologisk Selskab i samarbejde med DRS. Kursusledere var Aase Wagner og Peter Gideon. Kurset var velbesøgt og bød på inspirerende indlæg af såvel inden- som udenlandske foredragsholdere.

Torsdag aften afholdtes festmiddagen i Gobelinsalen på Amtssygehuset i Gentofte med den traditionelle uddeling af årets legater.

Ved sidste generalforsamling april 2004 blev det vedtaget at der skulle afholdes et møde mellem bestyrelsen og repræsentanter fra interesseforeninger og subspeciale selskaber m.h.p. at diskutere økonomien/overskudsfordeling til de fælles e-kurser og ikke mindst den fremtidige kursusstruktur. Der var enighed om at der i foreningerne afholdes mange højt specialiserede kurser men at vi savner et bredt funderet møde med emner på tværs i radiologien. Bestyrelsen planlægger derfor i samarbejde med efteruddannelsesudvalget og interesseforeningerne et årsmøde i Odense den 25.-27. januar 2006. Mødet vil blive opbygget i moduler bl.a med bidrag fra subspecialeselskaberne / interesseforeningerne. Det er samtidig bestyrelsens intention, hvis der er enighed om det til generalforsamlingen (kræver vedtægtsændring), at henlægge DRS generalforsamling til onsdag aften den 25. januar i forbindelse med årsmødet. På sigt er det vores håb at årsmødet kan blive det årlige samlingspunkt for landets radiologer såvel fagligt som socialt.

Der har været afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder – 2 i Odense og 3 i København. Bestyrelsesreferaterne ligger i lighed med tidligere tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen har i det forløbne år været repræsenteret ved møde i European Association of Radiology (Wien) - (Lise Gammelgaard). Mødereferat er bragt i tidligere blad.

 

Medlemsblad/hjemmeside.

I lighed med tidligere år har der været udgivet 5 numre i 2004. På baggrund af de store portoudgifter valgte vi – som forsøg – at lade decembernummeret være rent elektronisk. Det er dog bestyrelsens holdning at vi vil fortsætte med at udgive et trykt medlemsblad, om end antallet af numre bør bero på stofmængden. Mange af de faktuelle oplysninger som har været trykt i bladet (adresselister mm.) ligger jo på hjemmesiden. Som mange af vores medlemmer har konstateret har vi har nu via Lægeforeningen oprettet et abonnement på elektronisk nyhedsmail. Det har ikke været uden børnesygdomme da lægeforeningen opretter en adresseliste på de af vores medlemmer som har en dadlnetadresse. Vi har nu fået oprettet en mulighed for at man via DRS hjemmeside kan tilmelde sig med alternativ mailadresse.

Finn Mathiesen varetager fortsat det store arbejde som webmaster og sikrer at vi har en velfungerende hjemmeside med løbende opdatering af medlemsblad, kurser, referater, relevante links mm. Interesseforeningerne har mulighed for at få deres egen hjemmeside på DRS adressen, flere foreninger har allerede benyttet sig af denne mulighed.

Regnskab.

Som det fremgår af det offentliggjorte regnskab er der i år tilnærmelsesvis balance i regnskabet. Bestyrelsen vil derfor foreslå uændret kontingent.

Sundhedsstyrelsen.

Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger:

Mindst en repræsentant skal vælges fra en central liste publiceret på sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. Indenfor diagnostisk radiologi findes for tiden alt 16 bedømmere fordelt i regionerne.

Speciallægeuddannelsen.

Sundhedsstyrelsen har besluttet at der generelt afsættes i alt 210 timer til specialespecifikke kurser indenfor speciallægeuddannelsen. Radiologisk Selskab/specialistuddannelses udvalget har ønsket og forsøgt at argumentere for en udvidelse til 230 timer, bl.a. begrundet i radiologiens specielle krav om grundig undervisning i teknik og strålehygiejne og et ønske om inklusion af onkoradiologien. men ønsket er desværre ikke blevet imødekommet.

Inspektorordningen.


Inspektorordningen er obligatorisk for alle afdelinger der varetager videreuddannelsen.

Diagnostisk Radiologi har aktuelt følgende inspektorer:

Region Øst:

Overlæge Kirsten Neergaard, Røntgenafdelingen, Bispebjerg Hospital.

Overlæge Carsten Sloth, Røntgenafdelingen, Centralsygehuset, Næstved.

Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste, Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital.

Overlæge Claus Jensen, Røntgenafdelingen, RH

Region Syd:

Overlæge Mette Ramsdal Poulsen, Røntgendiagnostisk afd., Odense Universitets Hospital.

Overlæge Inger Andersen, Sygehus Fyn, Svendborg

1.reservelæge Niels Bach, Esbjerg Centralsygehus

Overlæge Birgitte Svovlgaard, Odense Universitetshospital.

Region Nord:

Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk afd. P, Århus Kommunehospital.     

Overlæge Jennifer Rodenberg, Holstebro Sygehus

Vi mangler fortsat 2 inspektorer i region nord og jeg vil hermed endnu engang opfordre kolleger at overveje at påtage sig dette vigtige arbejde.

DRG udvalg.

Bestyrelsen har nedsat et udvalg bestående af Merete Friis, Paul Nilsson, Marianne Egeblad, Jens Karstoft, Vivian bertelsen og som bestyrelsens repræsentant Anna Rosted. Gruppen vil varetage problemstillinger som vedrører DRG/SKS takster/koder indenfor det radiologiske område og fungere som kontakt til Sundhedsstyrelsen.

Dansk medicinsk selskab.

Dansk Medicinsk Selskab kan findes på adressen: www.dms.dk. Her ligger bl.a. referater fra bestyrelsesmøder og specialeforum.

Fagområder.

Der er nu udarbejdet beskrivelser af flere radiologiske fagområder. Foreløbig foreligger beskrivelser for mammaradiologi, musculoskeletal radiologi, onkoradiologi, pædiatrisk radiologi, thoraxradiologi og uroradiologi. Beskrivelserne er offentliggjort på DMS hjemmeside www.dms.dk og naturligvis også på vores egen hjemmeside www.drs.dk.

Specialebog

Dansk medicinsk selskab har taget initiativ til revision af specialebogen som indeholder en beskrivelse af de forskellige specialer. Bogen uddeles til de nyudklækkede læger. Således er afsnittet med beskrivelsen af diagnostisk radiologi blevet opdateret. I skrivende stund har jeg ikke set den nye bog/CD rom.

Høring.

DRS har ikke modtaget rapporter til høring i 2004

Jeg vil slutte denne formandsberetning med at takke bestyrelseskolleger, udvalgsmedlemmer og andre medlemmer for en stor arbejdsindsats og et godt samarbejde i det forløbne år. Det er dejligt at der er mange gode kolleger som engagerer sig i udviklingen af vores speciale. Endelig en stor tak til industrien for et frugtbart samarbejde i det forløbne år.

22.februar 2005. Birthe Højlund Bech


Beretning fra vurderingsudvalget:

Udvalget har i 2004 holdt møder den 22. april, 3. juni (ekstraordinært) og 9. december.

Til mødet den 22. april var der rettidigt modtaget 12 ansøgninger til blokstillinger i region Nord og Syd, mens region Øst ikke havde færdiggjort deres opslag. Der var opslået 13 blokstillinger til besættelse pr. 1. juni og 1. september 2004. To ansøgere afsluttede først introduktionsuddannelsen efter ansøgningsfristens udløb, men blev alligevel vurderet. Der blev tildelt i gennemsnit 5,3 point (2-12).

Til det ekstraordinære møde den 3. juni var der rettidigt modtaget 9 ansøgninger til 6 blokstillinger i region Øst til besættelse pr. 1. september 2004. En ansøger blev ikke bedømt, da ansøgeren ikke havde påbegyndt sin introduktionsuddannelse og en anden ansøger blev ikke bedømt, da vedkommende manglede 3 måneder af turnusuddannelsen ved ansøgningsfristens udløb. De øvrige 7 ansøgere blev tildelt i gennemsnit 6,6 point (5-12).

Til mødet den 9. december var der rettidigt modtaget 14 ansøgninger til 16 blokstillinger. En ansøger kunne ikke bedømmes pga. manglende CS bilag for introduktionsstilling. Tre ansøgere afsluttede først introduktionsstilling efter ansøgningsfristens udløb, men blev alligevel vurderet. Der blev tildelt i gennemsnit 5,7 point (4-8).

Det blev på mødet understreget, at målbeskrivelsen indeholder "de 7 roller". Hvis ikke samtlige 7 roller er gennemført tilfredsstillende (kan godkendes), kan introduktionsuddannelsen ikke godkendes, og CS bilaget skal ikke underskrives af afdelingen (vejleder, uddannelsesansvarlig overlæge eller afdelingsledelsen).

Undertegnede ophører som formand for Vurderingsudvalget efter at have haft denne post siden udvalgets oprettelse. Tak til Vurderingsudvalgets medlemmer og sekretariatet i "Den Lægelige Videreuddannelse", region Syd for godt samarbejde i den forløbne periode.

 

Poul Erik Andersen, Odense

Formand for Vurderingsudvalget


Beretning fra EAR

Intet at berette fra Education Comitte. Der afholdes først møde i tilknytning til ECR.

Anne Grethe Jurik.


Beretning fra de tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistudvalg:

De tilforordnede (Ilse Vejborg og Anne Grethe Jurik) har i siden sidste beretning 5. marts 2004 ikke behandlet sager for Sundhedsstyrelsen eller været anvendt i anden sammenhæng.

2. marts 2005

Ilse Vejborg og Anne Grethe Jurik


Beretning fra Specialistuddannelsesudvalget:

Der er i 2004 arbejdet videre med den nye speciallægeuddannelse, men desværre blev det pludseligt meddelt fra Sundhedsstyrelsen, at det ikke er acceptabelt med vores ellers godkendte 230 timers teoretisk undervisning. Vi må ligesom alle andre fag kun afholde 210 timer. Denne kursændring skyldes formentlig at budgetstyringen blev ændret 1. januar 2005, men i skrivende stund er det uvist hvad ændringen betyder. Det har efter sigende været planen at decentralisere budgetterne til de regionale videreuddannelsesråd, hvilket for radiologiens vedkommende vil sige til Region Syd. Midt under valgkampen kom der imidlertid besked om at vores budgetansøgning for 2005 var godkendt uden nedskæringer, således at de planlagte kurser for 2005 kan forløbe uændret. Udvalget skal inden næste budgetansøgning have reduceret vores timeforbrug til sammenlagt 210 timer uden at det kommer til at gå mærkbart ud over uddannelsen. Der har været afholdt et indledende møde vedr. dette, men umiddelbart var det ikke muligt at lave en smertefri nedjustering, hvorfor yderligere planlægning afventer, at vi får check på hvem vi skal forhandle med for evt. at få en tillægsbevilling. Vi ved ikke om der er Sundhedsstyrelsen eller Region Syd. Vores tidligere kontaktperson i Sundhedsstyrelsen har aktuelt overladt sine pligter til anden person.

Til information for såvel uddannelsessøgende som uddannelsesgivende kan det oplyses at tidspunkt og sted for kurserne er som følger:

Specialespecifikke

teoretiske kurser 2005

Tidspunkt

sted

Thorax og onkologisk radiologi

14.-18. marts

Århus

Gastroenterologi

4.-7. april

Århus

Fysik og radiobiologi

3-6. oktober

Herlev

Pædiatrisk radiologi

10.-12. oktober

Albertslund

Mamma- samt kar-/interventionsradiologi

7.-9. november

Odense

Teknik og strålehygiejne

7-11. november (evt.+14. november)

SIS

Urogenital radiologi

14.-17.november

Helsingør

Der er fortsat en skævridning hvad angår regionsfordelingen af de teoretiske kurser med overvægt af kurser udgående fra Region Nord og der bør fortsat arbejdes på en ændret regional fordeling.

Sundhedsstyrelsen afholder ikke tværfagligt kurser mere. Disse er decentraliseret til de regionale videreuddannelsesråd, der ikke alle steder er færdig med planlægningen. Det betyder at kursister ansat efter gammel ordning kunne komme i knibe hvad angår kravet om to obligatoriske tilvalgskurser. Efter forespørgsel om evt. mangler er Sundhedsstyrelsen ansøgt om økonomisk bevilling til DUDS’ basiskursus i ultralyddiagnostik for 5, der mangler et tilvalgskursus. Økonomien er principielt accepteret af Sundhedsstyrelsen, dog har jeg ikke set bevillingen på tryk.

Alle nyansatte i hoveduddannelsesstillinger ansættes i overensstemmelse med den nye speciallægeuddannelse. Ansatte efter gammel uddannelsesordning har mulighed for evt. overgangsordninger. Reglerne for dette er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Speciallægeuddannelsen_1996/overgangsordning.aspx

2. marts 2005

Anne Grethe Jurik

Hovedkursusleder og formand for specialistuddannelsesudvalget


Beretning fra Selskabets hjemmesideredaktør.

Selskabets hjemmeside har udviklet sig efter vi for 8½ år siden, som det første specialebærende selskab i Danmark, fik egen hjemmeside på internettet. Det elektroniske medie er nu så veletableret, at det overvejes helt at afskaffe medlemsbladet som tryksag og lade hjemmesiden blive Selskabets eneste publikation. December-nummeret 2004 udkom som en prøve kun i digital form – som hjemmeside og som en PDF-fil, man kunne hente og udprinte selv. Generalforsamlingen vil blive spurgt om dette er en fremtidig model eller om medlemmerne foretrækker den trykte version med posten ?

Trafikken på hjemmesiden stiger stadig, der hentes hver måned ca. 65.000 sider fra vores server. Fordelt på 13.000 opkald hentes der over 1,4 GB data om måneden. Den samlede database er nu på over 1800 filer med 93 MB information, bla. findes alle medlemsblade og bestyrelsesreferater tilbage til 1996.

Topscorerne er guidelines, kursuslisten og uddannelsessiden.

Udover selskabets egen hjemmeside på www.drs.dk er vi også vært for :

Dansk Neuroradiologisk Selskab: www.drs.dk/Neuroradiologi/ (egen webmaster)

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans: www.drs.dk/dsmmr/

Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik: www.drs.dk/dfrm/

Nordic Society of Neuroradiology: www.drs.dk/nsnr/

European Guidelines on CT Quality Control: www.drs.dk/guidelines/ct/quality/index.htm

Scandinavian Japaneese Radiological Society: www.drs.dk/sjrs/

Foreningen af Yngre Radiologer har nedlagt deres hjemmeside indtil videre, til gengæld er vi ved at lave en side for Dansk Forening for Onkoradiologi. Hvis andre interesseforeninger med tilknytning til dansk radiologi er interesseret, vil vi gerne hjælpe med at lave og drifte en hjemmeside.

Vi har på det seneste indført en gruppe e-mail med nyhedsbreve via DADLs medlemsarkiv, hvis man ikke anvender en DADLNET e-mail adresse, kan man tilmelde sig på vores hjemmeside.

DRS teleradiologiske arbejdsgruppe har eksperimenteret med løbende at lægge alle arbejdspapirer på hjemmesiden, for at få en åben debat under rapportskrivningen – det gav desværre ikke nogle indspark fra medlemmerne.

Efter at have grundlagt hjemmesiden i 1996, blev jeg officielt valgt som Webmaster i 1999. Min nuværende valgperiode går til april 2007 – så har jeg passet hvervet i 11 år og det må være tiden, hvor Selskabet overvejer et generationsskifte. Hvis der ikke kan findes en ildsjæl blandt radiologer, må man forberede sig på, at udgiften til professionel vedligeholdelse af hjemmesiden let kommer i samme prisniveau som trykning og udsendelse af medlemsbladet koster i dag !!

Vejle d. 5. marts 2005

Finn Mathiesen


Beretning fra Scandinavian Japaneese Radiological Society.

SJRS blev stiftet i 1985 af Professor Kumazaki, Tokyo og Professor Nordenström, Stockholm med det formål at fremme samarbejdet mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer. Der har i gennemsnit været 2 japanske radiologer i Norden og en nordisk radiolog i Japan pr. år. - flest til og fra Sverige. Flere japanske radiologer har skrevet disputats i Sverige i dette samarbejde. Der har hidtil kun været 2 udvekslinger mellem Japan og Danmark, Finn Mathiesen var i Tokyo i 1992 for at studere MR, PACS og teleradiologi. Yokihiro Kodama var i 1994 i Odense for at studere patientforløb for cancerpatienter (stråleterapi er radiologi i Japan). Undertegnede har været sekretær/kasserer for den skandinaviske del af selskabet siden 2001.

SJRS afholdt sit femte symposium i Yamagata i september 2004 (Tidl. Symposier er afholdt i Tokyo 1993, Stockholm 1996, Kobe 1998 og Oslo 2001). Søren Rafaelsen fra Vejle deltog med et fremragende foredrag om MR og 3D ultralyd ved rectumcancer, jeg deltog med et foredrag om workflowmanagement i radiologi ved udnyttelse af elektronisk henvisning/svar og talegenkendelse. Mødet blev holdt på et kurhotel i bjergene og var lagt sammen med 3 andre møder, hvilket var en fin ide og fik deltagerantallet og dermed økonomien klart forbedret – denne model vil blive anvendt fremover.

Det næste skandinaviske symposium er lagt i hænderne på Professor Peter Aspelin fra Stockholm, som har fået frie hænder til at lægge mødet i relation til et andet radiologisk møde i Sverige i 2006-7.

2-3 år efter bliver mødet i Japan og om 6-9 år har Vejle lagt billet ind på at holde mødet.

 

Vejle 5. marts 2005

Finn Mathiesen


Rapport fra Acta Radiologica

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt et styrelsesmøde i Acta Radiologica. Mødet fandt sted i Uppsala den 9. juni 2004. Derudover per capsulam-beslutninger.

Årgang 2003, volumen 44 udkom i 6 hæfter. Der er ikke udgivet supplementer i 2003.

Året 2003 var rekordår med i alt 310 indkomne manuskripter. Norden viser dog en faldende tendens og bidrog med det laveste antal siden 1983: 60 stk., hvilket svarer til 20%. Europa stiger derimod stadig og bidrog med 154 stk., svarende til 50%. Øvrige verden viser også en stigning med 96 manuskripter, svarende til 31%. –resterende manuskripter ligger til behandling hos forfatter/referee eller editor.

Årets Xenia Forsselliana Pris på kr. 20.000 uddeles på Nordisk Radiolog Kongres 2005 i Oslo til Dr. Katriina Bøcker Puhakka, Aarhus Universitetshospital, Danmark.

Medlemsprisen blev fastsat uændret til Dkr 425,00 inkl. Porto. Prisen for ikke medlemmer forhøjes for 2005 med 35 USD, dvs fra 395 til 430 USD.

Da Tidsskriftet nu håndteres af forlaget Taylor & Francis, Oslo, omregnes prisen på 425 Dkr til NOK 468,00.

Efter nogle startvanskeligheder ned det nye forlag, bl.a. med hensyn til kvaliteten af tidsskriftet fungerer samarbejdet fint. Med hensyn til kvaliteten af trykket er det en balancegang mellem det noget tyndere papir, som foretrækkes på grund af portobesparelse, og teknisk mulighed for kontrastfyldte illustrationer.

Omorganiseringen af redaktørgruppen er nu også på plads. Det har dog været nødvendigt med et par justeringer: Professor Carsten Thomsen, København, har selv ønsket at afgå, og er erstattet af Overlæge Finn Rasmussen, Århus (abdominal og gastrointestinal radiologi). Ulf Albrechtsson, Sverige er afgået ved døden og erstattet af Professor Uf Tylén, Gõteborg (thorax radiologi). Endelig er Hannu Manninen, Finland erstattet af Richard Nymann, Uppsala ( Cardiovaskulær og interventionaradiologi).

Alle indkomne manuskripter håndteres efter et system, Manuskript Central og bedømningen søges holdt nede på 4 uger. Det undersøges hvilke muligheder for statistik systemet har for at kontrollere bedømningstiderne.

Tidsskriftet er nu udkommet i 2 år i den nye form, og jeg håber medlemmerne er tilfredse med både udseende og indhold.

06.03.05

Aase Wagner.


Forslag til vedtægtsændringer DRS 2005:

Forslaget er revideret med hensyntagen til de input vi fik til sidste generalforsamling.

Herudover foreslår bestyrelsen at tidspunktet for generalforsamlingen ændres til "senest ved udgangen af april". Dette vil give mulighed for at generalforsamlingen kan afholdes ultimo januar sammen med det planlagte årsmøde.

Nuværende

 

Ændres til:
3.4 Ordinære lægelige og ikke-lægelige medlemmer optages efter skriftlig anmodning til bestyrelsen, som forud for et møde (§ 6) bekendtgør anmodningen i selskabets medlemsblad. Såfremt der ikke inden dette møde fremkommer indsigelse mod vedkommendes medlemskab, finder optagelse sted på mødet.

 

3.4 Ordinære lægelige og ikke-lægelige medlemmer optages efter skriftlig anmodning til sekretæren, som løbende bekendtgør anmodningen i selskabets medlemsblad eller på selskabets hjemmeside. Såfremt der ikke inden ordinær generalforsamling fremkommer indsigelse mod vedkommendes medlemskab, finder endelig optagelse sted på generalforsamlingen.
3.6 Ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer optages efter skriftlig anmodning til bestyrelsen, forudsat bestyrelsens anbefaling og efter forudgående bekendtgørelse i medlemsbladet. Såfremt der ikke inden ordinær generalforsamling (§ 4) fremkommer indsigelse mod medlemskab, finder optagelse sted på generalforsamlingen 3.9 Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt (§ 8.3).

 

Den fremhævede linie ændres til:

anbefaling og efter forudgående bekendtgørelse i medlemsbladet eller på selskabets hjemmeside. Såfremt der ikke inden ordinær……

 

3.9 Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt (§ 8.3).

3.9 Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til sekretæren og er gyldig ved udløb af et regnskabsår. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt (§ 8.3).

 

 

 

4.3 Ordinær generalforsamling afholdes ordentligvis hvert år i april. Tidspunktet for generalforsamlingen skal fremgå af medlemsbladet senest 10 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet senest fire uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på dagsordenen.

 

4.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt senest ved udgangen af april måned. Tidspunktet for generalforsamlingen skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 10 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet eller på selskabets hjemmeside senest fire uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på dagsordenen.
4.4 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter (de med kursiv angivne punkter kun i de år, hvor valg skal foretages ifølge nærværende vedtægter).

1 . Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalg

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab

5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent

6. Rettidigt indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen (§ 7)

8. Valg til udvalg og repræsentationer (§ 9 - 11)

9. Valg af revisor og -suppleant (§ 8)

10. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn (§ 12)

11. Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen (§ 13)

12. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer (§ 3)

13. Eventuelt.

Punkt 10 ændres til:

10. Indstilling af Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål (§ 12)

 

6.2 Selskabets møder annonceres i medlemsbladets mødekalender. Endeligt program annonceres i medlemsbladet og i Ugeskrift for Læger. 6.2 Selskabets møder annonceres på selskabets hjemmeside. Endeligt program annonceres i medlemsbladet og i Ugeskrift for læger.
7.9 Kassereren forestår Selskabets regnskab, orienterer resten af bestyrelsen på alle bestyrelsesmøder og fremlægger det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år på Selskabets ordinære generalforsamling. 7.9 Kassereren forestår Selskabets regnskab, orienterer resten af bestyrelsen på alle bestyrelsesmøder og fremlægger det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år på Selskabets ordinære generalforsamling. Kassereren er ansvarlig for arkivering af selskabets årsregnskab i henhold til gældende lovgivning.

 

Forslagene til vedtægtsændringer i de forskellige paragraffer skal opfattes som selvstændige forslag og kan derfor vedtages uafhængigt af hinanden.

 

§ 9 Vurderings- og specialist-uddannelsesudvalget

9.1 Vurderingsudvalget består af speciallæger og uddannelsessøgende indenfor specialet. Vurderingsudvalgets opgave er udfra speciallægebestemmelserne og de af Sundhedsstyrelsens fastlagte supplerende kriterier at afgøre, hvilke ansøgere der kvalificerede til ansættelse i undervisningsstilling.

Specialistuddannelsesudvalget er ansvarlig for den faglige tilrettelæggelse af det teoretiske uddannelsesprogram i samarbejde med specialistnævnet og Sundhedsstyrelsens uddannelsesafdeling. Hovedkursuslederen er formand for dette udvalg, og er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af de teoretiske kurser.

9.2. Vurderingsudvalget består af 8 personer:

1 repræsentant er udpeget af selskabet.

Universitetsafdelinger: 1 repræsentant for region nord

1 repræsentant for region syd

1 repræsentant for region øst

Ikke-kursusafdelinger: 1 repræsentant for region nord

1 repræsentant for region syd

1 repræsentant for region øst

1 repræsentant udpeget af yngre læger i selskabet efter indstilling af FYR

Selve ansættelsesproceduren foregår efter Sundhedsstyrelsens regler.

Specialistuddannelsesudvalget består af:

Formand: Hovedkursusleder

Alle delkursusledere

De tilforordnede til Sundhedsstyrelsens Specialistnævn

Hele §9 ændres til:

§ 9 Vurderings- og specialistuddannelsesudvalget

9.1 Vurderingsudvalget består af speciallæger og uddannelsessøgende indenfor specialet. Vurderingsudvalgets opgave er udfra speciallægebestemmelserne og de af Sundhedsstyrelsens fastlagte supplerende kriterier at afgøre, hvilke ansøgere der er kvalificerede til ansættelse i undervisningsstilling.

9.2 Vurderingsudvalget består af 8 personer:

2 repræsentanter udpeges af selskabet, deraf skal den ene være en uddannelsessøgende yngre læge efter indstilling af FYR .

3 repræsentanter fra universitetsafdelingerne : 1 repræsentant region nord, 1 repræsentant for region syd og 1 repræsentant for region øst

3 repræsentanter fra ikke-universitetsafdelinger: 1 repræsentant for region nord, 1 repræsentant for region syd og 1 repræsentant for region øst

Selve ansættelsesproceduren foregår efter Sundhedsstyrelsens regler.

9.3 Specialistuddannelsesudvalget er ansvarlig for den faglige tilrettelæggelse af det teoretiske uddannelsesprogram i samarbejde med specialistnævnet og Sundhedsstyrelsens uddannelsesafdeling. Hovedkursuslederen er formand for dette udvalg, og er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af de teoretiske kurser.

9.4 Specialistuddannelsesudvalget består af: Formanden, som er hovedkursusleder, alle delkursusledere, samt Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål (§12)

9.5 Formanden for specialistuddannelsesudvalget og de 2 repræsentanter i vurderingsudvalget vælges på den ordinære generalforsamling for tre år og genvalg kan ske én gang.

I tilfælde af vakance supplerer udvalget sig frem til næste generalforsamling

§ 12 Specialistnævnets tilforordnede i radiologi § 12 Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål

 

 


ABC i sundhedsvæsenet.

I 2003 udførte Sundhedsstyrelsen en ABC-analyse af radiologisk afdeling på Århus Kommunehospital, Roskilde Amtssygehus og Hillerød Sygehus.

Efter en kort introduktion til ABC vil enkelte eksempler på analyseresultater blive gennemgået.

ABC-værktøjet beskriver præcist og på en yderst systematisk måde, hvad den enkelte behandling koster, dvs. analysen har sat kroner og ører på de enkelte ydelser fra afdelingerne.

Analysen har yderligere givet os et detaljeret overblik over omkostningsstrukturen på vore afdelinger og kan efterfølgende danne grundlag for præcisering og kommunikation af forbedringstiltag og forandringer.

 

Hillerød den 25. januar 2005.

 

Lægechef Merete Friis

Billeddiagnostisk Enhed.


 Acta Radiologica.

Ved sidste generalforsamling blev der udtrykt ønske om at generalforsamlingen skal tage stilling til om foreningen fortsat skal have et kollektive abonnement. Prisen er aktuelt 425 kr. pr blad. Fra 2005 sendes bladet udelukkende til de fuldt betalende medlemmer, hvilket betyder en mindre reduktion i den samlede abonnementspris. Bestyrelsen har forespurgt chefredaktøren om muligheden for et rent elektronisk abonnement, hvilket muligvis ville kunne reducere omkostningerne uden at risikere bladets fremtid. Forhåbentligt har vi fået tilbagemelding om dette inden generalforsamlingen den 14. april.


Hands-on training in Musculoskeletal Ultrasound

3.- 4. September 2005

"Overhuset", Vejle Sygehus

 

Målgruppe: Radiologer, Ortopædkirurger og Rheumatologer

Arrangør: Røntgenafdelingen, Vejle og Give Sygehus

Tilmelding: Overlæge Finn Mathiesen. E-mail: fikrma@vgs.vejleamt.dk

Tilmeldingsfrist: 22. august 2005 - max. 24 deltagere

Pris: 3800 Dkr. incl. Kursusmateriale, Interaktiv CDrom, kaffe/kage og frokost begge dage.

Kursussprog: Engelsk

Undervisningsform:  tekniske og kliniske foredrag samt praktiske øvelser på forsøgspersoner

Undervisere:

Professor Michel de Maeseneer MD, Ann Arbor, USA.

Dr. Stefaan Marcelis MD, Univ. of Liège, Tielt, Belgien.

Dr. Tjeerd Jager MD, ASZ Aalst, Belgien.

The course aims to teach musculo-skeletal ultrasound and is designed to learn the practice of standard ultrasound examinations. For that purpose, the key anatomic structures are discussed for each joint and emphasis is placed on training each participant individually in pratical sessions. This is guaranteed by the presence of experienced teachers and by the limited number of participants (maximum 24) accepted for each training session.

Saturday:

07:45-08:00 Welcome
08:00-08:45 Lecture: Technical aspects, artifacts, muscles
08:45-9:35 Lecture: US of the shoulder
9:35-9:45 Coffee break
9:45-12:00 Training Sessions*
12:00-12:30 Lecture: US of nerves
12:30-13:30 LUNCH
13:30-14:05 Lecture: US of the elbow
14:05-14:35 Lecture: Anatomy hand/wrist
14:35-14:40 Stretch break
14:40-15:15 Lecture: US of the wrist
15:15-15:50 Lecture: US of the hand
15:50-16:00 Coffee break
16:00-18:00 Training sessions*
* 3 x 8 persons

Sunday:

08:00-08:50 Lecture: US of the knee
08:50-09:20 Lecture: US in R.A.
09:20-09:30 Coffee break
09:30-10:30 Lecture: US of the ankle
10:30-12:15 Training sessions
12:15-12:45 Lecture: US of the foot
12:45-13:30 LUNCH
13:30-14:00 Lecture: US of the hip
14:00-16:00 Training sessions*
* 3 x 8 persons

 


Dansk Forening for Onkoradiologi

E-kursus fredag den 15.04.05

i auditorium 2 på Rigshospitalet

Kurset er aflyst pga. for få tilmeldinger.

Emne: Cancer i nyrer og urinveje.

 

09.30-10.00 Registrering og kaffe.

10.00-11.00 Symptomatologi, udredning og primær behandling.

Overlæge dr. med. Klaus Møller-Ernst Jensen, Skejby Sygehus.

11.00-12.00 Billeddiagnostisk primær udredning.

Overlæge Claus V. Jensen, Rigshospitalet.

12.00-13.00 Frokost.

Moderator: Overlæge Birgitte Svolgaard

13.00-13.30 Billeddiagnostisk staging.

Overlæge Birgitte Svolgaard, Odense Universitetshospital.

13.30-14.00 Billeddiagnostisk follow-up.

Overlæge Hanne Nellemann, Århus Universitets Hospital.

14.00-14.30 Kaffe.

14.30-15.00 Onkologisk behandling af blærecancer.

Overlæge Niels Viggo Jensen, Odense Universitetshospital.

15.00-15.30 Onkologisk behandling af nyrecancer.

Læge Frede Donskov, Århus Universitetshospital

Moderator: Overlæge Jens Karstof

 

Pris 750 kr. Tilmelding er først gældende ved indbetaling af pengene hos BG-bank på reg.nr. 1551 kontonr. 0005420326. Husk navn. Tilmeldingsfrist 20.03.05


Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi

Danish Society of Musculoskeletal Radiology

 

Til medlemmerne

Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi

Torsdag d. 28.04.05 kl. 16.00

i Biblioteket

Radiologisk Afdeling

Odense Universitetshospital

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Valg til bestyrelsen, idet bestyrelsesmedlem Christian Smith-Sievertsen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
 4. Orientering om Novembermødet d. 11/11-05 i Skejby.
 5. Orientering om "Knoglebogen".
 6. Debat om årsmødet 25.-27. januar 2006 i Odense - hvilket muskuloskeletalt emne ønsker vi at høre om.
 7. Indkomne forslag til dagsorden. Skal være sekretæren i hænde via e-mail: jgeli@as.aaa.dk seneste 4 uger før generalforsamlingen.
 
Venlig hilsen
John Gelineck
Sekretær

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS

Kursusplan

MR-basiskursus

25/04 – 29/04-2005

Aarhus Universitets Hospital

Skejby Sygehus

 

Mandag, 25. April 2005

Start Slut Session
10.30 11.00 Kaffe og registrering
11.00 11.15 Velkomst ved Kursusledelsen (MS, ELU, ETF)
 
 
Sted: Auditorium B
11.15 12.15 Kerne Spin, magnetisk moment, relaksationstider, Larmor præcession, resonans fænomen, Free Induction Decay, Signal Detection, Fourier Transformation (MS)
12.15 13.00 Frokost
13.00 13.45 MR System Komponenter: magnet system, gradient spoler, RF spoler, acquisitions og kontrol system, host computer, magnetisk afskærmning, RF afskærmning (ETF)
13.45 14.30 Billede sekvenser I: spin echo, gradient echo, fast field echo (FFE) + billedkontrast (SR)
14.30 14.45 Pause
 
 
Sted: Auditorium B
14.45 15.30 Kvalitativ og kvantitativ skanning af nyrer (MP)
15.30 16.15 Urinvejs-studier med MRI (MP
16.15 16.30 Pause
16.30 17.15 Epilepsiudredning (MH)

 

Tirsdag, 26. April 2005

 
Sted: Auditorium B
Start Slut Session
09.00 10.00 Billeddannelse: Slice Selektering, rumlig encoding, billede reconstruktion, k-space (MS)
10.00 10.30 Billede sekvenser II: Turbo Field Echo (TFE), Turbo Spin Echo (TSE), Echo (SR)
10.30 10.45 Pause
10.45 11.15 Billede sekvenser III: Planar Imaging (EPI), Gradient og Spin Echo (GRASE) (SR)
     
 
 
Sted: Auditorium B
11.15 12.15 Degenerative columnalidelser og prolapser (PA)
12.15 13.15 Frokost
13.15 14.00 Knoglemarv (EL)
14.00 14.45 MR-teknik ved ortopædiske undersøgelser (JG)
14.45 15.00 Pause
15.00 15.45 Akutte og posttraumatiske knogleskader (JG)
15.45 16.30 Artrose og artrittilstande (AGJ)
16.30 16.45 Pause
16.45 17.30 Knogle- og bløddelssarkomer (AGJ)
 
19.00   Middag og festligt samvær

 

Onsdag, 27. April 2005

 
Sted: MR Centret
Start Slut Session
09.00 09.45 Demonstration af MR-skanner, spoler etc. (ETF)
09.45 10.15 Pause
 
 
Sted: Auditorium B
10.15 11.00 Diffusionsteori + kliniske eksempler (LRØ)
11.00 11.45 Flowfænomener og flowbestemmelse + kliniske eksempler (ETF)
11.45 12.30 MR-teknik ved rygundersøgelser (LS)
12.30 13.15 frokost
 
 
13.15 14.00 Ortopædiske bløddelsskader i skuldre og knæ (JG)
14.00 14.45 spinale kongenitte tilstande (LG)
14.45 15.00 pause
15.00 15.45 kongenitte lidelser i cerebrum (LG)
15.45 16.30 bækken og perineum, - herunder perineumanatomi (EL)

 

Torsdag, 28. April 2005

Sted: Auditorium B
Start Slut Session
09.00 09.45 Hoved og hals (EN)
09.45 10.30 Intrakranielle tumorer (EN)
10.30 10.45 Pause
10.45 11.30 Syringomyeli, infarkter, myelitter, blødninger, traumer, angiomer, tumorer og DS i medulla (JV)
11.30 12.15 Sedation og narkose ved MR-skanning (LR)
12.15 13.00 Frokost
 
13.00 13.45 Introduktion til "Cardiac Imaging" (YK)
13.45 14.30 Infarkter og blødninger i cerebrum (EN)
14.30 14.45 pause
14.45 15.30 Spektroskopi: chemical shift, localization (ED)
15.30 16.15 Funktional Imaging (HSJ)
16.15 16.30 Pause
16.30 17.15 MR-angiografi af cerebrum (LS)

 

Fredag, 29. April 2005

Sted: Auditorium A
Chairman:
Start Slut  
09.00 09.45 "MR safety" – personale og patienter, Patientsikkerhed (SHA)
09.45 10.30 Mediastinum og abdomen, herunder MRCP (EL)
10.30 10.45 Pause
10.45 11.30 MR-angiografi af halskar og helkropsområdet (EL)
11.30 12.00 Evaluering / Afslutning (alle)

 

Undervisere:

Max Stubgård (MS), Hillerød Sygehus

Margrethe Herning (MH), Hvidovre Sygehus

Else Danielsen (ED), Rigshospitalet

Erik Lundorf (EL), Skejby Sygehus

Lise Gammelgaard (LG), Aalborg Sygehus

Yong Kim (YK), Skejby Sygehus

Steffen Ringgaard (SR), Skejby Sygehus

Michael Pedersen (MP), Skejby Sygehus

Lisbeth Røhl (LRØ), Billeddiagnostisk afdeling, Skejby Sygehus

Lars Rybro (LR), Skejby Sygehus

Jørgen Vallø (JV), Aabenraa Sygehus

Peter Andersen (PA), Odense Universitetshospital

John Gelineck (JG), Århus Sygehus

Leif Sørensen (LS), Århus Sygehus

Edith Nielsen (EN), Århus Sygehus

Anne Grethe Jurik (AGJ), Århus Sygehus

Søren Haack (SHA), Medicoteknisk Afdeling – Skejby Sygehus

Ernst-Torben Fründ (ETF), Medicoteknisk Afdeling MR Centre – Skejby Sygehus

Yderligeoplysninger og tilmeldingsblanket på www.drs.dk/dsmmr


Skejby. R.A.M. Skejby.

4 Radiologiske AftenMøder, 400 kr. Forår 2005.

Tema 2005: Klinisk Radiologi 3

10/3

"Rygsmerter" Billeddiagnostik og nye behandlingsformer

Overlæge Leif Sørensen, Neuroradiologisk Afd., Århus Sygehus

17/3

"Smerter i bevægeapparatet" Billediagnostik og nye tiltag

Afd.læge Michel Hellfritzsch, Radiologisk Afd. Århus Sygehus

Overlæge John Gelineck, Radiologisk Afd., Århus Sygehus

31/3

"Den multitaumatiserede patients radiologiske udredning"

Neuroradiologi: Overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk Afd., Århus Sygehus

Ultralyd og thoraco- abdominal radiologi: Afd.læge Lise Loft, Radiologisk Afd., Århus Sygehus

28/4

"Den multitraumatiserede patient. The Golden Hour"

Visitation og behandling

Før hospital: Overlæge Erika Frischknecht Christensen, Anæstesiologisk Afd.

På hospital: Overlæge Kjeld Hougaard, Ortopædkir. Afd., Århus sygehus

Pris for 4 aftenmøder: 400 kr. Tilmelding inden 1/3 2005 til www.rraamm.dk eller skriftligt til Foreningen af Radiografer i Danmark, H.C. Ørstedsvej 70,2. 1879 Frederiksberg C. Spørgsmål besvares på 40347588 Kim, 29687904 Kirsten, 27107870 Bjarne.

Sted: Skejby Sygehus auditorium A, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N.

Klokken 17.00-20.00. Der er kaffe fra kl. 16.00. Hvert møde består af to foredrag. I pausen vil der være sandwich og drikkevarer.

Målgruppe: Radiologer og andre læger, radiografer og røntgensygeplejersker. Maksimum 350, minimum 100.

Kursusbevis: Udstedes efter 4 aftenmøder. Således er aftenmøderne meriterende.

Dansk Radiologisk Selskab har indplaceret RAM i CME, Continuing Medical Education. Hvert aftenmøde giver 2 points,- alle 4 aftener giver 8 points.

Arrangører: Carsten Gyldensted, professor, adm. overlæge, dr.med, Århus Sygehus, Neuroradiologisk afd. Karen Damgaard, overlæge, dr.med. radiologisk klinik, Rigshospitalet. Kirsten Juul-Hansen, produktchef, radiograf, Astra Tech A/S. Bjarne E. Nielsen, konsulent, radiograf, FUJIFILM A/S. Gert Fredericia, salgschef, radiograf Philips A/S. Kim Rosted, klinisk kvalitetskoordinator, radiograf, Rigshospitalet. Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding til Radiologiske AftenMøder forår 2005. Der udsendes girokort, deltagerliste og program.

 

Navn:_________________________________________Tlf:________________________

Adresse:______________________________Postn+by______________________________

Stilling:_________________________ Arbejdssted:_________________________ 15-11-2004.


DFIR Forårsmøde

DFIR afholder generalforsamling og videnskabeligt møde/efteruddannelseskursus, denne gang ved Korsør. Programmet indeholder, i lighed med de sidste møder, en række internationale kendte foredragsholdere.

Vi håber på stor opbakning omkring mødet med mange deltagere blandt interventionsradiologer, kirurger og røntgenpersonale.

Mødet bliver afholdt fra torsdag d. 19. maj til fredag d. 20. maj.

og afholdes på Klarskovgaard, Korsør.

Der vil blive afholdt generalforsamling i forbindelse med mødet.

Information og praktiske oplysninger hos
Ovl. Søren Søholm, sekretær DFIR (sekretaer@dfir.dk) eller
Ovl. Poul Erik Andersen, formand DFIR (anders1@dadlnet.dk)

Tilmeldingsfrist 1. april 2005

NB: Husk at invitere dit personale med.

Se program.

Tilmeld dig on-line

 


Dansk Radiologisk Selskabs forårsmøde i Randers

2.-3. juni 2005

Mødet foregår på "Værket" i Randers. Torsdag eftermiddag efter afslutningen af mødet vil der blive rundvisning i Randers Regnskov og og om aftenen vil der være festmiddag på Hotel Randers.

Hvis der er interesse for det vil der blive arrangeret et socialt program for ledsagere.

Deadline for tilmelding til forårsmødet er 1.maj til kursussekretæren Helle Thomadsen het@rc.aaa.dk

Der vil blive udsendt en reminder med yderligere detaljer til samtlige afdelinger.

Prisen for kurset vil blive holdt meget lav pga velvillige sponsorer.

Program:

Torsdag d. 2. juni 2005 kl. 10.00 – 16.15: Apopleksi

09.30 - 10.00 Registrering og kaffe

10.00 – 10.05 Velkomst v/ledende overlæge Niels Biskjær, Randers

10.05 – 10.10 Introduktion v/professor Carsten Gyldensted, Århus

10.10 – 10.35 Overlæge, professor, dr.med. Gudrun Boysen, BBH, København:

Apopleksi; patofysiologi, klinik og scoring

10.35 – 10.55 Overlæge Peter Gideon, RH, København:

CT ved stroke

10.55 – 11.00 Diskussion og spørgsmål

11.00 – 11.20 Overlæge, professor, dr.med. Leif Østergaard, Århus:

MR-metoder og principper ved stroke-diagnostik

11.20 – 11.25 Diskussion og spørgsmål

11.25 – 11.45 Kaffepause

11.45 – 12.00 Ledende overlæge, professor, dr.med. Carsten Gyldensted, Århus:

Radiologens rolle i MR-diagnostikken af stroke

12.00 – 12.05 Diskussion og spørgsmål

12.05 – 12.25 Ph.d.-stud., læge Christine Sølling, Århus:

Århus-modellen for modtagelse af apopleksi-patienter.

Organisation og outcome

12.25 – 12.30 Diskussion og spørgsmål

12.30 – 13.45 Frokost

13.45 – 14.00 Projektradiograf Dora Zeidler, Århus:

Radiografens rolle i akut teamet, MRI ved 1,5 og 3 Tesla

14.00 – 14.05 Diskussion og spørgsmål

14.05 – 14.25 Overlæge, dr.med. Grethe Andersen, Århus:

Behandlingen af apopleksi; trombolyse, AK, Novo7

14.25 – 14.30 Diskussion og spørgsmål

14.30 – 14.40 Overlæge Niels Jakob Bartholdy, Århus:

Radiologisk intervention ved iskæmisk stroke

Trombektomi, trombolyse under ultralyd

14.40 – 14.45 Diskussion og spørgsmål

14.45 – 15.05 Kaffepause

15.05 – 15.25 Carotisudredning ved stroke og TIA ("Carotispakken")

  1. overlæge Leif Sørensen, Århus: Radiologens rolle
  2. overlæge Grethe Andersen, Århus: Organisation og behandling

15.25 – 15.30 Diskussion og spørgsmål

15.30 – 16.10 Stroke mimicry: underlige tilfælde

Overlæge Leif Sørensen, Århus og læge Christine Sølling, Århus samt tilhørerne.

16.10 – 16.15 Evaluering og afslutning v/ledende overlæge Niels Biskjær, Randers

 

Fredag d. 3. juni 2005, kl. 09.00 – 13.30: Moderne skulderdiagnostik,

Opgaveglidning i radiologien og Frie foredrag.

09.00 – 09.25 Overlæge Ole Schifter Rasmussen, Randers:

Ultralyd af skulderleddet m/u kontrast

09.25 – 09.30 Diskussion og spørgsmål

09.30 – 09.55 Overlæge Henrik Richter, Randers:

MRI af skulderleddet

09.55 – 10.00 Diskussion og spørgsmål

10.00 – 10.25 Kaffepause

10.25 – 10.55 Ledende overlæge Niels Biskjær, Randers:

Opgaveglidning i diagnostisk radiologi

10.55 – 11.00 Diskussion og spørgsmål

11.00 – 12.30 Frie foredrag

12.30 – 13.30 Frokost og derefter hjemrejse


Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi

Danish Society of Musculoskeletal Radiology

 

Novembermødet

fredag d. 11. november 2005

Skejby Sygehus, Århus Universitetshospital.

(Foreløbigt program).


Om formiddagen vil emnet være billeddiagnostik af tumor og tumorlignende tilstande samt behandlingsstrategier ved disse tilstande.

Om eftermiddagen vil emnet være billeddiagnostik i forbindelse med knæledsundersøgelser samt behandlingsstrategier ved disse tilstande.

 

Program:

 

Kl. 09.30 - 10.00 Kaffe og brød

Kl. 10.00 - 10.45 Tumorlignende tilstande v. overlæge Anne Grethe Jurik

Kl. 10.45 - 11.30 Tumordiagnostik v. overlæge Anne Grethe Jurik

Kl. 11.30 - 12.15 Behandlingsstrategier ved tumor i bløddele og knogler v. overlæge Johnny Keller

Kl. 12.30 - 13.30 Frokost

Kl. 13.30 - 14.00 Kirurgiske aspekter ved knæledslidelser v. overlæge Svend Erik Christiansen

Kl. 14.00 - 14.15 Røntgenundersøgelse af knæledslidelser v. prof. Niels Egund

Kl. 14.15 - 14.45 Ultralydsundersøgelse af knæet v. Lars Bolvig

Kl. 14.45 - 15.15 Kaffe

Kl. 15.15. - 16.15 MR-undersøgelse af knæ (vi vil bede dr. Andrew Grainger fra Leeds om at bistå med dette)

Kl. 16.15 - 16.30 Diskussion og afslutning.

 

Som bemærket foregår Novembermødet i år kun over 1 dag, da det er besluttet at indføre et årsmøde for hele radiologien i slutningen af januar 2006 i Odense.

Prisen for ovennævnte møde og hvordan man tilmelder sig til mødet vil fremgå af næste nummer.

 

Med venlig hilsen

Dansk Forening for Muskuloskeletal Radiologi


Strukturreform også i DRS

Tiden er inde til at ændre strukturen , hvor interesseforeningerne på skift afholder E-kurser i hhv. april og november , og afløse dette med et årskursus, som fokuserer på bredden i dansk radiologi . Mange af interesseforeningerne afholder allerede kurser jævnligt og behovet for E-kurser i subspecialerne i DRS-regi synes dalende.

På et møde mellem E-kursusudvalget, repræsentanter fra subspecialerne og  DRS´ bestyrelse i Odense den 29/9 2004, besluttede vi derfor i Dansk Radiologisk Selskab at genoptage ideen fra de tidligere januarmøder med ét årligt tilbagevendende møde med interesse for såvel yngre (og de yngste) som ældre radiologer.

Forbered derfor allerede nu dig selv og dine kolleger (og afdelingsledelse) på

 

Dansk Radiologisk Selskabs Videnskabelige Årsmøde #1

25. – 27. januar 2006 i Odense

 

Visionen er et årsmøde inspireret af den svenske "Röntgenveckan", med mulighed for at mødes på tværs af subspecialerne til et møde med højt fagligt indhold, nationale og internationale forelæsere, "state of the art"/basal radiologi, mulighed for at præsentere videnskab, afholdelse af generalforsamling for DRS (og FYR?), netværke og socialisere på nationalt plan.

Ved det første årsmøde er det planen at interesseforeningerne forestår hver en undervisningsblok. Der vil desuden være frie foredrag, fagligt stimulerende konkurrencer og debatskabelse – og selvfølgelig et selskabeligt arrangement.

Ambitionen er at samle selskabets medlemmer og gøre deltagelse til et "must" for alle danske radiologer. Opfat derfor dette som en advarsel om at nedsat aktivitet i afdelingerne under mødet vil være påkrævet – ellers vil du komme til at fortryde!

Sæt x i kalenderen allerede nu!

 


HVEM står bag IHE?

IHE står for Integrating the Healthcare Enterprise.

IHE initiativet er startet i 1999 i USA omkring Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) og Radiological Society of North America (RSNA). Meget hurtigt har idéen spredt sig til Japan og Europa, hvor der foreløbig er etableret IHE Europe, samt nationale organisationer i Norge, Tyskland, Italien, Frankrig og England. For alle organisationerne gælder at fagorganisationer og kliniske interesseorganisationer, myndigheder og et meget stort antal leverandører bakker op om de forskellige initiativer.

Initiativet til IHE Danmark er taget af René R. Jensen, Sygehus Viborg i samarbejde med Kenneth Ahrensberg, Dansk Standard i 2003. Foreløbig har mange leverandører, Sundhedsstyrelsen, Dansk Radiologisk Selskab, Foreningen af Radiografer, MedCom samt en række videns- og ressourcepersoner tilsluttet sig. I november 2003 blev der afholdt stiftende generalforsamling og hermed var IHE Danmark formelt en realitet. IHE DK har således eksisteret i mere end 1 år og har stor opbakning blandt stort set alle leverandører inden for det radiologiske område, samt leverandører af andre typer systemer (F.eks. EPJ). På det seneste har også mange radiologiske afdelinger meldt sig under fanerne. Den stigende opbakning udmønter sig i en bedre økonomi til afholdelse af aktiviteter, som sigter på både det radiologiske område, men også bredere såsom IT- og Informatikafdelingers områder.

HVAD er idéen ?

Den grundlæggende idé med IHE er, at skabe bedre patientbehandling ved at fremme integration imellem forskellige systemer. For at opnå dette beskriver IHE en række såkaldte integrationsprofiler, som definerer arbejdsgange og muligheder for informationsudveksling, som forskellige systemer skal understøtte. Integrationsprofilerne udvikles løbende og baserer sig på anerkendte og velbeskrevne standarder, herunder HL7 og DICOM. Alene i 2003 kom der 8 nye integrationsprofiler og d.d. er der 21. 

En integrationsprofil beskriver fra ende til anden en klinisk arbejdsgang. Det er således det kliniske ønske og behov, som definerer selve integrationsprofilen. Integrationsprofilen er bygget op af henholdsvis aktører og transaktioner, hvor aktører repræsenterer software/maskiner/systemer etc. og transaktionerne beskriver de handlinger, som de forskellige aktører skal kunne håndtere for at indgå i en integrationsprofil.

 

HVORDAN – hvad er ’værktøjet’?

Integrationsprofilerne bliver grundlæggende skabt ved at bruge eksisterende standarder, udvikle disse, og bruge dem til at beskrive en specifik klinisk arbejdsgang. Denne arbejdsgang håndteres af forskellige systemer i samspil, hvilket gør det muligt at undgå 'brokere' eller hjemmestrikkede snitflader. Umiddelbart kan det måske virke barokt at sætte endnu en slags standardiseringsaktivitet i gang, men standarder løser ikke alting i sig selv. Det er en erfaring som specielt den radiologiske verden har, efter mange års erfaringer med informatiske systemer (RIS, PACS) og mange typer modaliteter/digitale billedskabende enheder (ultralyd, mr-scannere osv.). IHE-konceptet er reelt at beskrive det kliniske behov og bruge standarder, som eksisterer og udvikles - med andre ord at sætte standarderne ind i bestemt kontekst, hvorved de opnår klinisk mening, frem for kun at være en 'teknisk specifikation'. 

En leverandør opnår IHE certificering via såkaldte Connect-a-thon’s, som er en workshop over flere dage, hvor hver leverandør stiller forskellige systemer op, og herefter afprøves om systemer i samspil kan overholde de beskrevne profiler. Integrationsprofilerne er pt. inddelt i tre hovedgrupper:

Nogle af de beskrevne integrationsprofiler er

Nedenfor er profilen Scheduled Workflow Profile gengivet i grafisk form.

Schedulede Workflow Profile-profilen beskriver fra ende til anden arbejdsgangene for en billeddiagnostisk undersøgelse – lige fra bestillingen af undersøgelsen til den er udført og svar og billeder er returneret, via forskellige systemer. Denne ene profil er i grove træk det som Grundstruktur for Elektronisk Patientjournals Billeddiagnostiske modul (ver.1), med knap så megen præcision, forsøger at beskrive.

Lidt mere detaljeret handler det bl.a. om at kunne

PERSPEKTIVER i IHE arbejdet i Danmark?

Som integrationsprofilerne antyder, dækker IHE ikke kun det radiologiske område, men målet er at dække hele 'sundheds-entreprisen'. Den radiologiske del er naturligt den mest udviklede del, da dette område har mange års erfaring og tilhørende teknologi samt standarder på bagen. Men helt generelle integrationsaspekter (IT Infrastucture) og andre områder udvikles også. Et af de næste skud på IHE-stammen bliver patologiområdet. Mht. danske forhold er det så relevant at spørge om der i forvejen ikke udvikles modeller, standarder osv., som gør IHE overflødig. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens begrebsmodel for G-EPJ kan man sige, at en meget væsentlig del af IHE profilerne netop søger at beskrive de aktiviteter som foregår under 'udførsel' - altså de kliniske processer i denne fase, sat ind en systemsammenhæng. Men generelt påberåber hele området sig et stykke opklaringsarbejde a la 'hvad/hvem dækker hvad?' mht. standarder og kliniske processer. Dog er der et klart ønske inden for det radiologiske område om at anvende IHE. Ikke blot er erfaringen at standarder ikke er nok i sig selv, men samtidig er IHE et langt nemmere indkøbsværktøj, idet IHE certificering gør det nemt at vælge netop den leverandør, som understøtter de præcise kliniske behov, som ønskes opfyldt ved et nyindkøb.

En del af IHE Danmarks opgave er, som andre nationale organisationers opgave, at beskrive nationale ekstensioner. D.v.s. i den såkaldte tekniske rammebeskrivelse skal der også indarbejdes specielle danske forhold, som systemerne skal kunne håndtere. En af de store gevinster er, at G-EPJ i fremtidig udvikling kan have stor gavn af de beskrevne profiler, og omvendt at nationale danske ekstensioner kan have stor gavn af G-EPJ. Et andet væsentligt aspekt er, at med den meget store leverandør-tilslutning på globalt plan, er megen udvikling lagt i deres hænder, hvorfor det synes opportunt at brugere, organisationer osv. tilslutter sig dette udviklingsarbejde.

På sigt arbejdes hen imod etablering af en egentlig nordisk organisation, hvor foreløbig Norge har vist stor interesse i at skabe et samarbejde. Set i helhed rummer IHE meget store og positive perspektiver for det samlede sundhedsvæsen, bygget på mange års erfaringer inden for radiologiske område, samt arbejdet med Hospitals Informations systemer.

HVORFOR IHE Danmark?

Som allerede nævnt er der en række fordele ved IHE idéen. Set fra et brugersynspunkt og øvriges synspunkt, er der meget oplagte fordele;

Alle er velkomne til at deltage i arbejdet omkring IHE. Henvendelse til

Næstformand Kenneth Ahrensberg, Dansk Standard ka@ds.dk

Formand René R. Jensen, Sygehus Viborg rene.r.jensen@sygehusviborg.dk

Mere info kan læses på IHE’s hjemmeside www.ihe.dk.

Kursusdag om IHE, DICOM og HL7

I november måned 2004 afholdte IHE Danmark sit første arrangement for medlemmer og interesserede, primært fra det radiologiske område. Kursusdagen havde, trods en af de efterårsstorme hvor Storebæltsbroen blev lukket og skibe forblev vej kajen, 30 deltagere spredt på leverandører, brugere, IT administratorer, organisationsrepræsentanter m.m.

Formålet med kurset var at sprede viden og indsigt omkring indholdet i IHE. Et af aspekterne var bl.a. at klargøre hvordan IHE er med til at skabe et fælles sprog i en, teknisk set, meget kompliceret verden. Specielt inden for det radiologiske område kendes problematikken omkring kravspecifikationer mv. ved indkøb af avanceret og yderst kostbar billeddannede udstyr og informationsteknologi. Det kan være yderst svært at gennemskue systemers formåen og funktionalitet osv. Det er her at IHE-profiler er med til at skabe et langt mere klart og enkelt sprog, hvor udgangspunktet er den kliniske praksis, som fungerer som platform for forståelse. Under denne platform er der så indbygget en masse teknik og avanceret funktionalitet, hvilket er implicit i ’forståelsesplatformen’ i form af IHE-profiler – et væsentligt fremskridt for ’klinikkens lægmand’!.

For at sikre at alle havde en fælles forståelse af problemerne omkring informationsteknologi og manglende standarder, blev der vist en kort film, som gengiver en ofte anvendt praksis på dataoverførsel imellem 2 sygehuse; nemlig taxa-transport af printede billeddiagnostiske undersøgelser, til trods for at det ren faktisk ér muligt at sende disse elektronisk.

Efterfølgende førte Christian Claydon-Smith, IT Koordinator, Sygehus Århus deltagerne igennem noget af det væsentlige tekniske grundlag for IHE, nemlig DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Indlægget hed ’DICOM for dummies’ og det blev heldigvis derefter, da begreberne for en gangs skyld var til at forstå!

Chefarkitekt Jan Mark fra CSC Scandihealth åbnede en næsten helt ny verden for de fleste af deltagerne ved at introducere omkring HL7 (Health Level Seven). HL7, som er en international anerkendt standard implementeret i mange lande og systemer verden over, er f.eks. også et ’sprog’ som de fleste RIS-systemer herhjemme kan håndtere – men der er næppe eet sted i Danmark at denne standard anvendes p.t. I Danmark ’foretrækkes’ selvudviklede og dyrt betalte snitfalder, kan man med slet skjult ironi tilføje. Jan Mark demonstrerede på fin vis de perspektiver der er i anvendelse af HL7 – et perspektiv som må være meget interessant for HIS-, EPJ-, RIS- og andre systemleverandører, og ikke mindst brugere.

Her hjemme arbejdes også lokalt med at udvikle standarder i en eller anden form, og Ida Tvede fra Sundhedsstyrelsen og Jens Rahbæk fra MedCom gav et overblik over hhv. Sundhedsstyrelsens arbejde med Grundstruktur for Elektronisk Patient Journal og MedComs arbejde med EDI og XML-kommunikation.

Endelig opsummerede IHE Danmarks afgående tekniske programleder, Per Borch fra TDC, ved at gennemgå IHE-profilers opbygning, som netop baserer sig på hhv. HL7 og DICOM. I forlængelse heraf prøvede deltagerne at arbejde lidt med indholdet i IHE profiler, og hvor svært eller nemt det kan være at skulle indkøbe systemer og udstyr til et sygehus.


Dansk Forening for Onkoradiologi

Har konstitueret ny bestyrelse pr 14.1.05.

Bestyrelsen er som følger:

formand: henrik Torp Madsen. hhtom@as.aaa.dk

næstformand: Finn Rasmussen

sekretær: Hanne Nelleman: hmnel@as.aaa.dk

kasser: Karen Damgård

uden portefølje:

Jens Karstoft

Birgitte Svoldgaard

Lone Raasch


DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

3. udgave 2005

DCCG og Dansk Kirurgisk Selskab

Retningslinierne kan downloades her.... (Adobe Acrobat-dokument (pdf) - 1,79 MB - så vær tålmodig!! )

Hvis du vil printe retningslinierne - så kan du her downloade en for - og bagside (Adobe Acrobat-dokument (pdf) - 69 Kb) 

Alle 'downloads' vises i et nyt vindue....

Mangler du Adobe Acrobat Reader - så klik på:

 

Redaktionskomité

Steffen Bülow (ansvarshavende)

Henrik Harling

Per Gandrup

Henrik Christensen

Anders Jakobsen

Forfattere

DCCG

Overlæge, dr. med. Gunnar Baatrup, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital

Overlæge, Ph.D. Inge Bernstein, Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Overlæge, dr. med. Flemming Burcharth, Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling D, Herlev Sygehus

Overlæge, dr. med. Steffen Bülow, Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Overlæge, dr. med. Henrik Christensen, Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L, Århus Sygehus

Professor, dr. med. Claus Fenger, Patologisk Institut, Odense Universitetshospital

Overlæge Per Gandrup, Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling A, Ålborg Sygehus Syd

Overlæge, dr. med. Henrik Harling, Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling K, Bispebjerg Hospital

Professor, dr. med. Anders Jakobsen, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Professor, dr. med. Hans Jørgen Nielsen, Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Overlæge Søren Rafaelsen, Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus

Overlæge, dr. med. Ole Øder Rasmussen, Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Speciallæge, dr. med. Jan Struckmann, Lyngby

Overlæge, dr. med. Jens Benn Sørensen, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Eksterne

Overlæge, dr. med. Linda Bardram, Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Klinisk oversygeplejerske, MPH Jens Glindvad, Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling K, Bispebjerg Hospital

Praksiskoordinator, praktiserende læge Per Grinsted, Odense Universitetshospital

Professor, dr. med. Henrik Kehlet, Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Overlæge Søren Meisner, Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling K, Bispebjerg Hospital

Professor, dr. med., Ph.D. Henrik Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Sygehus

Overlæge, dr. med. Peer Wille-Jørgensen, Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling K, Bispebjerg Hospital

Sekretær

Helle Højen, Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Kræftens Bekæmpelse og Tyco Healthcare takkes for økonomisk støtte til trykning.


Svenske programmer til CT Dosis optimering og DVT algoritmer

Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och Strålskyddsinstitutet har utarbetat ett program för stråldosreglering vid datortomografi då man inte har ett helautomatiskt system som reglerar mAs efter kroppsstorlek.  

Envidere er der lavet en evidensbaserad utredning angående diagnostisk, profylax och behandling av venös trombembolism som nu slutligen blivit föremål för Socialstyrelsens nationella riktlinjer.  

Allt detta material går att nå via länkar på www.sfmr.se  eller www.svenskradiologi.se

Stråldosprogrammet OmnimAs med bakgrund och instruktioner finns på http://omnimas.arwen.se/  

Venös trombembolism Samtliga dokument från SBU-rapporten och SoS riktlinjer finns nu samlade på hemsidan www.arwen.se/radiologi/vte.html  

Diagnostiska algoritmer -gratis i fickformat Sammanfattar schematisk utredning av DVT och LE med klinisk sannolikhetsbedömning (med poängbaserat diagnosstöd), D-dimer och bilddiagnostik.

Man kan nå SoS webbutik för beställning av dessa direkt från denna hemsida.    

Ulf Nyman, docent
Verksamhetschef
Röntgenavdelningen
231 85  Trelleborg
 


DRS planlagte E-kursusrække 2005-2007

Som oplyst ved generalforsamlingen 2002 vil mødeaktiviteten blive begrænset til at have færre, men større møder to gange årligt. Da der efterhånden ikke er så stor forskel på videnskabelige møder og E-kurser har vi valgt at samle disse. Efterårskurset vil strække sig over 2 dage i forbindelse med årets festmiddag, forårskursus vil være 1 dags kursus i forbindelse med generalforsamlingen.

TID EMNE
14. -15. april 2005 Generalforsamling, Teleradiologi og Onkoradiologi
2.-3. juni 2005 Forårsmøde i Randers: Emne: "STROKE"
Efterår 2005 Muskuloskeletal (1 dag)
Forår 2006 Generalforsamling og Thoraxradiologi
Efterår 2006 Gastroenterologi
Forår 2007 Generalforsamling og Mammo

Planlagte DUDS kurser

DUDS afholder basiskurser, færdighedskurser og efteruddannelseskurser om diagnostisk ultralydsscanning. I april 2003 var DUDS vært for den europæiske ultralyd-kongres EUROSON. I 2004 kommer henimod 400 at deltage i et af DUDS kurser. E-mail adresser til kurser m.v.: PDF

15. april 2005. 1. Kursus i ultralydsscanning af galdeveje. København. Svt EFSUMB's level 2 i galdevejsscanning. Forudsætter gennemført basalt ultralydkursus. (6 CME point) opdateret 26.10.04

20. april 2005 kl 9.-17. Generalforsamling og forårsmøde. Domus Medica. København. Mødeledesle: Zehra Özdemir & Michael Bachmann Nielsen opdateret 23.11.04

25.-27. maj 2005. 9. kursus i muskuloskeletal ultralyd. København. Kursusledelse Michel Court-Payen, Ole Schifter, Per Hölmich. EFSUMB's level 1 i muskuloskeletal ultralyd. (18 CME point) opdateret 5.7.04

6.-8. juni 2005. Basiskursus i ultralyd. Amtssygehuset i Herlev. EFSUMB's level 1. (18 CME point) opdateret 10.10.04

Næste Doppler kursus bliver i uge 42 2005. Nærmere information følger. Kursusledelse Christian Nolsøe og Torben Lorentzen. EFSUMB level 2. (12 CME point)

Oktober 2005. Efterårsmøde. Århus

Efterår 2005. Kursus i interventionel muskuloskeletal ultralyd. København. Kursusledelse Michel Court-Payen. Svt. EFSUMB's level 2. Forudsætter gennemført basalt ultralydskursus.

12.-14. juni 2006. 9th International Congress on Interventional Ulstrasound. (Euroson School).


Nye Medlemmer

Følgende har ønsket optagelse som ordinært lægeligt medlem:

Rikke Dæncker, Nerijus Amanavicius, Maria Rossing, Daria Arif, Søren Thorup, Eva Wisnicka-Wodzka

Følgende har ønsket optagelse som ikke lægeligt medlem:

Frederik Jacobsen, Calle Thøgersen.


Finn Mathiesen, Webmaster DRS